Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-02-19

Starogard Gdański: SUKCESYWANA DOSTAWA MIĘSA, DROBIU
ORAZ PRODUKTÓW WĘDLINIARSKICH
DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZPĘGAWSKU


Numer ogłoszenia: 70894 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku , ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5621461 w. 20. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWANA DOSTAWA MIĘSA, DROBIU
ORAZ PRODUKTÓW WĘDLINIARSKICH
DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZPĘGAWSKU.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku (ul. Kasztanowa 23) mięsa, drobiu i produktów wędliniarskich w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.
2.2Zamawiający zastrzega, że ilości zamawianych towarów są jedynie wielkościami prognozowanymi, niezbędnymi dla porównania ofert, a rzeczywiste ilości zamawianych produktów mogą ulec zmianie.
2.3Przewidywane wahania w ilości poszczególnego asortymentu mogą wynosić ok.+ -20%.
2.4 Ilekroć w SIWZ Zamawiający wskazuje na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów tylekroć, stosownie do treści art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, które nie będą gorsze pod względem jakościowym i użytkowym od wymienionego przez Zamawiającego z nazwy asortymentu.
2.5Zaproponowane przez Wykonawcę produkty równoważne muszą spełniać wymagania określone w Załączniku nr 2 do SIWZ.
2.6W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (tj. nie są gorsze pod względem jakościowym i użytkowym od wymienionych przez Zamawiającego z nazwy), tzn. zobowiązany jest do złożonej oferty dołączyć opis tych produktów wraz z podaniem przeznaczenia oraz użyteczności proponowanego produktu.
2.7W przypadku określonym w pkt. 2.4 - 2.6 Wykonawca przy wypełnianiu formularza cenowego zobowiązany jest do wpisania w kolumnie 3 nazwy produktu równoważnego handlowego.
2.8Zmiany w zakresie ilości zamawianego asortymentu, nie mogą spowodować zmian cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę.
2.9Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie wielkość i zakres rzeczywiście dostarczonego do Zamawiającego przedmiotu zamówienia.
2.10Asortyment dostarczany będzie w terminie do 24 godzin od dnia zgłoszenia do Wykonawcy zapotrzebowania, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 9.00
W przypadku braku możliwości wywiązania się z terminu dostawy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o powyższej okolicznościZamawiającego.
2.11Zapotrzebowania (ilość i rodzaj dostawy) na poszczególne towary będą składane za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej ze wskazaniem pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, do którego ma być dostarczona partia zamówienia.
2.12Wraz z dostawą partii zamawianego towaru, Wykonawca dostarczy fakturę VAT za daną partię asortymentu.
2.13Zapłata za dostarczona partię produktów nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od dnia dostawy.
2.14Koszty opakowania, ubezpieczenia, załadunku, rozładunku, transportu, spedycji
oraz wszystkie pozostałe związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia ponosi Wykonawca i uwzględni je w cenie oferty.
2.15Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony towar własnym środkiem transportu dopuszczonym do przewozu mięsa i jego przetworów, w ramach posiadanej aktualnej decyzji/zezwolenia właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
2.16Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty były pakowane próżniowo
oraz posiadały etykietę w języku polskim zawierającą co najmniej następujące informacje:
- nazwa produktu;
- nazwa i adres producenta;
- masa netto;
- data przydatności do spożycia;
2.17Okres przydatności do spożycia winien odpowiednio wynosić;
- dla mięsa - nie mniej niż 5 dni od daty dostawy do Zamawiającego;
- dla wędlin - nie mniej niż 9/10 gwarancji określonej przez producenta
w dniu dostawy do Zamawiającego;
2.18Zamawiający wymaga, cały dostarczany asortyment przedmiotu zamówienia obowiązkowo posiadał Handlowy dokument identyfikacyjny zgodnie z przepisami ustawy O produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006r., Nr 17 poz. 127 ze zm.) oraz Rozporządzeniem WE 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny
w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. UE.L 139 z 30.04.2004r.), ponadto produkty przetworzone musza spełniać normy związane ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania HACCAP.
2.19Zamówione produkty winny być dostarczone do Zamawiającego:
- w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie;
- w zamkniętych pojemnikach wykonanych z materiału dopuszczonego do kontaktu
z żywnością;
2.20Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment posiadał wszelkie zgodności
z obowiązującymi polskimi normami jakościowymi, spełniał wszystkie powszechnie obowiązujące wymagania higieniczno - sanitarne oraz wymagane parametry i standardy jakościowe wyszczególnione w Załączniku Nr 2 do SIWZ kolumna 2.
2.21W przypadku dostarczenia artykułów nie spełniających warunków zamówienia
(np. o złej jakości lub w przypadku braków ilościowych) lub niezgodnych
z zamówieniem i asortymentem oferowanym w załączniku Nr 2 do SOWZ, Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany na nowe, wolne od wad, zgodne z warunkami zamówienia w terminie 1 dnia roboczego licząc od dnia zgłoszenia reklamacyjnego. Wszelkie koszty związane z ponownym dostarczeniem towaru ponosi Wykonawca.
2.22Zaproponowanie w ofercie materiałów o parametrach gorszych aniżeli podane w Załączniku Nr 2 do SIWZ lub nieuwzględnienie chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych, spowoduje odrzucenie oferty..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

15.11.00.00 - Mięso
15.13.00.00 - Produkty mięsne
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony towar własnym środkiem transportu dopuszczonym do przewozu mięsa i jego przetworów, w ramach posiadanej aktualnej decyzji/zezwolenia właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagańIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM


W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: • inne dokumenty


  Aktualna decyzja/zezwolenie właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dopuszczająca samochód/samochody Wykonawcy do przewozu żywności w ramach świadczonej usługi.

III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


5.1.3Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polegał będzie na zasobach tych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy.
5.2.4Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.2.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
5.2.5Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest wykazać,
że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą wymaganych dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia określonych w pkt 5.2.1 i 5.2.2 oraz dokumentów, określonych w § 4 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) jeżeli dotyczy, dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


1.Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczane wyłącznie w granicach unormowanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy dokonanej za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w przypadku:
- konieczności zmiany kwoty podatku VAT, z związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności podatkowych dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku VAT,
- gdy nastąpi wycofanie danego środka/produktu z produkcji przez producenta i stanie się niedostępny na rynku a dostępne będą środki/produkty o właściwościach nie gorszych niż wynikające z ich opisu w SIWZ (wycofanie lub niedostępność Wykonawcy musi pisemnie udokumentować i uzasadnić)
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpsszpegawsk.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.dpsszpegawsk.pl lub w siedzibie Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej Szpęgawsk ul. Kasztanowa 23 - sekretariat budynek administracji parter.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2013 godzina 14:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Szpęgawsk ul. Kasztanowa 23 - sala konferencyjna budynek administracji parter.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z STAROGARDU GDAŃSKIEGO PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Starogardzie Gdańskim » więcej : Mięso »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU