eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Tomyśl › Dostawa mebli, wózków, wyrobów za stali nierdzewnej i pozostałego wyposażenia dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu SPZOZ w Nowym Tomyślu

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2017-12-06Ogłoszenie nr 628933-N-2017 z dnia 2017-12-06 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi: Dostawa mebli, wózków, wyrobów za stali nierdzewnej i pozostałego wyposażenia dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu SPZOZ w Nowym Tomyślu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
WRPO na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 "Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną", Poddziałania 9.1.1 "Infrastruktura ochrony zdrowia"

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi, krajowy numer identyfikacyjny 63982000400000, ul. ul. Poznańska  30 , 64300   Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 4427314, 4427311, e-mail spzoz18@post.pl, faks 614 422 152.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital-nowytomysl.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szpital-nowytomysl.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą
Adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli, wózków, wyrobów za stali nierdzewnej i pozostałego wyposażenia dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu SPZOZ w Nowym Tomyślu
Numer referencyjny: SPZOZ_NT/DZP/PN/ 10 /17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia z podziałem na 6 części (Pakiety): mebli, wózków do transportowania pacjentów i inwalidzkich, wózków do transportu materiałów sterylnych, regałów i wyrobów za stali nierdzewnej i pozostałego wyposażenia dla potrzeb rozbudowanego Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków WRPO na lata 2014-2020 na niniejsze zadania w ramach Działania 9.1 "Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną", Poddziałania 9.1.1 "Infrastruktura ochrony zdrowia". Szczegółowy opis poszczególnych części (Pakietów) zawarty jest w Załącznikach 2A- do 2F do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, w którym podano ilości oraz parametry techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamówienia oraz w załączniku 1A - Formularzu asortymentowo-ilościowo-cenowy. Pakiet nr 1 - obejmuje dostawę mebli (na Blok operacyjny i Oddz. Ortopedii i traumatologii Narządu Ruchu) Pakiet nr 2 - obejmuje dostawę Zestawu do transportu i przechowywania kontenerów sterylizacyjnych oraz wózka i pojemnika na Blok operacyjny Pakiet nr 3 - obejmuje dostawę regałów i stołów ze zlewem wykonanych ze stali nierdzewnej. Pakiet nr 4 - obejmuje dostawę wyposażenia Bloku operacyjnego ze stali nierdzewnej (m.in. podestów, taboretów, stolików operacyjnych, wózków medycznych, regałów, stojaków) Pakiet nr 5 - obejmuje dostawę wózków do transportu chorych w pozycji leżącej Pakiet nr 6 - obejmuje dostawę wózków inwalidzkich, stojaków, taboretów szpitalnych 2. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia: a) Cały przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie narzucone obowiązującymi przepisami prawa wymaganiami dotyczącymi dopuszczenia do obrotu oraz posiadać wymagane przepisami prawa zezwolenia oraz certyfikaty. b) Zamawiający wymaga, aby sprzęt, który jest zakwalifikowany do wyrobów medycznych spełniał narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadał świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.) c) W dostawie może występować wyłącznie sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny i po zamontowaniu/zainstalowaniu gotowy do pracy i użytkowania, bez dodatkowych kosztów, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2017. d) Sprzęt będący przedmiotem zamówienia będzie dostarczony do Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu na koszt Wykonawcy w terminie max. do 6 tygodni, licząc od dnia zawarcia umowy, po wcześniejszym (min. 2 dni robocze przed planowaną dostawą tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy) ustaleniu telefonicznym konkretnego dnia dostawy. e) W zakresie realizacji dostawy Wykonawca winien zapewnić montaż (instalację) oraz pozostawić miejsca dostawy w stanie uporządkowanym, w tym usunąć i zutylizować powstałe odpady. f) Wszelkie szkody i koszty spowodowane niewłaściwym opakowaniem i formą transportu obciążają Wykonawcę. g) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na sprzęt (wyroby) będący przedmiotem umowy, na okres zaoferowany przez Wykonawcę jednak nie krótszy niż 24 m-ce licząc od daty podpisania protokołu odbioru. h) Wykonawca będzie dokonywał naprawy gwarancyjnej w miejscu użytkowania sprzętu(wyrobów), chyba, że rodzaj uszkodzenia wymaga naprawy w siedzibie Wykonawcy. Przewóz do i z miejsca naprawy następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. i) Wykonawca po zrealizowanej dostawie potwierdzonej protokołem odbioru wystawi fakturę zawierającą nazwę, ilość, cenę jednostkową, cenę łączną oraz termin płatności zgodne z podanymi w "Formularzu ofertowym" Wykonawcy oraz wymogami SIWZ. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. otrzyma największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria oceny, a jej wybór zostanie zatwierdzony przez Dyrektora SPZOZ w Nowym Tomyślu 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej a) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 4 PZP. b) W przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ. c) Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego. Wykonawca w takim przypadku obowiązany jest przedstawić w ofercie wykaz rozwiązań równoważnych, pozycję, której rozwiązanie równoważne dotyczy oraz szczegółowy opis rozwiązania równoważnego. Celem Zamawiającego jest jedynie pozyskanie w jak najniższych kosztach łącznych przedmiotu zamówienia najwyższej jakości i funkcjonalności. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 5. Zamówienie zostało podzielone na pakiety od nr 1. do nr 6. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia bądź ofertę częściową na jeden bądź kilka pakietów. Wykonawca nie może złożyć oferty częściowej uwzględniającej jedynie część asortymentu lub zadań z danego pakietu. Opis poszczególnych części zamówienia (pakietów) został zamieszczony w Załącznikach 2A, 2B, 2C, 2D, 2E oraz 2F do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (stanowiących integralną część Oferty).

II.5) Główny kod CPV: 33192000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33192300-5
39131000-9
33192340-7
33193120-6
33192120-9
39113700-4
39113200-9
33191100-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
42

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia do 20% wartości zamówienia na zasadach prawa opcji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji w okresie do 6 m-cy od udzielenia zamówienia. Nie stanowi to jednak obowiązku, z którego Wykonawcy przysługiwałoby roszczenie wobec Zamawiającego.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; c) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt a) stosuje się odpowiednio.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

a) materiały informacyjne oferowanych wyrobów (np. katalogi, ulotki, materiały informacyjne bądź instrukcję obsługi, certyfikaty, materiały producenta (lub dystrybutora) bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane parametry techniczne oferowanych wyrobów) w języku polskim/przetłumaczonych na język polski/, zawierające opis potwierdzające spełnienie parametrów określonych przez Zamawiającego w Załącznikach nr 2A, 2B, 2C, 2D, 2E i/lub 2F Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danego przedmiotu (w ramach Pakietów objętych ofertą Wykonawcy). Autentyczność ww. materiałów musi zostać poświadczona przez wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca w materiałach jednoznacznie wskazał, której pozycji wyszczególnionej w Załącznikach 2A - 2F informację dotyczą oraz zaznaczyć w ww. dokumencie wymagane parametry oferowanych produktów. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. b) Deklaracja zgodności/Certyfikat/deklaracja CE, Wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, Certyfikaty PN:EN ISO 9001:2008 oraz PN:EN ISO 13485:2003 (lub równoważne) - dotyczące: wdrożenia systemu zarządzania jakością oraz Systemu Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych, atest PZH potwierdzający, że wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia, dokumenty potwierdzające parametry oferowanych wyrobów wystawione przez niezależne jednostki badawcze - zgodnie z wymogami dla danego Pakietu (dokumenty wymienione w Zał. 2A - 2F do SIWZ) .

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) wypełniony i podpisany formularz "OFERTA", sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: cenę ofertową brutto, oświadczenia Wykonawcy wraz z informacją o części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy; b) Opis spełnienia oferowanego sposobu wykonania umowy: Wypełniony Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zał. 2A, 2B, 2C, 2D, 2E i/lub 2F - dla części/Pakietu na który składa ofertę Wykonawca, c) Wypełniony Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy (wg wzoru stanowiącego załącznik 1A do SIWZ) dla części /Pakietu objętego ofertą Wykonawcy. d) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, e) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (na zasadach określonych w art. 23 Ustawy Pzp). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wszystkich stron, które powinno dokładnie określać zakres umocowania. f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy (wg wzoru: Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. f) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1, tj. że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania - (wg wzoru: Zał. nr 3 do SIWZ)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto60,00
Okres gwarancji i rękojmi30,00
Termin realizacji dostawy10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszcza się zmiany w umowie, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) 2. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie: a) wydłużenia okresu gwarancji w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na wydłużenie okresu gwarancji; b) zmiany terminu wykonania (czasu trwania) umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub których Wykonawca przy dołożeniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć albo przewidzieć; c) numeru katalogowego/kodu produktu będącego przedmiotem umowy w przypadku zmiany numeru katalogowego/kodu; d) zmiany danych stron (m.in. siedziby, adresu, nazwy); e) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych. 2. Okoliczności i warunki dokonania zmiany nie oznaczają roszczenia żadnej ze stron o zmianę, stanowiąc jedynie prawną możliwość dokonania zmiany umowy za zgodą stron. 3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w ppkt 1), b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ustawy Pzp; 6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3a. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 oraz pkt 4 lit. b, zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 3b. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 6, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 3d. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 6, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień. 3e. Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 3 pkt 4. 4. Z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić każda ze stron. 5. We wniosku o dokonanie zmian, Strona winna uzasadnić konieczność takich zmian. W przypadku niewystarczającego uzasadnienia, Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na dokonanie zmian Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Pakiet nr 1 Meble wraz z wyposażeniem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet obejmuje dostawę mebli (na Blok operacyjny i Oddz. Ortopedii i traumatologii Narządu Ruchu). Szczegółowy opis części (Pakiet) zawarty jest w Załączniku 2A do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, w którym podano ilości oraz parametry techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamówienia oraz w załączniku 1A - Formularzu asortymentowo-ilościowo-cenowym dla Pakietu nr 1. Wszystkie oferowane meble i wyposażenie - nowe, wyprodukowane w roku, w którym będą dostarczane lub w roku poprzedzającym, nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń i użytkowników.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33192000-2, 33192300-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Okres gwarancji i rękojmi30,00
Termin realizacji dostawy10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia do 20% wartości zamówienia na zasadach prawa opcji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji w okresie do 6 m-cy od udzielenia zamówienia. Nie stanowi to jednak obowiązku, z którego Wykonawcy przysługiwałoby roszczenie wobec Zamawiającego.


Część nr: 2Nazwa: Pakiet nr 2 Zestaw do transportu i przechowywania kontenerów sterylizacyjnych oraz wózki i pojemniki na Blok operacyjny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet obejmuje: I. Zestaw do transportu i przechowywania kontenerów sterylizacyjnych - 1 kpl II. Wózek do zbierania odpadków - 1 szt III. Pojemnik do zbierania brudnej bielizny - 1 szt Szczegółowy opis części (Pakietu) zawarty jest w Załączniku 2B do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, w którym podano ilości oraz parametry techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamówienia oraz w załączniku 1A - Formularzu asortymentowo-ilościowo-cenowym dla Pakietu nr 2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33191100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Okres gwarancji i rękojmi30,00
Termin realizacji dostawy10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia do 20% wartości zamówienia na zasadach prawa opcji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji w okresie do 6 m-cy od udzielenia zamówienia. Nie stanowi to jednak obowiązku, z którego Wykonawcy przysługiwałoby roszczenie wobec Zamawiającego.


Część nr: 3Nazwa: Pakiet nr 3 Regały i zlewy ze stali nierdzewnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet obejmuje: I. Regały ze stali nierdzewnej - 38 szt. II. Stół szkieletowy ze zlewem umieszczonym centralnie - 2 szt. Szczegółowy opis części (Pakiet) zawarty jest w Załączniku 2C do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, w którym podano ilości oraz parametry techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamówienia oraz w załączniku 1A - Formularzu asortymentowo-ilościowo-cenowym dla Pakietu nr 3.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39131000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Okres gwarancji i rękojmi30,00
Termin realizacji dostawy10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia do 20% wartości zamówienia na zasadach prawa opcji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji w okresie do 6 m-cy od udzielenia zamówienia. Nie stanowi to jednak obowiązku, z którego Wykonawcy przysługiwałoby roszczenie wobec Zamawiającego.


Część nr: 4Nazwa: Pakiet nr 4. Wyposażenie Bloku operacyjnego ze stali nierdzewnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet obejmuje: Wyposażenie Bloku operacyjnego: I. Regał na fartuchy RTG- 1 kpl II. Regał listwowy (z wieszakami do obuwia) - 1 kpl III. Wózek do przewożenia materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych - 1 szt IV. Wózek medyczny z wyposażeniem- 1 kpl V. Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych - 1 szt. VI. Stolik do materiałów medycznych i narzędzi chirurgicznych z dwoma pojemnikami- 1 szt. VII. Stolik opatrunkowy- 2 szt. VIII. Stolik opatrunkowy- 1 szt. IX. Stojak z misą podgrzewaną- 1 kpl. X. Podest operacyjny dwustopniowy- 1 szt. XI. Podest operacyjny jednostopniowy- 2 szt. XII. Taboret z siedziskiem okrągłym bez oparcia - 2 szt. XIII. Taboret z siedziskiem okrągłym i oparciem - 2 szt. XIV. Taboret z siedziskiem w kształcie siodła - 1 szt. XV. Wiadro mobilne - 2 szt. Szczegółowy opis części (Pakiet) zawarty jest w Załączniku 2D do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, w którym podano ilości oraz parametry techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamówienia oraz w załączniku 1A - Formularzu asortymentowo-ilościowo-cenowym dla Pakietu nr 4.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33192000-2, 39131000-9, 33192340-7, 39113700-4, 39113200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Okres gwarancji i rękojmi30,00
Termin realizacji dostawy10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia do 20% wartości zamówienia na zasadach prawa opcji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji w okresie do 6 m-cy od udzielenia zamówienia. Nie stanowi to jednak obowiązku, z którego Wykonawcy przysługiwałoby roszczenie wobec Zamawiającego.


Część nr: 5Nazwa: Pakiet nr 5 Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet obejmuje: Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej - 6 szt Szczegółowy opis części (Pakiet) zawarty jest w Załączniku 2E do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, w którym podano ilości oraz parametry techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamówienia oraz w załączniku 1A - Formularzu asortymentowo-ilościowo-cenowym dla Pakietu nr 5.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33192120-9, 33192000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Okres gwarancji i rękojmi30,00
Termin realizacji dostawy10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia do 20% wartości zamówienia na zasadach prawa opcji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji w okresie do 6 m-cy od udzielenia zamówienia. Nie stanowi to jednak obowiązku, z którego Wykonawcy przysługiwałoby roszczenie wobec Zamawiającego.


Część nr: 6Nazwa: Pakiet nr 6. Wózki inwalidzkie, stojaki, taborety szpitalne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet obejmuje: Wyposażenie na Oddz. Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu: I. Wózki inwalidzkie - 2 szt II. Taboret szpitalny - szt 29 III. Stojak na kroplówki - 17 szt. IV. Stojak z półką na kardiomonitor - 2 szt. Szczegółowy opis części (Pakiet) zawarty jest w Załączniku 2F do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, w którym podano ilości oraz parametry techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamówienia oraz w załączniku 1A - Formularzu asortymentowo-ilościowo-cenowym dla Pakietu nr 6.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33193120-6, 33192300-5, 39113200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Okres gwarancji i rękojmi30,00
Termin realizacji dostawy10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia do 20% wartości zamówienia na zasadach prawa opcji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji w okresie do 6 m-cy od udzielenia zamówienia. Nie stanowi to jednak obowiązku, z którego Wykonawcy przysługiwałoby roszczenie wobec Zamawiającego.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.