eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kobylnica › Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica w miejscowościach Kobylnica, Łosino i Reblino (Zadanie Nr 1 - 3) wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-04-20

Ogłoszenie nr 70454 - 2017 z dnia 2017-04-20 r.

Kobylnica: Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica w miejscowościach Kobylnica, Łosino i Reblino (Zadanie Nr 1 - 3) wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 20627-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylnica, krajowy numer identyfikacyjny 77097983200000, ul. ul. Główna  20, 76251   Kobylnica, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. 59 842-90-70, faks 59 842-90-72, e-mail a.tantala@kobylnica.eu
Adres strony internetowej (URL): http://bip.kobylnica.tensoft.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica w miejscowościach Kobylnica, Łosino i Reblino (Zadanie Nr 1 - 3) wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

GIF-IZ.271.RB-3.4.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na następujące Zadania: 1) Zadanie Nr 1: roboty budowlane dot. budowy energooszczędnego oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej - ulicy Stanisława Kądzieli w Kobylnicy wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, w tym: a) budowę linii kablowej zasilająco - sterowniczej; b) budowę fundamentów prefabrykowanych wraz z montażem słupów oświetleniowych; c) montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych typu LED; d) wykonanie organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych; oraz e) zagospodarowanie terenów zielonych, poprzez humusowanie poboczy i obsianie warstwy trawą; f) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 2) Zadanie Nr 2: roboty budowlane dot. budowy energooszczędnego oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej - ulicy Wiatracznej w Łosinie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, w tym: a) budowę linii kablowej zasilająco - sterowniczej; b) budowę fundamentów prefabrykowanych wraz z montażem słupów oświetleniowych; c) montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych typu LED; d) wykonanie organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych; oraz e) zagospodarowanie terenów zielonych, poprzez humusowanie poboczy i obsianie warstwy trawą; f) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 3) Zadanie Nr 3: roboty budowlane dot. budowy energooszczędnego oświetlenia drogowego w ciągu drogi wewnętrznej - stanowiącej sięgacz ulicy Kolejowej w Reblinie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, w tym: a) budowę linii kablowej zasilająco - sterowniczej; b) budowę fundamentów prefabrykowanych wraz z montażem słupów oświetleniowych; c) montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych typu LED; d) wykonanie organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych; oraz e) zagospodarowanie terenów zielonych, poprzez humusowanie poboczy i obsianie warstwy trawą; f) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Oferty można składać w odniesieniu do jednej, dwóch, trzech części zamówienia (Zadań). 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w pkt 3.0 SIWZ oraz zgodnie z art. 31 PZP za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią Załącznik Nr 10 do SIWZ (w tym dla Zadania Nr 1 - Załącznik Nr 10a do SIWZ, dla Zadania Nr 2 - Załącznik Nr 10b do SIWZ, dla Zadania Nr 3 - Załącznik Nr 10c do SIWZ). Zgodnie z art. 30 ust. 4 PZP dopuszcza się rozwiązania wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zwanej dalej "STWiORB" lub równoważne.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak


II.5) Główny Kod CPV: 45315300-1
Dodatkowe kody CPV: 45314300-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Zadanie Nr 1: roboty budowlane dot. budowy energooszczędnego oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej - ulicy Stanisława Kądzieli w Kobylnicy wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT64512.54
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert10
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 10
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Firma Usługowa PROTEL Sp. z o.o.,  ,  ul. Spółdzielców 20,  84-242,  Luzino,  kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 61131.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 61131.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 99458.61
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Zadanie Nr 2: roboty budowlane dot. budowy energooszczędnego oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej - ulicy Wiatracznej w Łosinie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT98048.78
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert11
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 11
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Firma Usługowa PROTEL Sp. z o.o.,  ,  ul. Spółdzielców 20,  84-242,  Luzino,  kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 87576.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 87576.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 178350.00
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Zadanie Nr 3: roboty budowlane dot. budowy energooszczędnego oświetlenia drogowego w ciągu drogi wewnętrznej - stanowiącej sięgacz ulicy Kolejowej w Reblinie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT32057.37
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert11
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 11
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Firma Usługowa PROTEL Sp. z o.o.,  ,  ul. Spółdzielców 20,  84-242,  Luzino,  kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 26076.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26076.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 54303.79
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI KOBYLNICA

więcej: przetargi KOBYLNICA »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.