eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starogard Gdański › SUKCESYWANA DOSTAWA MIĘSA, DROBIU ORAZ PRODUKTÓW WĘDLINIARSKICH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZPĘGAWSKU

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-02-19

Starogard Gdański: SUKCESYWANA DOSTAWA MIĘSA, DROBIU ORAZ PRODUKTÓW WĘDLINIARSKICH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZPĘGAWSKU
Numer ogłoszenia: 70894 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku , ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5621461 w. 20.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsszpegawsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWANA DOSTAWA MIĘSA, DROBIU ORAZ PRODUKTÓW WĘDLINIARSKICH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZPĘGAWSKU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku (ul. Kasztanowa 23) mięsa, drobiu i produktów wędliniarskich w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy. 2.2Zamawiający zastrzega, że ilości zamawianych towarów są jedynie wielkościami prognozowanymi, niezbędnymi dla porównania ofert, a rzeczywiste ilości zamawianych produktów mogą ulec zmianie. 2.3Przewidywane wahania w ilości poszczególnego asortymentu mogą wynosić ok.+ -20%. 2.4 Ilekroć w SIWZ Zamawiający wskazuje na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów tylekroć, stosownie do treści art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, które nie będą gorsze pod względem jakościowym i użytkowym od wymienionego przez Zamawiającego z nazwy asortymentu. 2.5Zaproponowane przez Wykonawcę produkty równoważne muszą spełniać wymagania określone w Załączniku nr 2 do SIWZ. 2.6W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (tj. nie są gorsze pod względem jakościowym i użytkowym od wymienionych przez Zamawiającego z nazwy), tzn. zobowiązany jest do złożonej oferty dołączyć opis tych produktów wraz z podaniem przeznaczenia oraz użyteczności proponowanego produktu. 2.7W przypadku określonym w pkt. 2.4 - 2.6 Wykonawca przy wypełnianiu formularza cenowego zobowiązany jest do wpisania w kolumnie 3 nazwy produktu równoważnego handlowego. 2.8Zmiany w zakresie ilości zamawianego asortymentu, nie mogą spowodować zmian cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę. 2.9Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie wielkość i zakres rzeczywiście dostarczonego do Zamawiającego przedmiotu zamówienia. 2.10Asortyment dostarczany będzie w terminie do 24 godzin od dnia zgłoszenia do Wykonawcy zapotrzebowania, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 9.00 W przypadku braku możliwości wywiązania się z terminu dostawy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o powyższej okolicznościZamawiającego. 2.11Zapotrzebowania (ilość i rodzaj dostawy) na poszczególne towary będą składane za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej ze wskazaniem pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, do którego ma być dostarczona partia zamówienia. 2.12Wraz z dostawą partii zamawianego towaru, Wykonawca dostarczy fakturę VAT za daną partię asortymentu. 2.13Zapłata za dostarczona partię produktów nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od dnia dostawy. 2.14Koszty opakowania, ubezpieczenia, załadunku, rozładunku, transportu, spedycji oraz wszystkie pozostałe związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia ponosi Wykonawca i uwzględni je w cenie oferty. 2.15Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony towar własnym środkiem transportu dopuszczonym do przewozu mięsa i jego przetworów, w ramach posiadanej aktualnej decyzji/zezwolenia właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 2.16Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty były pakowane próżniowo oraz posiadały etykietę w języku polskim zawierającą co najmniej następujące informacje: - nazwa produktu; - nazwa i adres producenta; - masa netto; - data przydatności do spożycia; 2.17Okres przydatności do spożycia winien odpowiednio wynosić; - dla mięsa - nie mniej niż 5 dni od daty dostawy do Zamawiającego; - dla wędlin - nie mniej niż 9/10 gwarancji określonej przez producenta w dniu dostawy do Zamawiającego; 2.18Zamawiający wymaga, cały dostarczany asortyment przedmiotu zamówienia obowiązkowo posiadał Handlowy dokument identyfikacyjny zgodnie z przepisami ustawy O produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006r., Nr 17 poz. 127 ze zm.) oraz Rozporządzeniem WE 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. UE.L 139 z 30.04.2004r.), ponadto produkty przetworzone musza spełniać normy związane ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania HACCAP. 2.19Zamówione produkty winny być dostarczone do Zamawiającego: - w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie; - w zamkniętych pojemnikach wykonanych z materiału dopuszczonego do kontaktu z żywnością; 2.20Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment posiadał wszelkie zgodności z obowiązującymi polskimi normami jakościowymi, spełniał wszystkie powszechnie obowiązujące wymagania higieniczno - sanitarne oraz wymagane parametry i standardy jakościowe wyszczególnione w Załączniku Nr 2 do SIWZ kolumna 2. 2.21W przypadku dostarczenia artykułów nie spełniających warunków zamówienia (np. o złej jakości lub w przypadku braków ilościowych) lub niezgodnych z zamówieniem i asortymentem oferowanym w załączniku Nr 2 do SOWZ, Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany na nowe, wolne od wad, zgodne z warunkami zamówienia w terminie 1 dnia roboczego licząc od dnia zgłoszenia reklamacyjnego. Wszelkie koszty związane z ponownym dostarczeniem towaru ponosi Wykonawca. 2.22Zaproponowanie w ofercie materiałów o parametrach gorszych aniżeli podane w Załączniku Nr 2 do SIWZ lub nieuwzględnienie chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych, spowoduje odrzucenie oferty..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.00.00 - Mięso 15.13.00.00 - Produkty mięsne .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony towar własnym środkiem transportu dopuszczonym do przewozu mięsa i jego przetworów, w ramach posiadanej aktualnej decyzji/zezwolenia właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Aktualna decyzja/zezwolenie właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dopuszczająca samochód/samochody Wykonawcy do przewozu żywności w ramach świadczonej usługi.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

5.1.3Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polegał będzie na zasobach tych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy. 5.2.4Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.2.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 5.2.5Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą wymaganych dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia określonych w pkt 5.2.1 i 5.2.2 oraz dokumentów, określonych w § 4 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) jeżeli dotyczy, dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczane wyłącznie w granicach unormowanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy dokonanej za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w przypadku: - konieczności zmiany kwoty podatku VAT, z związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności podatkowych dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku VAT, - gdy nastąpi wycofanie danego środka/produktu z produkcji przez producenta i stanie się niedostępny na rynku a dostępne będą środki/produkty o właściwościach nie gorszych niż wynikające z ich opisu w SIWZ (wycofanie lub niedostępność Wykonawcy musi pisemnie udokumentować i uzasadnić) 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpsszpegawsk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.dpsszpegawsk.pl lub w siedzibie Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej Szpęgawsk ul. Kasztanowa 23 - sekretariat budynek administracji parter.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2013 godzina 14:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Szpęgawsk ul. Kasztanowa 23 - sala konferencyjna budynek administracji parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.