Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-04-02

Świnoujście: Zwalczanie komarów w mieście Świnoujście w latach 2008-2010

Numer ogłoszenia: 66457 - 2008; data zamieszczenia: 02.04.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3212780, 3212309, fax (091) 321 59 95.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zwalczanie komarów w mieście Świnoujście w latach 2008-2010.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zwalczanie komarów w mieście Świnoujście w latach 2008-2010
Prowadzenie monitoringu pojawiania się komarów na terenie miasta, prowadzenie prac odkomarzania zmniejszających uciążliwość występowania komarów na terenie miasta - tj. zwalczanie larw komarów i dorosłych osobników, pełna odpowiedzialność za zmniejszenie ilości komarów w mieście i ich uciążliwości,


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Oryginalny kod CPV: 74.72.10.00 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków

Kod CPV wg słownika 2008: 90.92.10.00 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków
Oryginalny kod CPV: 90.25.00.00 - Usługi w zakresie dezynfekcji oraz tępienia szkodników na obszarach miejskich lub wiejskich

Kod CPV wg słownika 2008: 90.67.00.00 - Usługi w zakresie dezynfekcji oraz tępienia szkodników na obszarach miejskich lub wiejskich
.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.09.2010.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert na warunkach określonych w art. 45 i 46 oraz art. 85, ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych..III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ustawy Pzp spełniający następujący warunek:
  2. wykonali z należytą starannością w okresie trzech ostatnich lat zadania o zakresie i rodzaju oraz wartości łącznej min 200 000 zł odpowiadającym pracom stanowiącym przedmiot zamówienia,
  3. wykażą się ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 50 000 zł
  4. złożą ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonych w SIWZ.
  5. oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu o dokumenty stanowiące ofertę.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Projekt umowy - załącznik Nr 1 (zaakceptowany przez Oferenta projekt umowy należy podpisać na każdej stronie).
  2. Formularz oferty - załącznik Nr 2
  3 Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik Nr 3.
  4. Dokument lub dokumenty identyfikujące wykonawcę w obrocie prawnym, tj.:
  a/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
  ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
  b/ w przypadku podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu - pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie.
  5 Informacje o firmie ( Oferencie ) :
  - wykaz sprzętu i środków transportu,
  - aktualna liczba zatrudnionych pracowników,
  6. Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat, prac o zakresie i rodzaju oraz wartości min. 200 000 zł odpowiadającym pracom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem :
  nazwy zamawiającego, przedmiot zamówienia, wartości robót, daty
  realizacji. Należy oznaczyć ( znakiem* przy liczbie porządkowej) co najmniej dwa zadania z wykazu, realizacja których zostaje potwierdzona załączonymi dokumentami np:referencjami .
  7. Kopię polisy w wysokości co najmniej na 50 000,00 lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności
  gospodarczej .
  8.. Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium.
  9. Upoważnienie osoby podpisującej ofertę (gdy nie wynika to z treści dokumentów),


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Świnoujścia
Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Grażyna Melerska, pok. 310, tel. 091 327 86 07 Fax 091 327 06 29
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście.


IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy


IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2008 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego lokal nr 102 - Sekretariat Prezydenta.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z ŚWINOUJŚCIA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Świnoujściu » więcej : Usługi w zakresie dezynfekcji oraz tępienia szkodników na obszarach miejskich lub wiejskich »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU