eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o z opcją ich wykupu

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-01-14

Wieliczka: Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o z opcją ich wykupu
Numer ogłoszenia: 7993 - 2013; data zamieszczenia: 14.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 238589 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o., ul. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie, tel. 12 291 48 06, faks 12 291 48 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o z opcją ich wykupu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny nowego ciągnika rolniczego dla potrzeb ZGK sp. z o.o. w Wieliczce z opcją wykupu. I. Wymagania: techniczne, wyposażenia, bezpieczeństwa, funkcjonalności, gwarancji dla nowego ciągnika rolniczego dla potrzeb ZGK sp. z o.o. w Wieliczce. Przedmiotem dostawy jest nowy ciągnik rolniczy 1.Wymagania techniczne: Rok produkcji 2012 1.Silnik wysokoprężny / diesel / - turbodoładowany z intercoolerem zgodny z dyrektywami UE o mocy od 110 do 122 KM, min. EURO III 2.Ilość cylindrów - 4 3.Pojemność - od 4156 do 4400 cm3 4.Filtr powietrza - suchy dwustopniowy 5.Chłodzenie - cieczą 6.Sprzęgło- suche jednostopniowe 7.Skrzynia biegów - zsynchronizowana z reduktorem 8.Ilość biegów - min. 12/4 9.Most napędowy tylny- z blokadą mechaniczną i zwolnicami planetarnymi 10.Most napędowy przedni- z blokadą automatyczną i zwolnicami planetarnymi 11.Wał odbioru mocy - typ niezależny, włączany hydraulicznie 12.Układ kierowniczy- typ hydrostatyczny 13.Układ hamulcowy- hamulce robocze tarczowe,mokre, sterowane hydraulicznie - hamulec postojowy: mechaniczny 14.Ogumienie przód/tył- 380/70 R24 / 480/70 R34 15.Zespół zaczepowy- zaczep górny transportowy, zaczep rolniczy 16.Kabina - dwudrzwiowa 17.Napęd 4x4 18.Przedni TUZ 19.Podnośnik hydrauliczny: - funkcja podnośnika- regulacja siłowa, pozycyjna i szybkości reakcji - wydatek pompy od 60 do 85 l / min - ciśnienie nominalne od 18 do 19 MPa - udźwig podnośnika od 4400 do 4900 kg - rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej min. dwusekcyjny / 4 szybkozłącza / 20.Pojazd w 100 % przygotowany do pracy, kompletny 21.Zarejestrowany na terenie Polski 22.Gwarancja na cały pojazd min.24 m-ce .II. Dokumentacja dla nowego ciągnika rolniczego: Do ciągnika będącego przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty: a/ Instrukcja obsługi ciągnika rolniczego w języku polskim b/ Odpis decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu z zapisem, że pojazd posiada silnik spełniający normy emisji spalin zgodnie z dyrektywami UE c/ Książka gwarancyjna lub Karta gwarancyjna d/ Zasady świadczenia usług gwarancyjnych oraz ich zakres e/ Wykaz punktów serwisowych III. Wymagania dotyczące leasingu a/ leasing rozliczany w złotych polskich b/ raty leasingowe miesięczne, płatne od 20 dnia do końca każdego miesiąca, c/ pierwsza planowana rata leasingu płatna przez Zamawiającego do końca grudnia 2012 r. d/ okres leasingu 36 miesięcy, e/ Zamawiający nie przewiduje czynszu inicjalnego /opłaty wstępnej/, f/ wartość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu w wysokości 21% ceny brutto nabywczej wartości ciągnika g/ suma 36 rat leasingowych ciągnika wraz z wartością 21 % ceny brutto nabywczej ciągnika stanowi cenę brutto oferty h/ Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych kosztów związanych z dostawą przedmiotu zamówienia IV. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy leasingu: 1/ Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia. Opłatę rejestracyjną przedmiotu leasingu ponosi Zamawiający na podstawie refaktury wystawionej przez Wykonawcę, który rejestruje pojazd 2/ Kary umowne za przekroczenie terminu dostawy - 0,5 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki 3/ wybrany wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot leasingu w ciągu 30 dni licząc od daty zawarcia umowy leasingu 4/ Ciągnik musi być nowy, sprawny technicznie, gotowy do eksploatacji i wolny od wad prawnych 5/ Przed podpisaniem protokołu przekazania Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin zaoferowanego przez Wykonawcę ciągnika w trakcie których sprawdzone zostaną m.in. ich stan techniczny, sprawność oraz stan formalno - prawny. W przypadku gdy w trakcie oględzin Zamawiający stwierdzi rozbieżności pomiędzy treścią oferty, a zaoferowanym przedmiotem zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zakupu w terminie do 30 dni od stwierdzenia rozbieżności. 6/ Dostawa/przekazanie przedmiotu leasingu zostanie potwierdzone protokołem przekazania / odbioru Dostawa/przekazanie odbędzie się na terenie bazy Zamawiającego przy ul. Jedynaka 30 w Wieliczce 7/ Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych kosztów związanych z dostawą przedmiotu zamówienia 8/ po zapłaceniu przez zamawiającego ostatniej raty leasingu, pod warunkiem uregulowania wszelkich zobowiązań wobec wykonawcy z tytułu umowy leasingu, przedmiot leasingu przechodzi na własność Zamawiającego za 1 % wartości ceny brutto ciągnika. 9/ Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 16700000-2 Ciągniki...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 125050,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 169130,12

  • Oferta z najniższą ceną: 169130,12 / Oferta z najwyższą ceną: 169130,12

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.