eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gostynin › Budowa placu zabaw przy Miejskim Centrum Kultury w GostyninieOgłoszenie z dnia 2017-05-18

Ogłoszenie nr 84629 - 2017 z dnia 2017-05-18 r.

Gostynin: Budowa placu zabaw przy Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 343993-2016

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak
Numer ogłoszenia: 344085-2016

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak
Numer ogłoszenia: 371243-2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gostynina, krajowy numer identyfikacyjny 61101543100000, ul. ul. Rynek 26, 09500 Gostynin, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 242 360 737, faks 242 360 712, e-mail zp@gostynin.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa placu zabaw przy Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.19.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Roboty budowlane polegająca na budowie placu zabaw przy Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie przy ulicy 18 Stycznia 2, zadanie obejmuje budowę placu zabaw oraz budowę boiska do siatkówki plażowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz niewielkiego wzniesienia terenu w postaci górki


II.4) Główny kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:37535200-9, 45112723-9, 45233250-6, 45342000-6, 45316100-6, 77310000-6, 77314100-5

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 30 września 2017 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 21/12/2016
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

PBO i ZTZ BUDROX Sp. z o.o., , ul. Płocka 44a, 09-500, Gostynin, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 317489.15 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dodatkowe:SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/05/2017


V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: zmiana zakresu robót budowlanych (modernizacja ogrodzenia oraz ogrodzenie huśtawki dla niepełnosprawnych) zmiana terminu wykonania, zmiana wynagrodzenia oraz zmiana terminów płatności


V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie realizacji zadania pn. Budowa placu zabaw przy Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie stwierdzono konieczność zwiększenia zakresu robót budowlanych polegających na modernizacji ogrodzenia. Stan ogrodzenia, które w momencie opracowywania dokumentacji projektowej i przystępowania do robót był dobry, uległ znacznemu pogorszeniu na skutek warunków atmosferycznych. W dniu 17 stycznia 2017 r. w protokole oględzin ogrodzenia wzdłuż budowanego placu zabaw rozgraniczającego działkę o nr ewid. 3323/4 od działek o nr ewid. 3323/2 i 3337/2 komisja złożona z pracowników Urzędu Miasta Gostynina stwierdziła, że istniejące ogrodzenie metalowe na cokole betonowym jest w bardzo złym stanie technicznym zagrażającym bezpieczeństwu użytkowania, liczne przęsła ogrodzenia są skorodowane i niestabilne, a kilkanaście słupków stalowych jest zupełnie skorodowanych przy cokole. W związku z powyższym warunkiem oddania do użytkowania budowanego placu zabaw jest modernizacja ogrodzenia. Na wniosek Burmistrza Miasta Gostynina w dniu 27 kwietnia 2017 r. uchwałą Nr 291/LVII/2017 zmieniającą Uchwałę Budżetową zwiększono o kwotę 14.000 zł wartość przedsięwzięcia pn. Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie z przeznaczeniem na modernizację ogrodzenia. Ponadto w protokole konieczności z dnia 11 maja 2017 r. oraz w zmianach dokumentacji projektowej sporządzonej przez projektanta stwierdzono obowiązek ogrodzenia huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych. Zgodnie z zaleceniami projektanta huśtawka musi zostać ogrodzona i posiadać zamontowaną furtkę zamykaną na łańcuch i kłódkę oraz tablicę informacyjną dot. warunków korzystania z huśtawki. Brak ogrodzenia stwarza możliwość korzystania z urządzenia przez dzieci pełnosprawne, co - z uwagi na specjalistyczną konstrukcję platformy na wózki dla niepełnosprawnych dzieci - zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci (udokumentowane wypadki na placach zabaw). Brak ogrodzenia uniemożliwia dokonanie odbioru i jest warunkiem dopuszczenia urządzenia do eksploatacji i wydania certyfikatu bezpieczeństwa przez specjalistyczne firmy przeprowadzające pomontażowe kontrole placu zabaw. W przedmiotowym stanie faktycznym spełnione zostały kumulatywnie wszystkie przesłanki wymienione w treści art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany wprowadzane niniejszym aneksem wynikają z konieczności zwiększenia zakresu robót budowlanych świadczonych przez Wykonawcę w ramach Budowy placu zabaw przy Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie. Z uwagi na nieobjęcie dokumentacją projektową całości ogrodzenia oraz wykonania ogrodzenia huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych, zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy - Spółki BUDROX, oraz stały się niezbędne dla zakończenia zadania. Z przyczyn technicznych nie można dokonać zmiany Wykonawcy - ze względu na ograniczoną powierzchnię placu zabaw wynoszącą niecałe 7 000 m2, na której rozmieszczone jest kilka urządzeń rekreacyjnych oraz posadzone są drzewa i krzewy, wprowadzenie innego Wykonawcy (wraz z całym zapleczem techniczno - budowlanym w postaci niezbędnych maszyn i urządzeń) i równoległe wykonywanie robót przez dwie ekipy budowlane jest w praktyce niemożliwe do zrealizowania. Co istotne - powierzenie wykonania robót innemu Wykonawcy wymagałoby zachowania procedur przetargowych, co z kolei zwiększyłoby koszty przedłużyłoby nie tylko termin modernizacji ogrodzenia o co najmniej 4-6 tygodni, ale również oddania do użytkowania całego placu zabaw. Wartość zmian nie przekracza 50% wartości określonej pierwotnie w umowie


V.4) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.