eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kcynia › Zakup wraz z dostawą i wyładunkiem kamienia do podbudowy dróg gruntowych

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-05-10

Ogłoszenie nr 81236 - 2017 z dnia 2017-05-10 r.

Kcynia: Zakup wraz z dostawą i wyładunkiem kamienia do podbudowy dróg gruntowych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 58450-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kcynia, krajowy numer identyfikacyjny 9235087200000, ul. ul. Rynek  23, 89240   Kcynia, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5893720 lub 21, faks 525 893 722, e-mail przetargi@kcynia.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.kcynia.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup wraz z dostawą i wyładunkiem kamienia do podbudowy dróg gruntowych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RI.271.1.4.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakup wraz z dostawą i wyładunkiem kamienia do podbudowy dróg gruntowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 - Kruszywo wapienne, sortowane - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: Kruszywo wapienne, sortowane, frakcji 16-22 mm w ilości 755,00 Mg. Cena wykonania zamówienia dla niniejszego materiału winna obejmować koszty: materiałów, dostarczenia ich do Zamawiającego odpowiednim środkiem transportu wyposażonym w urządzenie umożliwiające rozładunek materiałów oraz rozładunek w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 2. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 - Kruszywo łamane, granitowe - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: Kruszywo łamane, granitowe, frakcji 0-31,5 mm w ilości 1230,00 Mg. Cena wykonania zamówienia dla niniejszego materiału winna obejmować koszty: materiałów, dostarczenia ich do Zamawiającego odpowiednim środkiem transportu wyposażonym w urządzenie umożliwiające rozładunek materiałów oraz rozładunek w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Dodatkowe informacje: 1. Niniejszy rozdział SIWZ stanowi jednocześnie załącznik do umowy, o którym mowa w §1 ust. 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Materiały wskazane w pkt. II Wykonawca dostarczy do poszczególnych sołectw Gminy Kcynia. Prawidłowe wykonanie każdej dostawy częściowej zostanie potwierdzone na piśmie przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ppkt. 8 poniżej. 3. Wszystkie materiały składające się na przedmiot zamówienia winny spełniać wymogi określone w obowiązujących przepisach i normach (w szczególności: Polskich Normach i/lub Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane), tak aby mogły być zastosowane do celu do jakiego zostały przewidziane przez Zamawiającego (utwardzenie powierzchni komunikacyjnych jak chodniki dla ruchu pieszego oraz place i jezdnie dla ruchu kołowego). 4. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji na dostarczone materiały wynosi 12 miesięcy. Wykonawcy mogą zaproponować w ofertach dłuższy okres gwarancji, oświadczając się w tej kwestii w formularzu ofertowym, co będzie podlegać ocenie, zgodnie z kryteriami oceny ofert. 5. Zamówienie będzie realizowane poprzez dostawy częściowe. Minimalna wielkość dostawy częściowej wyniesie 25 ton (tzw. 1 łódka). Termin realizacji dostawy częściowej Wykonawca określi w ofercie, co będzie podlegać ocenie, zgodnie z kryteriami oceny ofert, z zastrzeżeniem, iż nie może być on dłuższy niż 72 godziny. 6. Zamawiający określi każdorazowo, w odrębnym zleceniu, miejsce dostarczenia materiału - dla każdej dostawy częściowej oddzielnie (bądź dla kilku dostaw częściowych łącznie). Miejsca dostarczenia materiałów będą znajdować się w obrębie gminy Kcynia. Może wystąpić sytuacja, w której jedna dostawa będzie rozładowywana w więcej niż jednej lokalizacji. 7. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę winna obejmować, oprócz ceny samych materiałów, również koszty ich transportu do miejsc wskazywanych każdorazowo przez Zamawiającego. 8. Zamawiający będzie uprawniony do kontroli ilościowej (ważenie w GS Kcynia) i jakościowej (weryfikacja frakcji i składu - podczas ważenia w GS Kcynia lub w miejscach rozładunku) dostarczanych materiałów do podbudowy dróg gruntowych. 9. UWAGA: Jeżeli ceny jednostkowe z oferty Wykonawcy, wskazane w ust. 1, będą wyższe od szacowanych przez Zamawiającego na etapie przygotowywania postępowania, co spowoduje, że łączna wartość umowy przekroczy kwotę, jaką Zamawiający jest w stanie przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (która zostanie podana do publicznej wiadomości podczas otwarcia ofert), Zamawiający będzie uprawniony do odpowiedniego zmniejszenia ilości poszczególnych materiałów składających się na przedmiot zamówienia (z zastrzeżeniem możliwości nierównomiernego zmniejszenia każdego z asortymentów nań się składających), aby zagwarantować nieprzekroczenie tej kwoty. Zmiana ta nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do umowy i zostanie zakomunikowana przez Zamawiającego wyłonionemu Wykonawcy w sposób przewidziany dla przesłania zlecenia zamówienia dostawy częściowej (§3 ust. 2 projektu umowy) oraz będzie dla niego wiążąca.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak


II.5) Główny Kod CPV: 14210000-6
Dodatkowe kody CPV: 14212000-0, 14212200-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Kruszywo wapienne, sortowane, frakcji 16-22 mm w ilości 755,00 Mg
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT34382.00
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Kowalski Budownictwo Sp. z o.o.,  ,  ul. Dworcowa 12,  88-400,  Żnin,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 42717.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 42717.90
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 42717.90
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Kruszywo łamane, granitowe, frakcji 0-31,5 mm w ilości 1230,00 Mg
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT92976.89
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Kowalski Budownictwo Sp. z o.o.,  ,  ul. Dworcowa 12,  88-400,  Żnin,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 108928.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 108928.80
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 108928.80
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.