eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › sprzątanie obiektów Izby Celnej w Poznaniu

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-03-02

Poznań: sprzątanie obiektów Izby Celnej w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 70619 - 2011; data zamieszczenia: 02.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Celna w Poznaniu , ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 6583500, 6583527,28, faks 061 6583518.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.ic.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sprzątanie obiektów Izby Celnej w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania, która będzie obejmować kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, socjalnych, magazynowych, okiennych stanowisk kasowych, sanitariatów i ciągów komunikacyjnych Izby Celnej w Poznaniu i jej jednostek,a w szczególności: a) zmywanie posadzek twardych (wykonanych m.in. z płytek ceramicznych, gresu, lastrico, żywicy epoksydowej i wykładzin PCV) w ciągach komunikacyjnych (schody, korytarze) - codziennie, b) odkurzanie posadzek pokrytych wykładziną dywanową w ciągach komunikacyjnych (schody, korytarze) - codziennie, c) opróżnianie koszy na śmieci i niszczarek dokumentów wraz z zabezpieczeniem w worki foliowe - codziennie, d) mycie i dezynfekcja wszelkich urządzeń sanitarnych oraz podłóg w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych - codziennie, e) zabezpieczenie sanitariatów w papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie i kostki zapachowe do toalet - codzienne, f) odkurzanie i zmywanie posadzek twardych (wykonanych m.in. z płytek ceramicznych, gresu, lastrico, żywicy epoksydowej i wykładzin PCV) w pomieszczeniach biurowych - dwa razy w tygodniu, g) odkurzanie posadzek pokrytych wykładziną dywanową w pomieszczeniach biurowych - dwa razy w tygodniu, h) odkurzanie i konserwacja mebli - dwa razy w tygodniu, i) wycieranie kurzu z parapetów okiennych, mebli i urządzeń znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach - dwa razy w tygodniu, j) mycie okienek kasowych i ewidencji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego - 1 raz w tygodniu, k) odkurzanie posadzek betonowych w pomieszczeniach Archiwum Zakładowego Izby Celnej i Składnicy Akt Urzędu Celnego w Poznaniu oraz w pomieszczeniach magazynowych w IC w Poznaniu - 1 raz w tygodniu, l) konserwacja posadzek twardych przy użyciu środków chemicznych odpowiednich dla danego typu powierzchni (wykonanych m.in. z płytek ceramicznych, gresu, lastrico, żywicy epoksydowej i wykładzin PCV ) - dwa razy w roku - do 30 kwietnia i do 30 listopada, m) mycie okien w jednostkach organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 1 - jeden raz w roku w okresie od 15 kwietnia do 30 września..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00 - Usługi sprzątania 90.91.12.00 - Usługi sprzątania budynków 90.91.92.00 - Usługi sprzątania biur 90.91.13.00 - Usługi czyszczenia okien .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 4 000 zł. 2.Wadium może być wniesione w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy p.z.p. tj. w: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach ubezpieczeniowych, d)gwarancjach bankowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz ze zm.). 3.Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu należy dokonać przelewu na konto NBP o/o Poznań 32 1010 1469 0024 6613 9120 0000 z dopiskiem Wadium - przetarg na sprzątanie. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Kserokopia dokumentu potwierdzającego wpłacenie wadium w przypadku wniesienia w pieniądzu. W pozostałych przypadkach wymienionych w pkt. VII siwz, należy dołączyć oryginał dokumentu. 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wymagane w celu potwierdzenia, że osoba podpisująca ofertę jest uprawniona do reprezentowania wykonawcy. 3.Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału bądź odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian wielkości powierzchni przeznaczonej do sprzątania oraz zmian lokalizacji w przypadku zmiany struktury lub organizacji administracji celnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poznan.ic.gov.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Izba Celna w Poznaniu pokój 305, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2011 godzina 09:00, miejsce: Biuro Podawcze Izby Celnej w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.