eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świnoujście › Zwalczanie komarów w mieście Świnoujście w latach 2008-2010

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-04-02

Świnoujście: Zwalczanie komarów w mieście Świnoujście w latach 2008-2010
Numer ogłoszenia: 66457 - 2008; data zamieszczenia: 02.04.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3212780, 3212309, fax (091) 321 59 95.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swinoujscie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zwalczanie komarów w mieście Świnoujście w latach 2008-2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zwalczanie komarów w mieście Świnoujście w latach 2008-2010 Prowadzenie monitoringu pojawiania się komarów na terenie miasta, prowadzenie prac odkomarzania zmniejszających uciążliwość występowania komarów na terenie miasta - tj. zwalczanie larw komarów i dorosłych osobników, pełna odpowiedzialność za zmniejszenie ilości komarów w mieście i ich uciążliwości,

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.72.10.00 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków Kod CPV wg słownika 2008: 90.92.10.00 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków Oryginalny kod CPV: 90.25.00.00 - Usługi w zakresie dezynfekcji oraz tępienia szkodników na obszarach miejskich lub wiejskich Kod CPV wg słownika 2008: 90.67.00.00 - Usługi w zakresie dezynfekcji oraz tępienia szkodników na obszarach miejskich lub wiejskich .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert na warunkach określonych w art. 45 i 46 oraz art. 85, ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ustawy Pzp spełniający następujący warunek: 2. wykonali z należytą starannością w okresie trzech ostatnich lat zadania o zakresie i rodzaju oraz wartości łącznej min 200 000 zł odpowiadającym pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, 3. wykażą się ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 50 000 zł 4. złożą ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonych w SIWZ. 5. oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu o dokumenty stanowiące ofertę.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Projekt umowy - załącznik Nr 1 (zaakceptowany przez Oferenta projekt umowy należy podpisać na każdej stronie). 2. Formularz oferty - załącznik Nr 2 3 Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik Nr 3. 4. Dokument lub dokumenty identyfikujące wykonawcę w obrocie prawnym, tj.: a/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, b/ w przypadku podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu - pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie. 5 Informacje o firmie ( Oferencie ) : - wykaz sprzętu i środków transportu, - aktualna liczba zatrudnionych pracowników, 6. Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat, prac o zakresie i rodzaju oraz wartości min. 200 000 zł odpowiadającym pracom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem : nazwy zamawiającego, przedmiot zamówienia, wartości robót, daty realizacji. Należy oznaczyć ( znakiem* przy liczbie porządkowej) co najmniej dwa zadania z wykazu, realizacja których zostaje potwierdzona załączonymi dokumentami np:referencjami . 7. Kopię polisy w wysokości co najmniej na 50 000,00 lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej . 8.. Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium. 9. Upoważnienie osoby podpisującej ofertę (gdy nie wynika to z treści dokumentów),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.swinoujscie.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Świnoujścia Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Grażyna Melerska, pok. 310, tel. 091 327 86 07 Fax 091 327 06 29 ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2008 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego lokal nr 102 - Sekretariat Prezydenta.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.