eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żnin › Modernizacja dróg powiatowych - nakładki bitumiczne o gr. 5 cm

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-04-30

Ogłoszenie nr 77658 - 2017 z dnia 2017-04-30 r.

Żnin: Modernizacja dróg powiatowych - nakładki bitumiczne o gr. 5 cm
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 9256-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie, krajowy numer identyfikacyjny 9236650200000, ul. Podgórzyn  , 88400   Żnin, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 523 020 668, faks 523 020 668, e-mail zdpznin.szkatulski@op.pl
Adres strony internetowej (URL): zdpznin.nbip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja dróg powiatowych - nakładki bitumiczne o gr. 5 cm

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DT 2410.02.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Modernizacja dróg - nakładki bitumiczne o gr. 5 cm obejmuje drogi:nr 2342C Wenecja - Dąbrowa od km 0+000 do km 9+585 dł. 9,585 km, nr 2321C Żerniki - Wiewiórczyn od km 5+680 do km 6+891 dł. 1,211km, nr 2323C Wełna - Wiewiórczyn od km 8+577 do km 11+170 dł. 2,593 km, nr 2330C Laskowo - Recz od km 0+000 do km 2+200 dł. 2,200 km,nr 2331 Ośno - Mieleszyn od km 0+000 do km 2+075 km dł. 2,075 km na łącznej długości 17,664 km i powierzchni 92.278 m2. Na przedmiot zamówienia składa się : frezowanie nawierzchni na połączeniach nowej i starej nawierzchni oraz włączeniach dróg do gr. 5 cm z miejscowym wykorzystaniem destruktu na pobocza przy rozjazdach, mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni,skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową K-60% pod warstwę ścieralną w ilości 0,5 km/m2,wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 5 cm z transportem masy w miejsce wbudowania zapewniając płynność przejazdu w miejscu styku nowej i starej nawierzchni,rozebranie istniejących barier betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja - Dąbrowa,ustawienie barier sprężystych stalowych typu N2W3 w czterech odcinkach (wraz z odcinkami początkowymi 8 m i odcinkami końcowymi 4 m wliczonymi w łączną długość) w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja - Dąbrowa(str. P 72 m, str. P. 220 m, str. L. 22 m, str. L 316 m),regulacja studni kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi nr 2342C Wenecja - Dąbrowa, ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem w okręgu na wyspie rozdzielającej ruch w m. Ośno.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT2468239.62
Waluta


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert10
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Kowalski Buownictwo ,  ,  ul. Dworcowa 12,  88-400,  Żnin,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2389728.72
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2389728.72
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3229291.70
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.