eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Budowa ulicy Dzikiej Kaczki - ETAP 1A

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-02-25

Warszawa: Budowa ulicy Dzikiej Kaczki - ETAP 1A
Numer ogłoszenia: 65132 - 2014; data zamieszczenia: 25.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dzielnica Białołęka m. st. Warszawy , ul. Modlińska 197/232, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5103125, faks 022 5103189.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialoleka.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Dzikiej Kaczki - ETAP 1A.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Dzikiej Kaczki - ETAP 1A Zakres robót obejmuje (granica robót drogowych zaznaczona jest w projekcie zagospodarowania robót) : 1) wykonanie robót drogowych polegających na budowie jezdni z betonu asfaltowego, jednostronnego chodnika i zjazdów z kostki betonowej 2) budowę 1 przepustu na Kanale Henrykowskim, 3) budowę odwodnienia drogi - (poprzez przykanalik deszczowy), 4) budowę odwodnienia do kanalizacji - (poprzez wpusty uliczne), 5) budowę oświetlenia, 6) usunięcie drzew i krzewów, 7) wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu, 8) opracowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej. 2.2 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w: a) kompleksowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ, w skład której wchodzą: - projekt budowlany drogowy( z zaznaczoną granicą robót -projekt zagospodarowania robót), - projekt wykonawczy stałej organizacji ruchu, - projekt budowlany instalacji oświetleniowej, - projekt budowlany odwodnienia( przykanalik deszczowy), - projekt budowlany odwodnienia ( wpusty uliczne do sieci kanalizacyjnej), - inwentaryzacja i projekt gospodarki zielenią, - projekt budowlany przepustu w hm 0 +80, - przedmiary robót, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, - dokumentacja geotechniczna, oraz w wymogach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niniejszej umowie. UWAGA: - Wykonawca sam określa odległość i miejsce wywozu i dowozu ziemi. - Wykonawca sam szacuje liczbę godzin i kwotę za pompowanie wody przy odwodnieniu wykopów oraz koszty robót związanych z zabezpieczeniem wykopów i ryczałtowy koszt uwzględnia w swojej ofercie. 2.3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania polisy ubezpieczenia lub innego dokument potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wysokość złożonej oferty w okresie realizacji zamówienia. Ubezpieczenie to musi obejmować również działania podwykonawców. 2.4 Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania polisy ubezpieczenia robót od zdarzeń losowych zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 15 wzoru umowy. 2.5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji projektowej za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia przy zachowaniu równoważnych parametrów..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.11.10.00 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45.23.33.30 - Fundamentowanie ulic 45.23.32.52 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45.23.32.90 - Instalowanie znaków drogowych 45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.24.71.11 - Roboty budowlane w zakresie kanałów irygacyjnych 45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45.11.27.10 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45.23.14.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający określa roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie oraz załączenia do nich dowodów, zawierających informację o robotach budowlanych wykonanych należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 5 - ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - trzech zamówień, polegających na kompleksowej budowie drogi o przekroju ulicznym wraz z budową odwodnienia do kanalizacji o wartości minimum 400 000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych) każde. UWAGA: W przypadku, gdy wartości robót budowlanych przedstawionych w wykazie sporządzonym zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ będzie odwoływać się do walut obcych, wówczas Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP tabela A ogłoszonego na dzień publikacji ogłoszenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że zapewni objęcie kierownictwa budowy i nadzór nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) w zakresie odpowiednich specjalności w tym: - jedną osobą do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej bez ograniczeń. - jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych , kanalizacyjnych i gazowych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże się posiadaniem w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zamawiający określa roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie oraz załączenia do nich dowodów, zawierających informację o robotach budowlanych wykonanych należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem trzech zamówień, polegających na kompleksowej budowie drogi o przekroju ulicznym wraz z budową odwodnienia do kanalizacji o wartości minimum 400 000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych) każde.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

3.3.4. Inne dokumenty, które należy załączyć do oferty: a) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. b) Dowody o których mowa w pkt. 3.3.1. lit. b SIWZ, są: - poświadczenie, - inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wykazane w wykazie robót (pkt 3.3.1. lit. b SIWZ) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. c) Dokument (np. pełnomocnictwo, wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami w pkt 3.5. SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy. d) Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy. e) Zestawienie kosztów zamówienia - załącznik nr 8 do SIWZ. f) Kosztorys ofertowy opracowany wg kalkulacji uproszczonej sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o załączone przedmiary robót, dokumentację budowlano-wykonawczego oraz specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót. Kosztorys ofertowy traktowany będzie przez Zamawiającego, jako podstawa ustalenia zaangażowania prac przy płatnościach częściowych oraz w przypadku, o którym mowa w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Kosztorys stanowi materiał pomocniczy i nie podlega ocenie. UWAGA: Załączony do SIWZ przedmiar robót, stanowi jedynie materiał pomocniczy, który Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować na podstawie otrzymanej dokumentacji budowlano-wykonawczej pod kątem rodzajów i ilości robót. 3.3.5. Inne dokumenty, które zaleca się załączyć do oferty: a) Kserokopia potwierdzenia wniesienia wadium w formie określonej w pkt. 4 SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa ich warunki: a) wprowadzenie do przedmiotu umowy (zamówienia) i do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art.36a ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.). Zmiana będzie możliwa w przypadku jej akceptacji przez projektanta oraz Zamawiającego i będzie wynikała ze zmian ustaw lub rozporządzeń regulujących realizację przedmiotu zamówienia lub będzie niezbędna ze względu na konieczność prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przyszłym sposobem użytkowania. Jeżeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej wynikną roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbędne do wykonania, możliwa będzie zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (przy uwzględnieniu zapisu art. 67 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczącego zamówień dodatkowych) w formie: aneksu (w odniesieniu do robót zamiennych, zaniechanych) lub dodatkowej umowy (w odniesieniu do robót dodatkowych). Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikająca z powyższych zmian w przedmiocie umowy ustalona zostanie zgodnie z zasadami określonymi w ppkt c) poniżej. b) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części robót, na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takich, jak: - przyczyny techniczne tj. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami, - przyczyny organizacyjne, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy, - przyczyny losowe (np. huragan, powódź lub inne kataklizmy), - wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót (np. opady śniegu, deszczu, temperatury poniżej -5 C) - ujawnienie się w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia wad w dokumentacji projektowej, - konieczność wprowadzenia do przedmiotu zamówienia i do dokumentacji zmian zgodnie z p.pkt. a) powyżej, Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawującego nadzór autorski: wystąpienia w/w. okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokółu konieczności - zatwierdzonego przez Zamawiającego, a nadto stosowne podpisane aneksy do umowy. c) Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych/ dodatkowych - w przypadku, o którym mowa w ppkt a) powyżej - ustalona zostanie według następujących zasad: - za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilości robót na podstawie przedmiaru, - jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie ofertowym, a są niezbędne do rozliczenia robót zamiennych/dodatkowych, podstawą kalkulacji w odniesieniu do materiałów i sprzętu będą dane wyjściowe do kosztorysowania z kosztorysu ofertowego (załącznik nr 3 do umowy), a nakłady robocizny i nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialoleka.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Białołęka 03-122 Warszawa ul. Modlińska 197, II piętro, wejście C, pok. 232A..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Białołęka 03-122 Warszawa ul. Modlińska 197, II piętro, wejście C, pok. 232 A.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.