eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › Budowa parkingu w ramach zadania PT i BUDOWA PARKINGU NA SKWERZE PRZY SKRZYŻOWANIU ul. GRUNWALDZKIEJ i KOŚCIELNEJ

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-03-05

Kędzierzyn-Koźle: Budowa parkingu w ramach zadania PT i BUDOWA PARKINGU NA SKWERZE PRZY SKRZYŻOWANIU ul. GRUNWALDZKIEJ i KOŚCIELNEJ
Numer ogłoszenia: 73444 - 2014; data zamieszczenia: 05.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych , ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, tel. 77 40 34 451, faks 77 40 34 451.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kedzierzynkozle.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingu w ramach zadania PT i BUDOWA PARKINGU NA SKWERZE PRZY SKRZYŻOWANIU ul. GRUNWALDZKIEJ i KOŚCIELNEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zadania jest budowa parkingu na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Kościelnej dla samochodów osobowych. W zakres robót wchodzi: - budowa nawierzchni dróg manewrowych, parkingu i chodnika z kształtek betonowych - budowa kanalizacji deszczowej przebudowa oświatlenia parkingu wraz z przłożeniem kolidującego kabla energetycznego 0,4 kV. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: 1. Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3kpl. (w tym 1 kpl. na nośniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podział i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format plików to .DWG lub .DXF. Do plików ma być dołączona informacja o zastosowanym układzie współrzędnych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. zamieszczone na mapach obrysy obiektów winny być rozdzielone wg branż na warstwy i opisane zgodnie z instrukcją techniczną K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfikę obiekty oświetlenia ulic - o ile występują - winny być opisane następującymi warstwami: kable przyłączy nn. - polilinia1),/kable obwodów oświetleniowych - polilinia1), rury osłonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt2), szafki oświetlenia ulicznego - prostokąt2) gdzie1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkachzarurowanych), - obiekt opisany dodatkowo nr określonym w dokumentacji projektowej. 2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 3.Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy. 4.Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. 5.Organizację ruchu (w tym projekt organizacji ruchu) i oznakowanie budowy. 6. Zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane. 7.Przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzględnienie wymogów MWiK. 8. remonty i naprawę zniszczone nawierzchniw ulicach i chodnikach. 9. próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucjipaństwowych, inwestora i użytkownika. 10.Zebranie odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganicznei organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Miejskie Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na trnsport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałównadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wyworzonych odpadów na Miejskie Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. 11.Zamawiający zastrzega sobie do ponownego wykorzystania następujące materiały z rozbiórki : płytki chodnikowe, kostkagranitowa, krawężniki i obrzeża chodnikowe w związku z czym należy przewidzieć czysty sposób ich demontażu z obiektu budowlanego umożliwiający ponowne ich wykorzystanie oraz nie należy ich przekazywać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na trnsport odpadówzgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadkach gdy konieczna jest wycinka drzew, pocięcie ich na odcinki o dł. 120 cm i uformowanie w stosy na placu budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Gdy konieczne jest wykonanie nasadzeń, należy wykonać i dołączyć mapę z wykazem zastosowanych sadzonek. 12.Karczowanie krzaków i wycinka drzew - pocięcie ich na odcinki o dł. 120 cm i uformowanie w stosy na placu budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Gdy konieczne jest wykonanie nasadzeń, należy wykonać i dołączyć mapę z wykazemzastosowanych sadzonek. 13. Wykonanie i zamontowanie dwóch tablic informacyjnych metalowych powlekanych (lub równoważnych) wg wzorca zamieszczonego w wersji elektronicznej: - tablica o wym. 150 cm x 100 cm na słupkach metalowych w czasie trwania inwestycji - tablica o wym. 150 cm x 100 cm na słupkach metalowych po zakończeniu inwestycji. 14. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 5 000.00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat tj. od 19-03-2009r.do 19-03-2014r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - robót o charakterze: robót budowlanych obejmujących wykonanie robót drogowych i sieci rurociągów kanalizacyjnych na wartość: 1) roboty drogowe na wartość łączną, co najmniej 300.000 zł / z potwierdzeniem ich należytego wykonania. 2) roboty inżynieryjne: sieci kanalizacyjno-sanitarne, sieci kanalizacji deszczowej, na wartość łączną 200.000 zł / z potwierdzeniem ich należytego wykonania Wymienione roboty mogą być wykonane na jednym lub kilku obiektach. W przypadku ofert wspólnych, doświadczenie podlega sumowaniu. Warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła minimum 100% doświadczenia wymaganego przez SIWZ. Warunek ten jest spełniony również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100% wymaganego doświadczenia. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowanie: 1) Kierownikiem Budowy posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg wpisanym do na listę PIIB 2) Kierownikiem Robót posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych. 3) Kierownikiem Robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Dopuszcza się łączenie funkcji kierownika budowy z kierownikiem robót w dwóch z pozostałych branż przy spełnieniu wymagań jak wyżej. W przypadku ofert wspólnych, zasoby ludzkie wykonawców występujących wspólnie podlegają sumowaniu. W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje personelem kierowniczym spoza terytorium RP, to osoby te muszą: - posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w kraju zamieszkania tych osób, - posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawaniu kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych, - spełniać opisane wymagania odnośnie doświadczenia. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie (druk nr 20) potwierdzające prawo do podpisywania wniosku o dopuszczenie do postępowania lub oferty, a tym samym posiadające prawo zaciągania zobowiązań lub składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy Wykonawca zagraniczny składa oświadczenie jak wyżej. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy nie prowadzący działalności, a występujący wspólnie składają wymagane oświadczenie. W przypadku osoby udostępniającej swoje zasoby zgodnie z art. 26 ust. 2b i biorącej udział w realizacji części zamówienia składa także niniejszy dokument.; Oświadczenie Wykonawcy (druk nr 2) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku ofert wspólnych, oświadczenie w imieniu wykonawców występujących wspólnie, składa upełnomocniony lider lub wszyscy wykonawcy składają oświadczenie wspólne.; Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do SIWZ wzoru druku z kompletem oświadczeń dotyczących spełnienia warunków oferty i udzielenia zamówienia oraz podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy określonego aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac i wskazaniem w nim części realizowanych w podwykonawstwie.; Istotne postanowienia umowy zaakceptowane wraz z kartą gwarancyjną (podpisany pod słowem =akceptuję=) przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dla przejrzystości dokumentu zaleca się (bez obowiązku) wypełnienie miejsc wykropkowanych i oznaczonych znakiem dwóch gwiazdek.; Pełnomocnictwo wystawione wg wzoru załączonego do niniejszej SIWZ lub pełnomocnictwa udzielane przez Wykonawcę. W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone (uwierzytelnione) notarialnie za zgodność z oryginałem.;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin wykonania - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewiduje się możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Termin wykonania robót objętych umową może ulec zmianie w następujących przypadkach, skutkujących niemożnością dotrzymania tego terminu: a) wystąpienie siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu) lub warunków pogodowych nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót; podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, b) wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia w w/w przypadku jest stwierdzenie przez zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32/pok. 417, III p 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2014 godzina 10:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32/pok. 417, III p 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.