eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-03-15

Olsztyn: Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich
Numer ogłoszenia: 72276 - 2010; data zamieszczenia: 15.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn , pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (089) 5273111 wew. , 325, faks (089) 5349375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie nr 1 - wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej Zadanie nr 2 - wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na część 1, tj. zadanie nr 1 (j.w.) i część 2, tj. zadanie nr 2 (j.w.) albo tylko na jedną z tych części. 3. Szczegółowy wykaz nieruchomości zawarty jest w SIWZ. 4. W wyniku realizacji zamówienia Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu operaty szacunkowe sporządzone zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz obowiązującymi Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny (PKZW) zawierające ponadto: - protokół badania dokumentacji (materiałów) zgromadzonych w przedmiocie zamówienia w Urzędzie Miasta podpisany przez osobę udostępniającą materiały, - protokół oględzin nieruchomości podpisany przez rzeczoznawcę majątkowego oraz osobę/y/ posiadające tytuł prawny do wycenianych nieruchomości na datę wydania decyzji podziałowej wraz z dokumentacją (mapy, zdjęcia, dokumentacja projektowo-budowlana), - zaznaczenie na planie miasta nieruchomości szacowanej i przyjętych do porównania, - fragmenty mapy zasadniczej -ewidencyjnej, - dokumentacja fotograficzna, - wypis z rejestru ewidencji gruntów. 5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 14 dni będzie zobowiązany do jednokrotnego nieodpłatnego dokonania oceny aktualności sporządzonego operatu szacunkowego w okresie 12 miesięcy od dnia jego sporządzenia. 6. Informacje i materiały niezbędne do wykonania zamówienia Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt, w tym informacje z ewidencji gruntów i budynków. 7. Wykonawca zobowiązany będzie nieodpłatnie w sprawach objętych zamówieniem, na wezwanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, składać pisemne wyjaśnienia oraz występować przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, sądem powszechnym i uczestniczyć w spotkaniach ze stronami toczących się postępowań. 8. Zamawiający zastrzega sobie, w razie uzasadnionej potrzeby, możliwość weryfikacji przygotowanych operatów poprzez przedłożenie ich odpowiednim instytucjom np. Polskiemu Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych Oddział w Olsztynie. 9. W przypadku stwierdzenia błędów i uchybień (uniemożliwiających wykorzystanie operatu bez wprowadzenia poprawek i uzupełnień) przez jednostkę do tego powołaną (Zespół opiniujący przy PSRM, Komisję Arbitrażową lub Komisję Odpowiedzialności Zawodowej przy Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie) lub Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie Wykonawca zobowiązany będzie pokryć koszty wykonanej opinii oraz przedłożyć nową, nie zawierającą błędów wycenę, w terminie 14 dni od dnia wezwania do jej wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu nieterminowego dostarczenia odpowiedzi związanej z udzielaniem wyjaśnień lub nieterminowego dostarczenia poprawionego bądź nowego operatu szacunkowego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, poprzez wykazanie, że: 1. dla części 1 zamówienia: wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z należytą starannością, co najmniej 20 wycen nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej; 2. dla części 2 zamówienia: wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z należytą starannością, co najmniej 15 wycen nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz co najmniej 10 wycen nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału. Zamawiający dopuszcza wskazanie tych samych wycen dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej w części 1 i w części 2 zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez wykazanie, że: 1. dla części 1 zamówienia dysponują lub będą dysponować minimum dwiema osobami, posiadającymi uprawnienia zawodowe z zakresu szacowania nieruchomości uzyskane zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami) lub przepisami wcześniejszymi. 2. dla części 2 zamówienia dysponują lub będą dysponować minimum dwiema osobami, posiadającymi uprawnienia zawodowe z zakresu szacowania nieruchomości uzyskane zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami) lub przepisami wcześniejszymi. Zamawiający nie dopuszcza wskazania tych samych osób posiadających odpowiednie uprawnienia do realizacji zamówienia w części 1 i w części 2 zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 2. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru - pełnomocnictwo (a). 3. Wycenione / wypełnione formularze cenowe - zgodnie z załącznikiem Nr 4 i/lub Nr 5 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.olsztyn.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Olsztyn, Wydział Zamówień Publicznych, 10-101 Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1, pok. 402.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Olsztyn, Wydział Zamówień Publicznych, 10-101 Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1, pok. 402.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamówienie nie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. 2. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają oni lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy P. z. p. tj. odwołanie i skarga do sądu. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenie oferty odwołującego Wykonawcy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy P. z. p. Odwołujący zobowiązany jest przesłać kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 24.03.2010 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 402 (sala konferencyjna). 4. Znak sprawy : ZP.c.3410- 34/2010...

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej (w sumie 42 nieruchomości).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 35.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (w sumie 30 nieruchomości)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 35.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.