eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Rozbudowa istniejącego budynku przedpogrzebowego o pomieszczenia spopielarni zwłok ludzkich wraz z instalacją kremacyjną przy ul. Jaskółczej 18 w GrudziądzuOgłoszenie z dnia 2019-10-31Ogłoszenie nr 617457-N-2019 z dnia 2019-10-31 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu: Rozbudowa istniejącego budynku przedpogrzebowego o pomieszczenia spopielarni zwłok ludzkich wraz z instalacją kremacyjną przy ul. Jaskółczej 18 w Grudziądzu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu, krajowy numer identyfikacyjny 87155241700000, ul. ul. Curie-Skłodowskiej  5-7 , 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 4512034, e-mail mpgn@mpgn.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.mpgn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka prawa handlowego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2018 poz. 2188 ze zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o.o. ul. Curie - Skłodowskiej 5-7, 86 - 300 Grudziądz


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa istniejącego budynku przedpogrzebowego o pomieszczenia spopielarni zwłok ludzkich wraz z instalacją kremacyjną przy ul. Jaskółczej 18 w Grudziądzu
Numer referencyjny: BZP/93/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: A. Rozbudowa istniejącego budynku Budynek parterowy, bez podpiwniczenia, przekryty stropodachem o spadku 4%, z przeznaczeniem na spopielarnię zwłok ludzkich. W budynku zaprojektowano pomieszczenie kotłowni gazowej z kotłem z zamkniętą komorą spalania, pomieszczenie przeładunku zwłok oraz magazyn trumien. W istniejącym budynku przedpogrzebowym zaprojektowano zakres robót w celu dostosowania części pomieszczeń adaptowanych dla potrzeb wprowadzenia nowej funkcji do obowiązujących przepisów, w tym ppoż. i higieniczno-sanitarnych. Rozbudowę budynku zaprojektowano w technologii tradycyjnej, monolitycznej, ze ścianami murowanymi z bloczków betonowych i pustaków ceramicznych grubości 25 cm i 38 cm, ocieplone płytami z wełny mineralnej, strop systemowy, gęstożebrowy na belkach z betonu sprężonego, dach ocieplony płytami ze styropapy EPS 100 z pokryciem papą termozgrzewalną. Projektowana rozbudowa i roboty budowlane w części istniejącej, związane z adaptacją, znacząco wpłyną na poprawę warunków użytkowych budynków, w tym dostępność dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie spopielarni wyposażono w kompletną instalację kremacyjną z piecem kremacyjnym.Pracą pieca kremacyjnego steruje programator zapewniający prawidłowy, bezdymny proces spopielania. Proces wprowadzania trumny do komory kremacyjnej będzie możliwy do oglądania przez rodzinę w Sali audiowizualnej, zaprojektowane w istniejącym budynku przedpogrzebowym, wyposażonym w telewizor LCD 50" i kamerę przemysłową. Budynek wyposażono we wszystkie niezbędne instalacje, w tym: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, gazową, elektryczną i telewizji dozorowej CCTV, B. Instalacja kremacyjna W skład instalacji kremacyjnej wchodzą: 1. Piec kremacyjny fabrycznie nowy, z pomiarem ciągłym parametrów spalania określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19.11.2008 w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposób ich prezentacji (Dz.U. nr 215, poz. 1366 ze zmianami), dostosowany do instalacji gazowej na gaz płynny, wyposażony: - komorę kremacyjną z wymurówką z cegły szamotowej, - komorę dopalania gazów spalinowych, - strefę schładzania prochów, - komin wylotowy gazów spalinowych, - automatycznie załączające się palniki w komorze kremacyjnej i w komorze dopalania gazów spalinowych, - sondę tlenową, - automatyczną regulację podciśnienia w piecu, - szafę sterowniczą z programem nadzorującym i kontrolującym przebieg procesu kremacyjnego, - wyposażony w system bezpieczeństwa umożliwiający szybkie obniżenie temperatury w piecu, występujące po wprowadzeniu do pieca ciała z nadwagą - czas trwania jednej kremacji do 90 minut w zależności od wagi spopielanych zwłok. 2. panel obsługowy operatora z menu w języku polskim, z możliwością zdalnego nadzoru i korygowania przez serwis parametrów pracy instalacji kremacyjne,. 3. urządzenie z półautomatycznym systemem wprowadzania trumny do pieca (wózek przesuwany przez operatora), 4. urządzenie do pulweryzacji prochów. C. Ponadto, zakres prac obejmuje: - uruchomienie linii kremacyjnej i oddanie do eksploatacji, - przeszkolenie w zakresie obsługi załogi Zamawiającego, - współpraca z Zamawiającym w celu uzyskania zezwolenia na użytkowanie, - serwis producenta obecny podczas pierwszej kremacji,przeprowadzanej przez personel Zamawiającego, - przekazanie czytelnej instrukcji obsługi i serwisu urządzeń w języku polskim. D. Wykończenie pomieszczeń:- stolarka okienna - profile trzykomorowe aluminiowe w kolorze grafitowym, - żaluzja w ścianie zewnętrznej z ruchomymi lamelami z profili ze stopu aluminium odlewanego ciśnieniowo, wyposażona w siatkę ochronną przeciwko insektom ze stali nierdzewnej, - drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych z przegrodą termiczną, - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń technicznych - stalowe o zamkniętej konstrukcji płaszczowej wypełnione wełną mineralną, - drzwi wewnętrzne płytowe z HPL okleinowane, - brama wjazdowa - aluminiowa podnoszona z segmentami szklonymi panelem mlecznym, z napędem elektrycznym i dodatkowym łańcuchem nawijanym. Segmenty bramy z eloksalowanych aluminiowych profili rurowych z przegrodą termiczną, - posadzka w pomieszczeniach spopielarni z żywicy przemysłowej dwuskładnikowej, grubo powłokowej gładkiej żywicy epoksydowej, zamknięta dodatkowo bezbarwnym lakierem poliuretanowym,- posadzki w pomieszczeniach sanitariatów z płytek ceramicznych typu gres, antypoślizgowe, odporne na plamienie, - okładziny podestów i schodów zewnętrznych - płytki z granitu płomieniowanego na kleju mrozoodpornym, elastycznym przeznaczonym do klejenia granitu, - okładziny ścian w sanitariatach do górnej krawędzi ościeżnicy z płytek ceramicznych, w pomieszczeniach pozostałych miejscowo przy umywalkach, - strefy mokre, tj. ściany kabiny prysznicowej pokryć całkowicie pod glazurę płynną hydroizolacją, - tynki zewnętrzne cienkowarstwowe z zaprawy mineralnej o strukturze "baranka", wielkość ziarna do 1,5 mm, malowane farbami silikonowymi, - tynki wewnętrzne ścian i sufitów maszynowe, gipsowe, grubość 15 mm, malowane farbą emulsyjną, akrylową, o podwyższonej odporności na ścieranie, - parapety zewnętrzne z blachy powlekanej gr. min. 0,7 mm, - parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm, - obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej gr. min. 0,7 mm, - rynny i rury spustowe, systemowe z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo, z podłączeniem do kanalizacji deszczowej, - instalacje i armatura sanitarna - standard, zgodny z opisem technicznym w projekcie, - instalacje i osprzęt elektryczny - standard, zgodny z opisem technicznym w projekcie, Wprowadzenie trumny do pieca odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wygarnięcie prochów z tyłu pieca, po stronie przeciwnej załadunku trumny do pieca.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45215300-0
45453000-7
45421000-4
45300000-9
45330000-9
45333000-0
45311200-2
45233200-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: a) wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu wraz z dociepleniem budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł brutto każda z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu robót i dowodów. b) Zamawiający nie stawia wymogów dotyczących dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna: - dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

- Odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 Ustawy. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzając, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu , - Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane (załącznik nr 4 do SIWZ) - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ). - Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt. V ppkt.2.3.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ , - Dowód wniesienia wadium - kserokopia , - Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane, - Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną wg projektów budowlano -wykonawczych i przedmiarów robót (element pomocniczy) Zamawiającego, - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 8 do SIWZ,- zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby - Załącznik Nr 7 do SIWZ. - Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. - Załącznik Nr 6 do SIWZ, Wykaz rozwiązań równoważnych - Załącznik Nr 9 do SIWZ

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: 20 000,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100, Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1)w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: wpłaty należy dokonać przelewem na konto MPGN Sp. z o.o. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Grudziądz Nr rachunku: 34 2030 0045 11100000 00750370 z dopiskiem "wadium na przetarg -Rozbudowa istniejącego budynku przedpogrzebowego o pomieszczenia spopielarni zwłok ludzkich przy ul. Jaskółczej 18 w Grudziądzu wraz z dostawą pieca kremacyjnego." 2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,3)w gwarancjach bankowych, 4)w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).Sposób przekazania: złożenie w sekretariacie Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust.1 Ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 1.Zmiana terminu wykonania umowy:a) zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie robót (klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku), b) opóźnienia, za które Wykonawca nie odpowiada, w uzyskaniu np. opinii i uzgodnień. 2. Zmiana zakresu : a. zwiększenie lub zmniejszenie zakresu zamówienia, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, b. konieczność wykonania robót zamiennych, c. wystąpienie dodatkowych robót, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę. 3.Zmiana wartości zamówienia:a)zwiększenie lub zmniejszenie zakresu zamówienia, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, b) ustawowa zmiana stawki podatku VAT. 4.inne: a) zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy, b)zmiany w dokumentacji projektowej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.