Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-03-02

Poznań: sprzątanie obiektów Izby Celnej w Poznaniu

Numer ogłoszenia: 70619 - 2011; data zamieszczenia: 02.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Izba Celna w Poznaniu , ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 6583500, 6583527,28, faks 061 6583518.  • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sprzątanie obiektów Izby Celnej w Poznaniu.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania, która będzie obejmować kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, socjalnych, magazynowych, okiennych stanowisk kasowych, sanitariatów i ciągów komunikacyjnych Izby Celnej w Poznaniu i jej jednostek,a w szczególności:
a) zmywanie posadzek twardych (wykonanych m.in. z płytek ceramicznych, gresu, lastrico, żywicy epoksydowej i wykładzin PCV) w ciągach komunikacyjnych (schody, korytarze) - codziennie,
b) odkurzanie posadzek pokrytych wykładziną dywanową w ciągach komunikacyjnych (schody, korytarze) - codziennie,
c) opróżnianie koszy na śmieci i niszczarek dokumentów wraz z zabezpieczeniem w worki foliowe - codziennie,
d) mycie i dezynfekcja wszelkich urządzeń sanitarnych oraz podłóg w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych - codziennie,
e) zabezpieczenie sanitariatów w papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie i kostki zapachowe do toalet - codzienne,
f) odkurzanie i zmywanie posadzek twardych (wykonanych m.in. z płytek ceramicznych, gresu, lastrico, żywicy epoksydowej i wykładzin PCV) w pomieszczeniach biurowych - dwa razy w tygodniu,
g) odkurzanie posadzek pokrytych wykładziną dywanową w pomieszczeniach biurowych - dwa razy w tygodniu,
h) odkurzanie i konserwacja mebli - dwa razy w tygodniu,
i) wycieranie kurzu z parapetów okiennych, mebli i urządzeń znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach - dwa razy w tygodniu,
j) mycie okienek kasowych i ewidencji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego - 1 raz w tygodniu,
k) odkurzanie posadzek betonowych w pomieszczeniach Archiwum Zakładowego Izby Celnej i Składnicy Akt Urzędu Celnego w Poznaniu oraz w pomieszczeniach magazynowych w IC w Poznaniu - 1 raz w tygodniu,
l) konserwacja posadzek twardych przy użyciu środków chemicznych odpowiednich dla danego typu powierzchni (wykonanych m.in. z płytek ceramicznych, gresu, lastrico, żywicy epoksydowej i wykładzin PCV ) - dwa razy w roku - do 30 kwietnia i do 30 listopada,
m) mycie okien w jednostkach organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 1 - jeden raz w roku w okresie od 15 kwietnia do 30 września..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

90.91.00.00 - Usługi sprzątania
90.91.12.00 - Usługi sprzątania budynków
90.91.92.00 - Usługi sprzątania biur
90.91.13.00 - Usługi czyszczenia okien
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium
w wysokości: 4 000 zł.
2.Wadium może być wniesione w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy p.z.p. tj. w:
a)pieniądzu,
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)gwarancjach ubezpieczeniowych,
d)gwarancjach bankowych,
e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz ze zm.).
3.Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu należy dokonać przelewu na konto NBP o/o Poznań 32 1010 1469 0024 6613 9120 0000 z dopiskiem Wadium - przetarg na sprzątanie.
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.


III.2) ZALICZKI


  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1.Kserokopia dokumentu potwierdzającego wpłacenie wadium w przypadku wniesienia
w pieniądzu. W pozostałych przypadkach wymienionych w pkt. VII siwz, należy dołączyć oryginał dokumentu.
2.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wymagane w celu potwierdzenia, że osoba podpisująca ofertę jest uprawniona do reprezentowania wykonawcy.
3.Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.
Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału bądź odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian wielkości powierzchni przeznaczonej do sprzątania oraz zmian lokalizacji w przypadku zmiany struktury lub organizacji administracji celnej.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poznan.ic.gov.pl/bip/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Izba Celna w Poznaniu pokój 305, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2011 godzina 09:00, miejsce: Biuro Podawcze Izby Celnej w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z POZNANIA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Poznaniu » więcej : Usługi sprzątania »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU