Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Treść lub zakres przetargu uległy zmianie.
Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2013-05-21

Warszawa: Dostawa stołów i krzeseł do DW WAM Sp.z o.o. Oddział WDW Jurata - Sopot, Filia WDW Sopot, ul. Kilińskiego 12, 81-772 Sopot

Numer ogłoszenia: 83429 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. , ul. Syrokomli 6, 03-335 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 188 51 62, faks 22 188 51 63. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa stołów i krzeseł do DW WAM Sp.z o.o. Oddział WDW Jurata - Sopot, Filia WDW Sopot, ul. Kilińskiego 12, 81-772 Sopot.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stołów i krzeseł do DW WM Sp. z o.o. Oddział WDW Jurata Sopot, Filia WDW Sopot ul. Kilińskiego 12, 81-772 Sopot.

1.1. KRZESŁO STALOWE - 170 sztuk
1.1.1. Siedzisko i oparcie wykonane ze sprężystej gąbki poliuretanowej.
1.1.2. Rama krzesła wykonana z tłoczonego stalowego profilu zamkniętego 19x19x1,2mm zapewniającego lekkość i wytrzymałość, malowana olejno.
1.1.3. Wymiary krzesła: szerokość: 46 cm, głebokość: 48cm, wysokość całkowita:88 cm, wysokość do siedziska razem z siedziskiem: 47 cm.
1.1.4. Waga krzesła: do 7 kg.
1.1.5. Krzesło na ślizgaczach nie rysujących powierzchni.
1.1.6. Możliwość sztaplowania do ilości 12szt.
1.1.7. Zaślepki zabezpieczające krzesło przy sztaplowaniu.
1.1.8. Kolor stelaża: wg próbnika - do uzgodnienia z Zamawiającym.
1.1.9. Tapicerka: wg próbnika - kolor materiału do uzgodnienia z Zamawiającym
1.1.10. Gwarancja producenta - nie krótsza niż 12 miesięcy.

1.2. STÓŁ KONFERENCYJNY O KONSTRUKCJI SKŁADANEJ - 16 sztuk
1.2.1. Stelaż wykonany z profilu stalowego o wym. 95x95x1,2mm.
1.2.2. Wysokość stołu: 76cm.
1.2.3. Stelaż posiada cztery nogi składane.
1.2.4. Stelaż posiada metalową ramę do której przymocowany jest blat stołu, gwarantującą stabilność stołu.
1.2.5. Stelaż posiada stopki w kształcie walca regulujące poziom stołu, gwarantujące stabilność oraz plastikowe odbojniki po spodniej części stelaża złożonego zapobiegające rysowaniu powierzchni na której spoczywa stelaż.
1.2.6. Mechanizm składający stelaża stanowi podwójny zawias sprężynowy.
1.2.7. Waga stelaża 10 kg.
1.2.8. Pokrycie stelaża farba czarna proszkowa.
1.2.9. Blat płyta melaminowana grubość 18mm obrzeże w ceownik aluminiowy na obrzeżu, kolor blatu do wyboru przez Zamawiającego.
1.2.10. Kształt i wymiar: stół okrągły o wymiarze fi 180cm.
1.2.11. Gwarancja producenta nie krótsza niż 12 miesięcy..II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

39.11.20.00 - Krzesła
39.12.12.00 - Stoły
.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania warunku dotyczącego posiadanych uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania dokonana będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania warunku dotyczącego posiadanych uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania dokonana będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania warunku dotyczącego posiadanych uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania dokonana będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania warunku dotyczącego posiadanych uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania dokonana będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania warunku dotyczącego posiadanych uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania dokonana będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.2) • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM


W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w części VI SIWZ
w ust. 2 pkt 2- składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w części VI SIWZ
w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis części VI SIWZ ust. 4 stosuje się odpowiednio.SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zmiana postanowień umowy zgodnie z zapisem art. 144 ust. 1 może dotyczyć:
1)zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku VAT,
2)zmiany z danych osobowych oraz rachunku bankowego,
3)nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych, innych ważnych powodów,
4)zmiany osób odpowiedzialnych za prawidłową realizację zamówienia,
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie w postaci aneksu.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dwwam.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: DW WAM Sp. z o.o., Oddział WDW Jurata - Sopot, Filia Sopot, ul.Kilińskiego 12, 81-772 Sopot (budynek wczasowy Meduza - pokój 09)..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2013 godzina 10:00, miejsce: DW WAM Sp. z o.o., Oddział WDW Jurata - Sopot, Filia Sopot, ul.Kilińskiego 12, 81-772 Sopot (budynek wczasowy Meduza - pokój 10)..


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z WARSZAWY PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Warszawie » więcej : Krzesła »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU