Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-04-23

Opole: Przetarg nieograniczony na dostawę sterowanych numerycznie obrabiarek do metalu zamawiane na potrzeby projektu unijnego realizowanego przez Politechnikę Opolską (nr sprawy ZP/D/32/2013)

Numer ogłoszenia: 61855 - 2013; data zamieszczenia: 23.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Opolska , ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole, woj. opolskie, tel. 77 4498178, 4498177, faks 77 4498180. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę sterowanych numerycznie obrabiarek do metalu zamawiane na potrzeby projektu unijnego realizowanego przez Politechnikę Opolską (nr sprawy ZP/D/32/2013).


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterowanych numerycznie obrabiarek do metalu, tj. frezarki oraz tokarki szczegółowo opisanych w wykazie rzeczowo-cenowym załącznik nr 2a i 2b do SIWZ.II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

42.63.20.00 - Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu
42.62.11.00 - Tokarki sterowane komputerowo
.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu każdy wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 5000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy).
2. Wadium może być wniesione w jednej z kilku następujących form :
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym),
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego : PKO S.A. nr rachunku: 74 1240 1633 1111 0010 0525 5655 z dopiskiem : Wadium w przetargu na dostawę na dostawę sterowanych numerycznie obrabiarek do metalu dla Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/XXX/2013)
4.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 oraz art. 24b) ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
   Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia musi wykazać, że: należycie wykonał, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 dostawy obrabiarek sterowanych numerycznie każda o wartości brutto min. 400 000 zł brutto
   Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie:
   a) wykazu głównych dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - z tego okresu, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, przygotowanego wg wzoru - załącznika nr 5 do SIWZ
   Za główne dostawy uznaje się dostawy niezbędne do wykazania spełnienia warunku tj.: 2 dostawy obrabiarek sterowanych numerycznie każda o wartości brutto min. 400 000,00 zł brutto.
   b) dowodów czy dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie (np.: referencje, protokoły odbioru)III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1. Wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 1 do SIWZ.
2. Kalkulacja cenowa, sporządzona w oparciu o wykaz rzeczowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2a i 2b do SIWZ
3. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy dołączyć dokument świadczący o wniesieniu wadium (gwarancję bankową, ubezpieczeniową, poręczenie bankowe lub inny wymieniony w pkt 13.2 SIWZ),
4. Pełnomocnictwo (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania firmy nie wynika z dokumentu rejestrowego) w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
5. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy PZP (patrz pkt 9 SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, umożliwiających wykonanie zamówienia, według załącznika nr 7 do SIWZ lub udowodnienia w inny sposób iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia np. przedłożenie zawartych umów czy oświadczeńSEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:
1) Zmiana przedmiotu umowy w zakresie parametrów technicznych Sprzętu jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą obu Stron umowy. Zmiana ta nie może powodować pogorszenia parametrów technicznych dostarczanego Sprzętu.
2) Wydłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3.1 umowy, na wniosek Zamawiającego będzie możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Wykonawcy.
3) Wydłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3.1 umowy, na wniosek Wykonawcy będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych, tj. niezależnych od Wykonawcy.
4) Skrócenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3.1 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron umowy.
5) Zmniejszenie wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 2.1 umowy, jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach za zgodą obu Stron umowy. Zmiana taka nie może spowodować dostarczenia Sprzętu o gorszych parametrach technicznych niż przewidziane w wykazie rzeczowo - cenowym.
6) Zmiany warunków serwisowych, o których mowa w § 6, są możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wymagają zgody obu Stron umowy,
7) Zmiany w zakresie warunków płatności są możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wymagają zgody obu Stron umowy.
8) W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy.
9) Dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, nie powodujące zmiany celu i istoty umowy, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy.
10) Jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty umowy, dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy.
11) W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy.
12) W przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 2.1 umowy.
5. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3, wymagają pozytywnej opinii osób, o których mowa w § 3 ust. 3.4 umowy


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.po.opole.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika Opolska
Sekcja Zamówień Publicznych
45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, budynek nr 7, pokój 22.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2013 godzina 10:30, miejsce: Politechnika Opolska
Sekcja Zamówień Publicznych
45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, budynek nr 7, pokój 22.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dostawa realizowana jest na potrzeby projektu finansowanego ze środków unijnych z projektu współfinansowanego z EFRR RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Tytuł projektu: Optymalizacja parametryczna obróbki skrawaniem materiałów trudnoobrabialnych z uwzględnieniem kryterium jakości technologicznej warstwy wierzchniej - doposażenie laboratorium Katedry Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Opolskiej w Opolu; Oś priorytetowa: RPOP.01.00.00 - Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu; Działanie: RPOP.01.03.00 - Innowacje, badania, rozwój technologiczny; Poddziałanie: RPOP.01.03.01 - Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw; Nr umowy: RPOP.01.03.01-16-001/12-00).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z OPOLA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Opolu »
więcej : Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU