eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Zagospodarowanie terenu po obejściu przez wody powodziowe głowy górnej śluzy pociągowej Lipki, rz. Odra, km 206,7, m. Bystrzyca, gm. Oława, woj. dolnośląskie.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-02-15

Wrocław: Zagospodarowanie terenu po obejściu przez wody powodziowe głowy górnej śluzy pociągowej Lipki, rz. Odra, km 206,7, m. Bystrzyca, gm. Oława, woj. dolnośląskie.
Numer ogłoszenia: 63100 - 2013; data zamieszczenia: 15.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu , ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3378800, faks 071 3285048.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroclaw.rzgw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Administracja Rządowa Niezespolona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu po obejściu przez wody powodziowe głowy górnej śluzy pociągowej Lipki, rz. Odra, km 206,7, m. Bystrzyca, gm. Oława, woj. dolnośląskie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zagospodarowanie terenu po obejściu przez wody powodziowe głowy górnej śluzy pociągowej Lipki, rz. Odra, km 206,7, m. Bystrzyca, gm. Oława, woj. dolnośląskie. Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres prac obejmuje: 1) Roboty ziemne w tym: - likwidację hałd z prawej strony śluzy wraz z wywozem ziemi - 1.472,00m3, - plantowanie skarp i terenu zawala - 3.231,50m2, - zakup i rozścielenie ziemi urodzajnej + obsiew - 286,00m3 + 426,30m3,, - ułożenie na skarpach maty przeciwerozyjnej biodegradowalnej - 3.000,00m2. 2) Roboty drogowe tym m.in.: - wykonanie koryta pod chodnik wraz z wywozem gruntu - 272,00m2, - wykonanie koryta pod drogi i place wraz z wywozem gruntu - 2.330,00m2, - wzmocnienie podłoża pod drogi i place geowłókniną - 2.684,00m2, - wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni tłuczniowej - 2.330,00m2, - wykonanie krawężników przy placach i dojazdach - 403,00mb, - wykonanie 3 zieleńców wraz z nasadzeniem zieleni niskiej - 196,00m2, - wykonanie krawężników przy chodniku - 270,00mb, - wykonanie betonowych obrzeży przy budynku mieszkalnym - 50,00mb, - wykonanie schodów żelbetowych - 2,20m3, - wykonanie ubezpieczeń płytami ażurowymi typu YOMB- 41,00m2 - wykonanie barierki stalowej - 7,00mb 3) Roboty przygotowawcze i inne w tym: - ścinanie drzew fi 10-15 - 5,00szt., - roboty pomiarowe - 0,30ha, - inwentaryzacja powykonawcza - 0,90ha. Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją na okres nie krótszy niż 36 (m-cy) licząc od daty odbioru końcowego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Na podstawie art.36 ust.2 pkt3 oraz art.67 ust.1 pkt. 6 PZP, zamawiający przewiduje udzielenie zamówień publicznych stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i mogące wystąpić prace uzupełniające dotyczą prac określonych w Tabeli Przedmiaru robót

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.23.31.20 - Roboty w zakresie budowy dróg 45.11.27.00 - Roboty w zakresie kształtowania terenu .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 10.000,00 złotych (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty takiego samego rodzaju, jak roboty objęte przedmiotem zamówienia (co najmniej 1 zadanie o wartości brutto minimum 400 tys. zł lub 2 zadania o wartości brutto minimum 200 tys. zł). Roboty takiego samego rodzaju, czyli wykonanie robót w zakresie prac dotyczących budowy, odbudowy, przebudowy lub remontu, w których występowały następujące grupy robót: roboty ziemne (ST 02.00), roboty drogowe (ST 04.00), lub podobne na terenie innego kraju wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku złożenia wykazu wykonanych robót budowlanych, w którym wartości wykazanych robót budowlanych wyrażone będą w walucie obcej, to dla potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu mogą spełniać powyższy warunek łącznie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, tj.:Narzędzia i urządzenia (o parametrach minimalnych) z podaniem ich charakterystyk technicznych, niezbędne do wykonania zamówienia: koparka jednonaczyniowa min.0,6m3 (1 szt.), spycharka gąsienicowa 100KM (1 szt.), samochód samowyładowczy 15-20t (2 szt.), walec statyczny samojezdny 10t (1 szt.). Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu mogą spełniać powyższy warunek łącznie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Kierownik budowy z minimum 5-letnim stażem pracy w bezpośrednim wykonawstwie ogólnobudowlanym z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w zakresie odpowiadającym im, lecz uzyskanymi przed wejściem w życie ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) legitymujący się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego - ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r nr 5 poz. 42 z późniejszymi zmianami) lub wykonawca winien wykazać dysponowanie osobą, która spełnia warunki zawarte w art. 12a ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane. Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu mogą spełniać powyższy warunek łącznie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej do realizacji przedmiotowego zadania w wysokości nie mniejszej niż 100 tys. zł. W przypadku złożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy wyrażona będzie w walucie obcej, to dla potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie nie mniejszej niż 100 tys. zł. W przypadku złożenia polisy, w której wysokość ubezpieczenia Wykonawcy wyrażona będzie w walucie obcej, to dla potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu mogą spełniać powyższy warunek łącznie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy wraz z załącznikami. Należy wypełnić załączony wzór formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 01 do niniejszej SIWZ oraz załączniki: 1a - Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 1b - Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 1c-Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia 1d - Oświadczenie innego podmiotu o braku podstaw do wykluczenia (jeżeli dotyczy) Oferta cenowa winna być podana w wypełnionym formularzu ofertowym. Formularz ofertowy oraz załącznik nr 1a należy przedstawić w oryginale. Załącznik nr 1b, 1c oraz 1d (jeżeli dotyczy) do Formularza ofertowego należy przedstawić w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. Upoważnienie (pełnomocnictwo) dla osoby (lub osób) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. Pełnomocnictwo dla osoby (lub osób) do reprezentowana Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (przypadku Wykonawców występujących wspólnie) Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 4. Wyceniona Tabela Przedmiaru robót Wykonawca winien ją opracować w układzie zgodnym z układem Tabeli przedmiaru robót stanowiącą zał. nr 03 SIWZ. Dokument ten winien posiadać datę sporządzenia, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Dokument należy przedstawić w oryginale.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, obejmujących w szczególności: I.Zmianę w zakresie wynagrodzenia, o jakim mowa w § 7 ust. 2 Umowy - w sytuacji, gdy w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową koniecznym jest wprowadzenie zmian w Tabeli przedmiaru robót. II.Zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia 1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi archeologicznymi, w szczególności: a)klęski żywiołowe; b)warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 00C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, wysokie i zbyt niskie stany wód, gruba pokrywa śnieżna; c)niewypały i niewybuchy; d)wykopaliska archeologiczne; e)odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.); f)odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.), 2. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a)przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; b)odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 3.inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w szczególności: a)brak możliwości dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych; b)protesty mieszkańców; c)konieczność prowadzenia postępowania egzekucyjnego, co do wydania nieruchomości; 4. ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych, warunkujących terminowe wykonanie zamówienia podstawowego. III.Zmianę sposobu spełnienia świadczenia 1.zmiany technologiczne, w szczególności: a)niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b)pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; c)pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; d)konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; f)odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; g)konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. IV.Zmianę osobową a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. Zamawiający nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby o niższych kwalifikacjach lub doświadczeniu niż wykazano w warunkach udziału w przedmiotowym postępowaniu; b)zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym; c)rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ; d)zmiany osób do nadzorowania robót. V.Pozostałe zmiany a)zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; b) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 K.c. z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości o której mowa a art. 397 ksh; i innych, które nie będą ingerować w określenie przedmiotu zamówienia. VI.Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności: a)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); b)zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wroclaw.rzgw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: RZGW we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław, parter, pok. 16. SIWZ można wykupić osobiście po złożeniu pisemnego wniosku. Opłata: 29,33 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2013 godzina 09:30, miejsce: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34, pok. 13, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.