eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legionowo › Dostawa chleba, bułek, pieczywa maślanego, ciasta, ciastek, drożdżówek, pączków oraz rogalików do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w SułkowicachOgłoszenie z dnia 2018-11-30Ogłoszenie nr 654938-N-2018 z dnia 2018-11-30 r.

Centrum Szkolenia Policji: Dostawa chleba, bułek, pieczywa maślanego, ciasta, ciastek, drożdżówek, pączków oraz rogalików do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Szkolenia Policji, krajowy numer identyfikacyjny 1196868700000, ul. ul. Zegrzyńska  121 , 05119   Legionowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 053 257, e-mail zzp@csp.edu.pl, faks 226 053 585.
Adres strony internetowej (URL): www.csp.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
szkolenie policji

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.csp.edu.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.csp.edu.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Legionowie 05-119, ul. Zegrzyńska 121 w Zespole Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, (blok nr 41, pokój nr 101)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa chleba, bułek, pieczywa maślanego, ciasta, ciastek, drożdżówek, pączków oraz rogalików do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach
Numer referencyjny: 26/18/WŻ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa chleba, bułek, pieczywa maślanego, ciasta, ciastek, drożdżówek, pączków oraz rogalików do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w części SIWZ "Opis przedmiotu zamówienia" stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: 1) Część I - chleb, bułki, pieczywo maślane - dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie; 2) Część II - ciasta, ciastka, drożdżówki, pączki - dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie; 3) Część III - chleb, bułki, pieczywo maślane - dostawa do Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach; 4) Część IV - ciasta, ciastka, drożdżówki, pączki, rogaliki - dostawa do Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach. 4. W nawiązaniu do art. 144 ustawy Zamawiający w przypadku zmniejszenia liczby słuchaczy i pracowników zastrzega możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia o wartości do 30% łącznego wynagrodzenia brutto. Z tytułu niezrealizowania części zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe oraz prawne. Zamawiający zastrzega również prawo jednostronnego wydłużenia okresu realizacji umowy do 60 dni po terminie określonym w umowie, w ramach określonych na ten cel środków finansowych i żądania zawarcia w tym zakresie aneksu do umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w opakowaniach zbiorczych, odpowiednio posortowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem, w warunkach temperaturowych zalecanych przez producenta oraz czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ 7. Zamawiający zastrzega sobie, że całkowita wartość zamówienia nie może przekroczyć posiadanych środków finansowych. 9. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 15811100-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15812100-4
15811400-0
15812200-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 447797,00
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-02   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Umowa zawarta na czas określony od dnia 02 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 2. Termin realizacji zamówienia zostanie wskazany przez Zamawiającego na złożonym zamówieniu częściowym w formie pisemnej przesłanej faksem lub e-mailem. 3. Zamawiający zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w dni ustawowo wolne od pracy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541, 1669). W tym przypadku Wykonawcy muszą posiadać i dołączyć do oferty zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej - zgodnie z art. 61 i 62 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy, spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, w tym przypadku Wykonawcy muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, a w szczególności dysponować, co najmniej jednym środkiem transportu przystosowanym do przewozu artykułów żywnościowych objętych niniejszym zamówieniem
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczenia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie powyższe składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w powyższym oświadczeniu Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu,zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Wykonawcy dołączą zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej - zgodnie z art. 61 i 62 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541, 1669); c) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy dołączą wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykonawca musi wykazać w załączniku nr 5 do SIWZ dysponowanie, co najmniej jednym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu zamówienia. Wykonawcy zagraniczni zamiast dokumentu wskazanego w ppkt a składają odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Aktualność tych dokumentów określona jest analogicznie do dokumentów o podobnej treści wydawanych przez odpowiednie urzędy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się wskazanych wyżej dokumentów Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu musi wnieść wadium w wysokości: część I - 3 400,00 zł, (słownie: trzy tysiące czterysta złotych); część II - 2 800,00 zł, (słownie: dwa tysiące osiemset złotych); część III - 450,00 zł, (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych); część IV - 120,00 zł, (słownie: sto dwadzieścia złotych). 2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110, z późn. zm.). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: CSP w Legionowie NBP O/O Warszawa Nr konta: 83 1010 1010 0070 0913 9120 0000 z dopiskiem przetarg nieograniczony: "Dostawa chleba, bułek, pieczywa maślanego, ciasta, ciastek, drożdżówek, pączków oraz rogalików do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach" Skuteczne wniesienie wadium w takiej formie uznaje się za wniesione z chwilą uznania rachunku Zamawiającego w terminie składania ofert. 6. Skuteczne wniesienie wadium w pozostałych formach to złożenie oryginału stosownego dokumentu w Wydziale Finansów Zamawiającego (budynek nr 7, I piętro, pokój nr 107), przed upływem terminu składania ofert. 7. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub poręczeniach powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności, o której mowa w art. 46 ust. 4 a ustawy. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składnia ofert. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek Wykonawcy. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jeśli Wykonawca: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe i z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
https://aukcje.uzp.gov.pl/index.php
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Kryteriami oceny ofert w toku aukcji elektronicznej są wyłącznie kryteria określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zaproszeniu do aukcji elektronicznej, umożliwiające automatyczną ocenę oferty bez ingerencji zamawiającego, wskazane spośród kryteriów, na podstawie których dokonano oceny ofert przed otwarciem aukcji elektronicznej. Kryteriami oceny ofert, stosowanymi w toku tej aukcji elektronicznej będzie "cena".
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: W toku aukcji elektronicznej system na bieżąco przekazuje każdemu Wykonawcy informację o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej system nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Zamawiający dokona rejestracji zaproszonych Wykonawców na platformie aukcji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych. Zamawiający drogą elektroniczną zaprosi do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców,którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej https://aukcje.uzp.gov.pl/index.php, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W toku aukcji elektronicznej system na bieżąco przekazuje każdemu Wykonawcy informację o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej system nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej w części I i II postępowania.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Zamawiający przewiduje ustalenie minimalnej kwoty postąpienia na kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych).
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Do obsługi systemu niezbędny jest dowolny komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux oraz dostępem do sieci Internet. Administrator gwarantuje w pełni prawidłową współpracę z przeglądarkami: Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, Opera w wersji 9.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 3.0 lub wyższej. Ze względu na brak kompatybilności przeglądarki Internet Explorer ze standardami przyjętymi w systemie aukcyjnym (powszechnie wykorzystywanymi w Internecie) oraz pojawiające się problemy związane z bezpieczeństwem, nie zaleca się korzystania z tej aplikacji podczas użytkowania Portalu Aukcji. Zamawiający zastrzega, że nie zostały przeprowadzone testy na zgodność z innymi przeglądarkami i z tego powodu nie może zagwarantować prawidłowej pracy systemu aukcyjnego z wykorzystaniem przeglądarek internetowych innych niż wyżej wskazane. Z uwagi na fakt, że postąpienia, które Wykonawcy są zobligowani podpisać elektronicznie, są generowane w postaci dokumentu PDF (Portable Document Format),Wykonawcy biorący udział w aukcji elektronicznej winni dysponować oprogramowaniem umożliwiającym odczytywanie plików w ww. formacie. Oprogramowanie takie Wykonawcy mogą pobrać bezpłatnie ze strony internetowej http://get.adobe.com /reader/. Ponadto Wykonawca chcący składać oferty w toku aukcji elektronicznej musi dysponować urządzeniami technicznymi oraz oprogramowaniem służącymi do obsługi podpisu elektronicznego. Wykonawcy składający postąpienia są obowiązani podpisywać oferty składane w toku aukcji (postąpienia) za pomocą oprogramowania dostarczanego przez wystawcę podpisu elektronicznego - struktura generowanych przez platformę ofert nie pozwala na podpisywanie ich bezpośrednio z poziomu programu Adobe Reader. Oferty winny być podpisane w formacie Xades - tylko dokumenty z takim podpisem będą przyjęte przez platformę aukcyjną jako prawidłowe. Dokumenty mogą być podpisane zarówno podpisem wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Celem uniknięcia problemów w toku aukcji Wykonawcy winni wprowadzić odpowiednie ustawienia do oprogramowania obsługującego składanie przez nich podpisu elektronicznego jeszcze przed rozpoczęciem aukcji elektronicznej. W przypadku trudności z odpowiednim skonfigurowaniem oprogramowania obsługującego składanie podpisu elektronicznego zalecany jest kontakt z wystawcą podpisu (centrum certyfikacji). UWAGA: oferty generowane przez system aukcyjny nie umożliwiają wprowadzenia podpisu elektronicznego przy użyciu funkcji programu Adobe Reader (funkcja wykorzystywana m.in. w podpisywaniu deklaracji podatkowych). Opatrzenie oferty podpisem elektronicznym wymaga posłużenia się oprogramowaniem dostarczonym przez wystawcę podpisu elektronicznego (centrum certyfikacji).
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Zamawiający informuje, że Wykonawcy uczestniczący w aukcji elektronicznej nie rejestrują się sami - konta dla Wykonawców uczestniczących w aukcji tworzy Zamawiający, wpisując wszystkie informacje żądane przez system. Konto Wykonawcy umożliwia mu wzięcie udziału tylko w jednej aukcji. Zamawiający nie zna haseł poszczególnych Wykonawców. LOGIN i HASŁO Wykonawcy są generowane automatycznie przez system, a następnie przesyłane wraz z zaproszeniem do aukcji. Celem zwiększenia bezpieczeństwa, system, przy pierwszym logowaniu się Wykonawcy na konto założone przez Zamawiającego, wymusza dokonanie zmiany HASŁA na nowe.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

aukcja jednoetapowa
Czas trwania: 30 min

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Zamawiający informuje, że zamknięcie aukcji elektronicznej nastąpi, w określonej dacie,godzinie i minucie


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W nawiązaniu do art. 144 ustawy Zamawiający w przypadku zmniejszenia liczby słuchaczy i pracowników zastrzega możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia o wartości do 30% łącznego wynagrodzenia brutto. Z tytułu niezrealizowania części zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe oraz prawne. Zamawiający zastrzega również prawo jednostronnego wydłużenia okresu realizacji umowy do 60 dni po terminie określonym w umowie, w ramach określonych na ten cel środków finansowych i żądania zawarcia w tym zakresie aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Wykonawca może zastrzec w ofercie lub odrębnym pismem (nie później niż w terminie składania ofert) informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), których Zamawiający nie może ujawnić. Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa musi zawierać podstawę prawną zastrzeżenia, wykaz zastrzeżonych dokumentów wraz z podaniem numeru strony oferty, którą stanowi zastrzeżony dokument. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności o ile takie występują w złożonej ofercie, albowiem dane te stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330, 1669 z późn. zm), które podlegają udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Konieczne jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-10, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Chleb, bułki, pieczywo maślane
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15811100-7, 15811400-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 225822,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Najniższa cena oferty brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Chleb mieszany pszenno-żytni, chleb z ziarnem soi, chleb z ziarnem słonecznika, chleb razowy: - dobrze wyrośnięty, dobrze wypieczony, świeży, - niekruszący się, - z nieodstającą skórką, - dający się dobrze kroić krajalnicą do pieczywa wyposażoną w noże o ostrzach w kształcie cienkiej piłki, - o właściwym smaku i zapachu, - bochenki owalne lub prostokątne o wadze od 0,70 kg do 1 kg. 2. Bułka pszenna wrocławska (paryska): - dobrze wyrośnięta, dobrze wypieczona, świeża, niekrusząca się, - o właściwym smaku i zapachu, - z nieodstającą skórką. 3. Bułeczka pszenna kajzerka, grahamka, bułeczka wieloziarnista: - dobrze wyrośnięte, dobrze wypieczone, świeże, - chrupiące, niekruszące się, - o właściwym smaku i zapachu, - z nieodstającą skórką. Asortyment wymieniony w punktach 1 - 3 dostarczany będzie do siedziby Zamawiającego od poniedziałku do soboty w godzinach od 4:00 do 5:30, zgodnie z zapotrzebowaniem ilościowym przekazywanym Wykonawcy za pomocą telefaksu dnia poprzedniego. 4. Rogaliki lub bułeczki maślane: - dobrze wyrośnięte, dobrze wypieczone, świeże, niekruszące się, - o właściwym smaku i zapachu. Dostarczane będą do siedziby Zamawiającego 4 - 5 razy w tygodniu w godzinach od 4:00 do 5:30, zgodnie z zapotrzebowaniem ilościowym przekazywanym Wykonawcy za pomocą telefaksu dnia poprzedniego. Asortyment wymieniony w punktach 1 - 4 dostarczany będzie w czystych plastikowych pojemnikach dopuszczonych do kontaktu z żywnością spełniających wymogi sanitarno-higieniczne. 5. Bułka tarta - pszenna: Dostarczana będzie do siedziby Zamawiającego sukcesywnie partiami, 2 - 3 razy w miesiącu, zgodnie z zapotrzebowaniem ilościowym przekazywanym Wykonawcy za pomocą telefaksu na 3 dni przed planowaną dostawą. Bułka tarta dostarczana będzie w workach papierowych o wadze netto od 10 kg do 30 kg. Każdy worek musi posiadać etykietę z sugerowaną datą przydatności do spożycia ustaloną przez producenta. Zamawiający zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w dni ustawowo wolne od pracy.


Część nr: 2Nazwa: Ciasta, ciastka, drożdżówki, pączki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15812200-5, 15812100-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 184715,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Najniższa cena oferty brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: 1. Ciasta: - dobrze wyrośnięte, dobrze wypieczone, świeże, niekruszące się, - dające się dobrze kroić nożem, - o właściwym smaku i zapachu. 2. Ciastka: - dobrze wyrośnięte, dobrze wypieczone, świeże, - niekruszące się, - o właściwym smaku i zapachu. Asortyment wymieniony w punktach 1 - 2 dostarczany będzie do siedziby Zamawiającego sukcesywnie partiami przeciętnie 4 - 5 razy w tygodniu w godzinach od 10:00 do 11:30, zgodnie z zapotrzebowaniem ilościowym przekazywanym Wykonawcy za pomocą telefaksu dnia poprzedniego. 3. Drożdżówki: - dobrze wyrośnięte, dobrze wypieczone, świeże, - niekruszące się, - o właściwym smaku i zapachu. Dostarczane będą do siedziby Zamawiającego 2 razy w tygodniu w godzinach od 4:00 do 5:30, zgodnie z zapotrzebowaniem ilościowym przekazywanym Wykonawcy za pomocą telefaksu dnia poprzedniego. 4. Pączki: - nadziewane marmoladą, pudrowane, - świeże, - o właściwym smaku i zapachu. Dostarczane będą do siedziby Zamawiającego sukcesywnie, nie częściej niż 4 razy w miesiącu w godzinach od 4:00 do 5:30, zgodnie z zapotrzebowaniem ilościowym przekazywanym Wykonawcy za pomocą telefaksu dnia poprzedniego. Ww. wymieniony asortyment dostarczany będzie w czystych plastikowych pojemnikach dopuszczonych do kontaktu z żywnością spełniających wymogi sanitarno-higieniczne. Zamawiający zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach możliwość realizacji przedmiotu umowy w dni ustawowo wolne od pracy.


Część nr: 3Nazwa: Chleb, bułki, pieczywo maślane
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa do Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15811100-7, 15811400-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 29553,50
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Najniższa cena oferty brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE::1. Chleb mieszany pszenno-żytni, chleb z ziarnem słonecznika, chleb razowy, chleb z ziarnem soi: - dobrze wyrośnięty, dobrze wypieczony, świeży, - niekruszący się, - z nieodstającą skórką, - dający się dobrze kroić krajalnicą do pieczywa wyposażoną w noże o ostrzach w kształcie cienkiej piłki, - o właściwym smaku i zapachu, - bochenki owalne lub prostokątne o wadze od 0,50 kg do 1 kg. Wymieniony asortyment dostarczany będzie do siedziby Zamawiającego od poniedziałku do soboty w godzinach od 4:00 do 6:00, zgodnie z zapotrzebowaniem ilościowym przekazywanym Wykonawcy za pomocą telefaksu dnia poprzedniego. 2. Bułka pszenna wrocławska (paryska): - dobrze wyrośnięta, dobrze wypieczona, świeża, - niekrusząca się, - o właściwym smaku i zapachu, - z nieodstającą skórką. 3. Bułeczka pszenna, kajzerka, dyniowa, wieloziarnista: - dobrze wyrośnięte, dobrze wypieczone, świeże, - chrupiące, niekruszące się, - o właściwym smaku i zapachu, - z nieodstającą skórką. Asortyment wymieniony w punktach 3 - 4 dostarczany będzie sukcesywnie partiami do siedziby Zamawiającego w godzinach od 4:00 do 6:00, zgodnie z zapotrzebowaniem ilościowym przekazywanym Wykonawcy za pomocą telefaksu dnia poprzedniego. 4. Rogaliki lub bułeczki maślane. - dobrze wyrośnięte, dobrze wypieczone, świeże, niekruszące się, - o właściwym smaku i zapachu. Rogaliki lub bułeczki maślane dostarczane będą sukcesywnie partiami do siedziby Zamawiającego w godzinach od 4:00 do 6:00, zgodnie z zapotrzebowaniem ilościowym przekazywanym Wykonawcy za pomocą telefaksu dnia poprzedniego. 5. Bułka tarta - pszenna: Dostarczana będzie do siedziby Zamawiającego sukcesywnie partiami, według potrzeb zgodnie z zapotrzebowaniem ilościowym przekazywanym Wykonawcy za pomocą telefaksu na 3 dni przed planowaną dostawą. Bułka tarta dostarczana będzie w torebkach papierowych o wadze netto od 0,50 kg do 1 kg. Każda torebka musi posiadać etykietę z sugerowaną datą przydatności do spożycia ustaloną przez producenta. Ww. wymieniony asortyment dostarczany będzie w czystych plastikowych pojemnikach dopuszczonych do kontaktu z żywnością spełniających wymogi sanitarno-higieniczne. Zamawiający zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w dni ustawowe wolne od pracy.


Część nr: 4Nazwa: Ciasta, ciastka, drożdżówki, pączki, rogaliki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa do Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15812200-5, 15812100-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Najniższa cena oferty brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Ciasta: - dobrze wyrośnięte, dobrze wypieczone, świeże, niekruszące się, - dające się dobrze kroić nożem, - o właściwym smaku i zapachu. 2. Ciastka: - dobrze wyrośnięte, dobrze wypieczone, świeże, - niekruszące się, - o właściwym smaku i zapachu. Ciasta i ciastka dostarczane będą sukcesywnie partiami do siedziby Zamawiającego w godzinach od 4:00 do 11:00, zgodnie z zapotrzebowaniem ilościowym przekazywanym Wykonawcy za pomocą telefaksu dnia poprzedniego. 3. Drożdżówki: - dobrze wyrośnięte, dobrze wypieczone, świeże, - niekruszące się, - o właściwym smaku i zapachu. 4. Pączki, rogaliki: - świeże, - o właściwym smaku i zapachu. Asortyment wymieniony w punktach 2 - 3 dostarczany będzie sukcesywnie partiami do siedziby Zamawiającego w godzinach od 4:00 do 6:00, zgodnie z zapotrzebowaniem ilościowym przekazywanym Wykonawcy za pomocą telefaksu dnia poprzedniego. Ww. asortyment dostarczany będą w czystych plastikowych pojemnikach dopuszczonych do kontaktu z żywnością spełniających wymogi sanitarno-higieniczne. Zamawiający zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach możliwość realizacji przedmiotu umowy w dni ustawowo wolne od pracy.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.