Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-03-15

Olsztyn: Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich

Numer ogłoszenia: 72276 - 2010; data zamieszczenia: 15.03.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn , pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (089) 5273111 wew. , 325, faks (089) 5349375. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 1 - wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej
Zadanie nr 2 - wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na część 1, tj. zadanie nr 1 (j.w.) i część 2, tj. zadanie nr 2 (j.w.) albo tylko na jedną z tych części.
3. Szczegółowy wykaz nieruchomości zawarty jest w SIWZ.
4. W wyniku realizacji zamówienia Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu
operaty szacunkowe sporządzone zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz obowiązującymi Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny (PKZW) zawierające ponadto:
- protokół badania dokumentacji (materiałów) zgromadzonych w przedmiocie zamówienia w Urzędzie Miasta podpisany przez osobę udostępniającą materiały,
- protokół oględzin nieruchomości podpisany przez rzeczoznawcę majątkowego oraz osobę/y/ posiadające tytuł prawny do wycenianych nieruchomości na datę wydania decyzji podziałowej wraz z dokumentacją (mapy, zdjęcia, dokumentacja projektowo-budowlana),
- zaznaczenie na planie miasta nieruchomości szacowanej i przyjętych do porównania,
- fragmenty mapy zasadniczej -ewidencyjnej,
- dokumentacja fotograficzna,
- wypis z rejestru ewidencji gruntów.
5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 14 dni będzie zobowiązany do jednokrotnego nieodpłatnego dokonania oceny aktualności sporządzonego operatu szacunkowego w okresie 12 miesięcy od dnia jego sporządzenia.
6. Informacje i materiały niezbędne do wykonania zamówienia Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt, w tym informacje z ewidencji gruntów i budynków.
7. Wykonawca zobowiązany będzie nieodpłatnie w sprawach objętych zamówieniem, na wezwanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, składać pisemne wyjaśnienia oraz występować przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, sądem powszechnym i uczestniczyć w spotkaniach ze stronami toczących się postępowań.
8. Zamawiający zastrzega sobie, w razie uzasadnionej potrzeby, możliwość weryfikacji przygotowanych operatów poprzez przedłożenie ich odpowiednim instytucjom np. Polskiemu Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych Oddział w Olsztynie.
9. W przypadku stwierdzenia błędów i uchybień (uniemożliwiających wykorzystanie operatu bez wprowadzenia poprawek i uzupełnień) przez jednostkę do tego powołaną (Zespół opiniujący przy PSRM, Komisję Arbitrażową lub Komisję Odpowiedzialności Zawodowej przy Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie) lub Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie Wykonawca zobowiązany będzie pokryć koszty wykonanej opinii oraz przedłożyć nową, nie zawierającą błędów wycenę, w terminie 14 dni od dnia wezwania do jej wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.
10. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu nieterminowego dostarczenia odpowiedzi związanej z udzielaniem wyjaśnień lub nieterminowego dostarczenia poprawionego bądź nowego operatu szacunkowego..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.00.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, poprzez wykazanie, że:
   1. dla części 1 zamówienia: wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z należytą starannością, co najmniej 20 wycen nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej;
   2. dla części 2 zamówienia: wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z należytą starannością, co najmniej 15 wycen nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz co najmniej 10 wycen nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału.
   Zamawiający dopuszcza wskazanie tych samych wycen dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej w części 1 i w części 2 zamówienia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez wykazanie, że:
   1. dla części 1 zamówienia dysponują lub będą dysponować minimum dwiema osobami, posiadającymi uprawnienia zawodowe z zakresu szacowania nieruchomości uzyskane zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami) lub przepisami wcześniejszymi.
   2. dla części 2 zamówienia dysponują lub będą dysponować minimum dwiema osobami, posiadającymi uprawnienia zawodowe z zakresu szacowania nieruchomości uzyskane zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami) lub przepisami wcześniejszymi.
   Zamawiający nie dopuszcza wskazania tych samych osób posiadających odpowiednie uprawnienia do realizacji zamówienia w części 1 i w części 2 zamówienia.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie


  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 2. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru - pełnomocnictwo (a).
3. Wycenione / wypełnione formularze cenowe - zgodnie z załącznikiem Nr 4 i/lub Nr 5 do SIWZ


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nieIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.olsztyn.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Olsztyn, Wydział Zamówień Publicznych, 10-101 Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1, pok. 402.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Olsztyn, Wydział Zamówień Publicznych, 10-101 Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1, pok. 402.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamówienie nie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. 2. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają oni lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy P. z. p. tj. odwołanie i skarga do sądu. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenie oferty odwołującego Wykonawcy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy P. z. p. Odwołujący zobowiązany jest przesłać kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 24.03.2010 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 402 (sala konferencyjna). 4. Znak sprawy : ZP.c.3410- 34/2010...


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej (w sumie 42 nieruchomości).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 35.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (w sumie 30 nieruchomości)..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 35.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z OLSZTYNA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Olsztynie » więcej : Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU