Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-02-28

Białystok: Dostawa sprzętu jednorazowego uzytku do Pracowni Hemodynamiki

Numer ogłoszenia: 82304 - 2013; data zamieszczenia: 28.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku , ul. Marii Skłodowskiej - Curie 24A, 15-276 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7468000, faks 085 746 88 80. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu jednorazowego uzytku do Pracowni Hemodynamiki.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamiki Kliniki Kardiologii Inwazyjnej USK Białymstoku przez okres 3 miesięcy.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33.11.17.10 - Wyroby do angiografii
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena spełnienia warunku, zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, dotyczącym posiadania uprawnień do wykonywania okreslonej działalności lub czynności, jezeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena spełnienia warunku, zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, dotyczącym posiadania przez wykonawców wiedzy i doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena spełnienia warunku dot. potencjału technicznego, zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o złożenie przez wykonawców oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, dotyczącym dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, dotyczącym sytuacji ekonomicznej i finansowejIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM


W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: • inne dokumenty


  1. Oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymogom ustawy o wyrobach medycznych (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.) - w tym oświadczenie o posiadaniu i dostarczeniu na żądanie Zamawiającego aktualnych dokumentów w ww. zakresie
  2. Katalogi/prospekty techniczne oferowanego asortymentu, potwierdzające graniczne parametry techniczne określone przez Zamawiającego w siwz.
  Uwaga. W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać dodatkowych dokumentów oraz próbek potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone w siwz. Dokumenty i próbki zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego

III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), Wykonawca winien załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadku braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), Wykonawca składa oświadczenie, że nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (w formularzu ofertowym zawarta jest treść przedmiotowego oświadczenia).
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty;
3. Wypełniony i podpisany formularz cenowy - Załącznik nr 1 do siwz
4. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik nr 2;
5. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


a) zmniejszenie ceny określonej w umowie - w każdym przypadku;
b) wydłużenie terminu płatności.
c) wydłużenie okresu trwania umowy - w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do siwz


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.usk.bialystok.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, 15-276 Białystok, ul. M. Skłodowskiej- Curie 24A, budynek administracji, lok nr 28 (zamówienia publiczne)..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.03.2013 godzina 10:30, miejsce: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, 15-276 Białystok, ul. M. Skłodowskiej- Curie 24A, budynek administracji, lok nr 28 (zamówienia publiczne)..


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z BIAŁEGOSTOKU PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Białymstoku » więcej : Wyroby do angiografii »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU