eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stara Błotnica › " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Błotnica"Ogłoszenie z dnia 2017-12-06Ogłoszenie nr 628928-N-2017 z dnia 2017-12-06 r.

Gmina Stara Błotnica: " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Błotnica"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stara Błotnica, krajowy numer identyfikacyjny 67022401900000, ul. Stara Błotnica  46 , 26806   Stara Błotnica, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 385-77-90, e-mail przetargi@starablotnica.pl, faks 48 383-50-92.
Adres strony internetowej (URL): www.starablotnica.bip.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.starablotnica.bip.org.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta powinna być sporządzone w formie pisemnej , pismem czytelnym
Adres:
Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Stara Błotnica, Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica pokój nr 12


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Błotnica"
Numer referencyjny: B.271.7.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Stara Błotnica, wyposażenie tych nieruchomości w worki do zbiórki odpadów zmieszanych oraz segregowanych. Do obowiązków wykonawcy należy także wyposażenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniając jego funkcjonowanie 2 razy w miesiącu. Wykonawca będzie miał obowiązek przeprowadzenia objazdowych zbiórek (,,od domu do domu") odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon. I. SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Określenie przedmiotu zamówienia. 1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Stara Błotnica, w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, w tym: a) każdej ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych sprzed nieruchomości mieszkańców; b) każdej ilości selektywnie zgromadzonych odpadów komunalnych sprzed nieruchomości mieszkańców w podziale na następujące frakcje: - papier i tektura wraz z opakowaniami wielomateriałowymi; - szkło i opakowania szklane; - tworzywa sztuczne; - metale; - odpady zielone i bioodpady; c) każdej ilości odpadów komunalnych dostarczonych przez mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w miejscowości Czyżówka 42 - plac przy Oczyszczalni Ścieków, w podziale na następujące frakcje: - papier i tektura wraz z opakowaniami wielomateriałowymi; - metale; - tworzywa sztuczne; - szkło i opakowania szklane; - meble i inne odpady wielkogabarytowe; - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; - odpady budowlane i rozbiórkowe; - zużyte opony; - odpady niebezpieczne (chemikalia, opakowania po środkach ochrony roślin, przeterminowane lekarstwa, świetlówki, baterie i akumulatory, itp.); - tekstylia i odzież; - odpady zielone; - popiół i żużel. 2) odbiór i zagospodarowanie odpadów o następujących kodach: KOD ODPADU NAZWA ODPADU 10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 03 Opakowania z drewna 15 01 04 Opakowania z metali 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 07 Opakowania ze szkła 15 01 09 Opakowania z tekstyliów 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 16 01 03 Zużyte opony 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 02 Gruz ceglany 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 17 01 82 Inne nie wymienione odpady 17 02 01 Drewno 17 02 02 Szkło 17 02 03 Tworzywa sztuczne 17 03 80 Odpadowa papa 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 17 04 02 Aluminium 17 04 03 Ołów 17 04 04 Cynk 17 04 05 Żelazo i stal 17 04 06 Cyna 17 04 07 Mieszaniny metali 17 04 11 Kable i inne nie wymienione w 17 04 10 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 20 01 01 Papier i tektura 20 01 02 Szkło 20 01 10 Odzież 20 01 11 Tekstylia 20 01 13* Rozpuszczalniki 20 01 14* Kwasy 20 01 15* Alkalia 20 01 17* Odczynniki fotograficzne 20 01 19* Środki ochrony roślin 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rteć 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 20 01 31* Leki cytoksyczne i cytostatyczne 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 10 06 02 lub 10 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 20 01 39 Tworzywa sztuczne 20 01 40 Metale 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 3) wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Stara Błotnica, w worki do zbiórki odpadów komunalnych gromadzonych w sposób zmieszany i selektywny na czas trwania umowy; 4) wyposażenie w pojemniki i kontenery Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w taki sposób aby zagwarantować możliwość selektywnej zbiórki i zapobiec gromadzeniu odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym; 5) prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zapewniając jego funkcjonowanie 2 razy w miesiącu; 6) ustalenie z Zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów komunalnych gromadzonych w sposób zmieszany i selektywny z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Stara Błotnica; 7) ustalenie z Zamawiającym harmonogramu funkcjonowania Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych; 8) prowadzenie objazdowych zbiórek (,, od domu do domu") odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon - 2 razy w roku (preferowane miesiące to kwiecień i październik). 2. Szczegółowe uwarunkowania zamówienia. 2.1. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych: 1) w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego, 2) w terminach i z częstotliwością wynikającą z przyjętego harmonogramu odbioru, 3) niezależnie od warunków atmosferycznych, 4) pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji, w sposób zapewniający zachowanie segregacji, 5) w sposób sprawny, gwarantujący bezpieczeństwo ruchu drogowego, ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu drogowym, w korzystaniu z nieruchomości, z uwzględnieniem zabezpieczenia przewożonych odpadów przed pyleniem i rozsypywaniem. 2.2. Wykonawca odbiera i transportuje odpady, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów gromadzenia odpadów jest utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg itp. Trasy zbiórki przebiegają po drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych a także wewnętrznych drogach wiejskich, gruntowych. Niektóre posesje są znacznie oddalone od centrów wsi, ( 77 posesji w 2017 roku) zwłaszcza zimą i jesienią do niektórych miejsc utrudniony jest dojazd. Wykonawca musi dysponować na tę okoliczność mniejszym samochodem umożliwiającym odbiór odpadów zgodnie z harmonogramem. 2.3. W razie awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pojazdu zastępczego. 2.4. Wykonawca zapewnia przez cały okres realizacji zamówienia: 1) system monitorowania pracy sprzętu obejmujący bieżące śledzenie pozycji pojazdów w oparciu o wykorzystanie systemu GPS i komunikowanie się z nim w dowolnym momencie w celu odczytu ww. danych; 2) dostęp Zamawiającemu do zapisów pozwalających odtworzyć historię pracy sprzętu wraz z podaniem konkretnych adresów odbioru. 2.5. Wykonawca ma obowiązek porządkowania terenu w miejscu wystawienia worków z odpadami komunalnymi w przypadku jego zanieczyszczenia wynikającego z uszkodzenia worka. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru z miejsc wystawienia worków ewentualnych rozsypanych oraz luźnych odpadów (np. odpady rozrzucone przez zwierzęta). 2.6. Wykonawca odbiera odpady wystawione przez mieszkańców w dostępnym miejscu: przed posesją, na podjeździe, przy drodze publicznej. 2.7. Wykonawca zobowiązany jest do kontroli realizowania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W sytuacji stwierdzenia braku segregacji lub jej niewłaściwego wykonania Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady jako odpady zmieszane komunalne. Przed zabraniem Wykonawca sporządza dokumentację fotograficzną lub inną, która potwierdza jego zastrzeżenia. W przypadku gdy Wykonawca stwierdzi, iż w worku przeznaczonym do selektywnej zbiórki znajdują się odpady inne niż podlegające segregacji lub mieszkaniec przekazał do odbioru błędnie zakwalifikowany odpad, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia worka lub tego przedmiotu informacją ,,nieprawidłowo posegregowane" np., w postaci naklejki wykonanej przez Wykonawcę i sporządzenia dokumentacji fotograficznej potwierdzającej jego zastrzeżenia. O powyższej sytuacji powiadamia Zamawiającego w formie pisemnej wraz z dołączoną dokumentacją fotograficzną w terminie 2 dni roboczych. Dopuszcza się formę elektroniczną. 2.8. Wykonawca ma obowiązek odbierania zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach będących własnością właściciela nieruchomości, jeżeli spełniają odpowiednie normy i umożliwiają odbiór odpadów sprzętem, którym dysponuje Wykonawca. 2.9. Wykonawca ma obowiązek odbierania odpadów selektywnie gromadzonych w workach będących własnością właścicieli nieruchomości (niezależnie od koloru worka). Jeżeli umożliwiają identyfikację rodzaju zgromadzonego odpadu. 2.10. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych podczas lub w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu lub zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas lub w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 2.11. Wykonawca jest zobowiązany, aby w trakcie odbioru odpadów komunalnych realizowanych na rzecz Zamawiającego nie odbierać jednocześnie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, które nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami. 2.12. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla radomskiego regionu gospodarki odpadami zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, zobowiązany jest do ich przekazania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, z późniejszymi zmianami. 2.13. Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób umożliwiający osiągnięcie określonych: 1) w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - poziomów recyklingu, przygotowani do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów: a) papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło: - w roku 2018 - co najmniej 30%; b) inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe: - w roku 2018 - co najmniej 50%; 2) w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku: a) w roku 2018 - co najmniej 40%. 2.14. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia ewidencji odpadów oraz dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem niniejszego zamówienia zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. 2.15. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu w formie papierowej miesięcznych raportów ( wzór - załącznik nr 8 do SIWZ) zawierających informacje o: 1) masie poszczególnych rodzajów odebranych w ramach realizacji umowy odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania; 2) masie poszczególnych rodzajów odebranych w ramach realizacji umowy odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny oraz sposobie ich zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji do której zostały przekazane; 3) liczbie nieruchomości, z których zostały odebrane odpady komunalne w ramach realizacji umowy; 4) nieruchomościach, w których właściciele zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z zadeklarowanym sposobem zbierania odpadów. 2.16. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1289 z późn. zm.). Do wyżej wymienionych raportów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dowodów dostarczania odpadów do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, tj. karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów oraz dokumenty potwierdzające recykling i odzysk. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: osób wykonujących czynności bezpośrednio związanych z odbiorem, załadunkiem, transportem, wyładunkiem odpadów. Dane osób wykonujących wskazane wyżej prace zostaną ujęte w umowie z wykonawcą (w formie załącznika). Każdorazowa zmiana załącznika w przypadku wystąpienia konieczności zmiany danych osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia nie wymaga aneksu do umowy (wykonawca przedstawia korektę załącznika w przypadku zmiany osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia do wiadomości zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę na zasadach wskazanych we wzorze umowy. Zaniechanie obowiązku zatrudnienia na umowę o prace skutkuje powstaniem odpowiedzialności wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia. Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnieniu wszystkich osób wskazanych w wykazie na podstawie umowy o pracę 3. Wyposażenie nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów. 3.1. Wykonawca wyposaży każde gospodarstwo domowe w: 4 szt. worków czarnych, 2 szt. worków żółtych i po 1 szt. z pozostałych kolorów do dnia 02 stycznia 2018 roku. 3.2. W trakcie realizacji zobowiązań zawartych w umowie Wykonawca ma obowiązek dostarczyć właścicielowi nieruchomości, w dniu odbioru odpadów, tyle worków ile odebrał z zachowaniem kolorystyki. 3.3 Worki muszą być oznaczone przez Wykonawcę informacją o rodzaju odpadów, które należy w nich gromadzić. Worki muszą też być oznaczone nazwą, adresem i numerem telefonu Wykonawcy. 3.4. Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: 1) materiał - folia LDPE, 2) pojemność - 120 l, 3) grubość - co najmniej 60 mikronów, 4) nadruk - jednostronny, 5) kolory: - czarny - odpady komunalne-bytowe, - niebieski - papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury - żółty - tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe - biały - szkło bezbarwne - zielony - szkło kolorowe i opakowania szklane, - brązowy - odpady zielone i bioodpady. 3.5. Szacunkowa ilość worków ( na cały okres umowy) to: 1) worki czarne - ok. 62 000 szt.(4szt./miesiąc/gospodarstwo), 2) worki żółte - ok. 40 000 szt.(2szt./miesiąc/gospodarstwo), 3) worki biały - ok. 4 000szt.(1szt./miesiąc/gospodarstwo), 4) worki niebieski - ok. 9 000 szt. (1szt./3 miesiące/ gospodarstwo), 5) worek zielony - ok. 7 500 szt. (1 szt./2 miesiące/gospodarstwo), 6) worek brązowy - ok. 15 500 szt. (1szt./miesiąc/gospodarstwo). 3.6. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia do siedziby Zamawiającego 1 raz na kwartał po 100 szt. Worków każdego rodzaju. 4. Wyposażenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 4.1. W czasie trwania umowy Wykonawca prowadzi Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Czyżówka 42, na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków. Wykonawca uzyska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymagane zezwolenia i decyzje na prowadzenie PSZOK-u. Teren na którym zlokalizowany jest PSZOK będzie użyczony Wykonawcy bezpłatnie na czas trwania umowy. Teren ten jest ogrodzony, oświetlony, utwardzony, monitorowany, nie posiada wagi. Po stronie Wykonawcy jest wyposażenie PSZOK w wagę do ważenia dostarczonych odpadów. 4.2. Prowadzenie PSZOK polega w szczególności na : 1) wyposażeniu PSZOK w odpowiednio oznakowane kontenery i pojemniki dla poszczególnych selektywnie gromadzonych odpadów: a) kontenery otwarte typu KP7 - 2 szt. (na odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe), b) kontenery zamknięte 1,1 m^3 - 10 szt. ( papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, popiół i żużel, odpady zielone, tekstylia i odzież, odpady niebezpieczne), 2) przyjmowanie wymienionych w punkcie 4.3. poszczególnych rodzajów odpadów dostarczonych wyłącznie przez mieszkańców Gminy Stara Błotnica po okazaniu dowodu uiszczania opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi; 3) zapewnieniu funkcjonowania PSZOK przez cały okres umowy - dwa razy w miesiącu, zgodnie z podanym harmonogramem, 4) zapewnieniu osoby do obsługi PSZOK, 5) utrzymaniu czystości i porządku na terenie PSZOK, które obejmuje w szczególności: zamiatanie, bieżące wskazywanie mieszkańcom odpowiednich kontenerów do segregacji, zapobieganie ich przeładowania, utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, odbiór odpadów i przekazanie do dalszej obróbki; 6) prowadzenie ewidencji przyjmowanych odpadów, zawierającej datę przyjęcia, rodzaj odpadu lub jego ilość, dane osoby przekazującej; 4.3. Odpady komunalne przyjmowane do PSZOK; PSZOK będzie umożliwiał odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, a w szczególności: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów wykonywanych we własnym zakresie, odpady zielone; odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, odpady niebezpieczne (np.: przeterminowane lekarstwa, świetlówki, opakowania po farbach i lakierach) oraz popiół i żużel. PSZOK umożliwia tylko i wyłącznie zbieranie odpadów stanowiących odpady komunalne, pochodzące z gospodarstw domowych. 5. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych. 5.1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne z następującymi częstotliwościami: 1) odpady komunalno-bytowe, odpady zielone i bioodpady - 1 raz w miesiącu; 2) opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale - 1 raz w miesiącu; 3) szkło, opakowania szklane, papier i tektura - 1 raz w miesiącu; 4) odpady gromadzone w PSZOK - w zależności od zapełnienia pojemników i kontenerów, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał i na każde telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego w ciągu 48 godzin. 5) zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon - dwa razy do roku ( preferowane miesiące to kwiecień i październik). 6. Harmonogram. 6.1. Wykonawca ma obowiązek opracować harmonogram odbioru odpadów komunalnych gromadzonych w sposób zmieszany i selektywny z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Stara Błotnica z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów odpadów. 6.2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych musi uwzględniać następujące zasady: 1) odbiór odpadów przez Wykonawcę musi odbywać się w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00, 2) harmonogram musi uwzględniać częstotliwość odbioru wskazaną w punkcie 5.1 , 3) harmonogram ma być opracowany w sposób przejrzysty, wskazując konkretne daty odbioru, z zachowaniem regularności i powtarzalności odbierania poszczególnych rodzajów odpadów, tj. odbiór z danej nieruchomości ma przypadać na ten sam dzień tygodnia, 4) w przypadku gdy odbiór przypada na dzień ustawowo wolny od pracy w harmonogramie ma być wskazana data odbioru przypadająca maksymalnie na 3 dni przed lub po dniu ustawowo wolnym, 5) w harmonogramie Wykonawca ma obowiązek umieścić dane teleadresowe, umożliwiające mieszkańcom kontakt zarówno z Wykonawcą, jak i z Zamawiającym, 6) dopuszcza się możliwość opracowania odrębnego harmonogramu zbiórki i odbioru odpadów z miejsc o utrudnionym dostępie. 6.3. Obowiązkiem Wykonawcy jest aktualizowanie harmonogramu w miarę zaistniałych potrzeb za zgodą Zamawiającego. Wywóz odpadów będzie się odbywał ściśle wg harmonogramu, uzgodnionego przez Wykonawcę i Zamawiającego jako załącznik do umowy. 6.4. Wykonawca odpowiada za dostarczenie harmonogramu mieszkańcom w wersji papierowej, a także za poinformowanie mieszkańców o zaistniałej zmianie przez przekazanie informacji w wersji papierowej do każdego gospodarstwa domowego. 6.5. Wykonawca dostarczy mieszkańcom harmonogram do dnia 02 stycznia 2018 roku. 7. Reklamacje. 7.1. W przypadku braku odbioru odpadów z nieruchomości zgodnie z harmonogramem Zamawiający przekazuje Wykonawcy zgłoszenie reklamacyjne. 7.2. Sytuacja, w której Wykonawca nie odbierze odpadów z powodu błędnie przeprowadzonej przez mieszkańca segregacji lub jej braku, a nie powiadomi o tym Zamawiającego zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 2.7, traktowana będzie jako brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem. 7.3. Wykonawca realizuje reklamację w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia oraz przesyła drogą elektroniczną podpisany przez Wykonawcę i właściciela nieruchomości, której dotyczy reklamacja, protokół realizacji reklamacji, potwierdzający wykonanie usługi ( w ciągu 24 godzin od dnia realizacji reklamacji). 7.4. Zgłoszenie reklamacyjne wskazane w punkcie 7.1. jest podstawą do naliczenia kar umownych za brak odbioru odpadów. W przypadku, gdy kary zastosowano w dwóch następujących po sobie okresach rozliczeniowych Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy Wykonawcy. 8. Dane ilościowe. 8.1. Ilość złożonych deklaracji - 1386 , w których wykazano 4 893 osób, w tym: - odpady segregowane - 1366 deklaracji na 4 841 osoby; - odpady niesegregowane - 20 deklaracji na 52 osób. 8.2. Ilość odpadów odebranych w roku 2016 - 456,91 Mg w tym: - zmieszane odpady komunalne - 272,06 Mg, - opakowania ze szkła - 67,12 Mg, - szkło - 15,23 Mg, - tworzywa sztuczne - 13,63 Mg, - inne frakcje zbierane selektywnie - 72,70 Mg, - odpady wielkogabarytowe - 4,01 Mg, - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - 4,44 Mg, - elektroodpady - 3,26 Mg. - zużyte opony - 4,46 Mg 8.3. Ilość odpadów odebranych w roku 2017 ( I- III kwartału) - 289,55 Mg, w tym: - zmieszane odpady komunalne - 138,36 Mg, - inne frakcje zbierane selektywnie - 81,04 Mg, - opakowania ze szkła - 51,10 Mg, - odpady wielkogabarytowe - 1,84 Mg, - elektroodpady - 5,72 Mg, - zużyte opony - 11,49 Mg. 8.4. Ilości odpadów odebranych z PSZOK W 2016 roku: 16 01 03 - zużyte opony 2,4 Mg 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu - 4,44 Mg 20 01 23 - urządzenia zawierające freony - 0,33 Mg 20 01 35 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - 1,18 Mg 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 - 3,26 Mg 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe - 0,70 Mg 10 01 01 - żule i popioły paleniskowe, pyły z kotłów _ 36,3 Mg 2017 rok I-III kwartał : 15 01 07 - opakowania ze szkła - 1,30 Mg 16 01 03 - zużyte opony - 6,25 Mg 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe -0,56 Mg 20 01 35 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - 0,575 Mg 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 - 1,33 Mg 20 01 23 -- urządzenia zawierające freony - 0,63 Mg 17 01 82 - inne nie wymienione odpady - 0 8.5. Ilość odpadu żużlu i popiołu została ujęta łącznie, jako inne frakcje zbierane selektywnie. 8.6. Powierzchnia gminy wynosi 9 624 ha. 8.7. Gminę tworzy 24 wsie sołeckie. Liczbę budynków mieszkalnych określa się na 1530. 8.8. Łączna liczba mieszkańców, na dzień 30.09.2017r. - 5414 osób. 8.9. Dane podane w punktach od 8.1. do 8.8. traktować należy jako informacje dodatkowe. Rzeczywista ilość mieszkańców oraz gospodarstw domowych objętych przedmiotem zamówienia może być odmienna od w/w ilości i nie może stanowić jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby punktów odbioru odpadów. Ich ilość może wzrosnąć lub zmaleć i jest zależna od informacji zawartych w złożonych deklaracjach prze właścicieli nieruchomości. Wykaz nieruchomości, na których odpady nie są segregowane Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy. III. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE POSIADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ POJAZDÓW I URZĄDZEŃ ORAZ BAZY MAGAZYNOWO-TRANSPORTOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM STAWIANYCH IM WYMAGAŃ 1. Wykonawca jest zobowiązany posiadać bazę magazynowo - transportową usytuowaną na terenie gminy lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Stara Błotnica, na terenie do którego posiada tytuł prawny. 2. Baza magazynowo - transportowa musi być wyposażona w miejsca do magazynowania selektywnie zbieranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, oraz powinna posiadać legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. 3. Przez cały okres świadczenia usług baza magazynowo -transportowa musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( Dz. U. z 2013 roku poz. 122). 4. W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego należy zapewnić, aby: 4.1. W posiadaniu Wykonawcy znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej oraz co najmniej jeden pojazd do odbioru odpadów z miejsc o utrudnionym dostępie; 4.2. Pojazdy były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 4.3. Na terenie bazy magazynowo-transportowej znajdowały się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. 5. W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy zapewnić aby: 5.1. Urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania, znajdujące się na terenie bazy magazynowo-transportowej, utrzymywane były we właściwym stanie technicznym i sanitarnym; 5.2. Pojazdy i urządzenia były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku oraz transportu; 5.3. Pojazdy i urządzenia były poddane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie; 5.4. Podmiot odbierający odpady komunalne posiadał aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w pkt. 5.3.; 5.5. Na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej; 6. W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów należy zapewnić, aby: 6.1. Konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady; 6.2. Pojazdy były wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postoju oraz systemie czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiający weryfikację tych danych. 6.3. Pojazdy były wyposażone w narzędzia i urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po ewentualnym wysypaniu odpadów na ziemie. 7. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 7.1 Jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców; 7.2 W przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile są już znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługę odbioru odpadów. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację odbioru odpadów. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych. 7.3 Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy. 8. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących prace objęte zakresem zamówienia w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. 8.1. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 8.2. Wykonawca składa wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania robót. Zamawiający nie dopuści do realizacji usługi wywozu odpadów do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy wykonawcy. 8.3. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy (wykonawca przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia do wiadomości zamawiającego). 8.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie o którym mowa w ust. 2. Osoby oddelegowane przez wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace zamawiający wzywa kierownika zmiany do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli zamawiającego. 8.5. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o prace osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ustępie 2 - jeżeli zamawiający o to wystąpi. 8.6. Wykonawca nie musi składać oświadczenia o zatrudnianiu wszystkich osób wskazanych w wykazie o którym mowa w ust. 2 na podstawie umowy o pracę do każdej faktury. 8.7. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne z tytułu: a) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w pkt. 8 osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 3 umowy za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę); b) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w pkt.8 osób niewskazanych w wykazie o którym mowa w ust. 2 - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 3 umowy za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana w wykazie o którym mowa w ust. 2) - dotyczy to także osób zatrudnionych przez podwykonawców; c) odmowy podania danych umożliwiających identyfikację wykonujących czynności wskazane w pkt.8 na zasadach określonych w ust.8. 5 - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 3 umowy za każdy stwierdzony przypadek

II.5) Główny kod CPV: 90533000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90513100-7
90514000-3
90511000-2
90512000-9
90500000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: a) Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Stara Błotnica, b) Posiada wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, c) zezwolenie Starosty lub Prezydenta (właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania Wykonawcy) na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów, wydane na podstawie art. 41 ust.1, 2 i 3 pkt. 2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, d) umowę (lub promesę jej zawarcia) lub decyzję w zakresie recyklingu odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - na odbiór odpadów segregowanych. Ocena spełniania tego warunku na podstawie dołączonego na wezwanie zamawiającego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego - Załącznik nr 4 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełniania tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2.3.1. posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełniania tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 2.3.2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym tj. - dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - jednym pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej, - jednym pojazdem do odbioru odpadów z miejsc o utrudnionym dostępie. 2.3.3.dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełniania tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

6.2 Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 6.3 Kopia NIP 6.4 Kopia Regon 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa powyżej, tj. w pkt 6.2 - 6.6: 7.1. Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Dokument, o którym mowa wyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7.2 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ważność dokumentu jak w pkt 7.1. 7.3 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może się zwrócić do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie informacji dotyczących tego dokumentu. 8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt 6.2 - 6.5 i 7 winny być złożone przez każdego z wykonawców.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z godnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), prowadzonego przez Wójta Gminy Stara Błotnica. 6.3 Aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych będących przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013r. poz.21 ze zm.)lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. 6.4 Aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, 6.5. Umowę (lub promesę jej zawarcia) lub decyzję w zakresie recyklingu odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - na odbiór odpadów segregowanych 6.6 Wykaz posiadanych co najmniej: - dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - jednego pojazdu do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej, - jednego pojazdu do odbioru odpadów z miejsc o utrudnionym dostępie. 7. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wskazanych w punkcie 6.2 i 6.6 na wezwanie Zamawiającego, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.z 2014r. poz. 1114 oraz 2016r. poz. 352).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1. Wypełniony formularz ofertowy (wg Załącznika Nr 2). 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. Nr 4a do SIWZ 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków Wykonawcy załącznik Nr 4 do SIWZ . 4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Brak jakiegokolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ofertowa brutto60,00
dodatkowy odbiór popiołu40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy 1. W związku z brzmieniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: 1) zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - pod warunkiem, że Wykonawca wykaże wpływ zmian określonych w pkt b) i c) na koszty realizacji umowy. 2) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących lub zmiany prawa miejscowego mających wpływ na sposób realizacji przedmiotu umowy, 3) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części umowy i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania przetargowego, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, 4) w innej niż wymienione sytuacji, na które nie miał wpływu Wykonawca lub Zamawiający, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy pomimo dochowania należytej staranności, utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, 5) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1; Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, c) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, d) ogłoszeniu likwidacji, e) zawieszeniu działalności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.