Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-04-18

Warszawa: dostawa przyrządów do podaży diet do pompy Flocare 800, przyrządów do gastrostomii, wymienialnego dostępu żołądkowego typu G-tube, wymienialnego zestawu do gastrostomii niskoprofilowej, zgłębników nosowo-jelitowych typu Bengmark, zgłębników PUR, pediatrycznego systemu zamkniętego, złączek ciśnieniowych - 10 pakietów.

Numer ogłoszenia: 79689 - 2008; data zamieszczenia: 18.04.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8151024, fax 022 8151015.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa przyrządów do podaży diet do pompy Flocare 800, przyrządów do gastrostomii, wymienialnego dostępu żołądkowego typu G-tube, wymienialnego zestawu do gastrostomii niskoprofilowej, zgłębników nosowo-jelitowych typu Bengmark, zgłębników PUR, pediatrycznego systemu zamkniętego, złączek ciśnieniowych - 10 pakietów..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 1
Przyrząd do podaży diet - 4 pozycje;

Pakiet 2
Przyrządy do przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) oraz jejunostomii odrzywczej (J-line) - 2 pozycje;

Pakiet 3
Zestaw PEG do przezskórnej endoskopowej gastrostomii - 1 pozycja;

Pakiet 4
Wymienialny dostęp żołądkowy typu G-tube - 1 pozycja;

Pakiet 5
Wymienialny zestaw do gastrostomii niskoprofilowej (grzybek+ zestaw łączników) - 1 pozycja;

Pakiet 6
Wymienialny zestaw do gastrostomii niskoprofilowej (grzybek+ zestaw łączników) - 1 pozycja;

Pakiet nr 7
Zgłębnik nosowo-jelitowy typu Bengmark - 1 pozycja;

Pakiet 8
Zgłębnik PUR - 1 pozycja;

Pakiet 9
Pediatryczny system zamknięty do pomiaru diurezy godzinowej - 1 pozycja;

Pakiet 10
Linie do pomiaru ciśnienia tętniczego, żylnego metodą bezpośrednią ( tzw. złączki ciśnieniowe, linie manometryczne) - 1 pozycja


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Oryginalny kod CPV: 33.16.80.00 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

Kod CPV wg słownika 2008: 33.16.80.00 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
Oryginalny kod CPV: 33.14.16.41 - Sondy

Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.16.41 - Sondy
Oryginalny kod CPV: 33.14.16.20 - Zestawy medyczne

Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.16.20 - Zestawy medyczne
Oryginalny kod CPV: 33.14.16.11 - Zbiorniki na mocz

Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.16.15 - Pojemniki na mocz
Oryginalny kod CPV: 33.20.00.00 - Przyrządy i urządzenia do pomiaru, kontroli, badania i nawigacji

Kod CPV wg słownika 2008: 38.00.00.00 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 10.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki podmiotowe:
  1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
  Warunki przedmiotowe:
  5. oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 93 poz. 896). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SEKCJI III.2), pkt 1-4 niniejszego ogłoszenia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
  1. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 5 do SIWZ
  2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  3.Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiace przed upływem terminu składania ofert.
  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SEKCJI III.2) pkt 5, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia:
  1.Dokumenty, na podstawie, których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 93 poz. 896) i zadeklarowaną klasą oferowanego przedmiotu zamówienia w formularzu cenowym: deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę wyrobu i certyfikat/y/ jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi (klasa I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III).
  2.Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów medycznych - o ile dotyczy, zgodnie z w/w Ustawą o wyrobach medycznych,
  3.Do oferty winny być załączone wzory oferowanego przedmiotu zamówienia, w celu sprawdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia ( próbki mogą być demonstracyjne, niesterylne).


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, budynek K - 103.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2008 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, budynek K - 103
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu, o godz: 10:00 - budynek K-104.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przyrząd do podaży diet.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przyrząd do podaży diet - 4 pozycje.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przyrządy do przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) oraz jejunostomii odrzywczej (J-line).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przyrządy do przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) oraz jejunostomii odrzywczej (J-line) - 2 pozycje.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zestaw PEG do przezskórnej endoskopowej gastrostomii.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw PEG do przezskórnej endoskopowej gastrostomii - 1 pozycja.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wymienialny dostęp żołądkowy typu G-tube.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymienialny dostęp żołądkowy typu G-tube - 1 pozycja.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.41-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Wymienialny zestaw do gastrostomii niskoprofilowej (grzybek+ zestaw łączników).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymienialny zestaw do gastrostomii niskoprofilowej (grzybek+ zestaw łączników) - 1 pozycja.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Wymienialny zestaw do gastrostomii niskoprofilowej (grzybek+ zestaw łączników).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymienialny zestaw do gastrostomii niskoprofilowej (grzybek+ zestaw łączników) - 1 pozycja.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zgłębnik nosowo-jelitowy typu Bengmark.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgłębnik nosowo-jelitowy typu Bengmark - 1 pozycja.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.41-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zgłębnik PUR.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgłębnik PUR - 1 pozycja.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.41-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pediatryczny system zamknięty do pomiaru diurezy godzinowej.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pediatryczny system zamknięty do pomiaru diurezy godzinowej - 1 pozycja.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.11-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Linie do pomiaru ciśnienia tętniczego, żylnego metodą bezpośrednią ( tzw. złączki ciśnieniowe, linie manometryczne).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Linie do pomiaru ciśnienia tętniczego, żylnego metodą bezpośrednią ( tzw. złączki ciśnieniowe, linie manometryczne)- 1 pozycja.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.20.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z WARSZAWY PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Warszawie » więcej : Zestawy medyczne »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU