eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulechów › Przebudowa drogi 005513F w miejscowości Kije

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2019-10-31Ogłoszenie nr 617481-N-2019 z dnia 2019-10-31 r.

Gmina Sulechów: Przebudowa drogi 005513F w miejscowości Kije
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sulechów, krajowy numer identyfikacyjny 52676500000000, ul. Plac Ratuszowy  6 , 66-100  Sulechów, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 851 120, , e-mail zpb@sulechow.pl, , faks 683 854 686.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.sulechow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.sulechow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Gmina Sulechów adres: 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy 6, BOI


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi 005513F w miejscowości Kije
Numer referencyjny: ZPB.271.37.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi nr 005513F w miejscowości Kije". W ramach zadania należy wykonać m.in.: ? rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej, ? rozebranie istniejącej podbudowy, ? rozebranie nawierzchni chodnika, ? rozebranie przepustu i budowę nowego, ? przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 277, ? przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1206F, ? nasypy i wykopy na potrzeby niwelety drogi, ? koryto drogowe pod nowe nawierzchnie, ? wzmocnienie podłoża geosiatkami i geowłókninami, ? nową podbudowę, ? nowe nawierzchnie jezdni oraz chodników, ? budowę zjazdów, ? odwodnienie nawierzchni - kanalizację deszczową, ? oświetlenie terenu, ? wycinkę drzew oraz zagospodarowanie terenów zielonych wraz z nasadzeniem drzew, ? wprowadzenie po wykonaniu robót budowlanych stałej organizacji ruchu. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany, projekt wy-konawczy, projekt tymczasowej organizacji ruchu, projekt stałej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, opraco-wane przez Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Budownictwa Zygmunt Sztuka z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Monte Cassino 3/3, które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Realizacja zadania przewidziana jest z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorzą-dowych. 4. Wykonawca zrealizuje roboty z nowych materiałów własnych, które zakupi i dostar-czy na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt zakupu oraz dostawy w miejsce wbudowania wszelkich materiałów wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamó-wienia uwzględniony jest w wynagrodzeniu Wykonawcy. Materiały rozbiórkowe sta-nowią własność Zamawiającego. Stosowane podczas realizacji robót materiały mu-szą posiadać, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, dopusz-czenie do stosowania w budownictwie. 5. W robotach drogowych nie dopuszcza się stosowania tłucznia pomiedziowego. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji rozwiązań materiało-wych. Użycie przez Wykonawcę materiałów wskazanych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności, jeżeli nie uprzedził Zamawiającego o ryzy-ku związanym z użyciem określonych materiałów. 7. Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji umowy, do zatrudniania osób wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie robót objętych umową wy-łącznie na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). Postano-wienie powyższe stosuje się do podwykonawców Wykonawcy, jeśli będą uczestniczyli w realizacji zamówienia. 8. Zamawiający ma prawo samodzielnie lub za pośrednictwem innych upoważnionych osób, w każdym momencie realizacji zamówienia, do kontroli sposobu wykonania przez Wykonawcę zamówienia w zakresie opisanym w ppkt 7 powyżej. W ramach uprawnień kontrolnych Zamawiający ma prawo w szczególności: 1) żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień na piśmie w sprawach dotyczących za-trudniania pracowników przy realizacji czynności opisanych w ppkt 7 powyżej, 2) żądać od Wykonawcy okazania dokumentów na potwierdzenie spełnienia obo-wiązków opisanych w ppkt 7 powyżej, 3) przyjmować od osób uczestniczących w realizacji czynności opisanych w ppkt 7 powy-żej oświadczenia odnośnie faktu i podstaw ich zatrudnienia. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych. 10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7. 11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku gdy w przedmiarze robót, kosztorysie ofertowym oraz dokumentacji projektowej użyte są nazwy własne materiałów i urządzeń Wykonawca może przewidzieć realizację zadania przy pomocy równoważnych materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych. 12. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 13. Wykonawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji przedmiotu zamówienia przy założeniu, że wynagrodzenie za zakres prac objęty zamówieniem będzie wypłacane, na podstawie faktur VAT, wystawianych przez Wykonawcę i doręczonych Zamawiającemu, z zastrzeżeniem następujących rozwiązań szczegółowych: 1) pierwsza faktura może zostać wystawiona i dostarczona przez Wykonawcę Zama-wiającemu do 20 grudnia 2019 r. po zrealizowaniu części zakresu robót o wartości nieprzekraczającej środków przeznaczonych w budżecie Gminy Sulechów w roku 2019 na realizację zadania, 2) następne faktury, za wykonany zakres robót, wystawiane będą łącznie do 80% war-tości całkowitego, szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 2 umowy, nie częściej niż jeden raz w miesiącu, 3) końcowa faktura, obejmująca pozostałą część wynagrodzenia Wykonawcy, wysta-wiona zostanie po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, przy czym każda z faktur może być wystawiona nie wcześniej, niż po dokonaniu bez zastrzeżeń odbiorów częściowych lub końcowego robót objętych rozliczeniem. 14. Zamawiający zastrzega obowiązek samodzielnego wykonania przez Wykonawcę: 1) robót ziemnych, 2) warstw konstrukcyjnych podbudów: z gruntu stabilizowanego cementem oraz kru-szywa łamanego, 3) montażu obrzeży i krawężników wraz z wykonaniem ław, 4) nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

II.5) Główny kod CPV: 45.23.31.20 - Roboty w zakresie budowy dróg
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-10-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania umowy. 2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - w zależności od terminu określonego w ofercie Wykonawcy, jednak nie dłużej niż do dnia 30.10.2020 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) wiedzy i doświadczenia: Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót po-legających na przebudowie lub budowie drogi o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 3000 m2 każda. 2) osób zdolnych do wykonania zamówienia: Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, w tym: kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami drogo-wymi, posiadającego minimum 7 letnie doświadczenie w kierowaniu budową.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyro-ku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem po-datków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających do-konanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wy-konawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert lub inny dokument potwierdzają-cy, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w spra-wie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szcze-gólności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego orga-nu, 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpie-czeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny do-kument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpie-czenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane pra-wem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzy-manie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 1.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpo-spolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt IV ppkt 1.3.2) i 1.3.3) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upły-wem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się doku-mentów, o którym mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym od-powiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnio-nych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał doty-czyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III ppkt 2 siwz: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowo-dów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisa-mi prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o któ-rych mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przy-czyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych do-kumentów - inne dokumenty, 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicz-nego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwa-lifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia, przez Zamawiającego, na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy , przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 3.1. Formularz oferty na załączniku nr 1. 3.2. Dane Wykonawcy na załączniku nr 1a. 3.3. Uproszczone kosztorysy ofertowe zawierające co najmniej następujące kolumny: liczba porządkowa, opis, jednostka miary, cena jednostkowa netto, wartość netto. W przypadku gdy Wykonawca zamieści w kosztorysach ofertowych podstawy na-kładów lub podstawy nakładów odmienne niż w złączonych do siwz przedmiarach robót, Zamawiający nie będzie brał zastosowanych podstaw nakładów pod uwagę przy ocenie ofert. Zamawiający zwraca uwagę, aby opisy robót w załączonych do oferty uproszczonych kosztorysach ofertowych były zgodne z opisami za-wartymi w załączonych do siwz przedmiarach robót. 3.4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: 1) zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówie-nia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamó-wienia publicznego, pełnomocnictwo to musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców, 2) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobo-wiązany jest złożyć do oferty oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy w Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o którym mowa w pkt IV, ppkt 1.1. 4. Dysponowanie zasobami innych podmiotów: 4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępo-waniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finan-sowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiąza-ny jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowią-zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na po-trzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie należy dołączyć do oferty). 4.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowej lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4.3. Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmio-tach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt IV ppkt 1.1. 4.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasa-dach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, musi, na we-zwanie Zamawiającego, przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt IV ppkt 1.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
a) cena (brutto) oferty podana w PLN 60,00
b) wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagane 60 miesięcy30,00
c) skrócenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający - niezależnie od postanowień bezwzględnie obowiązujących przepisów pra-wa normujących dopuszczalne zmiany w umowie - dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczących: 1) terminów realizacji zadania - zmiana terminów realizacji przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku: a) wystąpienia w trakcie wykonywania robót niekorzystnych warunków atmosferycz-nych, które w znaczny sposób opóźniły zakończenie robót, b) wstrzymania robót lub przerw w pracach, powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, c) wstrzymania robót, na mocy decyzji organów uprawnionych do wstrzymania lub przerwania robót, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, d) wstrzymania robót na mocy decyzji Zamawiającego lub innych organów, z przyczyn innych niż związane z błędnym sposobem realizacji robót przez Wykonawcę, uży-ciem przez niego wadliwych materiałów czy też naruszeniem przez Wykonawcę przepisów prawa, e) konieczności usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projek-towej ma wpływ na termin wykonania umowy, f) wystąpienia w trakcie wykonywania robót kolizji z sieciami, urządzeniami, fragmen-tami budowli lub innymi przeszkodami, nie ujętymi w dokumentacji projektowej, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami lub sztuką budowlaną, g) wystąpienia w trakcie wykonywania robót odkrycia, co do którego istnieje przypusz-czenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie kon-serwatora zabytków w celu dokonania oględzin, h) konieczności prowadzenia na terenie budowy wykopalisk archeologicznych, usunię-cia niewypałów lub niewybuchów, wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub terenowych, i) zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia, j) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, k) odkrycia wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców, o ile będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, l) zaistnienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to dzia-łania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, m) zaistnienia innych sytuacji wyjątkowych, wpływających istotnie na przedłużenie cza-su realizacji przedmiotu umowy, n) skrócenia terminu realizacji za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, o) konieczności uzyskania opinii RDOŚ w zakresie występowania gniazd czynnych i ich zasiedlenia przez ptaki (w tym gatunki chronione) w związku z usunięciem drzew, 2) sposobu spełnienia świadczenia, w przypadku: a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej, spo-wodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów; po-jawienia się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędze-nie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, b) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicz-nych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, c) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicz-nych lub materiałowych, ze względu na zmiany obowiązującego prawa, d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, e) rezygnacji z realizacji części robót, 3) wynagrodzenia: a) ze względu na zmiany zakresu rzeczowego w przypadkach będących następstwem konieczności usunięcia wad projektu lub wprowadzenia zmian w projekcie, b) w przypadku wykonania mniejszego lub większego zakresu robót niż określony w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej, c) w zakresie stawki podatku od towarów i usług w przypadku ustawowej zmiany sta-wek podatku na usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy oraz w konsekwencji zmiany (podwyższenia lub obniżenia) kwoty brutto wynagrodzenia określonego umową, przy czym zmiana dokonana zostanie w taki sposób, aby koszt (ryzyko) zmiany wartości podatku od towarów i usług rozkładał się po połowie pomiędzy Za-mawiającego i Wykonawcę, 4) liczby, wysokości i terminów zapłaty poszczególnych części wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy z przyczyn określonych w podpunkcie 1) powyżej nastąpi zmiana ter-minów realizacji umowy, 5) nazwy zadania, numeru konta bankowego Wykonawcy, 6) zmian wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych części przedmiotu zamówienia, które będą realizowane przy udziale podwykonawców - zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie możliwa będzie w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy pod-wykonawców, lub zadeklaruje wykonanie części przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców w określonym zakresie, a docelowo zechce dokonać zmiany tego za-kresu lub konkretnego podwykonawcy; Wykonawca może wnosić o dokonanie zmiany umowy dotyczącej zlecania usług podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni się do poprawienia szybkości lub jakości usług stanowiących przedmiot umowy, uchylenia niebezpieczeństwa opóźnień lub zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, względnie wskazana jest ze względu na wymóg specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, nie-zbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy - z zastrzeżeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności unormowań art. 36b-36ba usta-wy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia w życie, po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywołują-cych potrzebę dostosowania umowy do nowych regulacji prawnych wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian, w tym w zakresie szczegółowych rozwiązań technicznych, o ile będą one prowadzić do zastosowania rozwiązań co najmniej równo-rzędnych lub korzystniejszych pod względem materiałowym, technicznym, technologicz-nym, funkcjonalnym itp. Zmiany, o których mowa powyżej, dokonywane są każdorazowo w drodze zgodnych oświadczeń woli stron, sporządzanych w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem spełnienia szczególnych wymogów przewidzianych przepi-sami prawa.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-15, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sulechowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim Sulechów, 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy 6, tel. 68 385 11 00; ? w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z In-spektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl; ? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudo-wę drogi 005513F w miejscowości Kije; ? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostęp-niona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 usta-wy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej "ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego zostały zebrane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp z uwzględnieniem okre-sów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwal-nych; ? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana doty-czących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepo-dania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w spo-sób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ? Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa. ? Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania*, ograniczenia przetwarzania**, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. __________________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.