eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › dostawa przyrządów do podaży diet do pompy Flocare 800, przyrządów do gastrostomii, wymienialnego dostępu żołądkowego typu G-tube, wymienialnego zestawu do gastrostomii niskoprofilowej, zgłębników nosowo-jelitowych typu Bengmark, zgłębników PUR, pediatryc

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-04-18

Warszawa: dostawa przyrządów do podaży diet do pompy Flocare 800, przyrządów do gastrostomii, wymienialnego dostępu żołądkowego typu G-tube, wymienialnego zestawu do gastrostomii niskoprofilowej, zgłębników nosowo-jelitowych typu Bengmark, zgłębników PUR, pediatrycznego systemu zamkniętego, złączek ciśnieniowych - 10 pakietów.
Numer ogłoszenia: 79689 - 2008; data zamieszczenia: 18.04.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8151024, fax 022 8151015.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.czd. pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa przyrządów do podaży diet do pompy Flocare 800, przyrządów do gastrostomii, wymienialnego dostępu żołądkowego typu G-tube, wymienialnego zestawu do gastrostomii niskoprofilowej, zgłębników nosowo-jelitowych typu Bengmark, zgłębników PUR, pediatrycznego systemu zamkniętego, złączek ciśnieniowych - 10 pakietów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 1 Przyrząd do podaży diet - 4 pozycje; Pakiet 2 Przyrządy do przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) oraz jejunostomii odrzywczej (J-line) - 2 pozycje; Pakiet 3 Zestaw PEG do przezskórnej endoskopowej gastrostomii - 1 pozycja; Pakiet 4 Wymienialny dostęp żołądkowy typu G-tube - 1 pozycja; Pakiet 5 Wymienialny zestaw do gastrostomii niskoprofilowej (grzybek+ zestaw łączników) - 1 pozycja; Pakiet 6 Wymienialny zestaw do gastrostomii niskoprofilowej (grzybek+ zestaw łączników) - 1 pozycja; Pakiet nr 7 Zgłębnik nosowo-jelitowy typu Bengmark - 1 pozycja; Pakiet 8 Zgłębnik PUR - 1 pozycja; Pakiet 9 Pediatryczny system zamknięty do pomiaru diurezy godzinowej - 1 pozycja; Pakiet 10 Linie do pomiaru ciśnienia tętniczego, żylnego metodą bezpośrednią ( tzw. złączki ciśnieniowe, linie manometryczne) - 1 pozycja

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 33.16.80.00 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii Kod CPV wg słownika 2008: 33.16.80.00 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii Oryginalny kod CPV: 33.14.16.41 - Sondy Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.16.41 - Sondy Oryginalny kod CPV: 33.14.16.20 - Zestawy medyczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.16.20 - Zestawy medyczne Oryginalny kod CPV: 33.14.16.11 - Zbiorniki na mocz Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.16.15 - Pojemniki na mocz Oryginalny kod CPV: 33.20.00.00 - Przyrządy i urządzenia do pomiaru, kontroli, badania i nawigacji Kod CPV wg słownika 2008: 38.00.00.00 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 10.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki podmiotowe: 1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; Warunki przedmiotowe: 5. oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 93 poz. 896). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SEKCJI III.2), pkt 1-4 niniejszego ogłoszenia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 5 do SIWZ 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3.Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiace przed upływem terminu składania ofert. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SEKCJI III.2) pkt 5, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia: 1.Dokumenty, na podstawie, których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 93 poz. 896) i zadeklarowaną klasą oferowanego przedmiotu zamówienia w formularzu cenowym: deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę wyrobu i certyfikat/y/ jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi (klasa I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III). 2.Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów medycznych - o ile dotyczy, zgodnie z w/w Ustawą o wyrobach medycznych, 3.Do oferty winny być załączone wzory oferowanego przedmiotu zamówienia, w celu sprawdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia ( próbki mogą być demonstracyjne, niesterylne).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czd.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, budynek K - 103.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2008 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, budynek K - 103 Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu, o godz: 10:00 - budynek K-104.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przyrząd do podaży diet.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przyrząd do podaży diet - 4 pozycje.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przyrządy do przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) oraz jejunostomii odrzywczej (J-line).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przyrządy do przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) oraz jejunostomii odrzywczej (J-line) - 2 pozycje.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zestaw PEG do przezskórnej endoskopowej gastrostomii.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw PEG do przezskórnej endoskopowej gastrostomii - 1 pozycja.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wymienialny dostęp żołądkowy typu G-tube.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymienialny dostęp żołądkowy typu G-tube - 1 pozycja.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.41-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Wymienialny zestaw do gastrostomii niskoprofilowej (grzybek+ zestaw łączników).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymienialny zestaw do gastrostomii niskoprofilowej (grzybek+ zestaw łączników) - 1 pozycja.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Wymienialny zestaw do gastrostomii niskoprofilowej (grzybek+ zestaw łączników).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymienialny zestaw do gastrostomii niskoprofilowej (grzybek+ zestaw łączników) - 1 pozycja.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zgłębnik nosowo-jelitowy typu Bengmark.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgłębnik nosowo-jelitowy typu Bengmark - 1 pozycja.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.41-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zgłębnik PUR.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgłębnik PUR - 1 pozycja.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.41-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pediatryczny system zamknięty do pomiaru diurezy godzinowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pediatryczny system zamknięty do pomiaru diurezy godzinowej - 1 pozycja.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.11-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Linie do pomiaru ciśnienia tętniczego, żylnego metodą bezpośrednią ( tzw. złączki ciśnieniowe, linie manometryczne).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Linie do pomiaru ciśnienia tętniczego, żylnego metodą bezpośrednią ( tzw. złączki ciśnieniowe, linie manometryczne)- 1 pozycja.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.20.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.