eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlisko › Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Siedlisko.Ogłoszenie z dnia 2017-12-29Ogłoszenie nr 636967-N-2017 z dnia 2017-12-29 r.

Urząd Gminy w Siedlisku: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Siedlisko.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Siedlisku, krajowy numer identyfikacyjny 97077038750000, ul. pl. Zamkowy  6 , 67112   Siedlisko, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 883 218, e-mail ug_siedlisko@wp.pl, faks 683 883 218.
Adres strony internetowej (URL): www.siedlisko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.siedlisko.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.siedlisko.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy w Siedlisku, plac Zamkowy 6,67-112 Siedlisko


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Siedlisko.
Numer referencyjny: ZP.27.271.3.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Siedlisko. Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu " Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania " Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". 2. Zamówienie zostało podzielone na dwa etapy: 2.1. I ETAP podzielony na dwie części: 1. Realizacja robót budowlanych pn: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Siedlisko, gmina Siedlisko. Wydajność Stacji Uzdatniania Wody - 50 m3/h Przedmiot zamówienia obejmuje: a) w zakresie projektowania - sporządzenie projektu budowlanego w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz aktami niższego rzędu i ustawami powiązanymi, - opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - uzyskanie niezbędnych warunków, opinii, pozwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami szczegółowymi ustawy Prawo budowlane, - wystąpienie w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (jeśli wymagane) i decyzji pozwolenia na budowę i jej uzyskanie, Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej, - sporządzenie dokumentacji wykonawczej dla celów realizacji inwestycji, która stanowić będzie uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt wykonawczy Projekt wykonawczy powinien składać się z : 1. Projektu części technologiczno - sanitarnej, 2. Projektu konstrukcyjnego w zakresie remontu pomieszczenia hali filtrów, 3. Projektu elektrycznego z systemem sterowania (AKPiA), Rozpoczęcie jakiejkolwiek części robót będzie dozwolone jedynie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej. b) w zakresie robót budowlanych: część konstrukcyjno - budowlana: - demontaż ściany szczytowej z płyt AC, - remont pomieszczenia technicznego: o Ściany i sufity: Zbić wszystkie słabe i pomalowane na olejno tynki na ścianach i suficie, uzupełnić je jako cementowo-wapienne, w miejscach ewentualnego pozostawienia istniejących tynków usunąć farbę. Na ścianach do wysokości 2,0 m ułożyć płytki ceramiczne. Sufity i pozostałą część ścian przemalować 3 x farbami emulsyjnymi. o Posadzki: Na posadzce ułożyć płytki gresowe przeciwpoślizgowe ze sprawdzeniem jakości podłoża i wzmocnieniem jego środkiem utwardzającym powierzchnię. Posadzkę wykonać ze spadkiem 0,5% w kierunku wpustów podłogowych. Wpusty podłogowe do wymiany. o Stolarka okienna i drzwiowa Naprawa, uzupełnienie uszczelnień, oszklenia, malowanie - do uzgodnienia z Zamawiającym. Kolorystyka wnętrza: uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania. - wykonanie nowych schodów na zbiornikach wody czystej o Uzupełnić ubytki zaprawą cementowo-wapienną, wzmocnić środkiem utwardzającym powierzchnię, o Zamontować barierkę ze stali nierdzewnej 1.4301 - zasiek na opał - do rozbiórki. - Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej - po osuszeniu i oczyszczeniu zbiorników spłukać wstępnie wodą pod ciśnieniem około 500 bar, następnie zastosować czyszczenie chemiczne lub piaskowanie, należy poddać analizie stan jego ścian, podłoża i stropu wyznaczając miejsca ubytków i uszkodzeń, osłabienia betonu, oraz efektów działania korozji. Wymagane będzie dokonanie odkuć i oczyszczenie miejsc ubytków, oczyszczenie zbrojenia (piaskowanie), ułożenie warstwy antykorozyjnej i zczepnej pasywującej zbrojenie oraz dokonanie uzupełnień. Wszelkiego rodzaju pęknięcia i przerwy w betonowaniu wypełnić należy żywicą poliuretanową metodą iniekcji wysokociśnieniowej (chyba,że ich ocena wymagać będzie innej technologii remontu) Następnie po uzyskaniu średniej przyczepności podłoża około 1,5 N/mm2 wewnętrzną powierzchnię zbiornika w miejscach tego wymagających, pokryć należy wodoszczelną okładziną natryskową polimero-cementową lub inną wodonieprzepuszczalną posiadającą atest higieniczny. Należy dokonać także wymiany pomostów i drabin na nowe ze stali nierdzewnej 1.4301 oraz wyposażenia i instalacji zgodnie z wymogami technologii wraz z przejściami murowymi. c) w zakresie robót technologicznych: - osadnik popłuczyn - przebudowa i wyposażenie w nową komorę O 600 z zasuwą pneumatyczna dwustronnego działania., - ujęcie wody - wyposażenie istniejących studni - szt. 2 w obudowy typu LANGE oraz nowe pompy o wydajności 50m3/h przy wysokości podnoszenia 30m. Zastosować wodomierze z nadajnikiem impulsów, Wyposażenie studni Fundament pod obudowę z betonu powinien być wyniesiony ponad poziom terenu o 10 cm. Zaleca się wykonanie podłoża betonowego wokół rury osłonowej do głębokości strefy przemarzania gruntu. Podłoże ma za zadanie optymalne wypoziomowanie podstawy obudowy do rury osłonowej studni. Podstawa obudowy powinna być dostosowana do zastosowanej obudowy. o Podstawa wykonana powinna być na konstrukcji stalowej ażurowej, obudowanej szczelną powłoką z laminatu poliestrowo-szklanego w całości wypełniona pianką poliuretanową stanowiącą ocieplenie podstawy. o Pokrywa powinna składać się z dwóch elementów (wewnętrznego i zewnętrznego) wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego na konstrukcji stalowej. Przestrzeń pomiędzy elementami powinna być wypełniona warstwą ocieplającą z pianki poliuretanowej grubości 50 mm oraz ogrzewaniem i alarmem. o Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemożliwiającej przedostawanie się do wewnątrz obudowy wody deszczowej oraz owadów. Kominek należy ocieplić wkładką poliuretanową. o Przyjmuje się głowicę studni z orurowaniem o średnicach od 50mm do 150mm oraz kołnierzem obrotowym u góry głowicy umożliwiającym centryczne ustawienie wodomierza do podejścia rury wodociągowej. Płyta głowicy spoczywać powinna na uszczelce gumowej gr. min 5 mm zamocowanej do podstawy. Poza tym głowica powinna posiadać Manometr 0-1,6 MPa, wodomierz z nadajnikiem impulsów, Odcinek rurociągu ze stali nierdzewnej 1.4301 prosty za wodomierzem o długości, co najmniej L= 2D. Kolana hamburskie ze stali nierdzewnej 1.4301. Odcinek rurociągu ze stali nierdzewnej 1.4301 z zaworem czerpalnym. Zawór ten spełnia również rolę zaworu odpowietrzającego. Przepustnica zwrotna bez kołnierzowa. Nowa pompa zawieszona na rurociągach ze stali nierdzewnej. Wykonanie obudowy studni głębinowej w całości z laminatów poliestrowo-szklanych dla utrzymania wnętrza obudowy w wymaganych warunków sanitarnych. Strefy ochronne ujęć wody Teren strefy ochronnej należy trwale ogrodzić, a na ogrodzeniu w miejscu widocznym umieścić tablice informacyjne o strefie ochronnej ujęcia wody podziemnej i zakazie wstępu osób postronnych. W obrębie tej strefy zabronione jest użytkowanie gruntu do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia wody, a w szczególności należy zapewnić: o wykonanie szczelnej obudowy studni, o odprowadzenie wód opadowych w taki sposób, aby nie mogły przedostawać się do urządzeń służących do poboru wody, o zagospodarowanie terenu zielenią, o ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób nie zatrudnionych stale przy urządzeniach poboru wody. o Wykonać nową instalację kanalizacyjną z rur PVC litych o Wykonać nową instalację wodną z rur PP - dostawa, montaż i uruchomienie filtrów pośpiesznych o średnicy DN1800 mm 4 szt. z wypełnieniem w złoże kwarcowo - katalityczne wraz z niezbędną armaturą, Wypełnienie filtrów stanowić będzie złoże warstwowe o następujących parametrach: 1. warstwa podtrzymująca o granulacji 16÷32 mm do wysokości płaszcza, 2. warstwa podtrzymująca o granulacji 8÷16 mm i wysokości 10 cm, 3. warstwa podtrzymująca o granulacji 4÷8 mm i wysokości 10 cm, 4. warstwa podtrzymująca o granulacji 2÷4 mm i wysokości 10 cm, 5. warstwa podtrzymująca o granulacji 1,4÷2 mm i wysokości 10 cm, 6. piasek kwarcowy o granulacji 0,8÷1,4 mm i wysokości 50 cm, 7. masa aktywna (na bazie rud żelazowo-manganowych) o granulacji 1,0÷1,5 i wysokości 40cm 8. piasek kwarcowy o granulacji 0,8÷1,4 mm i wysokości do15 cm. Filtry wyposażyć w pływakowe automatyczne odpowietrzniki, dodatkowo filtry wyposażyć w odpowietrzniki ręczne. Filtry wyposażyć w armaturę regulacyjną - zastosować przepustnice między kołnierzowe i napędami pneumatycznymi dwustronnego dzialania, na każdym filtrze zamontować 2 manometry kontrolne. - dostawa, montaż i uruchomienie mieszacza wodno - powietrznego o średnicy DN1200 mm z wyposażeniem - 1 kpl., Wypełnienie mieszacza to pierścienie Białeckiego, Raschi- Ga. - dostawa, montaż i uruchomienie zestawu do płukania filtrów - 1 kpl., Zestaw do płukania wyposażyć w 2 pompy (1 rezerwowa), wyposażyć w niezbędną armaturę regulacyjną . Zestaw uruchamiany automatycznie. - dostawa, montaż i uruchomienie dmuchawy do płukania filtrów - 1 kpl., Dmuchawa wyposażona w trójzębny stopień sprężania typu Roots'a uruchamiana automatycznie, - montaż zestawu agregatów sprężarkowych bezolejowych (2 szt.) wraz ze zbiornikiem sprężonego powietrza V 1000 l , zasilającego mieszacz wodno-powietrzny oraz armaturę sterowniczą i napędy. Zamontować automatyczny zawór upustowy wody ze zbiornika do kanalizacji. - wykonanie panelu sterowania instalacji sprężonego powietrza, panel wyposażyć w niezbędną armaturę, rotametr. Panel wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301, instalację sprężonego powietrza wykonać z rur ze stali nierdzewnej 1.4301 - dostawa, montaż i uruchomienie osuszacza powietrza - 2 szt., - dostawa, montaż i uruchomienie rurociągów technologicznych wewnątrzobiektowych wykonanych ze stali nierdzewnej 1,4301, - dostawa, montaż i uruchomienie zestawu do dezynfekcji wody roztworem podchlorynu sodu - 1 kpl., Należy zastosować zestaw dozujący sterowany elektronicznie z przepływomierzem, sterownika zewnętrznego lub sterowanie analogowe 4-20mA. Projektując chlorownię należy wziąć pod uwagę konieczność wykonania nowego wydzielonego zbiornika bezodpływowego jako neutralizatora ścieków z tego pomieszczenia. Neutralizator powinien mieć konstrukcję szczelną z wentylacją, wykonany jako element monolityczny lub betonowy segmentowy. - rurociągi technologiczne zewnętrzne z rur PE-HD SDR 17 wraz z niezbędną armaturą (w tym wymiana odcinka rurociągu wody surowej z ujęcia do SUW) - 1 kpl., - dostawa, montaż i uruchomienie systemu sterowania poziomami wody w istniejących zbiornikach wody uzdatnionej. Zamontowanie sygnalizatorów poziomów wody (min,max) w zbiornikach. d) część elektryczna: Przebudowa instalacji elektrycznej zawiera: 1. Zabudowa nowego złącza kablowego na elewacji budynku SUW, 2. Zabudowa stacjonarnego agregatu prądotwórczego dostosowanego od zapotrzebowania mocy na obiekcie ujęcia i SUW 3. Wykonanie nowej wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku SUW w zakresie: a. Rozdzielnica główna zasilająco pomiarowa przystosowana do współpracy z stacjonarnym agregatem prądotwórczym uruchamianym automatycznie w przypadku zaniku napięcia zasilającego obiekt. b. Rozdzielnica zasilająca odbiorniki i urządzenia elektryczne ujęć i SUW c. Rozdzielnica sterowania i AKPiA dla obsługi urządzeń ujęć i SUW d. Ewentualnie podrozdzielnice zasilająco sterownicze typowe dla urządzeń - obiektów ujęć i SUW e. Instalacje elektryczne oświetlenia obiektu, gniazd wtykowych, ogrzewania elektrycznego, ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej. f. Linie zasilające odbiorniki i urządzenia SUW. 4. Wykonanie nowego okablowania zasilającego do zewnętrznych obiektów na terenie ujęcia i SUW. 5. Wykonanie kanalizacji kablowej dla instalacji sterowania, AKPiA, monitoringu technologicznego, monitoringu CCTV, kontroli dostępu (alarmowej) SSP do zewnętrznych obiektów na terenie ujęcia i SUW. 6. Dostosowanie oświetlenia zewnętrznego na terenie ujęcia i SUW które powinno spełniać następujące warunki: a. Wykonanie jako linie kablowe, b. Oprawy zamontowane na typowych słupach oświetleniowych, c. Oprawy oświetleniowe z źródłami typu LED, d. W obrębie bramy wjazdowej i budynku SUW sterowanie oświetleniem automatyczne zegarem sferycznym z opcją załączania ręcznego e. W obrębie studni ujęciowych sterowanie oświetleniem automatyczne na czujnik ruchu z opcją załączania ręcznego 7. Wykonanie wizualizacji technologicznej (monitoringu technologicznego) pracy i stanu obiektów, urządzeń zamontowanych na terenie ujęć i SUW spełniając następujące warunki: a. Układ wizualizacji technologicznej powinien być wyposażony w zasilacze UPS zapewniające działanie układu min. 2 godz. od momentu braku zasilania w energię elektryczną z sieci energetyki zawodowej. b. Sterowanie i wizualizacja graficzna "aktywna" na panelu dotykowym na elewacji rozdzielnicy sterującej lub AKPiA zlokalizowanej w pomieszczeniu SUW, c. Sterowanie i wizualizacja pracy SUW na komputerze centralnym w siedzibie Zamawiającego z alarmowaniem wizualno dźwiękowym obsługi o powstałych awariach d. Raportowanie parametrów pracy SUW na komputerze centralnym w siedzibie Zamawiającego, e. Raporty powinny być w postaci tabelarycznej z możliwością przetworzenia w postać graficzną. f. Raporty powinny uwzględniać: - Informacje o awariach, czynnościach obsługi, zmianach nastaw itp. - Powinny być prowadzone w czasie rzeczywistym bez możliwości wykonania korekt, - Powinny być rejestrowane w postaci raportu dziennego, miesięcznego, rocznego. - Czas przetrzymywania danych min. 3 lata. g. Zakłada się że raportowane będą: - stan zasilania w energię elektryczna z sieci energetyki zawodowej, - czas zasilania z agregatu prądotwórczego, - stan i czas pracy poszczególnych urządzeń, - przepływy chwilowe i sumaryczne wody h. Wymaga się aby przesył danych był dwukierunkowy parametrów pracy ujęć i SUW poprzez GPRS do siedziby Zamawiającego, 8. Wykonanie instalacji monitoringu CCTV z rejestracją i przekazem obrazu do siedziby Zamawiającego spełniając następujące warunki: a. Układ instalacji monitoringu CCTV powinien być wyposażony w zasilacze UPS zapewniające działanie układu min. 2 godz. od momentu braku zasilania w energię elektryczną z sieci energetyki zawodowej. b. Podgląd zdarzeń na terenie SUW na komputerze centralnym w siedzibie Zamawiającego. c. Rejestracja zdarzeń na terenie SUW na rejestratorze centralnym w siedzibie Zamawiającego, d. Rejestracja powinna zapewniać min. 10 dniowy okres automatycznej rejestracji. e. Rejestracja powinna zapewniać możliwość automatycznego zapisywania obrazu ze wszystkich kamer jednocześnie. f. Rejestrator powinien mieć możliwość przekazywania zapisanych rejestrów do innych urządzeń, g. Wymaga się aby przesył danych do rejestratora był poprzez GPRS do siedziby Zamawiająceg. 9. Wykonanie Instalacji alarmowej (kontroli dostępu) SSP z przekazem do siedziby Zamawiającego spełniając następujące warunki: a. Układ instalacji alarmowej SSP powinien być wyposażony w zasilacze UPS zapewniające działanie układu min. 2 godz. od momentu braku zasilania w energię elektryczną z sieci energetyki zawodowej. b. Układ instalacji alarmowej SSP powinien być tak wykonany aby: - wyodrębniał kontrolowane strefy dostępu dla obsługi tj. wejście na teren SUW, budynek - hala technologiczna, pomieszczenie chlorowni, pomieszczenie agregatu, poszczególne studnie ujęciowe itp. strefy.. c. Obsługa systemu kontroli personalnej poprzez czytniki kart. d. Rejestracja zdarzeń na terenie SUW na rejestratorze centralnym w SUW, e. Rejestrator powinien mieć możliwość przekazywania zapisanych rejestrów do siedziby Zamawiającego, f. Wymaga się aby przesył danych do rejestratora był poprzez GPRS do siedziby Zamawiającego, Wymaga się aby przesył danych poprzez GPRS z poszczególnych instalacji w żaden sposób nie oddziaływał na inne instalacje w szczególności nie ograniczał prędkości i jakości przesyłu danych. 10. Dostosowanie rozdzielnicy sterowniczej przy istniejącym zestawie hydroforowym do nowego systemu sterowania i A K P i A. Wszystkie elementy układu sterowania ,AKPiA , wizualizacji procesu technologicznego , kontroli dostępu SSP i monitoringu obiektu CCTV wymagające zasilania w energię powinny być wyposażone w zasilanie awaryjne lub inne rozwiązanie gwarantujące niezawodność pracy systemu. 11. Wszystkie inne niezbędne i wymagane elementy związane z w/w zakresem sterowania urządzeniami i obiektami: a. Sterowanie i wizualizacja procesu technologicznego - minimalne wymagania: zaprojektowany system musi zagwarantować następujące tryby pracy urządzeń: - Sterowanie nadrzędne - sterowanie urządzeniami dokonywane przez zdalny układ sterowania przy czym obsługujący posiada możliwość wyboru między sterowaniem automatycznym i ręcznym, - Sterowanie automatyczne - sterowniki PLC dokonują załączenia urządzeń zgodnie z ustalonym algorytmem, - Sterowanie zdalne miejscowe - obsługujący może uruchamiać każde urządzenie z osobna z poziomu sterowni i z komputera centralnego w siedzibie Zamawiającego, - Sterowanie lokalne - urządzenia mogą być uruchamiane rozdzielnicy sterowania miejscowego. 12. Inne szczególne wymogi dla systemu zobrazowania procesu monitorowania technologicznego i archiwizacji danych a. Sterownia na terenie SUW musi być wyposażona w komputer z monitorem 19", kolorową drukarkę i awaryjny zasilacz. Komputer winien posiadać odpowiednie parametry techniczne zapewniające szybką reakcję i realizację zadanego programu i musi być wyposażony w kartę sieciową. Dopuszcza się zastosowanie tylko takiego zestawu, dla którego jest zagwarantowana obsługa hardware i software. b. Obsługa instalacji musi być możliwa do przeprowadzenia bezpośrednio na przedstawionym na ekranie monitora schemacie technologicznym. c. Zamawiający oczekuje zainstalowania aplikacji typu SCADA, która w formie graficznej ma za zadanie prezentować operatorowi aktualne informacje o przebiegu monitorowanego procesu, przyjmuje i przekazuje jego polecenia do i z urządzeń sterujących procesem. System musi rejestrować dane z produkcji za pośrednictwem sterowników PLC i modułów RTU (Remote Terminal Unit), które muszą być połączone bezpośrednio z urządzeniami wykonawczymi (zawory, pompy, itp.) i pomiarowymi (czujniki temperatury, ciśnienia itp.). Oprogramowanie SCADA musi pracować w modelu klient - serwer, gdzie serwerem może być sterownik RTU/ PLC lub centralny komputer. W ramach systemu SCADA musi działać właściwy mechanizm umożliwiający archiwizację i backup. Wszystkie ważne dane muszą być zbierane i archiwizowane w pamięci, należą do nich: - zalogowanie, poprzez hasło udostępnione przez administratora, - wylogowanie się użytkownika z nazwiskiem użytkownika, datą i godziną, - zgłoszenia i protokoły wyłączenia alarmów, - czasy włączenia i wyłączenia poszczególnych urządzeń, - parametry pracy, - bilans energetyczny. System wizualizacji winien pozwalać na wywołanie na monitorze dowolnego urządzenia technologicznego, odczytanie parametrów pracy, stanów napędów, urządzeń regulacyjnych, itp. Ponadto system winien umożliwiać przeglądnie zmian parametrów w czasie, ich archiwizację wraz z drukowaniem raportów, sygnalizację stanów awaryjnych z możliwością wysyłania powiadomienia o nich drogą radiową lub w sieci GSM. 13. Inne szczególne wymogi dla systemu zobrazowania procesu monitorowania technologicznego, monitoringu CCTV oraz instalacji alarmowej SSP. a. Stanowisko podglądu w siedzibie Zamawiającego musi być wyposażona w komputer z monitorem 19", kolorową drukarkę i awaryjny zasilacz. Komputer winien posiadać odpowiednie parametry techniczne zapewniające szybką reakcję i realizację zadanego programu i musi być wyposażony w kartę sieciową. Dopuszcza się zastosowanie tylko takiego zestawu, dla którego jest zagwarantowana obsługa hardware i software. Stanowisko będzie "obsługiwało po zalogowaniu " system monitoringu technologicznego w sposób "aktywny", podgląd obrazu z monitoringu CCTV i podgląd zdarzeń z instalacji alarmowej SSP. b. Dla większej przejrzystości systemu nadzoru dopuszcza się możliwość świadomego przełączania obrazu na żądaną instalację. c. Ważnym jest aby wszelkiego rodzaju dane alarmowe automatycznie sygnalizowały się w monitorze. 14. Szczególne wymagania co do opomiarowania i rejestracji parametrów stacji. Zamawiający żąda aby opomiarowano wody: - woda pobierana z studni ujęciowych (woda surowa), - woda uzdatniona do sieci wodociągowej, - popłuczyny. były tak wykonane i wyposażone aby urządzenia pomiarowe posiadały stosowne certyfikaty jakości dotyczące urządzeń rozliczeniowych 15. Wyposażenie dodatkowe: Zamawiający żąda aby system AKPiA był dodatkowo `wyposażony" w przenośne zestawy do pomiaru zawartości w wodzie magnezu, żelaza, powietrza - tlenu oraz określenia mętności e) zagospodarowanie terenu: - wymiana ogrodzenia wraz z montażem nowej bramy i furtki, - drogi wewnętrzne, chodniki do przebudowy (podbudowa z tłucznia, nawierzchnia z płyt ażurowych gr. 8 cm). Chodniki wykonać z kostki polbrukowej gr 8 cm f) roboty demontażowe: - demontaż istniejących urządzeń, orurowania, instalacji, itp., podlegających wymianie. Dokumentacja powykonawcza Wraz ze zgłoszeniem (pisemnym na wniosek Wykonawcy) o przeprowadzenie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 dokumentów powykonawczych, w szczególności: o rysunki powykonawcze i dodatkowo zapisane w formacie pdf na płycie CD lub DVD - 1egz., o dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce: o dokumenty atestacyjne - świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie - symbol B lub CE): o certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli jest wymagany na podstawie odrębnych przepisów), o certyfikat zgodności wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, o oryginał i kopię dziennika budowy, o oświadczenie kierownika budowy (oryginał i jedna kopia) o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, o dokumentację z zakończonych testów m.in. protokoły badań i sprawdzeń o kopie rysunków projektu budowlanego z naniesionymi nieistotnymi zmianami, jakie nastąpiły podczas budowy, o dla każdego z urządzeń Podręcznik obsługi i konserwacji, o sprawozdanie z rozruchu technologicznego z udziałem pracowników Zamawiającego wraz z protokołem z przeprowadzonego szkolenia pracowników Zamawiającego, o instrukcję obsługi i eksploatacji (3 egz.), o dokumentacje z zakończonych prób i testów, o dokumentację oprogramowania, która powinna zawierać min: o wydruk programów ze sterowników (podzielony na bloki z dokładnymi komentarzami do bloków i funkcji, wraz z opisem parametrów wywołania funkcji); algorytmy sterowania i schemat AKPiA dla całego sytemu; o stosowne licencje do zainstalowanych programów komputerowych. o Właścicielem całego oprogramowania zastosowanego w projektowanym obiekcie zostaje Zamawiający. Dotyczy to również aplikacji (programów) utworzonych przez Wykonawcę. o W ramach dokumentacji należy przekazać wszystkie hasła dostępu, kody źródłowe (aplikacje programowe) w sterownikach, panelach sterowniczych, programach wizualizacyjnych i innych urządzeniach mikroprocesorowych. o Powyższe dotyczy oprogramowania sterowania systemami umożliwiającymi operatorowi w formie graficznej prezentowanie aktualnych informacji o przebiegu monitorowanego procesu, przyjmowania i przekazywania jego polecenia do i z urządzeń sterujących. 2. Realizacja robót budowlanych pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Klonowa, Dębowa i Akacjowa w miejscowości Siedlisko gmina Siedlisko. Przedmiot zamówienia obejmuje; a) w zakresie projektowania o Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego oraz w upoważnionych organach administracyjnych kompletne dokumenty wykonawcy obejmujące co najmniej: o dokumentację hydrogeologiczną dla niniejszej inwestycji w niezbędnym zakresie (należy przyjąć min. 3 odwierty badawcze na każdy kilometr danej sieci), o aktualną mapę do celów projektowych, o Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) wraz z przygotowaniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, o ewentualne operaty wodnoprawne dla przejść pod rzekami i rowami, o dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Dokumentacja będzie przygotowana z podziałem co najmniej na branże: o projekt zagospodarowania terenu, o projekt sieci zewnętrznych z doprowadzeniem odcinków sieci do granic nieruchomości/do pierwszej studni rewizyjnej na posesji, o projekt instalacji elektrycznych, sterowania i monitoringu przepompowni/tłoczni, o ewentualny (w razie potrzeb) projekt drogowy/odtworzenia nawierzchni, o inne projekty, które podczas ustaleń z Zamawiającym uznane zostaną za niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; o plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, o projekt organizacji robót i projekt czasowej organizacji ruchu, o projekt rozruchu tłoczni ścieków, o oraz dokumenty po realizacyjne obejmujące: o dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, o geodezyjny operat powykonawczy, o instrukcję eksploatacji przepompowni ścieków oraz instrukcję obsługi obiektów i konserwacji urządzeń niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji, o Dokumentację Techniczno-Ruchową wszystkich urządzeń odrębnie, o sprawozdanie z rozruchu tłoczni ścieków, o dokumenty ze szkolenia personelu, o protokoły sprawdzeń i badań, o kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót przez Zamawiającego. b) w zakresie robót budowlanych o Prace rozbiórkowe: o rozbiórka istniejących ewentualnych nawierzchni dróg i chodników w miejscu układania sieci, o usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni kolidujących z trasą sieci, o usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie, o rozbiórka lub przebudowa innych kolidujących obiektów z siecią kanalizacyjną i siecią wodociągową. o Roboty ziemne i odwodnieniowe. o Usuniecie kolizji. o usunięcie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą. o Roboty technologiczne: o sieci kanalizacyjne sanitarne: o wykonanie kanałów grawitacyjnych, o wykonanie przewodów ciśnieniowych, o wpięcie nowo wybudowanych sieci do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej, o sieci wodociągowe: o wykonanie przewodów ciśnieniowych, o wpięcie nowo wybudowanych sieci do istniejącego systemu wodociągowego, o Sieciowe obiekty technologiczne: o montaż sieciowych tłoczni ścieków, o montaż studni rewizyjnych, inspekcyjnych, połączeniowych, kaskadowych, rozprężnych. o Instalacje wewnętrzne tłoczni ścieków: o wykonanie wentylacji grawitacyjnej; o instalacje elektryczne i AKPiA tłoczni sieciowych oraz pozostałych urządzeń i obiektów, o wykonanie złącza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego energii elektrycznej, o wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasileniem, o montaż i zasilanie szafki sterowniczej przepompowni i tłoczni ścieków oraz innych urządzeń i obiektów, o zagospodarowanie terenu; o wykonanie instalacji siłowej, oświetleniowej i sterowniczej przepompowni ścieków i pozostałych obiektów, o wykonanie oświetlenia terenu tłoczni ścieków, o wyprowadzenie interfejsów w szafie sterowniczej dla monitoringu wraz z przesyłaniem wszystkich pomiarów on-line do centralnej dyspozytorni, o wykonanie punktu przyłączenia przenośnego agregatu prądotwórczego na terenie przepompowni ścieków, o pozostałe roboty: o uporządkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych (odtworzenie dróg, chodników, skarp, rowów, humusowanie i realizacja zieleni), o wykonanie dojazdu do przepompowni i innych obiektów w nawiązaniu do istniejących ciągów komunikacyjnych, o wszystkie inne niezbędne elementy. o Rozruch tłoczni ścieków oraz pozostałych urządzeń i obiektów. o Dostarczenie kompletu oznakowań, instrukcji wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu. Zakres rzeczowy inwestycji Kanalizacja sanitarna - ul. Dębowa 1 O200 PVC-U kl. SN8 - odc. S34 - S29, L = 89,5 m 2 studnie kanalizacyjne O1200 mm (B-45), szt. 6 3 O200 PVC-U kl. S - odc. S37 istn. - S35, L = 8,5 m 4 studnie kanalizacyjne O1200 mm (B-45), szt. 2 5 O160 PVC-U kl. SN8, L = 61,0 m (przyłącza kanalizacyjne - 8 szt.) 6 O425 mm, szt. 10 Sieć wodociągowa - ul. Dębowa 1 O125 mm PE SDR17, L = 119,5 m 2 O32 mm PE SDR13, L = 29,5 m (przyłącza wodociągowe - 7 szt.) 3 HP80 (HP1) - szt. 1, O90 mm PE SDR17, L = 2,0 m 4 zasuwa odcinająca DN110 - szt. 1 z uszczelnieniem miękkim Kanalizacja sanitarna - ul. Klonowa 1 O200 PVC-U kl. SN8 - odc. S22 - S11, L = 32,0 m 2 studnie kanalizacyjne O1200 mm (B-45), szt. 3 3 O160 PVC-U kl. SN8, L = 37,0 m (przyłącza kanalizacyjne - 5 szt.) 4 studnie kanalizacyjne O425 mm, szt. 5 5 tłocznia ścieków - szt. 1 (Q = 4,8 l/s, H = 25 m, N = 7 kW, 1P + 1R) 6 rurociąg tłoczny O90 mm PE SDR17, L = 65,0 m Sieć wodociągowa - ul. Klonowa 1 O125 mm PE SDR17, L = 144,0 m 2 O32 mm PE SDR13, L = 28,0 m (przyłącza wodociągowe - 8 szt.) 3 HP80 (HP3) - szt. 1, O90 mm PE, L = 3,0 m 4 zasuwa odcinająca DN110 - szt. 1 z uszczelnieniem miękim Kanalizacja sanitarna - ul. Akacjowa 1 O200 PVC-U kl. SN8 - odc. P1G - S10, L = 211,5 m 2 studnie kanalizacyjne O1200 mm (B-45), szt. 9 3 O160 PVC-U kl. SN8, L = 83,5 m (przyłącza kanalizacyjne - 9 szt.) 4 studnie kanalizacyjne O425 mm, szt. 9 5 tłocznia ścieków - szt. 1 (Q = 5,0 l/s, H = 26 m, N = 7 kW, 1P + 1R) 6 rurociąg tłoczny O90 mm PE SDR11, L = 591,0 m Sieć wodociągowa - ul. Akacjowa 1 O125 mm PE SDR17, L = 150,5 m 2 O32 mm PE SDR13, L = 19,0 m (przyłącza wodociągowe - 6 szt.) 3 HP80 (HP5) - szt. 1, O90 mm PE SDR17, L = 5,5 m Sumaryczny efekt inwestycji; Kanalizacja sanitarna Kanalizacja grawitacyjna 524 m Kanalizacja tłoczna 656 m Tłocznie ścieków 2 szt. Wodociąg Sieć wodociągowa 502,5 2.2 II ETAP 1. Realizacja robót budowlanych pn: Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Siedlisku Zakres zamówienia: - opracowanie dokumentacji realizacyjnej, - wykonanie przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych w Siedlisku o średniej przepustowości hydraulicznej Qśrd = 130m3/d, - końcowe uruchomienie obiektu i przeszkolenie personelu obsługowego, Przedmiot zamówienia obejmuje: o W zakresie projektowania - sporządzenie projektu budowlanego w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz aktami niższego rzędu i ustawami powiązanymi, - opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - zyskanie niezbędnych warunków, opinii, pozwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami szczegółowymi ustawy Prawo budowlane, - wystąpienie w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (jeśli wymagane) i decyzji pozwolenia na budowę i jej uzyskanie, Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej, - wystąpienie w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego do Zakładu Energetycznego o wydanie warunków przyłączenia technicznego w związku z zwiększeniem mocy zamówionej (jeśli wymagane) i decyzji pozwolenia na budowę i jej uzyskanie, Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej, Ewentualna oplata przyłączeniowa związana z koniecznością zawarcia umowy z ZE pozostaje po stronie Zamawiającego. - sporządzenie dokumentacji wykonawczej dla celów realizacji inwestycji, która stanowić będzie uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt wykonawczy Projekt wykonawczy powinien składać się z : 1. Projektu części technologiczno - sanitarnej, 2. Projektu konstrukcyjnego w zakresie remontu pomieszczenia hali filtrów, 3. Projektu elektrycznego z systemem sterowania (AKPiA), b. W zakres robót budowlanych wchodzą: Obiekty przeznaczone do likwidacji: o Krata koszowa oraz piaskownik wraz z komorą: - krata w konstrukcji stalowej wraz z żurawikiem o napędzie ręcznym zainstalowana w studni z kręgów betonowych DN 1500 mm, - piaskownik poziomy w konstrukcji żelbetowej. Obiekty wymagające zmiany funkcji i przeznaczenia: o Zmiana komory czerpalnej pompowni i pompowni na zbiornik wyrównawczy ścieków, o Zmiana komory defostacji i denitryfikacji na komorę wydzielonej stabilizacji tlenowej osadów, spełniającą równocześnie funkcję zbiornika homogenizacji osadów, o Zmiana poletek osadowych na filtry żwirowe do oczyszczania ścieków oczyszczonych biologicznie. Adaptacja polegająca na: - usunięciu istniejących warstw drenażowych - uszczelnieniu ścian zewnętrznych, uzupełnienia ścian zaprawą cementową - uzupełnieniu folii izolacyjnej - zasypaniu warstw filtracyjnych - przebudowie kanalizacji odpływowej Remont, przebudowa i wymiana obiektów i instalacji o Wykonanie nadbudowy ścian komory osadu czynnego o ok. 1,5 m, ścianę wykonać z bloczków betonowych, zabezpieczyć od zewnątrz masą izolacyjną asfaltowo - kauczukową np Izobit Br następnie otynkować i pomalować, od wewnątrz ściany komory zabezpieczyć powłoką chemoodporną o Przebudowa pomostów i schodów obsługowych, pomosty schody i kraty wykonać ze stali nierdzewnej 1.4301 o Wymiana ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką. Długość ok. 250 mb. Brama wjazdowa przesuwna, otwierana na pilota, d) Przebudowa wewnętrznych dróg operacyjnych polegająca na zamianie nawierzchni żużlowej na betonowe płyty ażurowe, wypełnione żwirem, pod drogę wykonać podbudowę z kruszywa łamanego e) Remont wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni zbiorników żelbetowych z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych oraz chemopowłok powierzchni wewnętrznych, po uprzednim wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji i określeniu stanu technicznego, zbiorniki i pręty zbrojeniowe wypiaskować zabezpieczyć przez korozją uzupełnić ubytki w ścianach żelbetowych, wykonać nowe powłoki chemoodporne f) Renowacja lub wymiana instalacji technologicznych po uprzednim wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji i określeniu stanu technicznego, instalacje wykonać ze stali nierdzewnej 1.4301 g) Renowacja lub wymiana instalacji międzyobiektowych oraz odwadniających po uprzednim wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji i określeniu stanu technicznego, instalacje ciśnieniowe wykonać z rur PE-HD SDR 11, instalacje odprowadzające ścieki grawitacyjne wykonać z rur PVC litych h) niwelacja, zagospodarowanie oraz przywrócenie do stanu pierwotnego terenu objętego przebudową, Budowa i montaż obiektów oraz urządzeń i instalacji nowo zaprojektowanych i nowo wykonywanych: i) Dostawa i montaż kompletnej tłoczni ścieków surowych. - Wydajność robocza Qp =1 do 10 m3/h. - Wydajność podnoszenia do 8 m sł.w., - - Średnica O 2,5 m Nowoprojektowana i nowo wykonywana studnia żelbetowa z elementów prefabrykowanych, całkowicie zgłębiona w gruncie z doprowadzonym zasilaniem elektrycznym. Studnia żelbetowa beton kl. B25/40 ; elementy studni przystosowane do montażu w środowisku agresywnym z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Przejścia króćców tłocznych przez ściany studni zaopatrzone w uszczelnienia gumowe i elastyczne tak, aby nie nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu w przypadku nierównomiernego osiadania studni i rurociągu. Dla przejść PVC studnia zaopatrzona w przejścia szczelne osadzone na etapie produkcji. Przepusty kablowe w ścianach dla kabli o DN 110mm . Dno przepompowni grubości 30cm. Studnia przepompowni wyposażona w wentylację mechaniczną wywiewną i nawiewną grawitacyjną. Studnia wyposażona w drabinkę zejściową ze stali nierdzewnej oraz pomost roboczy ze stali nierdzewnej 1.4301. Drabinka umożliwia zejście na dno studni i posiada szerokość zgodną z normą PN-80 M- 49060 (co najmniej 30 cm), Do mocowania wyposażenia stałego w studni (konstrukcje nośne lub wsporcze) należy stosować kotwy wklejane lub wiercone ze stali nierdzewnej. j) Wykonanie nowo projektowanego budynku technicznego Zamierzenie przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków obejmuje wykonanie projektowanego budynku technicznego, o dowolnej konstrukcji, który będzie mieścił: - pomieszczenie stacji zlewczej ścieków dowożonych oraz zintegrowanego urządzenia do mechanicznego podczyszczania, - pomieszczenie urządzeń układu odwadniającego oraz roztwarzania i dozowania polielektrolitu, - węzeł sanitarny, - pomieszczenie socjalne, Budynek należy wyposażyć w instalacje: zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjną, wentylacji grawitacyjno - mechanicznej oraz elektryczną i oświetleniową. Minimalna wysokość użytkowa budynku wynosi 3,5 m. Wewnątrz budynku należy zapewnić temperatury: + 8°C w pomieszczeniu stacji zlewczej, +12°C w pomieszczeniu instalacji odwadniania, +20°C w pomieszczeniu socjalnym oraz +24°C w węźle sanitarnym. Na zewnątrz budynku należy wykonać zadaszenia dla pojemników na skratki i piasek oraz kontenera na osady odwodnione. Zadaszenie wykonać z blachy trapezowej a konstrukcję ze stali nierdzewnej 1.4301. Konstrukcja zadaszeń musi umożliwiać odbiór pojemników przez specjalistyczne samochody. Płyty na których ustawiane będą pojemniki i kontener należy wykonać jako szczelne i uzbroić w kratki ściekowe lub odwodnienia liniowe. W budynku należy zastosować ogrzewanie elektryczne. Na ścianie budynku należy zainstalować zespół automatycznego sterowania pracą stacji zlewczej ścieków dowożonych z czytnikiem kart, zainstalowany w indywidualnej szafce umożliwiający: - identyfikację, rejestrację i archiwizację - generowanie alarmów, przesył danych i raportowanie do centralnej jednostki sterującej - eksport danych na dyski zewnętrzne przez port USB oraz wewnętrzną sieć net. - pomiar przepływu - pomiar pH - automatyczne przedmuchiwanie - automatyczne odcinanie dopływu Ponadto na ścianie budynku należy umiejscowić zespół automatycznego sterowania pracą sitopiaskownika, zainstalowany w indywidualnej szafce, umożliwiający: - generowanie alarmów przesył, danych i raportowanie do centralnej jednostki sterującej - sterowanie uruchamianiem podajników skratek i piasku - ustawianie podstawowych parametrów pracy sitopaiskownika z poziomu jednostki centralnej W budynku umieścić zestaw detekcyjno - pomiarowy stężenia gazów niebezpiecznych Centralka detekcyjna wyposażona w czujniki: metanu, amoniaku i siarkowodoru, umożliwiająca generowanie alarmów optycznych i akustycznych oraz automatyczne włączanie wentylacji mechanicznej. k) Dostawa i montaż instalacji stacji zlewczej ścieków dostarczanych transportem asenizacyjnym o wydajności do 24 m3/h, Kompletny zespół o wydajności do 25 m3/h wyposażony w system automatycznego sterowania i rejestracji, umożliwiający: - pomiar przepływu - pomiar pH - automatyczne przedmuchiwanie - automatyczne odcięcie dopływu l) Dostawa i montaż kompletnej instalacji do mechanicznego podczyszczania ścieków (sitopiaskownika) o wydajności do 35 m3/h; Zespół zintegrowany wydajność: Qmax = 35 m3/h, perforacja sita: O3 mm, dodatkowo 2 szt. pojemników na odpady, m) Dostawa i montaż urządzeń oraz instalacji napowietrzania komory osadu czynnego oraz wydzielonej komory stabilizacji, - Wymiary 6x6 m - Wysokość/ głębokość 4,5-5,2 m Przebudowa i remont polegające na: - nadbudowaniu ścian o ok. 1,5 m ścianę wykonać z bloczków betonowych, zabezpieczyć od zewnątrz masą izolacyjną asfaltowo - kauczukową np. Izobit Br następnie otynkować i pomalować, od wewnątrz ściany komory zabezpieczyć powłoką chemoodporną - renowacji ścian i powłok ochronnych - wykonaniu schodów obsługowych - przebudowie instalacji, wyposażenia i uzbrojenia technologicznego Kompletna instalacja samoodwadniąjąca, z możliwością podnoszenia bez potrzeby opróżniania komory: powierzchnia napowietrzania 6 x 6m = 36m2 zanurzenie: h = do 4,5m wydajność: Qpow = 90 do 180 Nm3/h Dmuchawy wyporowe systemu Roots'a wydajność: Qpow = 2 x 90 Nm3/h spręż: DP = 55 kPa Sonda zanurzeniowa (1 kpl) z indywidualną centralką umożliwiającą: - pomiar zawiesin (osadu) w komorze - wyświetlanie wyniku pomiaru chwilowego - przesył danych oraz raportowanie awarii do centralnej jednostki sterującej Zanurzeniowe sondy tlenowe (2 kpl) z indywidualnymi centralkami, umożliwiającymi: - pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego - wyświetlanie wyniku pomiaru chwilowego - przesył danych oraz raportowanie awarii do centralnej jednostki sterującej n) Osadnik wtórny - Średnica O 4,8 m - Głębokość 5,85 m Remont polega na: - renowacji ścian i powłok ochronnych, czyszczenie ścian wewnętrznych poprzez piaskowanie, naprawę ubytków w ścianach i nałożenie nowej warstwy powłoki ochronnej - wymianie pomostu na pomost ze stali nierdzewnej - przebudowie instalacji, wyposażenia i uzbrojenia technologicznego - remoncie lub wymianie - instalacji kablowych Dostawa i montaż urządzeń oraz instalacji recyrkulacji zewnętrznej osadu, Pompa (1szt + 1 rezerwowa w mag.) zatapialna na prowadnicy ze stopą sprzęgającą wyposażona w żurawik z wyciągarką ręczną wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 - Wydajność: Qp = 6 m3/h - Wysokość podnoszenia: hp max = 3 m o) Filtr żwirowy Wymiary 30x10m Adaptacja polegająca na: - usunięciu istniejących warstw drenażowych - uszczelnieniu ścian zewnętrznych poprzez piaskowanie i naprawie ścian zaprawą cementową - uzupełnieniu folii izolacyjnej - zasypaniu warstw filtracyjnych - przebudowie kanalizacji odpływowej z rur PVC-U Dostawa i montaż kompletnej pompowni ścieków z filtrów żwirowych o wydajności 8 m3/h Pompa zatapialna z pływakiem, zainstalowana na pionie tłocznym z kolanem sprzegającym - Wydajność: Qp = 8 m3/h - Wysokość podnoszenia: hp max = 5 m p) Dostawa i montaż urządzeń oraz instalacji odprowadzania osadu nadmiernego do komory stabilizacji, q) Dostawa i montaż kompletnego urządzenia i kompatybilnej instalacji do mechanicznego odwadniania osadów o wydajności 2 m3/h; Kompletna instalacja mechanicznego odwadniania osadów, zawierająca: - pompę osadu - urządzenie odwadniające - zespół roztwarzania i dozowania polielektrolitu - podajnik osadu - kontener na osad odwodniony Wydajność: Q = 2 do 5 m3/h Uwodnienie osadu wsadowego: Wp = 98 - 99% Uwodnienie osadu odwodnionego: Wk = max 82% o Dostawa i montaż urządzeń oraz instalacji zasilania energetycznego, o Dostawa i montaż urządzeń oraz instalacji automatycznego sterowania pracą oczyszczalni, 1. Dostawa i montaż urządzeń oraz instalacji roztwarzania i dozowania reagentów, Dwufunkcyjna instalacja umożliwiająca interwencyjne stosowanie w celu kondycjonowania osadu i korekty zasadowości, 2. Centralna jednostka sterująca rozdzielnia. Wielokanałowy sterownik wyposażony w wyświetlacz dotykowy, zainstalowany w rozdzielni głównej, umożliwiający: - automatyczne sterowanie pracą urządzeń i przebiegiem procesów - definiowanie nastaw instalacji i urządzeń z poziomu panelu dotykowego - generowanie alarmów, przesył danych i raportowanie do zewnętrznej jednostki monitorującej - raportowanie awarii za pośrednictwem SMS - rejestrację i archiwizację wyników pomiarów oraz stanów pracy o Zbiornik wyrównawczy ścieków surowych - Średnica O 4,8 m - Wysokość 4,05 m - Głębokość 3,8 m Remont i adaptacja obiektu, obejmujące: - renowację ścian i powłok ochronnych, ściany należy oczyścić poprzez piaskowanie, uzupełnić ubytki w konstrukcji, nałożyć nowe powłoki chemoodporne - przebudowę instalacji, wyposażenia i uzbrojenia technologicznego - remont lub wymianę instalacji kablowych oraz wymianie AKPiA Mieszadło z żurawikiem obrotowym i wyciągarką ręczną (1 kpl) - wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 Zdolność mieszania: min 50 m3 Zasięg mieszania: 5 m o Komora przelewowa - Wymiary 0,9x0,9 m - Głębokość 1,5 m Wykonać renowację ścian i powłok ochronnych, ściany wypiaskować uzupełnić zaprawą cementową, nałożyć nowe powłoki ochronne o Komora tlenowej stabilizacji osadu - Średnica O 4,8 - Głębokość 4,8 m Remont i adaptacja obiektu, obejmujące: - renowację ścian i powłok ochronnych, ściany oczyścić metodą strumieniową i uzupełnić ubytki zaprawą cementową, nałożyć nowe powłoki ochronne - przebudowę instalacji, wyposażenia i uzbrojenia technologicznego - remont lub wymianę instalacji kablowych oraz wymianie AKP. c). W zakres robót elektrycznych wchodzą Przebudowa instalacji elektrycznej zawiera: 1. Zabudowa nowego złącza kablowego na elewacji budynku technologicznego nowo projektowanego , 2. Zakup i zabudowa stacjonarnego agregatu prądotwórczego dostosowanego do zapotrzebowania mocy na obiekcie oczyszczalni ścieków 3. Wykonanie nowych wewnętrznych instalacji elektrycznych w nowo projektowanym budynku technologicznym oraz w istniejących obiektach oczyszczalni w zakresie: a. Rozdzielnica główna zasilająco pomiarowa przystosowana do współpracy z stacjonarnym agregatem prądotwórczym uruchamianym automatycznie w przypadku zaniku napięcia zasilającego obiekt. b. Rozdzielnica zasilająca odbiorniki i urządzenia elektryczne zainstalowane na obiektach oczyszczalni. c. Rozdzielnica sterowania i AKPiA dla obsługi urządzeń zainstalowanych na obiektach oczyszczalni d. Ewentualnie podrozdzielnice zasilająco sterownicze typowe dla urządzeń - obiektów oczyszczalni e. Instalacje elektryczne oświetlenia obiektów, gniazd wtykowych, ogrzewania elektrycznego, ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej. f. Linie zasilające odbiorniki i urządzenia oczyszczalni, 4. Wykonanie nowego okablowania zasilającego do zewnętrznych obiektów na terenie oczyszczalni, 5. Wykonanie kanalizacji kablowej dla instalacji sterowania, AKPiA, monitoringu technologicznego, monitoringu CCTV, kontroli dostępu (alarmowej) SSP do zewnętrznych obiektów na terenie oczyszczalni. 6. Dostosowanie oświetlenia zewnętrznego na terenie oczyszczalni które powinno spełniać następujące warunki: a. Wykonanie jako linie kablowe, b. Oprawy zamontowane na typowych słupach oświetleniowych, c. Oprawy oświetleniowe z źródłami typu LED, d. Na terenie oczyszczalni sterowanie oświetleniem automatyczne zegarem sferycznym z opcją załączania ręcznego e. W obrębie punktu zrzutu ścieków dowożonych transportem asenizacyjnym sterowanie oświetleniem automatyczne na czujnik ruchu z opcją załączania ręcznego 7. Wykonanie wizualizacji technologicznej (monitoringu technologicznego) pracy i stanu obiektów urządzeń itp. zamontowanych na oczyszczalni ścieków spełniając następujące warunki: a. Układ wizualizacji technologicznej powinien być wyposażony w zasilacze UPS zapewniające działanie układu min. 2 godz. od momentu braku zasilania w energię elektryczną z sieci energetyki zawodowej. b. Sterowanie i wizualizacja graficzna "aktywna" na panelu dotykowym na elewacji rozdzielnicy sterującej lub AKPiA zlokalizowanej w pomieszczeniu sterowni w nowo projektowanym budynku technologicznym, c. Sterowanie i wizualizacja pracy oczyszczalni ścieków na komputerze centralnym w siedzibie Zamawiającego z alarmowaniem wizualno dźwiękowym obsługi o powstałych awariach d. Raportowanie parametrów pracy oczyszczalni ścieków na komputerze centralnym w siedzibie Zamawiającego, e. Raporty powinny być w postaci tabelarycznej z możliwością przetworzenia w postać graficzną. f. Raporty powinny uwzględniać: - Informacje o awariach, czynnościach obsługi, zmianach nastaw itp. - Powinny być prowadzone w czasie rzeczywistym bez możliwości wykonania korekt, - Powinny być rejestrowane w postaci raportu dziennego, miesięcznego, rocznego. - Czas przetrzymywania danych min. 3 lata. g. Zakłada się że raportowane będą: - ilość i jakość ścieków, identyfikacja przewoźnika, czas dostawy - stan zasilania w energię elektryczna z sieci energetyki zawodowej, - czas zasilania z agregatu prądotwórczego, - stan i czas pracy poszczególnych urządzeń, - przepływy chwilowe i sumaryczne ścieków h. Wymaga się aby przesył danych był dwukierunkowy parametrów pracy urządzeń poprzez GPRS do siedziby Zamawiającego, 8. Wykonanie instalacji monitoringu CCTV z rejestracją i przekazem obrazu do siedziby Zamawiającego spełniając następujące warunki: a. Układ instalacji monitoringu CCTV powinien być wyposażony w zasilacze UPS zapewniające działanie układu min. 2 godz. od momentu braku zasilania w energię elektryczną z sieci energetyki zawodowej. b. Podgląd zdarzeń na terenie oczyszczalni na komputerze centralnym w siedzibie Zamawiającego. c. Rejestracja zdarzeń na terenie oczyszczalni na rejestratorze centralnym w siedzibie Zamawiającego, d. Rejestracja powinna zapewniać min. 10 dniowy okres automatycznej rejestracji. e. Rejestracja powinna zapewniać możliwość automatycznego zapisywania obrazu ze wszystkich kamer jednocześnie. f. Rejestrator powinien mieć możliwość przekazywania zapisanych rejestrów do innych urządzeń, g. Wymaga się aby przesył danych do rejestratora był poprzez GPRS do siedziby Zamawiającego, 9. Wykonanie Instalacji alarmowej (kontroli dostępu) SSP z przekazem do siedziby Zamawiającego spełniając następujące warunki:, a. Układ instalacji alarmowej SSP powinien być wyposażony w zasilacze UPS zapewniające działanie układu min. 2 godz. od momentu braku zasilania w energię elektryczną z sieci energetyki zawodowej. b. Układ instalacji alarmowej SSP powinien być tak wykonany aby: - wyodrębniał kontrolowane strefy dostępu dla obsługi tj. wejście na teren oczyszczalni, budynek - hala technologiczna, pomieszczenie reagentów, pomieszczenie agregatu, poszczególne obiekty itp. strefy. c. Obsługa systemu kontroli personalnej poprzez czytniki kart. d. Rejestracja zdarzeń na terenie oczyszczalni na rejestratorze centralnym w sterowni oczyszczalni, e. Rejestrator powinien mieć możliwość przekazywania zapisanych rejestrów do siedziby Zamawiającego, f. Wymaga się aby przesył danych do rejestratora był poprzez GPRS do siedziby Zamawiającego, Wymaga się aby przesył danych poprzez GPRS z poszczególnych instalacji w żaden sposób nie oddziaływał na inne instalacje w szczególności nie ograniczał prędkości i jakości przesyłu danych. Wszystkie elementy układu sterowania ,AKPiA , wizualizacji procesu technologicznego , kontroli dostępu SSP i monitoringu obiektu CCTV wymagające zasilania w energię powinny być wyposażone w zasilanie awaryjne lub inne rozwiązanie gwarantujące niezawodność pracy systemu 10. Wszystkie inne niezbędne i wymagane elementy związane z w/w zakresem sterowania urządzeniami i obiektami.: a. Sterowanie i wizualizacja procesu technologicznego - minimalne wymagania: zaprojektowany system musi zagwarantować następujące tryby pracy urządzeń: b. Sterowanie nadrzędne - sterowanie urządzeniami dokonywane przez zdalny układ sterowania przy czym obsługujący posiada możliwość wyboru między sterowaniem automatycznym i ręcznym, c. Sterowanie automatyczne - sterowniki PLC dokonują załączenia urządzeń zgodnie z ustalonym algorytmem, d. Sterowanie zdalne miejscowe - obsługujący może uruchamiać każde urządzenie z osobna z poziomu sterowni i z komputera centralnego w siedzibie Zamawiającego, e. Sterowanie lokalne - urządzenia mogą być uruchamiane rozdzielnicy sterowania miejscowego. 11. Inne szczególne wymogi dla systemu zobrazowania procesu monitorowania technologicznego i archiwizacji danych a. Sterownia na terenie oczyszczalni musi być wyposażona w komputer z monitorem 19", kolorową drukarkę i awaryjny zasilacz. Komputer winien posiadać odpowiednie parametry techniczne zapewniające szybką reakcję i realizację zadanego programu i musi być wyposażony w kartę sieciową. Dopuszcza się zastosowanie tylko takiego zestawu, dla którego jest zagwarantowana obsługa hardware i software. b. Obsługa instalacji musi być możliwa do przeprowadzenia bezpośrednio na przedstawionym na ekranie monitora schemacie technologicznym. c. Zamawiający oczekuje zainstalowania aplikacji typu SCADA, która w formie graficznej ma za zadanie prezentować operatorowi aktualne informacje o przebiegu monitorowanego procesu, przyjmuje i przekazuje jego polecenia do i z urządzeń sterujących procesem. System musi rejestrować dane z produkcji za pośrednictwem sterowników PLC i modułów RTU (Remote Terminal Unit), które muszą być połączone bezpośrednio z urządzeniami wykonawczymi (zawory, pompy, itp.) i pomiarowymi (czujniki temperatury, ciśnienia itp.). Oprogramowanie SCADA musi pracować w modelu klient - serwer, gdzie serwerem może być sterownik RTU/ PLC lub centralny komputer. W ramach systemu SCADA musi działać właściwy mechanizm umożliwiający archiwizację i backup. Wszystkie ważne dane muszą być zbierane i archiwizowane w pamięci, należą do nich: - zalogowanie, poprzez hasło udostępnione przez administratora, - wylogowanie się użytkownika z nazwiskiem użytkownika, datą i godziną, - zgłoszenia i protokoły wyłączenia alarmów, - czasy włączenia i wyłączenia poszczególnych urządzeń, - parametry pracy, - bilans energetyczny. System wizualizacji winien pozwalać na wywołanie na monitorze dowolnego urządzenia technologicznego, odczytanie parametrów pracy, stanów napędów, urządzeń regulacyjnych, itp. Ponadto system winien umożliwiać przeglądnie zmian parametrów w czasie, ich archiwizację wraz z drukowaniem raportów, sygnalizację stanów awaryjnych z możliwością wysyłania powiadomienia o nich drogą radiową lub w sieci GSM. 12. Inne szczególne wymogi dla systemu zobrazowania procesu monitorowania technologicznego, monitoringu CCTV oraz instalacji alarmowej SSP. a. Stanowisko podglądu w siedzibie Zamawiającego musi być wyposażona w komputer z monitorem 19", kolorową drukarkę i awaryjny zasilacz. Komputer winien posiadać odpowiednie parametry techniczne zapewniające szybką reakcję i realizację zadanego programu i musi być wyposażony w kartę sieciową. Dopuszcza się zastosowanie tylko takiego zestawu, dla którego jest zagwarantowana obsługa hardware i software. Stanowisko będzie "obsługiwało po zalogowaniu " system monitoringu technologicznego w sposób "aktywny", podgląd obrazu z monitoringu CCTV i podgląd zdarzeń z instalacji alarmowej SSP. b. Dla większej przejrzystości systemu nadzoru dopuszcza się możliwość świadomego przełączania obrazu na żądaną instalację. c. Ważnym jest aby wszelkiego rodzaju dane alarmowe automatycznie sygnalizowały się na monitorze. 13. Szczególne wymagania co do opomiarowania i rejestracji parametrów oczyszczalni. Zamawiający żąda aby opomiarowano ścieki i wody: - ilość ścieków dopływających z kanalizacji - ilość ścieków dowożonych transportem z parametrami jw. - ilość wody uzdatniona do pracy urządzeń oczyszczalni , - ilość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika były tak wykonane i wyposażone aby urządzenia pomiarowe posiadały stosowne certyfikaty jakości dotyczące urządzeń rozliczeniowych. 14. Wyposażenie dodatkowe: Zamawiający żąda aby system AKPiA był dodatkowo `wyposażony" w przenośne zestawy do pomiaru zawartości osadów w ściekach - leje sedymentacyjne Imchoffa Szczegółowy przedmiot zamówienia został opisany za pomocą Programu Funkcjonalno-Użytkowego (nazywanego dalej PFU), który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ Uwaga! Wykonawca będzie realizował zamówienie w czynnym obiekcie. Zastosowane rozwiązania projektowe i organizacja robót powinny zabezpieczyć ciągłość pracy istniejącej stacji uzdatniania wody w całym okresie realizacji zamówienia. Zaleca się , aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie gdzie maja być wykonywane roboty budowlane oraz uzyskał na swoja odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostaje dokonana na koszt Wykonawcy. Zamawiający informuje, że z uwagi na charakter zamówienia tj. zamówienie w systemie " zaprojektuj i wybuduj" w opisie przedmiotu zamówienia nie ma możliwości określenia zakresu robót, które zostaną przewidziane przez projektanta ( technologa) Wykonawcy w dokumentacji projektowej . Projektant Wykonawcy na podstawie PFU powinien określić szczegóły dokumentacji projektowej określające konieczne do wbudowania urządzenia oraz niezbędne do wykonania roboty budowlane, na podstawie których Wykonawca wyceni cały przedmiot zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje , że przedmiot zamówienia nie będzie wykraczać poza przedmiot zamówienia określony w SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9
45111000-8
45113000-2
45252100-9
45252122-9
45232410-9
45252127-4
45232152-2
45330000-9
45331000-6
45453000-7
45223000-6
45311000-0
45310000-3
45317100-3
45222000-9
45112710-5
45111291-4
45252200-0
71320000-7
71220000-6
71240000-2
45252126-7
45300000-0
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-05-31

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia należy zrealizować w całości do dnia 31.05.2019 , w tym pierwszy etap do dnia 31.05.2018r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji finansowej. Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnej cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 3 500 0000,00 PLN
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane o wartości 3000 000,00 PLN każda, obejmujące swym zakresem budowę, rozbudowę lub modernizację automatycznej stacji uzdatniania wody i oczyszczalnię ścieków ,w tym jedną z tych robót w formule zaprojektuj i wybuduj o wartości minimum 3.000.000.00 PLN. Stosownie do zapisu art. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ,przez budowę należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Wykonawca musi dysponować osobami na stanowiskach ; - Zespół projektantów posiadający uprawnienia do projektowania w specjalnościach; a. instalacyjno inżynieryjnej w zakresie ochrony środowiska , b. instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych c. instalacyjnej w zakresie elektro-energetycznym d. budowlane w zakresie konstrukcyjno- budowlanych O doświadczeniu w projektowaniu obejmującym swym zakresem budowę, rozbudowę lub modernizacje automatycznych stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków co najmniej trzech obiektów o porównywalnym stopniu trudności i złożoności. - Kierownika Budowy- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - Kierownika robót budowlanych uprawnienia konstrukcyjno budowlane - Kierownika robót elektrycznych uprawnienia elektro-energetyczne wydane zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywanie niektórych zawodów regulowanych (Dz.U.2014 poz. 768) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześnie obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane ( tekst jedn. Dz. U. Z 2016 poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.Z 2008 r. Nr 63, poz 394) i należących do właściwej Izby samorządu zawodowego O doświadczeniu w kierowaniu robotami obejmującym swym zakresem budowę, rozbudowę lub modernizacje automatycznych stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków co najmniej trzech obiektów o porównywalnym stopniu trudności i złożoności. Technologa - Kierownika rozruchu - posiadającym doświadczenie w kierowaniu minimum trzema rozruchami wybudowanych, rozbudowanych lub zmodernizowanych automatycznych stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. Uwaga: dopuszcza się, aby jedna osoba obejmowała kilka stanowisk wymienionych powyżej , pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień oraz doświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3) Oferta winna zawierać oświadczenie o którym mowa w pkt. 1. ppkt. .2) dla każdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 4) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego, o których mowa w pkt. 1. dotyczą każdego z wykonawców osobno. Natomiast dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 2., 3., 4 składane są przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: a) punkcie VII.2 ppkt. 1) i 2) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) punkcie VII.2 ppkt. 3) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1,2,3), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2) ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie krótszym niż 5 dni następujące oświadczenia i dokumenty: warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnej cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 3 500 0000,00 PLN 4. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3) ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie krótszym niż 5 dni następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wykaz robót budowlanych, zał. nr 4 wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, warunek zostanie spełniony gdy: Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane o wartości 3000 000,00 PLN każda, obejmujące swym zakresem budowę, rozbudowę lub modernizację automatycznej stacji uzdatniania wody i oczyszczalnię ścieków ,w tym jedną z tych robót w formule zaprojektuj i wybuduj o wartości minimum 3.000.000.00 PLN. Stosownie do zapisu art. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ,przez budowę należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 2)Wykonawca musi dysponować osobami na stanowiskach , zał. nr 5; - Zespół projektantów posiadający uprawnienia do projektowania w specjalnościach; a. instalacyjno inżynieryjnej w zakresie ochrony środowiska , b. instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych c. instalacyjnej w zakresie elektro-energetycznym d. budowlane w zakresie konstrukcyjno- budowlanych O doświadczeniu w projektowaniu obejmującym swym zakresem budowę, rozbudowę lub modernizacje automatycznych stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków co najmniej trzech obiektów o porównywalnym stopniu trudności i złożoności. - Kierownika Budowy- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - Kierownika robót budowlanych uprawnienia konstrukcyjno budowlane - Kierownika robót elektrycznych uprawnienia elektro-energetyczne wydane zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywanie niektórych zawodów regulowanych (Dz.U.2014 poz. 768) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześnie obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane ( tekst jedn. Dz. U. Z 2016 poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.Z 2008 r. Nr 63, poz 394) i należących do właściwej Izby samorządu zawodowego O doświadczeniu w kierowaniu robotami obejmującym swym zakresem budowę, rozbudowę lub modernizacje automatycznych stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków co najmniej trzech obiektów o porównywalnym stopniu trudności i złożoności. Technologa - Kierownika rozruchu - posiadającym doświadczenie w kierowaniu minimum trzema rozruchami wybudowanych, rozbudowanych lub zmodernizowanych automatycznych stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. Uwaga: dopuszcza się, aby jedna osoba obejmowała kilka stanowisk wymienionych powyżej , pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień oraz doświadczenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Pełnomocnictwo, o ile umocowane prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestracyjnych. Oryginał dokumentu wadium, a w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu dowód wpłacenia wadium. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 wykonawca przedkłada zamawiającemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji podanych podczas otwarcia ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 90 000,00 zł., (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych00/100) przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: BS Nowa Sól, nr rachunku: 74967400060000002044080005 z adnotacją: "wadium -Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Siedlisko". kopię przelewu należy dołączyć do oferty. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko- wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie w siedzibie zamawiającego pok. nr 15 w terminie do dnia 15 stycznia 2018r. do godz. 10.00, a do oferty dołączyć kserokopię. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje mozliwość zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy. Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach: 1) Dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Stron umowy, 2) Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę, 3) Zmiany umowy, o których mowa w pkt 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiącego, ze umowa podlega uniewaznieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. 2. Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć: 1) wprowadzenia zmian, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, 2) wystąpienia siły wyzszej; 3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy (termin ten moze ulec zmianie na okres nie dłuzszy jednak niz o czas trwania nw. okoliczności) w przypadku: a) wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezaleznych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy, skutkujących mozliwością niedotrzymania terminów zakończenia robót, b) wystąpienia uzasadnionych okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które utrudniają lub uniemozliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy; c) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej, która utrudnia lub uniemozliwia prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, e) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jezeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, g) jezeli wystąpi brak mozliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy h) konieczności prowadzenia prac archeologicznych uniemozliwiających wykonywanie robót lub wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, i) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych załozeń niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy j) gdy którykolwiek z Członków Konsorcjum złozył wniosek o ogłoszenie upadłości i z tej przyczyny zajdzie konieczność wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia, wówczas termin realizacji moze zostać przedłuzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie będzie dłuzszy niz czas niezbędny do załatwienia wszelkich spraw związanych z przejęciem robót przez pozostałych Partnerów Konsorcjum; 4) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający; jezeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iz proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 5) zmiany kierownika budowy/kierownika robót lub projektantów dokumentacji; nowe osoby muszą spełniać wymagania określone w SIWZ dla danej funkcji oraz potwierdzać kryteria oceny oferty, za które Wykonawca otrzymał punkty; 6) zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Jezeli wzrost stawki VAT nastąpi po wymaganym terminie realizacji, a wykonawca w wyniku zawinionego opóźnienia zobowiązany będzie naliczyć wyzszą stawkę VAT koszty wzrostu wartości umowy obciązają Wykonawcę; 7) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie; 8) zmiany technologii oraz materiałów wykonania elementów robót, w szczególności konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót; w takim przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamiany zawierający opis proponowanych zmian i rysunki; projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego; zmiany, te nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy; 9) wystąpienia robót zamiennych mieszczących się w opisie przedmiotu zamówienia a polegających na zmianie sposobu wykonania lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robót, a takze bez zmiany celu jaki ma być w ich efekcie osiągnięty, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego; 10) wystąpienia robót zaniechanych; 11) obnizenia wynagrodzenia umownego, pod warunkiem ze zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia (roboty zaniechane); 12) zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) ustawy pzp, a tym samym zmiana terminu, wysokości wynagrodzenia lub innych istotnych postanowień umowy, które będą musiały być zmienione/dostosowane do wprowadzanej zmiany na podstawie ww. przepisów ustawy pzp; 13) wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy; 14) stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje mozliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w umowie, jezeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, w następujących przypadkach: a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 15) zmiany terminów płatności w przypadku zmiany terminów wykonania przedmiotu zamówienia, 16) Zamawiający jest uprawniony do ządania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu; 3. Za okoliczności niezalezne od stron umowy, o których mowa w ust 2 pkt 3 ppkt a) niniejszego paragrafu, rozumie się zdarzenia, których strony nie mogły przewidzieć, którym nie mogły zapobiec, ani którym nie mogą przeciwdziałać, w tym: 1) długotrwałe opady deszczu, śniegu, długotrwałe niskie temperatury, trąba powietrzna, huragan, powódź, trzęsienie ziemi oraz inne anormalne warunki atmosferyczne uniemozliwiające przez okres co najmniej 14-u dni kalendarzowych prawidłową realizację robót określonych w umowie, w szczególności ze względu na technologię ich wykonania przy zapewnieniu odpowiednich warunków atmosferycznych zgodnie z przyjętymi normami lub przepisami prawnymi, jezeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 2) wystąpienie realnych utrudnień nie wynikających z winy Wykonawcy, a powodujących brak mozliwości realizacji robót budowlanych, w wyniku których zachodzi konieczność zmiany systemu pracy Wykonawcy, bądź konieczność odejścia od standardowo przyjętej technologii realizacji obiektu; 3) działania osób trzecich lub instytucji uniemozliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 5 niniejszego paragrafu mogą nastąpić w przypadku: 1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 2) gdy zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, 3) na ządanie Zamawiającego jezeli uzna, ze osoby te nie wykonują nalezycie swoich obowiązków. 5. W przypadku zmiany o których mowa w ust. 2 pkt. 7 niniejszego paragrafu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego. 6. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 8, pkt 9 lub pkt 10 niniejszego paragrafu muszą być nieistotne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego; podstawę wprowadzenia zmian, będą stanowiły protokoły konieczności. 7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 14 lit. a niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony w terminie 30 dni od zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług złozyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w zycie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie niniejszej umowy. Zamawiający oceni czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji niniejszej umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w zycie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wówczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom, natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. 8. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 14 lit. b niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony w terminie 30 dni od zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia złozyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w zycie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyzszenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyzszeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iz nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyzszenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszającej wysokość płacy minimalnej. Zamawiający oceni czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto. 9. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 14 lit. c niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony w terminie 30 dni od wprowadzenia zmian złozyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie niniejszej umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyzszenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. ust. 2 pkt 14 lit. c niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek moze obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji niniejszej umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt 14 lit. c niniejszego paragrafu. Zamawiający oceni czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokości składek na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie do- starczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto. 10. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 14 lit. a, b i c obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 11. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany niniejszej umowy przez Zamawiającego. 12. Zmiany mogą być zainicjowane tylko poprzez złozenie pisemnego wniosku. Wniosek powinien zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy; 13. Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy. 14. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 2) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.