eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łowicz › Remont ogrodzenia i budynku ZUKOgłoszenie z dnia 2011-04-11

Łowicz: Remont ogrodzenia i budynku ZUK
Numer ogłoszenia: 73292 - 2011; data zamieszczenia: 11.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu , ul. Armii Krajowej 2b, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. 046 8373662, faks 046 8373846.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:// www.zuk.bip.lowicz.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ogrodzenia i budynku ZUK.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na :
- przebudowie ogrodzenia
- wykonaniu termomodernizacji stropodachu
- malowaniu elewacji budynku socjalno-biurowego na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu, przy ul. Armii Krajowej 2b
Zakres prac obejmuje m.in. :
- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych oraz odcinka ogrodzenia żelbetowego,
- budowę ogrodzenia na fundamencie betonowym i cokole z cegły klinkierowej z 2 bramami i 3 furtkami, ze słupkami przy bramach i furtkach z cegły klinkierowej ( pozostałe - metalowe )
- termorenowację stropodachu budynku socjalno biurowego , w tym : izolacja, pokrycie , przebudowa kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymianę instalacji odgromowej,
- malowanie elewacji, wymiana pokrycia daszku na wejściem i wykonanie podbitki
Szczegółowy zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia, określony został w:
1. dokumentacji projektowej
2. przedmiarze robót
3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które zostały udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego
http:// www.zuk.bip.lowicz.eu
Dokumenty te są także do wglądu w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00 - 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę 45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45.11.00.00 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45.21.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budynków 45.22.00.00 - Roboty inżynieryjne i budowlane 45.23.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45.26.00.00 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze 45.34.00.00 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45.41.00.00 - Tynkowanie 45.45.00.00 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc PLN).
2. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Kredyt Bank S.A. oddz.Skierniewice nr 59 1500 1689 1216 8005 2942 0000
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 . ustawy z dnia 9 listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. ).
3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna być ona sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę zamówienia publicznego,
b) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
d) kwotę gwarancji, e)
termin ważności gwarancji (do terminu związania ofertą),
f) zobowiązanie Gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zgłoszone w terminie związania ofertą, zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana:
. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych w ppkt 2lit. b i e.
5. Gwarancja (poręczenie) musi zostać podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska).
6. Oryginał poręczeń lub gwarancji należy złożyć w kasie Zamawiającego przed terminem składania ofert. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu z potwierdzeniem dokonanej przez bank operacji finansowej, gdy wadium było wniesione w pieniądzu. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pozostałych formach (np. gwarancja, poręczenie) należy dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Za spełnienie warunku zostanie uznane wykazanie przez wykonawcę, iż wykonał w ciągu ostatnich 5 lat w sposób należyty przynajmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub remoncie budynku, o wartości co najmniej 50.000,00 zł netto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i pracownik ten wpisany jest na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200.000 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1. Zaakceptowany projekt umowy , stanowiący załącznik Nr 2do niniejszej SIWZ.
2. .Upoważnienie lub pełnomocnictwo, jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie .
3. Kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
1.1. Poza przypadkami określonymi w umowie zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
a) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji- zmianie ulegnie termin realizacji,
b) zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy- zmianie mogą ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu
c) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia- zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.
1.2. W przypadku gdy z punktu widzenia zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.
1.3. W przypadku gdy określone w p. 1.2 zmiany powodują wzrost kosztów inwestycji Zamawiający traktuje się je jako roboty dodatkowe i zamawiający musi złożyć dodatkowe zamówienie na ich wykonanie, w trybie wynikającym z art.67 ust 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:// www.zuk.bip.lowicz.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 2b, 99-400 Łowicz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2011 godzina 10:00, miejsce:
Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 2b, 99-400 Łowicz - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.