eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Budowa łącznika ulic Pocztowa-Hallera w Rybniku

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2017-12-29Ogłoszenie nr 636976-N-2017 z dnia 2017-12-29 r.

Miasto Rybnik: Budowa łącznika ulic Pocztowa-Hallera w Rybniku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Rybnik, krajowy numer identyfikacyjny 276255430, ul. Bolesława Chrobrego  2 , 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302, e-mail zam_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124.
Adres strony internetowej (URL): www.rybnik.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
bip.um.rybnik.eu


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.um.rybnik.eu


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Bolesława Chrobrego 2 pok. 302


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa łącznika ulic Pocztowa-Hallera w Rybniku
Numer referencyjny: ZP.271.197.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa łącznika ulic Pocztowa-Hallera w Rybniku. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1 jezdnia na odcinku A-B-C i F-E-C-D - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego gr. 20 cm - 2530,3 m2 - podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm - 2530,3 m2 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm - 2688,3 m2 - jezdnie o nawierzchni z mieszanek SMA gr. 4 cm - 2906,3 m2 - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 3303,5 m2 - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm - 2452,2 m2 - krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm - 847 mb - obrzeża betonowe 8x30 - 1490 mb - chodnik z płyt betonowych 100x50x8 - 1424,1 m2 - znaki drogowe typu A, B, C, D - 43 szt. - oznakowanie poziome grubowarstwowe - 374,1 m2 - kanalizacja deszczowa ? 200-630 mm - 533 mb - oświetlenie uliczne - słupy - 34 szt. - oświetlenie uliczne - oprawy LED - 44 szt. - budowa sygnalizacji świetlnej - przebudowa sieci teletechnicznej - zabezpieczenie linii elektroenergetycznej Inwentaryzacja stanu technicznego nieruchomości położonych przy: - ul. Hallera 6, 9, 10, 11, 12; - ul. Pocztowa 4, 4A, 6; - ul. Raciborska 5, 7A; - ul. Rzeczna 2; - ul. Korfantego 2A (dz. 3938/178) Przed przystąpieniem do robót budowlanych, oraz po ich zakończeniu obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie inwentaryzacji stanu technicznego obiektów budowlanych. Zakres inwentaryzacji winien obejmować między innymi: przedmiot i cel inwentaryzacji, lokalizację obiektu na gruncie wraz z załącznikiem mapowym, stan zagospodarowania nieruchomości wraz ze wszystkimi mieszkaniami i lokalami użytkowymi oraz ogrodzeniem, stan techniczno-użytkowy wraz z opisem elewacji budynku, dokumentację zdjęciową. Inwentaryzację nieruchomości winien wykonać rzeczoznawca (osoba posiadająca stosowne uprawnienia). Do inwentaryzacji winno być załączone pisemne oświadczenie właściciela obiektu budowlanego, mieszkania lub lokalu użytkowego, że zapoznał się z inwentaryzacją i nie wnosi (albo wnosi) do inwentaryzacji uwagi (uwagi wpisać w oświadczeniu albo załączniku do oświadczenia). Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga zastosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznakowanie poziome winno być wykonane, jako grubowarstwowe. Na chodniku na długości przejścia dla pieszych należy zastosować kostkę integracyjną o szerokości 0,5 m. Złącza (podłużne i poprzeczne) nawierzchni bitumicznej należy pokryć taśmą przylepną bitumiczną o grubości 4 mm. Taśmę należy zastosować przy krawężnikach i elementach żeliwnych. Regulacja żeliwnych włazów studzienek kanalizacyjnych i kratek ściekowych wpustów ulicznych należy wykonać przy użyciu mrozoodpornej, szybkowiążącej, nie kurczącej się zaprawie na bazie cementu modyfikowanego tworzywem sztucznym. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych należy sfrezować, a gruz bitumiczny należy dostarczyć na bazę Rybnickich Służb Komunalnych. Destrukt z frezowania jest własnością Zamawiającego. Do mieszanek mineralno-bitumicznych Zamawiający nie zezwala na stosowanie granulatu asfaltowego z frezu asfaltowego. Podbudowę z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm należy wykonać z nowego materiału naturalnego o zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej C90/3. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania materiałów z odzysku (korytowania i rozbiórek) i recyklingu. Materiały z rozbiórki we wszystkich branżach przedmiarowych, które Zamawiający uzna za przydatne do ponownego wykorzystania, na polecenie Zamawiającego na własny koszt należy dostarczyć na bezzwrotnych paletach do siedziby Rybnickich Służb Komunalnych i powinny być układane w następujący sposób: 1) kształtka betonowa 6 cm w ilości - 10 warstw / na palecie 8 cm w ilości - 8 warstw / na palecie 2) krawężniki drogowe w ilości 10 sztuk / na palecie (2 warstwy po 5 szt. na warstwie) 3) płyty 35x35 ilości 60 sztuk / na palecie - 10 warstw po 6 szt. na warstwie. Inne nie wskazane wyżej materiały należy układać w sposób wskazany przez kierownika magazynu RSK lub magazynierów. Drewno pochodzące z wycinki należy dostarczyć w godz. 7,00-13,00 za potwierdzeniem odbioru do Zarządu Zieleni Miejskiej z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem, w następujący sposób: 1) kłodzina pni, konary o średnicy powyżej 20 cm i długości od 2,5 m do 3 m - zostają przejęte nieodpłatnie, 2) konary o średnicy 10 do 20 cm i długości max. 2,5 m - zostają przejęte nieodpłatnie, 3) gałęzie, karpa także w formie zrąbek - zostają przejęte odpłatnie. Protokół z przekazania drewna będzie podstawą dokonania rozliczenia wycinki w tabeli rozliczenia elementów. Wyjaśnienie nazewnictwa: Kłodzina pnia- cała grubizna od ziemi do miejsca, gdzie korona przechodzi w formę wielokonarową, Konary - gałęzie, których średnica u nasady wynosi min. 10 cm, Gałęzie - wszystkie gałęzie, których średnica jest mniejsza niż 10 cm, Karpa - pniak po wycięciu na powierzchni ziemi z częścią korzeni (po wykarczowaniu) Zamawiający informuje, iż podczas prowadzenia robót budowlanych należy umożliwić Rybnickim Służbom Komunalnym dojazd i realizację budowy parkingu wielopoziomowego. Zamawiający informuje, iż z powodu budowy budynku parkingu wielopoziomowego plan zagospodarowania terenu może ulec modyfikacji w zakresie odcinka B-C pokazanym na planie sytuacyjnym. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania jakichkolwiek robót dodatkowych w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych, a koniecznych do wykonania zadania, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego ich zgłoszenia przedstawicielowi Zamawiającego w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia konieczności wykonania tych robót,z uwzględnieniem następujących czynności: 1) protokół konieczności zostanie opracowany przez Wykonawcę na podstawie materiałów na tyle szczegółowych, aby możliwe było dokładne określenie zakresu rzeczowego danych robót. Podpisanie protokołu konieczności przez Wykonawcę jest równoznaczne z potwierdzeniem zakresu rzeczowego danych robót, 2) w materiałach do protokołu konieczności Kierownik budowy wraz z Inspektorem nadzoru przedstawi niezbędny zakres robót, przewidziany do wykonania. Ilość robót wraz z wyliczeniami, wymaganymi rysunkami, opisami i załączonymi innymi dokumentami zostaną uwzględnione w protokole konieczności, 3) protokół konieczności podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania robót dodatkowych. Rozliczenie robót w zakresie wynagrodzenia ryczałtowego wyliczane będzie proporcjonalnie do wykonanych robót rozliczanych kosztorysowo. W związku z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami "Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu", Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska. Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady: 1) zraszania wodą terenu budowy w okresach suszy, 2) stosowania zabezpieczeń pylistych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie), 3) transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów, 4) stosowania gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach. Ponadto, Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów opuszczających plac budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót. Przypomina się również, że: 1) Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania, 2) organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu. Zamawiający zakłada, że roboty będą prowadzone w systemie dwuzmianowym z uwzględnieniem ciszy nocnej od godz. 22.00 - 06.00. Roboty budowlane winny być prowadzone pod ruchem. Roboty mają być prowadzone w sposób zapewniający przejazd i dojścia do obiektów mieszkalnych, handlowych, produkcyjnych, na plac budowy parkingu wielopoziomowego realizowanego przez Rybnickiej Służby Komunalne i innych instytucji. Do obowiązku wybranego w toku postępowania Wykonawcy należało będzie sporządzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającemu na dwa dni przed zawarciem umowy. Szczegółowy zakres prac precyzuje projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót budowlanych punktów osnowy geodezyjnej do obowiązków Wykonawcy należy ich odtworzenie lub założenie nowych znaków geodezyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. W przypadku gdy powyższe punkty nie zostaną zniszczone lub uszkodzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych, do obowiązków wykonawcy należy przedstawienie dokumentu stwierdzającego ten fakt, potwierdzonego przez ODGiK. Zamawiający wymaga, aby poszczególne etapy robót były na bieżąco inwentaryzowane geodezyjnie, a wyniki pomiarów w formie częściowych operatów geodezyjnych składane do ODGiK. Wymagania w zakresie dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych: - obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych, - zastosowanie integracyjnej kostki na chodniku na wysokości przejścia dla pieszych, - zastosowanie sygnału akustyczno-wibracyjnego dla osób z dysfunkcją wzroku. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały, licząc od dnia odbioru końcowego. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji na oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome grubowarstwowe, licząc od dnia odbioru końcowego. O okres gwarancji wydłuża się uprawnienia z tytułu rękojmi za wady. Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: 1) czynności demontażu istniejącej konstrukcji drogi, chodników i zjazdów, 2) wykonanie nasypów i wykopów przy użyciu sprzętu zmechanizowanego, 3) wykonanie nowej konstrukcji drogi, zjazdów i chodników, 4) wykonywanie warstw podbudów i nawierzchni przy użyciu sprzętu zmechanizowanego, 5) wykonywanie robót brukarskich, 6) montaż opraw i słupów, kabli oświetlenia ulicznego, 7) zabudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania pionowego, 8) wykonywanie oznakowania poziomego, 9) montaż studni, urządzeń i przewodów sieci kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, energetycznej, wodociągowej, 10) wycinka drzew i krzewów. W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.

II.5) Główny kod CPV: 45.23.31.40 - Roboty drogowe
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2515820,35
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 30.09.2018r. w tym: 1) wykonanie robót budowlanych w terminie do 31.08.2018r. 2) wykonanie rozliczenia końcowego w terminie do 30 dni od daty zakończenia robót budowlanych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie ulicy lub drogi publicznej w zakresie: nawierzchni mineralno-bitumicznej z kanalizacją deszczową lub odwodnieniem oraz oświetleniem ulicznym i przebudową urządzeń obcych o wartości minimum 1.500.000 PLN (jeden milion pięćset tysięcy PLN) brutto każda. W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji (w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1440 ze zm.). Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej dotyczący wykonanych robót, musi być spełniony: - przez Wykonawcę samodzielnie lub - przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie; - a w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia. 2) Wykonawca spełni warunek jeżeli skieruje do realizacji zamówienia publicznego: a) osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w kierowaniu w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , co najmniej dwiema robotami budowlanymi o wartości minimum 1.500.000 PLN (jeden milion pięćset tysięcy PLN) brutto każda, polegającymi na budowie, przebudowie lub rozbudowie ulicy lub drogi publicznej w zakresie: w zakresie: nawierzchni mineralno-bitumicznej z kanalizacją deszczową lub odwodnieniem oraz oświetleniem ulicznym przebudową urządzeń obcych, Pełnienie funkcji kierownika budowy przez osobę wykazującą doświadczenie musiało trwać od rozpoczęcia robót do wystawienia Świadectwa Przejęcia/ Protokołu Odbioru Końcowego (przez cały okres realizacji zadania) Zamawiający nie uzna na potwierdzenie posiadania doświadczenia przez kierownika budowy, robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni drogowej (np. odtworzenie pasa drogowego po wykonanych przekopach w ramach budowy kanalizacji lub innych sieci uzbrojenia podziemnego). W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji (w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.). b) osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych i gazowych, bez ograniczeń, c) osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, d) osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń, e) osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń, f) osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej. Można łączyć wszystkie funkcje personelu budowlanego za wyjątkiem kierownika budowy. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane, w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy - w oparciu o Art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj.Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz oferty. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna dowód wniesienia wadium, tj. gwarancję/ poręczenie. 5. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) - pełnomocnictwo do podpisania oferty. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie "Zbiorcze zestawienie ofert" na swojej stronie internetowej www.bip.um.rybnik.eu. 7. Kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50.000 PLN


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja20,00
Doświadczenie Kierownika Budowy20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w niżej opisanych przypadkach: 1) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na wystąpienie nieprzewidywalnych i niezależnych od stron zdarzeń (katastrofa naturalna w rozumieniu ustawy o klęsce żywiołowej z zastrzeżeniem pkt. 4, znaleziska niewybuchów oraz archeologiczne oraz przyrodnicze), 2) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na wystąpienie kolizji z dotychczasowym uzbrojeniem (nie wykazanym lub inaczej wykazanym w projekcie) oraz aktualizację uzgodnień branżowych, w tym również zmian wymagań wprowadzonych do tych aktualizacji, 3) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego z powodu stwierdzenia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (niewykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ) niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, o czas na jaki roboty zostały wstrzymane, 4) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile będą trwały ciągłe opady deszczu nieprzerwanie w okresie powyżej 3 dni (udokumentowane wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru), które nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 5) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia protestów społecznych związanych z realizacją niniejszej umowy, które nie pozwolą na realizację robót budowlanych o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót, 6) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na prowadzone roboty budowlane w ramach budowy parkingu wielopoziomowego przez Miasto Rybnik na działce oznaczonej numerem 5381/23, które uniemożliwią lub utrudnią w sposób powodujący konieczność poniesienia dodatkowych nakładów, w tym finansowych, przez Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy, 7) w zakresie zmian wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, co zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołów konieczności. Wynagrodzenie zostanie zmienione o wartość wynikającą z protokołów konieczności na podstawie aneksu o wartość wynikającą z protokołów konieczności. 2. Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę w dacie ich przerwania ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania, potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Przedłużenie terminu nastąpi w oparciu o aneks do umowy. Podstawą sporządzenia aneksu do umowy będzie wniosek Wykonawcy w którym Zamawiający potwierdzi okres wstrzymania robót na podstawie okoliczności opisanych w ust. 1 pkt 1-6. 3. W przypadku gdy przedłużenie terminu realizacji umowy przekroczy dzień 1 grudnia, Zamawiający do ilości dni wstrzymania robót na podstawie okoliczności opisanych w ust. 1 pkt 1-6, doliczy dodatkowo 121 dni z uwagi na założenie wstrzymania robót budowlanych w okresie zimowym tj. od 1 grudnia do 31 marca. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia aneksu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 także w przypadku dalszej realizacji umowy przez Wykonawcę będącego w zwłoce z jej wykonaniem, po terminie określonym w § 5 pkt 1.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-15, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej (z podatkiem VAT) podanej w ofercie.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.