eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Dostawa wraz z montażem kontenerów sanitarnych oraz kontenerów magazynowych

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-04-05

Bielsko-Biała: Dostawa wraz z montażem kontenerów sanitarnych oraz kontenerów magazynowych
Numer ogłoszenia: 79339 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. M. Konopnickiej 5, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 33 8221875, faks 33 8221875.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bbosir.bielsko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem kontenerów sanitarnych oraz kontenerów magazynowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia 1. Nazwa przedmiotu zamówienia - Dostawa wraz z montażem kontenerów sanitarnych oraz kontenerów magazynowych. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem jednego kontenera sanitarnego typu przenośnego w wersji dla kobiet i jednego kontenera sanitarnego typu przenośnego w wersji dla mężczyzn szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do nin. SIWZ (specyfikacja techniczna dostawy z montażem kontenerów sanitarnych) na Pływalnie PANORAMA 43-300 Bielsko-Biała przy ul. M. Konopnickiej 5 oraz dostawa wraz z montażem dwóch kontenerów magazynowych typu przenośnego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do nin. SIWZ (specyfikacja techniczna dostawy z montażem kontenerów magazynowych) na Stadion Lekkoatletyczny SPRINT 43-300 Bielsko-Biała przy ul. Jaworzańskiej 120. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie: Część 1. Dostawa wraz z montażem dwóch kontenerów sanitarnych - typu przenośnego (załącznik nr 7 do nin. SIWZ). Cześć 2. Dostawa wraz z montażem dwóch kontenerów magazynowych - typu przenośnego (załącznik nr 8 do nin. SIWZ). Wykonawca może złożyć ofertę częściową na jedną lub wszystkie części zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się wypełnić tę część, którą jest w stanie zrealizować w 100%. 4. Inne uwarunkowania: a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załącznikach nr 7 i 8 do nin. SIWZ. b) Kontenery winny spełniać wymogi stawiane przez organy inspekcji sanitarnej (w szczególności sanitarne). c) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostawę i montaż przedmiotu zamówienia wraz z wyposażeniem na okres 24 miesięcy licząc od daty odbioru. d) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonych kontenerów i ich montaż oraz za zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z zapisami w SIWZ. e) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za terminowość oraz bezpieczeństwo prac, które wykonuje, jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. f) Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania. g) Zamawiający wymaga aby kontenery sanitarne wyposażone były w instalację i osprzęt elektryczny. Instalacje wodno - kanalizacyjne powinny być zakończone króćcem kanalizacyjnym fi 110 oraz króćcem wodociągowym fi 25. h) Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty wykonawca zapoznał się z warunkami jakie istnieją na miejscach w których będą posadowione kontenery. Zamawiający określi miejsca posadowienia kontenerów w terenie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.11.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienie wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2.1 niniejszej SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 2.1) Wymagany wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu skłania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - należy wykazać minimum dwie dostawy obejmujące swoim zakresem dostawę kontenera/ów, każda z dostaw o wartości łącznej nie mniejszej niż 80.000,00 zł. A w przypadku składania ofert częściowych należy wykazać się doświadczeniem w wysokości: CZĘŚĆ 1 : 64.000,00 zł. brutto, CZĘŚĆ 2 : 16.000,00 zł. brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2.1 niniejszej SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2.1 niniejszej SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 4.1) Posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 100.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oryginał oferty sporządzonej na Formularzu Ofertowym - stanowiącym Załącznik nr 1 do in. SIWZ. Oświadczenie wykonawcy (złożone na formularzu Oferta załącznik nr 1 do in. SIWZ), że: 1) W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i jest ceną ostateczną. 2) Zdobyłem/liśmy informacje konieczne do sporządzenia oferty. 3) Zapoznałem/liśmy się z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i przyjmujemy te warunki bez zastrzeżeń. 4) Pozostaje/my związani złożoną przez nas ofertą przez okres 30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 5) Udzielam/y gwarancji na dostawę i montaż przedmiotu zamówienia wraz z wyposażeniem (wyrażony w liczbie miesięcy) na okres minimum 24 miesięcy 6) Zobowiązuje/my się wykonać zamówienie w terminie: do dnia 21 maja 2012 roku. 7) Akceptuje/my bez zastrzeżeń warunki zawarte w załączniku nr 6 (istotne postanowienia umowy) i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach określonych w istotnym postanowieniu umowy; 8) Zobowiązuje/my się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w SIWZ tj. 8% ceny całkowitej (brutto) przed terminem podpisania umowy. 9) Niniejsze zamówienie zamierzam wykonać* a) siłami własnymi b) siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie ... (należy wskazać zakres) * niepotrzebne skreślić/uzupełnić. Pełnomocnictwo (w oryginale lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) do podpisania ofert względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, bądź do podpisywania umów w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą lub do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (spółki cywilne, konsorcja). Z powyższego dokumentu powinien wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie). Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do nin. SIWZ. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda przedstawienia: a) Opisu technicznego do każdego z kontenerów sanitarnych oraz kontenera magazynowego b) Rysunki zawierające zaplanowanie i rozrysowanie zagospodarowania wnętrza dwóch kontenerów sanitarnych zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 7 do nin. SIWZ. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia - w przypadku, gdy wykonawca wskaże, że będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 ust. 2b. ustawy).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający istotne postanowienia Umowy zawarł w załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 2. Przewiduje się możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie ceny netto zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku wynagrodzenie netto ulegnie odpowiednio podwyższeniu lub obniżeniu, przy zachowaniu niezmienionej ceny brutto. 3. Termin określony Roz. IV w pkt. 1 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość świadczenia usługi, c) wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bbosir.bielsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. M. Konopnickiej 5, 43-300 Bielsko-Biała - Dział Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.04.2012 godzina 09:00, miejsce: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bielsko-Biała 43-300, ul. M. Konopnickiej 5 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa wraz z montażem dwóch kontenerów sanitarnych - typu przenośnego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wraz z montażem dwóch kontenerów sanitarnych - typu przenośnego (załącznik nr 7 do nin. SIWZ)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.11.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.05.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa wraz z montażem dwóch kontenerów magazynowych - typu przenośnego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wraz z montażem dwóch kontenerów magazynowych - typu przenośnego (załącznik nr 8 do nin. SIWZ)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.11.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.05.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI Z BIELSKA-BIAŁEJ

więcej: przetargi w Bielsku-Białej »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.