eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poddębice › Przebudowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia ulicznego w Poddębicach na Placu Kościuszki i ulicach przyległychPrzejazd, Pułaskiego, Kaliskiej, Łódzkiej, Kilińskiego i Sienkiewicza w ramach zadania KRAINA BEZ BARIER - DOSTĘPNE MIASTO -rewitalizacja centrum Poddębic.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-03-19

Poddębice: Przebudowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia ulicznego w Poddębicach na Placu Kościuszki i ulicach przyległych: Przejazd, Pułaskiego, Kaliskiej, Łódzkiej, Kilińskiego i Sienkiewicza w ramach zadania KRAINA BEZ BARIER - DOSTĘPNE MIASTO -rewitalizacja centrum Poddębic.
Numer ogłoszenia: 84424 - 2012; data zamieszczenia: 19.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 325257 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Poddębic, ul. Łódzka 17/21/105, 99-200 Poddębice, woj. łódzkie, tel. 043/ 678-25-80, faks 043 6783995.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia ulicznego w Poddębicach na Placu Kościuszki i ulicach przyległych: Przejazd, Pułaskiego, Kaliskiej, Łódzkiej, Kilińskiego i Sienkiewicza w ramach zadania KRAINA BEZ BARIER - DOSTĘPNE MIASTO -rewitalizacja centrum Poddębic..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia ulicznego w Poddębicach na Placu Kościuszki i ulicach przyległych: Przejazd, Pułaskiego, Kaliskiej, Łódzkiej, Kilińskiego i Sienkiewicza w ramach zadania KRAINA BEZ BARIER - DOSTĘPNE MIASTO -rewitalizacja centrum Poddębic Szczegółowy zakres robót ujęty jest w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 8 do SIWZ. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego...

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1767491,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1816710,00

  • Oferta z najniższą ceną: 1816710,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2643024,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.