eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pisz › Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych w ramach projektu pt. Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-03-05

Pisz: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych w ramach projektu pt. Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Numer ogłoszenia: 74130 - 2014; data zamieszczenia: 05.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 33346 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 425 47 50, faks 87 425 47 53.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych w ramach projektu pt. Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybór personelu do realizacja usługi doskonalenia w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych nauczycieli biorących udział w projekcie Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim w 43 placówkach oświatowych położonych na terenie powiatu piskiego. 2. Szkolenia będą odbywały się sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2014r. Czas trwania wykładu - 4 godziny dydaktyczne, warsztatu - 3 godziny dydaktyczne, konsultacji indywidualnych i grupowych - po 2 godziny dydaktyczne. Zaangażowanie eksperta będzie liczone w takim samym wymiarze w godzinach zegarowych. 3. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 43 części.Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części, przy czym Wykonawca powinien zaproponować niezbędną kadrę na wszystkie części, na które złożył ofertę z uwzględnieniem powtarzalności terminów realizacji tych części. 4. Formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą w placówkach znajdujących się na terenie powiatu piskiego. Doskonalenie nauczycieli dotyczy zakresu tematycznego, który został wybrany z 24 ofert form doskonalenia przygotowanych w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za merytoryczną realizację form doskonalenia nauczycieli. 6. Terminy realizacji zostaną ustalone po uzgodnieniu ze Szkolnym Organizatorem Rozwoju Edukacji (SORE)i Dyrektorem Szkoły, Placówki. Realizacja doskonalenia nauczycieli musi odbyć się sukcesywnie do 30.06.2014r. Godziny rozpoczęcia poszczególnych zajęć, ilość godzin danego dnia zostanie określona na etapie podpisania umowy, po uzgodnieniu ze Szkolnym Organizatorem Rozwoju Edukacji i Dyrektorem Szkoły, Placówki. Podczas opracowywania programu form doskonalenia należy uwzględnić przerwy, w tym przy formach powyżej 4 godzin należy uwzględnić jedną dłuższą przerwę kawową, przy formach minimum 6- godzinnych należy uwzględnić przerwę na obiad. 7. Liczba uczestników została określona dla poszczególnych części, jako przewidywana. Zamawiający przekaże informację o ostatecznej ilości osób biorących udział w doskonaleniu na danym etapie na 3 dni przed terminem realizacji przedmiotu zamówienia. 8. Wykonawcy zabrania się, w trakcie wypełniania obowiązków stanowiących przedmiot zamówienia, wykonywania innych czynności niezwiązanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do hospitacji lub oceny jakości prowadzonych zajęć przez Wykonawcę. Hospitacje będą dokonywały osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i wyznaczone przez Zamawiającego, w tym Personel Projektu. 10. Zamawiający zastrzega prawo kontroli dokumentacji, miejsca i sposobu realizacji przedmiotu niniejszej umowy przez uprawnione instytucje. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania realizacji zamówienia, na każdym jego etapie, jeżeli grupa uczestniczących w nim nauczycieli stwierdzi brak kompetencji wykładowcy i/lub sposób przekazywania wiedzy i prowadzenia zajęć będzie niezrozumiały. Wówczas Zamawiający wyznaczy nowy termin realizacji danego etapu, po uprzednim przedstawieniu dla Zamawiającego propozycji zmiany wykładowcy. 12. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego całość praw autorskich do materiałów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 3,4,7 umowy (zwanych dalej Dziełem) bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji. 13. Ogólne wymagania wobec ekspertów: wiedza merytoryczna w wybranym zakresie i tematyce, wykształcenie wyższe II stopnia; doświadczenie w pracy z grupą. IV. Opis części zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części: 43 Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które może złożyć ofertę jeden Wykonawca. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część należy wówczas brać pod uwagę powtarzające się terminy realizacji i zapewnić odpowiednią ilość kadry, w celu możliwości realizacji wszystkich części. Część 1. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły. Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim Część 2. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika w Piszu Część 3. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Białej Piskiej Część 4. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Piszu Część 5. Nauczyciel 45+. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej Część 6. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu Część 7. Rodzice są partnerami przedszkola. Miejskie Przedszkole Nr 1 w Piszu. Część 8. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Szkoła Podstawowa im. St. Palczewskiego w Zespole Szkół w Drygałach Część 9. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Gimnazjum w Zespole Szkół w Drygałach Część 10. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu Część 11. Nauczyciel 45+. Szkoła Podstawowa nr 1 w Rucianem-Nidzie Część 12. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły. Technikum Leśne w Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem- Nidzie Część 13. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Liceum Ogólnokształcące w Rucianem- Nidzie Część 14. Wspieranie pracy wychowawców klas- bezpieczna szkoła. Przedszkole Miejskie w Rucianem- Nidzie Część 15. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Szkoła Podstawowa w Ukcie Część 16. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Gimnazjum Katolickie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu Część 17. Wspieranie pracy wychowawców klas- bezpieczna szkoła. Publiczne Gimnazjum w Rucianem- Nidzie Część 18. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Piszu Część 19. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Kumielsku Część 20. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły. Gimnazjum Samorządowe w Piszu Część 21. Uczeń- aktywny uczestnik procesu uczenia się. II Liceum Ogólnokształcące w Piszu Część 22. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Szkoła Podstawowa w Hejdyku Część 23. Rodzice są partnerami przedszkola. Przedszkole w Białej Piskiej Część 24. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Szkoła Podstawowa im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie Część 25. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Szkoła Podstawowa w Kożuchach Część 26. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? Szkoła Podstawowa w Uścianach Część 27. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Szkoła Podstawowa w Orzyszu Część 28. Nauczyciel 45+. Przedszkole Miejskie- Niezapominajka w Orzyszu Część 29. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych- bezpieczny Internet- Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu Część 30. Uczeń- aktywny uczestnik procesu uczenia się. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rucianem- Nidzie Część 31. Nauczyciel 45+. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu Część 32. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piszu Część 33. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Gimnazjum w Dąbrówce Część 34.Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły. Gimnazjum Nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Piszu Część 35. Uczeń- aktywny uczestnik procesu uczenia się. Gimnazjum Nr 2 w Gminnym Zespole Szkół w Piszu Część 36. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Szkoła Podstawowa w Jeżach Część 37. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Szkoła Podstawowa w Liskach Część 38. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gminnym Zespole Szkół w Piszu Część 39. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Część 40. Uczeń- aktywny uczestnik procesu uczenia się. Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym Część 41. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Szkoła Podstawowa w Trzonkach Część 42. Szkoła promuje wartość edukacji Technikum w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej Część 43. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bojowników o Polskość Mazur I Liceum Ogólnokształcące w Piszu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.62.00.00 - (6) Usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników sezonowych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły: Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim, 12-230 Biała Piska.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu, ul. Klementowskiego 2, 12-200 Pisz.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: : Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej, ul. M. Kajki 1, 12-230 Biała Piska

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Piszu, ul. Jagodna 4, 12-200 Pisz.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych-Nauczyciel 45+: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej, ul. Moniuszki 7, 12-230 Biała Piska

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych-Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu, ul. Wojska Polskiego 3, 12-250 Orzysz.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5250,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Rodzice są partnerami przedszkola: Przedszkole Miejskie Nr 1 w Piszu, ul. Gizewiusza 9, 12-200 Pisz.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5250,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Szkoła Podstawowa im. St. Palczewskiego w Zespole Szkół w Drygałach, Drygały ul. Szkolna 2, 12-230 Biała Piska

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Drygałach, Drygały ul. Szkolna 2, 12- 230 Biała Piska

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki: Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu, Osiedle Robotnicze 11, 12-250 Orzysz.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 11   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Nauczyciel 45+: Szkoła Podstawowa nr 1 w Rucianem-Nidzie, ul. Gałczyńskiego 2, 12-220 Ruciane- Nida

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 12   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły: Technikum Leśne w Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie, ul. Polna 2, 12-220 Ruciane- Nida

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 13   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Liceum Ogólnokształcące w Rucianem-Nidzie w Zespole Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej, ul. Gałczyńskiego 2, 12-220 Ruciane-Nida

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 14   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła. Przedszkole Miejskie w Rucianem-Nidzie, ul. Gwarna 2, 12-220 Ruciane-Nida.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5250,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 15   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?: Szkoła Podstawowa w Ukcie, Ukta 69, 12-220 Ruciane-Nida.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 16   

Nazwa: : Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych-Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki: Gimnazjum Katolickiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu, Pl. Ignacego Daszyńskiego 2A,12-200 Pisz

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 17   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła. Publiczne Gimnazjum w Rucianem-Nidzie, ul. Gałczyńskiego 2, 12-220 Ruciane-Nida.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 18   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki dla szkoły- Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Piszu, Pl. Daszyńskiego 2A, 12-200 Pisz

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 19   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Kumielsku, Kumielsk 2, 12-230 Biała Piska

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 20   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły: Gimnazjum Samorządowym w Piszu w Zespole Szkół Nr 1 w Piszu, ul. Młodzieżowa 26,12-200 Pisz

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 21   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się: II Liceum Ogólnokształcącym w Piszu w Zespole Szkół Nr 1 w Piszu, ul. Młodzieżowa 26, 12-200 Pisz

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 22   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny: Szkoła Podstawowa w Hejdyku, Hejdyk 8, 12- 200 Pisz.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 23   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Rodzice są partnerami przedszkola Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej, ul. Moniuszki 7, 12-230 Biała Piska

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5250,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 24   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny: Szkoła Podstawowa im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie, 12-230 Biała Piska.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 25   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny: Szkoła Podstawowa w Kożuchach, Kożuchy 35, 12-230 Biała Piska

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 26   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?: Szkoła Podstawowa w Uścianach, Uściany Stare 1, 12-200 Pisz.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5250,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 27   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Szkoła Podstawowa w Orzyszu, ul. Wojska Polskiego 14, 12-250 Orzysz.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 28   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Nauczyciel 45+: Przedszkole Miejskie Niezapominajka w Orzyszu, ul. 22 Lipca 4, 12-250 Orzysz

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5250,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 29   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny Internet: Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu , ul. Gizewiusza 3, 12-200 Pisz.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 30   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się: Szkoła Podstawowa nr 2 w Rucianem Nidzie, ul. Mazurska 15, 12-220 Ruciane-Nida

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 31   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Nauczyciel 45+: Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu, ul. Gizewiusza 3, 12-200 Pisz.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 32   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki: Szkoła Podstawowa nr 2 w Piszu, ul. Gizewiusza 8, 12-200 Pisz.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 33   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki: Gminny Zespół Szkół im. Michała Kajki Gimnazjum w Dąbrówce, Dąbrówka 40, 12-250 Orzysz

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 34   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły: Gimnazjum Nr 1 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Piszu, ul. Lipowa 15, 12-200 Pisz.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5250,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 35   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się: Gminny Zespół Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Piszu- Gimnazjum Nr 2, ul. Wołodyjowskiego 2a, 12-200 Pisz.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 36   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny: Szkoła Podstawowa w Jeżach, Jeże 14, 12-200 Pisz

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 37   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki: Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach, Liski 22, 12-200 Pisz

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 38   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Gminny Zespół Szkół im. Papieża Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Nr 4 w Piszu, ul. Wołodyjowskiego 2a,12-200 Pisz

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5250,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 39   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce , Dąbrówka 40, 12-250 Orzysz

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 40   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się: Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym, Kocioł Duży 6, 12-200 Pisz

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 41   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny: Szkoła Podstawowa w Trzonkach, Trzonki 29, 12-200 Pisz.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 42   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Szkoła promuje wartość edukacji. Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej. Technikum , ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 43   

Nazwa: Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych- Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bojowników o Polskość Mazur I Liceum Ogólnokształcące w Piszu, ul. Sikorskiego 15, 12-200 Pisz

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4837,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4165,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,00

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI Z PISZA

więcej: przetargi w Piszu »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.