eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jeziorany › Zakup usługi cateringowej dla uczestników projektu nr POKL.09.01.02-28-062/12-00 pnPodstawówka na START współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zamówienie uzupełniające

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-02-26

Jeziorany: Zakup usługi cateringowej dla uczestników projektu nr POKL.09.01.02-28-062/12-00 pn: Podstawówka na START współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zamówienie uzupełniające
Numer ogłoszenia: 66504 - 2014; data zamieszczenia: 26.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran, Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392748, faks 089 5392760 , strona internetowa www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usługi cateringowej dla uczestników projektu nr POKL.09.01.02-28-062/12-00 pn: Podstawówka na START współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi cateringowej dla uczestników projektu nr POKL.09.01.02-28-062/12-00 pn: Podstawówka na START współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zamówienie uzupełniające, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie, dowóz i wydanie ciepłych posiłków dla uczestników projektu w postaci drugiego dania wraz z napojem w łącznej ilości 736 szt. Planowany harmonogram dostawy posiłków zostanie ustalony z Wykonawcą w terminie 7 dni po podpisaniu umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów dostawy posiłków ze względu na zmianę terminu organizacji zajęć i funkcjonowania placówki. Posiłki będą dostarczane na miejsce organizacji zajęć to jest: Zespół Szkół w Jezioranach, ul. Konopnickiej 13, 11-320 Jeziorany. Posiłki będą dostarczane minimum dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych w ilości 40 lub 49 sztuk. Posiłek gorący w postaci drugiego dania powinien być dostarczony w pojemnikach termoizolacyjnych i wydawany w jednorazowych naczyniach (pojemniki termoizolacyjne oraz naczynia jednorazowe muszą spełniać wymogi sanitarne określone przepisami ustawy o warunkach zdrowotnych oraz przepisami wykonawczymi do ustawy). Usługa cateringu obejmuje przygotowanie, dostarczenie oraz podanie posiłku. Podana cena uwzględniać musi opakowania/ zastawę plastikową. Cena pakietu obiadowego (posiłku) będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. Posiłki powinny być przygotowane wyłącznie na bazie pełnowartościowych produktów wysokiej jakości oraz półproduktów, posiadających stosowne atesty, świadectwa, protokoły badań itp. oraz zgodnie z określonymi normami żywienia - jakość posiłków (w tym produktów używanych do ich sporządzania) i procedury Wykonawcy powinny być zgodne z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225). Posiłki powinny być sporządzane i wydawane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Powinny być przygotowane z uwzględnieniem norm żywieniowych o wysokiej wartości odżywczej. Należy unikać częstego powtarzania tych samych potraw. Zamawiający ma prawo kontroli jakości wydawanych posiłków oraz prawo odmowy zapłaty za posiłki nie spełniające kryteriów jakościowych. Zamawiający wręczy Wykonawcy imienne listy osób uprawnionych do otrzymania posiłków. Wykonawca w trakcie i po zakończeniu wydawania posiłków powinien zapewnić obsługę i uporządkować pomieszczenie, w którym posiłki były spożywane. Określenie ilości i gramatury posiłków: 1.Mięso - minimum 150 g. 2.Ziemniaki, ryż lub kasza - minimum 200 g. 3.Surówka - minimum 180 g. 4.Pierogi - minimum 8 szt. 5.Naleśniki lub krokiety o średnicy minimum 30 cm - minimum 2 szt. 6.Napój - sok minimum 200 ml, opakowanie butelka.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.00.00 - Usługi podawania posiłków 55.32.10.00 - Usługi przygotowywania posiłków 55.52.12.00 - Usługi dowożenia posiłków .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    W związku z dużym zainteresowaniem uczestnictwem w projekcie, z uwagi na fakt iż w trakcie jego realizacji dodatkowo zgłosiła się grupa uczniów zainteresowanych uczestnictwem, po otrzymaniu zgody Instytucji Pośredniczącej (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego), przeprowadzono dodatkową rekrutację. Zgodnie z założeniami przedmiotowego projektu, każdy uczestnik zajęć powinien otrzymać posiłek. W związku z powyższym należy przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia uzupełniającego. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usługi cateringowej dla uczestników projektu nr POKL.09.01.02-28-062/12-00 pn. Podstawówka na START współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w Ogłoszeniu o zamówieniu (numer ogłoszenia: 227193 - 2012, data zamieszczenia: 25.10.2012), w sekcji II.1.4 przewidziano zamówienie uzupełniające na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 w wysokości do 30% wartości zamówienia podstawowego dla wszystkich części zamówienia. Zamówienie uzupełniające przewidziano również w Rozdziale 4 SIWZ, w takim samym zakresie jak w ogłoszeniu o zamówieniu. W wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę, z którym Zamawiający w dniu 12 listopada 2012 r. zawarł umowę (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - numer ogłoszenia: 481474 - 2012, data zamieszczenia: 30.11.2012). Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy usług, w przypadku udzielenia zamówienia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w Ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego. Stwierdzam, że spełnione są wszystkie przesłanki przewidziane w art. 67 ust. 1 pkt 6 tj.: - zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, - przewidziano możliwość udzielenia zamówienie uzupełniające w Ogłoszeniu o zamówieniu, - nie minęły 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego, - zamówienie uzupełniające nie przekracza 30% zamówienia podstawowego, - zamówienie polega na powtórzeniu czynności tego samego rodzaju, - zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • PEG Ewa Gutowska, ul. Olsztyńska 38, 11-036 Gietrzwałd, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.