eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV Zad. Nr 7.2 - Budowa 4 studni głębinowych na terenie m.WieliczkiOgłoszenie z dnia 2019-12-06Ogłoszenie nr 633520-N-2019 z dnia 2019-12-06 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o.: Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV Zad. Nr 7.2 - Budowa 4 studni głębinowych na terenie m.Wieliczki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka Wodno - Ściekowa w Aglomeracjach Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0003/17

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 12061801700000, ul. ul. Jedynaka  30 , 32-020  Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 291 48 06, e-mail zgk@wieliczka.eu, faks 12 291 48 05.
Adres strony internetowej (URL): https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Zamawiający - Spółka Prawa Handlowego - udzielający zamówień sektorowych

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Tak
adres
https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Tak
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV Zad. Nr 7.2 - Budowa 4 studni głębinowych na terenie m.Wieliczki
Numer referencyjny: PZ/5120/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Budowa studni głębinowej W-1 o głębokości H=170m na dz. ew. nr 10 obr. Wieliczka, 2. Budowa studni głębinowej W-2 o głębokości H=60m, na dz. ew. nr 26/3, 3. Budowa studni głębinowej W-3 o głębokości H=60m, na dz. ew. nr 439 obr. Wieliczka, 4. Budowa studni głębinowej W-4 o głębokości H=170m, na dz. ew. nr 434/2 obr. Wieliczka. Projekt pn. Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV uzyskał dofinansowanie w ramach ProgramuOperacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka Wodno - Ściekowa wAglomeracjach, Przedsięwzięcie inwestycyjne nr 7: Budowa Zakładu Uzdatniania Wody Podziemnej wWieliczce - Bogucicach wraz z rurociągami wody surowej i studniami głębinowymi: Zadanie nr 7.2 - Budowa 4 studni głębinowych na terenie m. Wieliczki Szczegółowy zakres zamówienia określają poniższe opracowania wchodzące w skład dokumentacjiprojektowej: - Projekt robót geologicznych dla ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w WieliczceBogucicach (otwory poszukiwawczo- studzienne W-1 - W5* docelowo wielowarstwowe ujęcie) w załączeniu, - Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót Geologicznych oraz Ich Odbioru - w załączeniu, - Przedmiar robót w załączeniu, który należy traktować jako dokument pomocniczy, uzupełniający, a brakjakiejkolwiek pozycji w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy z konieczności jej wykonania, jeżeli wynika zprojektu robót geologicznych, i STWIOR. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 45000000-7 Roboty budowlane; 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części orazroboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne robotyspecjalistyczne; 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe; 45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych; Przedmiotem zamówienia jest: Budowa studni głębinowej W-1 o głębokości H=170m na dz. ew. nr 10 obr. Wieliczka Zakres prac: - roboty wiertnicze tj. odwiercenie studni W-1 do głębokości H=170m i jej zafiltrowanie - roboty pompownicze - wykonanie pompownia oczyszczającego dla uzyskania wody klarownej opompowaniapomiarowego - wykonanie badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody pobranej z pompowania pomiarowego - nadzór geologiczny nad robotami jw, - opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej z ustaleniami zasobów studni W-1. Budowa studni głębinowej W-2 o głębokości H=60m, na dz. ew. nr 26/3. Zakres prac: - roboty wiertnicze tj. odwiercenie studni W-2 do głębokości H=60m i zafiltrowanie - roboty pompownicze - wykonanie pompownia oczyszczającego dla uzyskania wody klarownej opompowaniapomiarowego - wykonanie badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody pobranej z pompowania pomiarowego - nadzór geologiczny nad robotami jw, - opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej z ustaleniami zasobów studni W-2. Budowa studni głębinowej W-3 o głębokości H=60m, na dz. ew. nr 439 obr. Wieliczka. Zakres prac: - roboty wiertnicze tj. odwiercenie studni W-3 do głębokości H=60m i jej zafiltrowanie - roboty pompownicze - wykonanie pompownia oczyszczającego dla uzyskania wody klarownej opompowaniapomiarowego - wykonanie badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody - nadzór geologiczny nad pracami geologicznymi - opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej z ustaleniami minimalnych zasobów studni W-3. Budowa studni głębinowej W-4 o głębokości H=170m, na dz. ew. nr 434/2 obr. Wieliczka. Zakres prac: - roboty wiertnicze tj. odwiercenie studni W-4 do głębokości H=170m i jej zafiltrowanie - roboty pompownicze - wykonanie pompownia oczyszczającego dla uzyskania wody klarownej opompowaniapomiarowego - wykonanie badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody - nadzór geologiczny nad pracami geologicznymi - opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej z ustaleniami minimalnych zasobów studni W-4. Budowa studni W-5 nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45260000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45200000-9
45260000-7
45262000-1
45262200-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
10

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na postawie art.24ust. 1 pkt 12-23 uPzp oraz ust. 5 pkt 1 i 3 uPzp przy czym Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku,októrym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d uPzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14uPzp,jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1pkt 13lit. d uPzp (art. 133 ust. 4 uPzp).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości conajmniej 100 000,00 zł.
Informacje dodatkowe W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący sytuacjiekonomicznej lub finansowej - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, żełącznie spełniają w/w warunek.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy, - w tym okresie, jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowiejednej studni wierconej o głębokości min. H=101m, przy czym w zakres wykonanej roboty muszą wchodzićwykonane prace wiertnicze. b) Skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej następujące osoby: - co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót wiertniczych, posiadającegodoświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu robotami wiertniczymi przy budowie jednej studni ogłębokości min. H=101m, - co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję geologa posiadającego kwalifikacje określone wustawie z dnia 09.06.2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze w kategorii V - poszukiwania i rozeznania zasobówwód podziemnych w drodze świadectwa wydanego przez ministra właściwego ds. środowiska lub inneodpowiadające uprawnieniom tej samej kategorii zgodnie z art. 210 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 PrawoGeologiczne i Górnicze. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszczaodpowiadające im uprawnienia równoważne wydane obywatelom państw Europejskiego ObszaruGospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawobudowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych wpaństwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. Poz. 2272 z późn.zm.), Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżejoceniona,dozłożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożeniaoświadczeń lubdokumentów: a) Wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminuskładania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty,miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodówokreślających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czyroboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czymdowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz któregoroboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawcanie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz należy sporządzić według formularzastanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Minimalny poziom zdolności określono w pkt. III.1.3) lit a) Jeżeli wykaz,oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi byływykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lubdokumenty w tym zakresie. b) Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnościodpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz zinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnychdo wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacjąo podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według formularza stanowiącegozałącznik nr 3 do SIWZ. Minimalny poziom zdolności określono w pkt. III.1.3) lit. b).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 1 uPzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 1.1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniemprzypadku o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) uPzp), 14 (z wyłączeniem przypadku gdy osoba, o którejmowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) uPzp) i 21uPzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.2) Odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniana podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp; 1.3) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznejdecyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonaniepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumieniaw sprawie spłat tych należności (sporządzone według formularza stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ); 1.4) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienia publiczne (sporządzone według formularza stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ); 1.5) Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych wart. 22a uPzp zobowiązany jest do złożenia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych wpkt 1.1)- 1.5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z tychWykonawców zobowiązany jest do złożenia dokumentów wymienionych w pkt 1.1)-1.5). 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o którychmowa w: 2.1) pkt 1.1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, innyrównoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawcama siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albodokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, (z wyłączeniem przypadku o którym mowa w art. 24ust. 1 pkt 13 lit. d) 14 (z wyłączeniem przypadku gdy osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana zaprzestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) uPzp) i 21 uPzp; 2.2) pkt 1.2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2.3) Dokumenty, o których mowa w pkt 2.1) i 2.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert. 2.4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkaniama osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.1), zastępuje sięje dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osóbuprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przednotariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lubgospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejscezamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2.3) stosuje się. 2.5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykon., Zamawiający może zwrócić siędo właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lubmiejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczącychtego dokumentu. 2.6) Wykon. mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania pozaterytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1.1) składa dokument, o którym mowa w pkt 2.1),wzakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem przypadku gdy osoba, o której mowa w tymprzepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) uPzp) i 21 uPzp. Jeżeliw kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takichdokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszemlub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczegowłaściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2.3) stosuje się.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,dozłożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lubdokumentów: a) Wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminuskładania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty,miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodówokreślających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czyroboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czymdowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz któregoroboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawcanie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz należy sporządzić według formularzastanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Minimalny poziom zdolności określono w pkt. III.1.3) lit a) Jeżeli wykaz,oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi byływykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lubdokumenty w tym zakresie. b) Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnościodpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz zinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnychdo wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacjąo podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według formularza stanowiącegozałącznik nr 3 do SIWZ. Minimalny poziom zdolności określono w pkt. III.1.3) lit. b). c) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanychśrodków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przedupływem terminu składania ofert. Minimalny poziom zdolności określono w pkt. III.1.2) ogłoszenia. Jeżeliz uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lubekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposóbpotwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia razem z ofertą następujących dokumentów (w sposóbokreślony w pkt 8 SIWZ): 1. Formularza oferty - wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym sporządzony napodstawie formularza udostępnionego na platformie e-Zamawiający. 2. Zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienialub inny dokument - jeżeli dotyczy. 3. Stosownego pełnomocnictwa - lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do podpisania oferty - wprzypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z oferty dokumentu. 4. Oświadczenia o podwykonawcach (zał. nr 6 do SIWZ). 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 uPzp, (pkt 13.4 SIWZ) przekaże (w sposób określony w pkt 8 SIWZ) zamawiającemu oświadczenieo przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (sporządzone według formularzastanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniemoświadczenia, wykonawca przedstawi dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłóceniakonkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzieleniezamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest dozłożenia w/w dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca pod rygorem nieważności oferty wnosi wadium w wysokości: 10 000,00 zł najpóźniej do dnia10.01.2020 r. do godz. 10:00.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena85,00
Długość okresu gwarancji i rękojmi15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2020-04-08 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 2. Rozliczenia prowadzone będą w PLN. 3.Okresem rozliczeniowym jest kwartał kalendarzowy. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy będzieodbywało się fakturami częściowymi wystawianymi nie częściej niż raz na kwartał kalendarzowy, po upływiepełnego okresu rozliczeniowego, wystawionymi w wysokości odpowiadającej wartości robót faktyczniewykonanych określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym w danym okresie rozliczeniowym.Podstawą wystawienia faktur będzie należyte wykonanie umowy w części przedstawionej do odbioru ipodpisanie przez kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy oraz inspektorów nadzoruprotokołu częściowego odbioru robót bez zastrzeżeń. Łącznie faktury częściowe (do momentu podpisaniaprotokołu odbioru końcowego) nie mogą przekroczyć 90 % wartości zamówienia. 4. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru końcowegoprzedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz art. 132 ust. 2 uPzp niniejsze zamówienie jest zamówieniemsektorowymiw związku z tym zastosowanie mają przepisy art. 132-138f w uPzp. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubieganiasięo udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich wpostępowaniuo udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawiezamówieniapublicznego. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa doreprezentowaniawszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnieumowy owspółdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należyzałączyć wformie oryginału, lub też kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. PrzepisydotycząceWykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia.Ww. dotyczy również odpowiednio wspólników spółki cywilnej którzy traktowani będą jakwykonawcy wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. 6. Zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz art. 132 ust. 2 uPzp niniejsze zamówienie jest zamówieniemsektorowymiw związku z tym zastosowanie mają przepisy art. 132-138f w uPzp. 7. Warunki otwarcia ofert Data: 10/01/2020 Czas lokalny: 12:00 Miejsce: Urząd Miasta Gminy Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, POLSKA, parter, pok. nr 3. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny. 8. Zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz art. 132 ust. 2 uPzp niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowymi w związku z tym zastosowanie mają przepisy art. 132-138f w uPzp. 9. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 02.12.2019 r. i opublikowane w DUUE w dniu 06.12.2019 r. pod nr 2019/S 236-580082.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.