Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2005-11-24


POZYCJA 62704


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tomaszów Mazowiecki: dostawa tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim ul. Barlickiego 23

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Starostwo Powiatowe, do kontaktów: Urszula Koziorowska - Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Św. Antoniego 26, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 044 7242127, fax 044 7242727, e-mail: Powiat_Tom_Maz@piotrkow.home.pl, www.powiat-tomaszowski.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Starostwo Powiatowe, Urszula Koziorowska - Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Barlickiego 23, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. (0-44) 724 27 50, fax (0-44) 724 27 50, e-mail: inwestycje@powiat-tomaszowski.pl, www.powiat-tomaszowski.pl.
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Starostwo Powiatowe, ul. Barlickiego 23, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. (0-44) 724 27 50, fax (0-44) 724 27 50, e-mail: inwestycje@powiat-tomaszowski.pl, www.powiat-tomaszowski.pl.
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim ul. Barlickiego 23.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa tablic rejestracyjnych w ilościach i rodzajach podanych poniżej:
Tablice jednorzędowe samochodowe - 7.000 kpl
- zabytkowe - 5 kpl
- indywidualne - 5 kpl
badawcze - 2 kpl
Tablice dwurzędowe samochodowe - 200 kpl
- zabytkowe - 5 kpl
- indywidualne - 2 kpl
- badawcze - 1 kpl
Tablice jednorzędowe do przyczep - 400 szt.
- badawcze - 2 szt.
Tablice dwurzędowe do przyczep - 100 szt
- badawcze - 2 szt
Tablice motocyklowo-ciągnikowe - 450 szt
- zabytkowe - 5 szt
- indywidualne - 2 szt
Tablice motorowerowe - 220 szt.
- zabytkowe - 2 szt.
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim ul. Barlickiego 23.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):

Oryginalny kod CPV: 27.52.00.00 - Wyroby aluminiowe

Kod CPV wg słownika 2008: 14.72.10.00 - Glin

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 Euro.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 31.12.2006;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) Wymagane wadium: 8.000 PLN.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki udzialu w postępowaniu:
1. Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi, tożsame z niniejszym zamówieniem.
2. Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie at. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wykonawca musi spełniać warunki określone przepisami art. 22 ust 1 w/w ustawy oraz warunki zapisane w s.i.w.z.

SEKCJA IV: TRYBY


IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:
1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 10.01.2006, cena - 30.
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10.01.2006 godzina 10:00.
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 10.01.2006, godzina 10:30, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim ul. Barlickiego 23 pokój nr 1.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE


VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.
2) Data wysłania ogłoszenia: 18.11.2005.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Tomaszowie Mazowieckim »
więcej : Glin »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU