Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2006-02-03


POZYCJA 6499


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Pawłowice: środek ochrony roślin fungicyd TANGO Star 334 SE lub środek równoważny

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Instytut Zootechniki 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zootechniczny Zakład Doświadczalny Pawłowice, do kontaktów: Roman Kozyra, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, woj. wielkopolskie, tel. 065 5299192 w. 214, fax 065 5299464, e-mail: sekretariat@zzdpawlowice.pl, www.zzdpawlowice.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zootechniczny Zakład Doświadczalny Pawłowice, Roman Kozyra, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, woj. wielkopolskie, tel. 065 5299192 w. 214, fax 065 5299464, e-mail: sekretariat@zzdpawlowice.pl, www.zzdpawlowice.pl.
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Zootechniczny Zakład Doświadczalny Pawłowice, Roman Kozyra, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, woj. wielkopolskie, tel. 065 5299192 w. 214, fax 065 5299464, e-mail: sekretariat@zzdpawlowice.pl, www.zzdpawlowice.pl.
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Zootechniczny Zakład Doświadczalny Pawłowice, Roman Kozyra, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, woj. wielkopolskie, tel. 065 5299192 w. 214, fax 065 5299464, e-mail: sekretariat@zzdpawlowice.pl, www.zzdpawlowice.pl.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: środek ochrony roślin fungicyd TANGO Star 334 SE lub środek równoważny.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia opisana jest w SIWZ.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23.06. 2004 r. w sprawie przepisów ustawy o podatku od towaru i usług (Dz.U. nr 145, poz. 1541) oświadczamy, że jesteśmy podatnikiem podatku rolnego, a zakupiony towar przeznaczony jest na potrzeby własne.
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Zootechniczny Zakład Doświadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):

Oryginalny kod CPV: 24.20.00.00 - Wyroby rolno - chemiczne

Kod CPV wg słownika 2008: 24.45.00.00 - Wyroby rolno-chemiczne

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Tak.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Zakres zamówienia - 55 litrów.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 20.04.2006;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) Wymagane wadium: 250 PLN.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Zamawiający określił szczegółowo w SIWZ.

SEKCJA IV: TRYBY


IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:
1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 20.03.2006.
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 21.03.2006 godzina 08:45.
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 21.03.2006, godzina 11:50, Zootechniczny Zakład Doświadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, Polska, oficyna prawa, pokój nr 5.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE


VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.
2) Data wysłania ogłoszenia: 30.01.2006.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI PAWŁOWICE PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi PAWŁOWICE » więcej : Wyroby rolno-chemiczne »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU