Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-03-10

Poznań: Wycinka drzew , krzewów oraz karczowanie pni z pasów dróg powiatowych (Przetarg 8/U/2010)

Numer ogłoszenia: 65732 - 2010; data zamieszczenia: 10.03.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu , ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8593430, faks 061 8593429. • Adres strony internetowej zamawiającego:
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycinka drzew , krzewów oraz karczowanie pni z pasów dróg powiatowych (Przetarg 8/U/2010).


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wycince 81 sztuk drzew wraz z wykarczowaniem pni , wycince 1830m2 krzewów oraz wykarczowaniu pni pozostałych po wcześniejszej wycince drzew. Do karczowania pni zastosowano prawo opcji. Zamówienie podzielono na 2 części i dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Szczegółowe informacje zostały określone w SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.14.00-6, 77.31.20.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2010.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Dla spełnienia warunku zawartego w art. 22 ust.1 pkt 1 - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zgodnie z wymaganiami ustawowymi zamawiający żąda złożenia niżej wymienionych dokumentów:
   1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,
   1.1. pełnomocnictwo dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.
   1. Warunki udziału w postępowaniu oceniane będą dla wszystkich punktów - spełnia/nie spełnia.
   2. Zamawiający żąda złożenia dokumentów napisanych w języku polskim.
   3. Zamawiający żąda złożenia dokumentów w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem /każda strona/ przez Wykonawcę.
   4. Załączniki, dla których zostały określone wzory, muszą być podpisane przez wykonawcę lub pełnomocnika.
   5. Załączniki, dla których zostały określone wzory, należy wypełnić ściśle według niniejszych wymagań, bez dokonywania zmian w treści tych dokumentów. Jeżeli w załącznikach zabraknie miejsca należy załączyć dodatkowe strony.
   6. Dokumenty nie wymagane niniejszą specyfikacją nie będą przez zamawiającego rozpatrywane.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Dla spełnienia warunku zawartego w art. 22 ust. 1, pkt. 2 - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: posiadania wiedzy i doświadczenia - zamawiający żąda przedstawienia niżej wymienionych dokumentów:
   1. wykazu wykonywanych 2 usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania zgodnie z treścią Załącznika - Wykaz usług zamieszczonego w SIWZ oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
   1.1. Wykonawca może polegać na doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia zgodnie z treścią Załącznika Zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z niech przy wykonaniu zamówienia
   Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:

   1. Warunki udziału w postępowaniu oceniane będą dla wszystkich punktów - spełnia/nie spełnia.
   2. Zamawiający żąda złożenia dokumentów napisanych w języku polskim.
   3. Zamawiający żąda złożenia dokumentów w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem /każda strona/ przez Wykonawcę.
   4. Załączniki, dla których zostały określone wzory, muszą być podpisane przez wykonawcę lub pełnomocnika.
   5. Załączniki, dla których zostały określone wzory, należy wypełnić ściśle według niniejszych wymagań, bez dokonywania zmian w treści tych dokumentów. Jeżeli w załącznikach zabraknie miejsca należy załączyć dodatkowe strony.
   6. Dokumenty nie wymagane niniejszą specyfikacją nie będą przez zamawiającego rozpatrywane.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Dla spełnienia warunku zawartego w art. 22 ust. 1, pkt. 3 - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający żąda przedstawienia niżej wymienionych dokumentów:

   1. wykazu narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - zgodnie z treścią Załącznika Wykaz sprzętu zamieszczonego w SIWZ.
   Wykonawca na jedno zadanie dysponuje następującym sprzętem:
   Wykonawca dysponuje następującym sprzętem na jedno zadanie:
   - podnośnik koszowy - 1 szt.
   - wykaszarka do krzewów - 1szt.
   - rębarka - 1szt
   - koparka - 1szt
   1.1. wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia zgodnie z treścią Załącznika Zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z niech przy wykonaniu zamówienia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Nie dotyczy


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Nie dotyczyIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie


  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Formularz oferty


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Ustalone terminy wykonania zamówienia ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a. działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, b. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie usług - fakt ten musi być potwierdzony w przez inspektora nadzoru, c. wystąpienie okoliczności ( np. konieczność wykonania usług dodatkowych, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych ), których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. W wyżej przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbędnemu do wykonania usług dodatkowych


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdpp.bip.net.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu , ul. Zielona 8 , VI piętro , pokój 603..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2010 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu , ul. Zielona 8 , I piętro , pokój 504..


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wycinka drzew , krzewów oraz karczowanie pni w pasie drogi powiatowej nr 2407P gmina Swarzędz , odcinek ul. Swarzędzkiej w m. Gruszczyn i odcinek ul. Cieszkowskiego w Swarzędzu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W skład zamówienia wchodzą usługi polegające na usunięciu 37sztuk drzew z wykarczowaniem pni , 730m2 krzewów oraz wykarczowanie pni pozostałych po wcześniejszej wycince drzew. Do wykarczowania pni zastosowano prawo opcji:
  wykarczowanie pni - 18 szt.,
  w tym:
  - ilość usług gwarantowana przez zamawiającego - 9 szt.
  - ilość usług na prawach opcji - 9 szt.

  Szczegółowe informacje zostały określone w SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.14.00-6, 77.31.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wycinka drzew , krzewów , oraz karczowanie pni z pasa drogi powiatowej nr 2406P Bolechowo-Biedrusko , odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 196 w m. Bolechowo do mostu na rzece Warcie w m. Biedrusko.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W skład zamówienia wchodzą usługi polegające na wycince 44 sztuk drzew z wykarczowaniem pni , usunięciu 1130m2 krzewów , oraz wykarczowaniu pni pozostałych po wcześniejszej wycince drzew. Do wykarczowania pni zastosowano prawo opcji :
  wykarczowanie pni - 18 szt.,
  w tym:
  - ilość usług gwarantowana przez zamawiającego - 9 szt.
  - ilość usług na prawach opcji - 9 szt.
  Szczegółowe informacje zostały określone w SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.14.00-6, 77.31.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z POZNANIA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Poznaniu » więcej : Usługi wycinania drzew »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU