eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Zakup materiałów eksploatacyjnych wraz z dostawą do siedzib OR KRUS Wrocław i podległych Placówek Terenowych KRUS w Wałbrzychu, Jeleniej Górze i LegnicyOgłoszenie z dnia 2014-03-10

Wrocław: Zakup materiałów eksploatacyjnych wraz z dostawą do siedzib OR KRUS Wrocław i podległych Placówek Terenowych KRUS w Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy
Numer ogłoszenia: 78584 - 2014; data zamieszczenia: 10.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 62, 53-333 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 3673984, faks 071 3672938.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup materiałów eksploatacyjnych wraz z dostawą do siedzib OR KRUS Wrocław i podległych Placówek Terenowych KRUS w Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu materiałów eksploatacyjnych wraz z dostawą do siedzib OR KRUS Wrocław i podległych Placówek Terenowych KRUS w Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy. 2. Przedmiot zamówienia został określony wg kodów zawartych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 30 12 51 10 -5 tonery do drukarek laserowych/faksów, 30 19 23 20 -0 taśmy do drukarek, 30 12 51 00 -2 wkłady barwiące, 30 12 43 00 -7 bębny do maszyn biurowych, 30 12 51 20 -8 toner do fotokopiarek 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i parametrów poszczególnego asortymentu zawiera załącznik nr 1 do SIWZ-Cennik, który po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie załącznik nr 1 do Formularza Oferty. 4. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku nr 1 do SIWZ ilości zamawianych materiałów eksploatacyjnych są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu), jednak nie mogą przekroczyć wartości umowy. 5. Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ odpowiednio na adres: a) KRUS Oddział Regionalny we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 62 b) KRUS Placówka Terenowa w Wałbrzychu ul. Mickiewicza 42 c) KRUS Placówka Terenowa w Legnicy ul. Reymonta 4 d) KRUS Placówka Terenowa w Jeleniej Górze Al. Jana Pawła II 13 6. Dostawa materiałów eksploatacyjnych będzie zrealizowana jednorazowo. 7. Dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego. 8. Wszystkie materiały eksploatacyjne do drukarek muszą być objęte gwarancją przez okres minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru. 9. Materiały eksploatacyjne stanowiące przedmiot zamówienia powinny posiadać cechy materiału oryginalnego lub równoważnego z opisywanym w załączniku nr 1 do SIWZ. 10. Zamawiający zainteresowany jest zakupem materiałów eksploatacyjnych o najwyższej jakości, zapewniających bezawaryjną pracę sprzętu. 11. Wszystkie dostarczane materiały muszą być fabrycznie nowe. Pod pojęciem (fabrycznie nowe) Zamawiający rozumie materiały do produkcji których użyto materiałów nowych nieregenerowanych, w których wszystkie elementy mające wpływ na jakość wydruku (listwy zbierające, wałki, elementy uszczelniające) oraz obudowa są w 100 % nowe i nieregenerowane. 12. Dostarczone materiały muszą być oryginalnie zabezpieczone przez producenta w sposób gwarantujący, że produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania (np. hologramy), oraz muszą posiadać naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący produkt oraz jego wydajność, znak firmowy producenta, kod produktu, typ i model sprzętu, do którego materiał jest przeznaczony. Oferty równoważne 13. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne fabrycznie nowe, jakościowo równoważne, spełniające równoważne parametry. 14. Przez (produkt równoważny) Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach (pojemność tuszu,tonera, wydajność, jakość wydruku) takich samych lub lepszych w stosunku do materiału eksploatacyjnego fabrycznie nowego pochodzącego od producenta urządzenia, do którego jest przeznaczony. Parametry środka barwiącego ziarnistość i temperatura topnienia tonera, czas schnięcia tuszu muszą być takie same jak dla wkładów oferowanych przez producenta urządzenia z tolerancją dopuszczoną przez tegoż producenta, gwarantującą prawidłowe działanie urządzenia. 15. Artykuły równoważne winny być określone w załączniku nr 1 do formularza oferty poprzez nazwę producenta zamienników, symbolu,kodu artykułu. 16. W przypadku dostarczenia materiałów eksploatacyjnych innych niż pochodzących od lub zalecanych przez producenta urządzenia, w którym mają być wykorzystywane, Wykonawca zobowiązany jest do: a) Zapewnienia, że dostarczany materiał eksploatacyjny jest w pełni kompatybilny z urządzeniem, do którego jest zamówiony i nie powoduje utraty jakości druku ani żadnej funkcjonalności urządzenia (w tym m. in. prawidłowego wskazywania poziomu zużycia, drukowania na każdym rodzaju nośnika dopuszczonego przez producenta urządzenia drukującego). b) Zapewnienia, że stosowanie dostarczonego materiału eksploatacyjnego nie narusza warunków gwarancji urządzenia, do którego jest zamówiony i nie powoduje wcześniejszego zużycia się podzespołów tego urządzenia. c) Poniesienia kosztów ekspertyzy biegłego rzeczoznawcy wymaganej do jednoznacznego określenia przyczyny uszkodzenia, nieprawidłowego działania lub przedwczesnego zużycia się urządzenia lub jego podzespołu. d) Poniesienia kosztów naprawy urządzenia (lub jego podzespołu np. bębna, developera) uszkodzonego lub zużytego przedwcześnie w wyniku stosowania dostarczonego materiału eksploatacyjnego, a jeżeli naprawa jest niemożliwa to również kosztów zakupu nowego urządzenia. Naprawa taka odbywać się musi na warunkach (np. czas realizacji, dostarczenie sprzętu zastępczego, wymiana) nie gorszych niż obowiązujących w przypadku uszkodzenia, które nie jest wynikiem stosowania produktów dostarczonych przez Wykonawcę. e) Poniesienia kosztów konserwacji/czyszczenia urządzenia zabrudzonego w wyniku stosowania dostarczonego materiału eksploatacyjnego (zalanie tuszem, wysypanie się tonera). f) Poniesienia kosztów naprawy lub konserwacji, jeżeli gwarant urządzenia odmówi bezpłatnego ich wykonania z powodu użytkowania materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę. g) Poniesienia kosztów wymienionych w lit. c, d, e, f, jeżeli powstały one w wyniku zlecenia czynności przez Zamawiającego wskutek niezachowania przez Wykonawcę terminów określonych w niniejszej umowie. 17. Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego lub jeżeli produkt równoważny nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia od przedstawicieli Zamawiającego wymienić wadliwy produkt na produkt spełniający wymagania Zamawiającego, bez zmiany ceny i na koszt Wykonawcy. 18. Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy, może zażądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających równoważność w stosunku do materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta sprzętu (próbę wydajności zgodną z normami ISO) na zaoferowane materiały eksploatacyjne. 19. W przypadku zaoferowania materiałów eksploatacyjnych równoważnych, na prośbę Zamawiającego na etapie oceny ofert, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia bezpłatnych próbek proponowanych materiałów eksploatacyjnych w celu weryfikacji jakości wykonanych wydruków i odbitek ksero. Jakość wydruków i odbitek ksero wykonanych przy użyciu materiałów eksploatacyjnych równoważnych nie może w żadnym stopniu odbiegać od jakości wydruków i odbitek ksero wykonanych przy użyciu materiałów eksploatacyjnych proponowanych przez producenta sprzętu do którego są przeznaczone. Wymaga się aby nasycenie kolorów, intensywność kolorów, ostrość wydruków i połysk były identyczne jak w przypadku wydruków i odbitek ksero wykonanych przy użyciu materiałów eksploatacyjnych proponowanych przez producenta sprzętu. Niedotrzymanie tego warunku będzie skutkowało odrzuceniem takiej oferty. 20. Koszty dostarczonych próbek obciążają oferenta. 21. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż zaoferowane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy, materiały eksploatacyjne odpowiadają parametrom produktów zalecanych przez producenta sprzętu - załącznik nr 2 do umowy. 22. Do zamawianych płyt CD i DVD Wykonawca winien dołączyć taką samą ilość opakowań (np. papierowa koperta). Zamawiający nie wymaga pakowania płyt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.19.23.20-0, 30.12.51.00-2, 30.12.43.00-7, 30.12.51.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 77563,80

 • Oferta z najniższą ceną: 77563,80 / Oferta z najwyższą ceną: 82675,33

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych ogólnodostępnych i oferowanych przez wielu wykonawców, o ustalonych standardach jakościowych. Ponadto wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.