eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Przetarg nieograniczony na dostawę sterowanych numerycznie obrabiarek do metalu zamawiane na potrzeby projektu unijnego realizowanego przez Politechnikę Opolską (nr sprawy ZP/D/32/2013)

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-04-23

Opole: Przetarg nieograniczony na dostawę sterowanych numerycznie obrabiarek do metalu zamawiane na potrzeby projektu unijnego realizowanego przez Politechnikę Opolską (nr sprawy ZP/D/32/2013)
Numer ogłoszenia: 61855 - 2013; data zamieszczenia: 23.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Opolska , ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole, woj. opolskie, tel. 77 4498178, 4498177, faks 77 4498180.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.po.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę sterowanych numerycznie obrabiarek do metalu zamawiane na potrzeby projektu unijnego realizowanego przez Politechnikę Opolską (nr sprawy ZP/D/32/2013).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterowanych numerycznie obrabiarek do metalu, tj. frezarki oraz tokarki szczegółowo opisanych w wykazie rzeczowo-cenowym załącznik nr 2a i 2b do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.63.20.00 - Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu 42.62.11.00 - Tokarki sterowane komputerowo .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu każdy wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 5000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy). 2. Wadium może być wniesione w jednej z kilku następujących form : a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego : PKO S.A. nr rachunku: 74 1240 1633 1111 0010 0525 5655 z dopiskiem : Wadium w przetargu na dostawę na dostawę sterowanych numerycznie obrabiarek do metalu dla Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/XXX/2013) 4.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 oraz art. 24b) ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia musi wykazać, że: należycie wykonał, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 dostawy obrabiarek sterowanych numerycznie każda o wartości brutto min. 400 000 zł brutto Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie: a) wykazu głównych dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - z tego okresu, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, przygotowanego wg wzoru - załącznika nr 5 do SIWZ Za główne dostawy uznaje się dostawy niezbędne do wykazania spełnienia warunku tj.: 2 dostawy obrabiarek sterowanych numerycznie każda o wartości brutto min. 400 000,00 zł brutto. b) dowodów czy dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie (np.: referencje, protokoły odbioru)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 1 do SIWZ. 2. Kalkulacja cenowa, sporządzona w oparciu o wykaz rzeczowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2a i 2b do SIWZ 3. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy dołączyć dokument świadczący o wniesieniu wadium (gwarancję bankową, ubezpieczeniową, poręczenie bankowe lub inny wymieniony w pkt 13.2 SIWZ), 4. Pełnomocnictwo (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania firmy nie wynika z dokumentu rejestrowego) w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy PZP (patrz pkt 9 SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, umożliwiających wykonanie zamówienia, według załącznika nr 7 do SIWZ lub udowodnienia w inny sposób iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia np. przedłożenie zawartych umów czy oświadczeń

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: 1) Zmiana przedmiotu umowy w zakresie parametrów technicznych Sprzętu jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą obu Stron umowy. Zmiana ta nie może powodować pogorszenia parametrów technicznych dostarczanego Sprzętu. 2) Wydłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3.1 umowy, na wniosek Zamawiającego będzie możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Wykonawcy. 3) Wydłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3.1 umowy, na wniosek Wykonawcy będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych, tj. niezależnych od Wykonawcy. 4) Skrócenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3.1 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron umowy. 5) Zmniejszenie wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 2.1 umowy, jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach za zgodą obu Stron umowy. Zmiana taka nie może spowodować dostarczenia Sprzętu o gorszych parametrach technicznych niż przewidziane w wykazie rzeczowo - cenowym. 6) Zmiany warunków serwisowych, o których mowa w § 6, są możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wymagają zgody obu Stron umowy, 7) Zmiany w zakresie warunków płatności są możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wymagają zgody obu Stron umowy. 8) W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. 9) Dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, nie powodujące zmiany celu i istoty umowy, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy. 10) Jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty umowy, dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy. 11) W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy. 12) W przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 2.1 umowy. 5. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3, wymagają pozytywnej opinii osób, o których mowa w § 3 ust. 3.4 umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.po.opole.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika Opolska Sekcja Zamówień Publicznych 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, budynek nr 7, pokój 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2013 godzina 10:30, miejsce: Politechnika Opolska Sekcja Zamówień Publicznych 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, budynek nr 7, pokój 22.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dostawa realizowana jest na potrzeby projektu finansowanego ze środków unijnych z projektu współfinansowanego z EFRR RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Tytuł projektu: Optymalizacja parametryczna obróbki skrawaniem materiałów trudnoobrabialnych z uwzględnieniem kryterium jakości technologicznej warstwy wierzchniej - doposażenie laboratorium Katedry Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Opolskiej w Opolu; Oś priorytetowa: RPOP.01.00.00 - Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu; Działanie: RPOP.01.03.00 - Innowacje, badania, rozwój technologiczny; Poddziałanie: RPOP.01.03.01 - Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw; Nr umowy: RPOP.01.03.01-16-001/12-00).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.