eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem urządzeń dla zadania inwestycyjnego "doposażenie elektronicznych systemów zabezpieczeń w budynkach nr 1, 6, 10, 19, pomieszczeniu Dowódcy warty OWC (bud nr 30) oraz biura przepustek (bud nr 75) w kompleksie wojskowym w Warszawie przy ul. Ostroroga 35 - Sprawa 76/2018

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2018-10-04Ogłoszenie nr 631957-N-2018 z dnia 2018-10-04 r.

Stołeczny Zarząd Infrastruktury: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem urządzeń dla zadania inwestycyjnego "doposażenie elektronicznych systemów zabezpieczeń w budynkach nr 1, 6, 10, 19, pomieszczeniu Dowódcy warty OWC (bud nr 30) oraz biura przepustek (bud nr 75) w kompleksie wojskowym w Warszawie przy ul. Ostroroga 35 - Sprawa 76/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, krajowy numer identyfikacyjny 013058050, ul. Al. Jerozolimskie  97 , 00-909  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48261846770, e-mail szp.szi@ron.mil.pl, faks +48261846704.
Adres strony internetowej (URL): www.szi.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Organizacyjna MON

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szi.wp.mil.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Tak
Projekty wykonawcze posiadają klauzulę niejawności ZASTRZEŻONE. Projekty są do wglądu w siedzibie Zamawiającego: SZI, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty osobiście w Kancelarii Stołecznego Zarządu Infrastruktury lub przekazania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Stołeczny Zarząd Infrastruktury Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa - kancelaria pok. 118


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem urządzeń dla zadania inwestycyjnego "doposażenie elektronicznych systemów zabezpieczeń w budynkach nr 1, 6, 10, 19, pomieszczeniu Dowódcy warty OWC (bud nr 30) oraz biura przepustek (bud nr 75) w kompleksie wojskowym w Warszawie przy ul. Ostroroga 35 - Sprawa 76/2018
Numer referencyjny: 76/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Ogólne dane techniczne obiektu : * Budynki nr 1, 6, 10, 19, 30, 75 położone w kompleksie wojskowym przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie, * Wybrane pomieszczenia w budynkach nr 1, 6, 10, 30, 75 objęte są systemami bezpieczeństwa, * Budynek nr 19 nie ma zainstalowanych systemów alarmowych.

II.5) Główny kod CPV: 45331220-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45310000-3
45314000-1
45314200-3
45311000-0
45312200-9
45312000-7
45317000-2
45317000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1) na potwierdzenie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda: a) aby Wykonawca posiadał Kancelarię tajną lub inną niż kancelaria tajna komórkę organizacyjną odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom Wykonawcy, zorganizowaną i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683) lub Zarządzenie 58/MON z dnia 11.12.2017 r. (Dz. Urz. MON 2017 poz. 226) - (dotyczy wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie). b) Aktualnej koncesji wydanej przez MSW (MSWiA) na prowadzenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego, wymaganą ustawą z dnia 22.08. 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 2) na potwierdzenie spełniania warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający żąda: a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 600.000,00 zł. W przypadku, kiedy wartość dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zostanie podania w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3) na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda: a) Akredytowanego systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia. Wykonawca musi złożyć dokument potwierdzający akceptację (zatwierdzenie) dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub świadectwo akredytacji systemu teleinformatycznego. b) wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z informacją o wykonaniu z należytą starannością co najmniej jednej roboty budowlanej o podobnym charakterze (zakresie) tj. polegającej na montażu lub doposażeniu budynków w systemy zabezpieczenia technicznego na kwotę co najmniej 600.000,00 zł brutto (każda), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (Załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. c) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 5 do SIWZ), Do wykazu należy załączyć: a) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (Załącznik nr 6 do SIWZ),- bez ograniczeń, niezbędne do wykonania robót budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w specjalnościach: * konstrukcyjno-budowlanej * instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych * instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych * teletechnicznej / telekomunikacyjnej oraz posiadają: ? oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia z właściwego Oddziału Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej (Załącznik nr 6 do SIWZ); b) dla kierownika budowy, kierowników branżowych oraz wszystkich pracowników posiadających dostęp do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE w branży teletechnicznej należy załączyć: ? pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa; ? aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; c) dla instalatorów/konserwatorów systemów alarmowych (min. 2 osoby) należy załączyć: ? świadectwo lub autoryzacja lub zaświadczenie ukończenia kursów w zakresie instalowania/konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4/Norm Obronnych lub zaświadczenie ukończenia kursów w zakresie instalowania/konserwacji systemów alarmowych w klasie SA-4 (SA-3) - zgodnie z aktualną normą obronną NO-04-A004; ? legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego; ? zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego; ? pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa; ? aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. d) dla kierownika kancelarii lub kierownika punktu ewidencyjnego należy załączyć: ? pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" lub poświadczenie bezpieczeństwa; ? aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

4) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający żąda złożenia nw. dokumentów: a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1; b) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 4 lit. a) - c) mają być ważne na dzień otwarcia ofert i aktualne na dzień ich złożenia. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, składa się na zasadach określonych w §7 oraz w § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej w pkt 1 ppkt 4 lit. a-c), składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, skłądek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 lit. a) powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 3 lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 4 lit. a-c), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 4 stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7. Wyżej wymienione dokumenty załączone do oferty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność i podpisane przez osobę/y reprezentujące firmę zgodnie z wpisem do rejestru działalności gospodarczej (lub umocowanego przedstawiciela firmy - pełnomocnictwo należy bezwzględnie dołączyć do oferty pod rygorem jej nieważności) oraz opieczętowane pieczątką służbową osoby/osób podpisującej/podpisujących. 8. Wszystkie dokumenty i załączniki, w tym kserowane z podpisami i pieczątkami muszą być czytelne. Dokumenty (arkusze) nieczytelne nie będą uznane, a Wykonawca będzie wezwany do okazania oryginału.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1: 1) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda złożenia nw. dokumentów: a) Aktualnej koncesji wydanej przez MSW (MSWiA) na prowadzenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego, wymaganą ustawą z dnia 22.08. 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432). 2) W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp dotyczące znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający żąda: złożenia nw. dokumentów: a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 600.000,00 zł. W przypadku, kiedy wartość dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zostanie podania w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 3) W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda złożenia nw. dokumentów: a) Akredytowanego systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia. Wykonawca musi złożyć dokument potwierdzający akceptację (zatwierdzenie) dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub świadectwo akredytacji systemu teleinformatycznego. b) wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z informacją o wykonaniu z należytą starannością co najmniej jednej roboty budowlanej o podobnym charakterze (zakresie) tj. polegającej na montażu lub doposażeniu budynków w systemy zabezpieczenia technicznego na kwotę co najmniej 600.000,00 zł brutto (każda), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (Załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. c) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 5 do SIWZ), Do wykazu należy załączyć: a) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (Załącznik nr 6 do SIWZ),- bez ograniczeń, niezbędne do wykonania robót budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w specjalnościach: ? konstrukcyjno-budowlanej ? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ? teletechnicznej / telekomunikacyjnej oraz posiadają: ? oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia z właściwego Oddziału Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej (Załącznik nr 6 do SIWZ); b) dla kierownika budowy, kierowników branżowych oraz wszystkich pracowników posiadających dostęp do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE w branży teletechnicznej należy załączyć: ? pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa; ? aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; c) dla instalatorów/konserwatorów systemów alarmowych (min. 2 osoby) należy załączyć: ? świadectwo lub autoryzacja lub zaświadczenie ukończenia kursów w zakresie instalowania/konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4/Norm Obronnych lub zaświadczenie ukończenia kursów w zakresie instalowania/konserwacji systemów alarmowych w klasie SA-4 (SA-3) - zgodnie z aktualną normą obronną NO-04-A004; ? legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego; ? zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego; ? pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa; ? aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. d) dla kierownika kancelarii lub kierownika punktu ewidencyjnego należy załączyć: ? pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" lub poświadczenie bezpieczeństwa; ? aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. 2. Oświadczenie o ochronie informacji niejawnych (Załącznik nr 8 do SIWZ). 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w pkt. 1 i 2, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia. 4. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zamieścił informacje o tych podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 i 2 (załącznik nr 3 i 8 do SIWZ) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający żąda aby wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieścił informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w ust. 1 i 2 wraz z zobowiązaniem podmiotu trzeciego, które powinno zawierać : 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Oprócz oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawca do oferty musi załączyć nw. dokumenty: 1) Formularz oferty (wzór - Załącznik nr 1 do SIWZ); 2) Oświadczenie o wykonaniu wykazu urządzeń do serwisowania (wzór - Załącznik nr 10 do SIWZ); 3) Oświadczenie Wykonawcy o zastosowanych materiałach i urządzeniach wraz z kartami katalogowymi (Załącznik nr 17 do SIWZ) - tylko w przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych. 4) Oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu (Załącznik nr 18 do SIWZ); 5) Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 19 do SIWZ); 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 7) Ponadto zaleca się załączenie do oferty - kserokopii potwierdzenia wpłaty wadium. (Do oferty nie należy załączać oryginału gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej itp. - oryginał gwarancji ubezpieczeniowej należy złożyć w kancelarii SZI). 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SIWZ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym dziale SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Za oryginał, o którym mowa powyżej uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego KAŻDY Z WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE (NP. KONSORCJA, SPÓŁKI CYWILNE) musi oddzielnie złożyć: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że każdy z wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcja, spółki cywilne) spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu; b) oświadczenie o ochronie informacji niejawnych (Załącznik nr 8 do SIWZ); c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgodne z treścią załącznika nr 7 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. d) oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 19 do SIWZ); e) koncesję wydaną przez MSW (MSWiA) na prowadzenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie - musi posiadać konsorcjant, który faktycznie będzie uczestniczył w wykonaniu przedmiotu zamówienia w zakresie branży teletechnicznej. f) akredytowany system teleinformatyczny służący do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia. Wykonawca musi złożyć dokument potwierdzający akceptację (zatwierdzenie) dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub świadectwo akredytacji systemu teleinformatycznego. g) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1; h) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; i) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Dokumenty wymienione w pkt. 4 lit. e) - i), będą żądane od wykonawców występujących wspólnie, których oferta zostanie oceniona najwyżej. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 lit. a) - i), mają być ważne na dzień otwarcia ofert i aktualne na dzień ich złożenia. 2. Zamawiający żąda od WYKONAWCY, KTÓRY POWOŁUJE SIĘ NA ZASOBY INNYCH PODMIOTÓW, W CELU WYKAZANIA BRAKU ISTNIENIA WOBEC NICH PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIA, W ZAKRESIE, W JAKIM POWOŁUJE SIĘ NA ICH ZASOBY, WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU aby: a) Zamieścił informacje o tych podmiotach w aktualnych na dzień składania ofert oświadczeniach w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 oraz 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach, w części dotyczącej innych podmiotów będą stanowić wstępne potwierdzenie, że podmioty te spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu. b) zamieścił informacje o tym podmiocie w oświadczeniu o ochronie informacji niejawnych w zakresie wskazanym w Załączniku nr 8 do SIWZ w przypadku, gdy inny podmiot będzie brał udział w realizacji niniejszych robót budowlanych, jako podwykonawca; c) złożył dla tych podmiotów Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 19 do SIWZ); d) złożył dla tych podmiotów, aktualną koncesję wydaną przez MSW (MSWiA) na prowadzenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego, wymaganą ustawą |z dnia 22.08. 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432) w przypadku, gdy inny podmiot będzie brał udział w realizacji niniejszych robót budowlanych, jako podwykonawca branży teletechnicznej; e) złożył dla tych podmiotów akredytowany system teleinformatyczny służący do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia. Wykonawca musi złożyć dokument potwierdzający akceptację (zatwierdzenie) dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub świadectwo akredytacji systemu teleinformatycznego. f) Złożył dla tych podmiotów odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1; g) Złożył dla tych podmiotów zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; h) Złożył dla tych podmiotów zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Dokumenty, o których mowa w pkt. 12 a) - h) mają być ważne na dzień otwarcia ofert i aktualne na dzień ich złożenia. Dokumenty, o których mowa w pkt. 12 lit. d) - h) Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, powołującego się na podmiot trzeci, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. UWAGA: 13. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków, udziału w postępowaniu nie może korzystać z zasobów innych podmiotów w zakresie posiadania: a) kancelarii tajnej lub innej niż kancelaria tajna komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom Wykonawcy, zorganizowaną i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683) - (dotyczy wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie). b) Aktualnej koncesji wydanej przez MSW (MSWiA) na prowadzenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego, wymaganą ustawą z dnia 22.08. 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432). c) Akredytowanego systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia. Wykonawca musi złożyć dokument potwierdzający akceptację (zatwierdzenie) dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub świadectwo akredytacji systemu teleinformatycznego. 14. Koncesję wydaną przez MSW (MSWiA) na prowadzenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie - musi posiadać konsorcjant, który faktycznie będzie uczestniczył w wykonaniu przedmiotu zamówienia w zakresie branży teletechnicznej. 15. Wykonawca może korzystać z usług podwykonawców, ale tylko i wyłącznie w przypadku, gdy podmiot posiadający koncesję wydaną przez MSW (MSWiA) na prowadzenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego będzie faktycznie uczestniczył w wykonaniu przedmiotu zamówienia (w tym celu należy złożyć do oferty oświadczenie podwykonawcy potwierdzające bezpośredni udział w wykonywaniu części zamówienia w zakresie branży telekomunikacyjnej). 3. Zamawiający żąda od WYKONAWCY, KTÓRY ZAMIERZA POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCY, A KTÓRY NIE JEST PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI WYKONAWCA POLEGA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP, aby: a) zamieścił informacje o tym podwykonawcy w aktualnym na dzień składania ofert oświadczeniu w zakresie wskazanym w załączniku 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że podwykonawca, któremu wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia nie podlega wykluczeniu. b) zamieścił informacje o tym podwykonawcy w oświadczeniu o ochronie informacji niejawnych w zakresie wskazan ym w Załączniku nr 8 do SIWZ. c) złożył dla tego podmiotu: Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 19 do SIWZ) d) złożył dla tego podwykonawcy, aktualną koncesję wydaną przez MSW (MSWiA) na prowadzenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego, wymaganą ustawą z dnia 22.08. 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432) w przypadku, gdy inny podwykonawca brał udział w realizacji niniejszych robót budowlanych, jako podwykonawca branży teletechnicznej; e) złożył dla tego podwykonawcy Akredytowany system teleinformatyczny służący do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia. Wykonawca musi złożyć dokument potwierdzający akceptację (zatwierdzenie) dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub świadectwo akredytacji systemu teleinformatycznego,. f) złożył dla tego podwykonawcy odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1; g) złożył dla tego podwykonawcy zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; h) złożył dla tego podwykonawcy zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Dokumenty, o których mowa w pkt. 14 lit. a) - h) mają być ważne na dzień otwarcia ofert i aktualne na dzień ich złożenia. Dokumenty, o których mowa w pkt. 14 lit. d) - h) Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy którego oferta zostanie oceniona najwyżej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium wysokości 32.000,00 zł.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin zakończenia robót budowlanych 20,00
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian (zgodnie z art. 144 PZP) postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego) siedziby, adresu, numeru konta bankowego np. w przypadku zmian wpisów w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. 2) osób upoważnionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy, zmiana pełnomocnictwa do nadzorowania i koordynowania 3) zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje i wyda zgodę na zmianę podwykonawcy jeżeli otrzyma potwierdzenie rozliczenia się Wykonawcy z poprzednim podwykonawcą oraz dochowa procedury określonej dla zawarcia umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami umownymi) w tym: * rezygnacja z podwykonawstwa, * zmiana zakresu podwykonawstwa. 4) zmiana wykonawcy - Zamawiający zaakceptuje i wyda zgodę na zmianę wykonawcy w przypadku: * spełnienia postanowień umownych Zamawiającego * w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, * w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców 5) zmiana finansowania zamówienia na skutek ewentualnego braku płynności finansowania robót lub zmiany wielkości limitu finansowego określonego w zatwierdzonym Planie Inwestycji Budowlanych resortu Obrony Narodowej na dany rok budżetowy, tj. zmian, które nastąpiły po dniu podpisania umowy. 6) zmiany terminu realizacji zamówienia oraz wynagrodzenia (zmniejszenie/zwiększenie) w przypadku: a) wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót, b) wystąpienia siły wyższej (zdarzenia, któremu nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w całości lub części jego zobowiązań) lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należnej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osobę trzecią - o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków jej działania oraz usunięcia przeszkód, c) w szczególności z powodu zmian w zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia, które warunkują wykonanie całości zamówienia (w tym zmian materiałowych), wykonania zamiennych bądź zwiększających zakres zadania robót, wynikających z narad technicznych, inwentaryzacji stanu istniejącego, aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie aneksu do minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych (dalej MWWO-U) dla zadania, bieżącej realizacji robót itp., d) wykonanie robót dodatkowych koniecznych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia. e) zmiany harmonogramu realizacji robót lub finansowania zamówienia w przypadku określonym w pkt. 3, f) konieczności skoordynowania robót z innymi inwestycjami realizowanymi na terenie kompleksu i wynikającym z tego tytułu opóźnieniem w wykonaniu przedmiotu umowy, g) z powodu innych przyczyn związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a niezależnych od stron m.in.: * występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej lub obiektów infrastrukturalnych nieprzewidzianych w SIWZ, * konieczności usuwania błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, * ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnych z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i konieczności wykonania robót związanych i ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, * zawieszenia robót przez zamawiającego z przyczyn niezależnych od wykonawcy, * konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, * konieczności uzyskania przez zamawiającego dodatkowych porozumień, zgód, zmian decyzji umożliwiających realizację robót itp., * niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem, * wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych z przyczyn innych niż zawinione przez Wykonawcę w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust.1 pkt.4 Prawa budowlanego, * konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, * uzyskania opinii, zezwoleń, opracowań, których nie przewidywano przy zawieraniu umowy. 7) zmniejszenie zakresu umowy w przypadku: a) zmiany przeznaczenia obiektu, b) zmian organizacyjnych Zamawiającego, c) nie przyznania środków finansowych w kolejnym roku realizacji umowy lub przyznania ich w ograniczonym zakresie w planie finansowym Zamawiającego. 8) zmiany polegającej na rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgoda Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego. 9) zmiany materiałowe i zmiany funkcji pomieszczeń wynikające z aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie aneksu do MWWO-U dla zadania. 10) zmiana wysokości wynagrodzenia ryczałtowego (zmniejszenie lub zwiększenie) w przypadku gdy: a) zmiana dotyczy realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile zostały spełnione łącznie następujące warunki: * zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, * zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niezgodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, * wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, b) zostały spełnione łącznie następujące warunki: * konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, * wartość zmiany nie przekracza łącznie 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, c) zachodzi potrzeba zaniechania części robót lub wykonania robót zamiennych zwiększających lub zmniejszających obmiar w kosztorysie ofertowym wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. Niezbędne jest wyrażenie zgody przez Zamawiającego w formie zatwierdzonego protokołu konieczności, d) zachodzi potrzeba zmiany technologii danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej, pod warunkiem iż nie spowodują one obniżenia jakości wykonania zamówienia, e) zostały zmienione przepisy prawa, powodujące konieczność realizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i materiałowych, 11) zmiany technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że nie spowodują one obniżenia jakości wykonania zamówienia 12) zmiany inne w przypadku zmian w prawie budowlanym, ustawach i rozporządzeniach, które nastąpiły po dniu otwarcia ofert oraz na skutek innych przyczyn związanych z realizacją przedmiotu zamówienia a niezależnych od stron. 3. Zmiany w wyżej opisanym zakresie mogą być dokonane w zawartej umowie wyłącznie w formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności wprowadzonych zmian. 4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu. 5. W uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość zamiany materiałów lub urządzeń objętych przedmiotem umowy. Powyższa zmiana możliwa będzie po uzyskaniu zgody autora projektów i jego oświadczeniu o równoważności zaproponowanych zamiennych materiałów lub urządzeń. 6. W uzasadnionych przypadkach na wniosek WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY może wyrazić zgodę na zmianę technologii wykonania elementów robót. W tym przypadku do wniosku do ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian, rysunki oraz zgodę projektanta na dokonanie zmian obejmujących jego oświadczenie o równoważności techniczno-eksploatacyjnej zaproponowanych zamiennych rozwiązań technologicznych. 7. W przypadku o którym mowa w ust. 6 projekt wymaga akceptacji nadzoru autorskiego (akceptacja na koszt WYKONAWCY) i zatwierdzenia do realizacji przez ZAMAWIAJĄCEGO. 8. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstanie konieczność: zaniechania części robót lub wykonania robót zamiennych zwiększających lub zmniejszających obmiar w kosztorysie ofertowym wykonawcy, powstanie konieczność zmiany technologii lub w związku ze zmianą przepisów prawa powstanie konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, wpływających na zmniejszenie lub zwiększenie wartości umownej to wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty w zakresie uzgodnionym z zamawiającym. Niezbędne jest wyrażenie zgody przez zamawiającego w formie zatwierdzonego protokołu konieczności. 9. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 8 rozliczenie ich nastąpi na podstawie wykonanego przez wykonawcę zaakceptowanego przez zamawiającego kosztorysu różnicowego. Zamawiający może wnieść sugestie i uwagi, które po uzgodnieniu przez strony powinny zostać uwzględnione w kosztorysie. Wykonawca do wyceny stosuje średnie ceny (bez kosztów zakupu materiałów) publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, obowiązujące w dniu sporządzenia kosztorysu. Ujęte narzuty i robocizna dla każdej branży winny być takie same (wartości procentowe) jak w zamówieniu podstawowym. 10. W przypadku wystąpienia okoliczności, realizacji dodatkowych robót budowlanych, rozliczenie ich nastąpi na podstawie wykonanego przez wykonawcę, zaakceptowanego przez zamawiającego kosztorysu ofertowego. Zamawiający może wnieść sugestie i uwagi, które po uzgodnieniu przez strony powinny zostać uwzględnione w kosztorysie. Wykonawca do wyceny stosuje średnie ceny (bez kosztów zakupu materiałów) publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, obowiązujące w dniu sporządzenia kosztorysu. Ujęte narzuty i robocizna dla każdej branży winny być takie same (wartości procentowe) jak w zamówieniu podstawowym. Niezbędne jest wyrażenie zgody przez zamawiającego w formie zatwierdzonego protokołu konieczności. 11. Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian ustalonego zakresu robót, zmian technicznych i proceduralnych, zmian wysokości wynagrodzenia, niezbędne jest wyrażenie zgody przez ZAMAWIAJĄCEGO w formie zatwierdzonego protokołu konieczności oraz podpisania stosownego aneksu do niniejszej umowy. 12. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy Pzp:: a) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: ? zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, ? zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, ? wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; c) zostały spełnione łącznie następujące warunki: ? konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, ? wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: ? na podstawie postanowień umownych, o których mowa w Rozdziale XXX SIWZ, ? w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, ? w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 13. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 wzoru umowy w następujących przypadkach: 1) w przypadku zmiany stawki podatków od towarów i usług; 2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 ÷ 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany określone w ppkt. 1), 2) i 3) będą miały wpływ na koszt wykonania umowy przez Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Wgląd w projekty 1) Projekty wykonawcze branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej posiadają klauzulę niejawności "ZASTRZEŻONE" 2) Z uwagi na to, że Zamawiający nie dysponuje wersją elektroniczną, ww. projekty znajdują się do wglądu w siedzibie inwestora po wcześniejszym złożeniu wniosku, pisemnym wystąpieniu oferenta, uzyskaniu zgody Szefa SZI oraz po okazaniu stosownych dokumentów (pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" lub poświadczenie bezpieczeństwa oraz aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych). W sprawach wglądu do projektów wykonawczych należy kontaktować się z p. Beata Ojrowska, tel.: 261-846-529.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-23, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> 1) Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i być poświadczone przez Wykonawcę.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.