eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Mazowiecki › dostawa tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim ul. Barlickiego 23Ogłoszenie z dnia 2005-11-24

POZYCJA 62704

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Tomaszów Mazowiecki: dostawa tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim ul. Barlickiego 23

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Starostwo Powiatowe, do kontaktów: Urszula Koziorowska - Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Św. Antoniego 26, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 044 7242127, fax 044 7242727, e-mail: Powiat_Tom_Maz@piotrkow.home.pl, www.powiat-tomaszowski.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Starostwo Powiatowe, Urszula Koziorowska - Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Barlickiego 23, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. (0-44) 724 27 50, fax (0-44) 724 27 50, e-mail: inwestycje@powiat-tomaszowski.pl, www.powiat-tomaszowski.pl. 3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Starostwo Powiatowe, ul. Barlickiego 23, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. (0-44) 724 27 50, fax (0-44) 724 27 50, e-mail: inwestycje@powiat-tomaszowski.pl, www.powiat-tomaszowski.pl. 4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim ul. Barlickiego 23. 1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa tablic rejestracyjnych w ilościach i rodzajach podanych poniżej: Tablice jednorzędowe samochodowe - 7.000 kpl - zabytkowe - 5 kpl - indywidualne - 5 kpl badawcze - 2 kpl Tablice dwurzędowe samochodowe - 200 kpl - zabytkowe - 5 kpl - indywidualne - 2 kpl - badawcze - 1 kpl Tablice jednorzędowe do przyczep - 400 szt. - badawcze - 2 szt. Tablice dwurzędowe do przyczep - 100 szt - badawcze - 2 szt Tablice motocyklowo-ciągnikowe - 450 szt - zabytkowe - 5 szt - indywidualne - 2 szt Tablice motorowerowe - 220 szt. - zabytkowe - 2 szt. 1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim ul. Barlickiego 23. 1.5) Nomenklatura 1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 27.52.00.00 - Wyroby aluminiowe Kod CPV wg słownika 2008: 14.72.10.00 - Glin 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia 2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 Euro. 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 31.12.2006;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 8.000 PLN. 2) Warunki uczestnictwa 2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki udzialu w postępowaniu: 1. Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi, tożsame z niniejszym zamówieniem. 2. Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie at. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wykonawca musi spełniać warunki określone przepisami art. 22 ust 1 w/w ustawy oraz warunki zapisane w s.i.w.z.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia: 1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert: 2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3) Informacje administracyjne 3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 10.01.2006, cena - 30. 3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10.01.2006 godzina 10:00. 3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert. 3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 10.01.2006, godzina 10:30, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim ul. Barlickiego 23 pokój nr 1.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 2) Data wysłania ogłoszenia: 18.11.2005.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.