eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Modernizacja elektronicznych systemów zabezpieczeń CCTV, SSP oraz systemu ochrony indywidualnej Galerii Wystaw Czasowych MNW.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2018-09-17Ogłoszenie nr 617326-N-2018 z dnia 2018-09-17 r.

Muzeum Narodowe w Warszawie: Modernizacja elektronicznych systemów zabezpieczeń CCTV, SSP oraz systemu ochrony indywidualnej Galerii Wystaw Czasowych MNW.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe w Warszawie, krajowy numer identyfikacyjny 27599000000, ul. Al. Jerozolimskie  3 , 00495   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 211 031, e-mail dwronska@mnw.art.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): mnw.art.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
państwowa instytucja kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
bip.mnw.art.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.mnw.art.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą lub przez posłańca / kuriera w siedzibie Zamawiającego.
Adres:
Muzeum Narodowe w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa pok. 260 (Dział Zamówień Publicznych)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja elektronicznych systemów zabezpieczeń CCTV, SSP oraz systemu ochrony indywidualnej Galerii Wystaw Czasowych MNW.
Numer referencyjny: 16/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja elektronicznych systemów zabezpieczeń CCTV, SSP oraz systemu ochrony indywidualnej Galerii Wystaw Czasowych MNW. - Modernizacja systemu CCTV polegająca na rozbudowie istniejącego w obiekcie systemu o następujące elementy: Poz. Urządzenie / Materiał Typ Ilość 1. Kamera bullet, IP, HD1080p, 2,7-12mm, IR30, PoE NTI-50022-A3S 15 2. Puszka do montażu powierzchniowego NTI-BLC-SMB 15 3. Switch 8xPoE + 2 z zasilaczem buforowym xPoE8/UPS/F 4 4. Akumulator 12V 18Ah PM12180 4 5. Regenerator sygnału IP xPoE4/EXT 12 6. Obudowa regeneratora sygnału IP P10S 12 7. Switch 24x10/100/1000 PoE GS728TP-100EUS 1 8. Rejestrator sieciowy DiVAR IP 6000 2U (licencja 64/128) DIP-6184-8HD 1 9. Stacja robocza do podglądu obrazów (monitory 2/4) MHW-WZ4R4-NGUK 1 10. Karta graficzna Nvidia Quadro P600 2GB MHW-AWGC-P600 1 11. Opcja systemu operacyjnego Win7 x64 Pro MHW-AWDGO-WIN7 1 12. Monitor FHD 24" XB2483HSU 2 13. Oprogramowanie Monitor Wall MVS-MW 1 14. Zasilacz UPS GTM R/T 3kVA 1 15. Moduł baterii do zasilacza UPS GTBP RT72V69 2 16. Akumulator 12V 9Ah do modułu MB4814 PM1290 32 17. Przewód zespolony VGA/USB do przełącznika KVM 2L-5205U 1 18. Listwa zasilająca 7x230 do rack 19" LZ7 1 19. Przedłużacz USB aktywny 10m USB-LL-10 2 20. Kabel HDMI 15m H1152 2 21. Patchcord 2xRJ45 kat.5e 2m PC-2xRJ45-2m 4 22. Patchcord 2xRJ45 kat.5e 10m PC-2xRJ45-10m 1 23. Wtyk RJ45 RJ45 56 24. Osłona wtyku RJ54 RJ45SH 56 25. Przewód UTP kat.5e 4x2x0.5 3200 26. Obudowa wyłącznika nadprądowego 1mod S2S 4 27. Wyłącznik nadprądowy B6 4 28. Przewód YDY 3x1.5 200 29. Rura elektroinstalacyjna RL28 40 30. Uchwyt rury U28 50 31. Złączka kompensacyjna ZCL28 25 32. Listwa elektroinstalacyjna LS10x10 280 33. Listwa elektroinstalacyjna LS35x14 120 33. Listwa elektroinstalacyjna LS90x40 40 - Modernizacja systemu SSP polegająca na rozbudowie istniejącego w obiekcie systemu o następujące elementy: Poz. Urządzenie / Materiał Typ Ilość 1. Czujka dymu optyczna 850P 516.850.052 16 2. Gniazdo czujki 4B-C 517.050.042 16 3. Ręczny ostrzegacz pożaru CP820 514.800.608 3 4. Puszka natynkowa 515.001.021 3 5. Szybka do ROP (5 szt.) 515.001.119 1 6. Pętlowy moduł (3 wej; 2+2 wej) MIO800 2 7. Obudowa modułu MX/ZX D800 2 8. Karta pętlowa do centrali ZX (2 pętle) XLM800 542.007 1 9. Przewód YnTKSY1x2x1 860 10. Przewód HTKSHekw 1x2x1 PH90 20 11. Śruba do betonu SBOM5x60 60 12. Uchwyt kabla UDF8 60 13. Rura elektroinstalacyjna RL-22 180 14. Złączka kompensacyjna ZCL-22 120 15. Uchwyt do rury U-22 340 16. Listwa elektroinstalacyjna LS25x18 40 Demontaż i utylizacja starych urządzeń Zaprogramowanie systemu Przeprowadzenie prób i testów systemu Przeprowadzenie szkolenia obsługi Wykonanie dokumentacji powykonawczej - Modernizacja systemu ochrony indywidualnej obiektów polegająca na wymianie jednostki centralnej, aktualizacji oprogramowania nadzorczego, oraz uzupełnieniu elementów detekcyjnych. Poz. Urządzenie / Materiał Typ Ilość 1. Profort Piccolo Starter Kit 004780 1 2. Licencja na obsługę do 50 nadajników 900141 1 3. Licencja na obsługę do 500 nadajników 900151 1 4. Odbiornik alarmów 004740 1 5. Terminal wejścia do urządzeń przewodowych 007560 2 6. Przycisk alarmowy 004280 4 7. Dodatkowa bateria do czujek ultraSpot i inSpot 007307 2 8. Dodatkowa bateria do przycisku Personal Alarm 007696 4 9. Dodatkowa bateria do czujek pirSpot 004029 40 10. Komputer PC w obudowie przemysłowej z filtrem PC/AR5 1 11. Monitor LCD 24" XB2483HSU 1 12. Konwerter USB-RS232 DA-70156 1 13. Listwa zasilająca 5gn LZ5 1 14. Mapa do wizualizacji 01GR 2 15. Switch 5x10/100 + 1xLAN 72W (8xPoE) IPUPS-5-11-F 2 16. Akumulator 12V 18Ah PM12180 2 17. Czujka laserowa RLS-2020I 2 18. Osłona okna lasera do czujki RLS RLS-LW 2 19. Detektor wiązki lasera LAC-1 1 20. Sygnalizator optyczno-akustyczny SOW-300 2 21. Zasilacz 12V 3A 1 22. Manipulator systemowy MK7 1 23. Przewód magistralowy CAB4/WH/100/TP/75 100 24. Przewód UTP kat. 5e 4x2x0.5 300 25. Listwa elektroinstalacyjna LS35x14 50 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiąca załącznik nr 9 do siwz. UWAGA: Instalacja przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z projektem, który zostanie przekazany wykonawcy z którym zostanie podpisania umowa. 2. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie robót budowlanych o określonej w SIWZ jakości, wydajności, i funkcjonalności. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Ewentualne określenie w SIWZ wymagań z użyciem nazw własnych produktów lub marek producentów (znaki towarowe, patenty lub pochodzenie) należy traktować jako wskazanie produktów wzorcowych (przykładowych). W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktów wzorcowych lub równoważnych, spełniających warunki równoważności. Każdorazowe użycie w projekcie słowa "typu" lub inne wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia uprawnia wykonawcę do zastosowania rozwiązania równoważnego (analogicznie jak przy użyciu sformułowania "lub równoważne"). W przypadku wskazania przez Zamawiającego norm technicznych i systemów technicznego odniesienia, Zamawiający dopuszcza, aby oferowany produkt spełniał inne normy i systemy technicznego odniesienia pod warunkiem zapewnienia spełnienia wszystkich cech, parametrów, wydajności i funkcjonalności określonych w opisie przedmiotowego zamówienia. Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. 3. Kody CPV: 45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych, 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych, 45312200-7 Instalowanie systemów telewizji dozorowej; 45312200-9 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę (także dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę: a. prace związane z montażem instalacji w obiektach Zamawiającego; b. prace wykonywane przez osobę uruchamiającą system . 5. Wykonawca zobowiązany jest do: a. wykonywania robót wymienionych w pkt 4 wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz do przekazania imiennego wykazu osób wykonujących te prace, ze wskazaniem rodzaju wykonywanych przez nich prac oraz podstawy zatrudnienia, a także jego aktualizowania, na żądanie Zamawiającego oraz do przekazania w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania, dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (według wyboru Zamawiającego: umów o pracę bez ujawniania danych osobowych, comiesięcznych raportów RMUA lub oświadczeń Wykonawcy, o których mowa we wzorze umowy), także jeśli pracodawcą jest podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; b. zapewnienia, w przypadku korzystania z podwykonawców, wykonywania robót wymienionych w pkt 4 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę; c. zobowiązania podwykonawców lub dalszych podwykonawców do tego, aby czynności wymienione w pkt 4 były wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione przez nich na podstawie umowy o pracę; 6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia, co najmniej na następujący okres: a) 36 miesięcy - na wykonane roboty budowlane oraz elementy wyposażenia; b) 24 miesiące - na dostarczone i zamontowane urządzenia. 7. Termin gwarancji każdorazowo liczony będzie od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 8. W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zamierza korzystać z pomocy Podwykonawców, wówczas zobowiązany jest do wskazania w ofercie (formularzu ofertowym) części zamówienia którą powierzy im do wykonania oraz ich firm. 9. UWAGA! Z uwagi na specyfikę robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz charakter obiektu, w którym realizowane będą prace Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej placu budowy w terminie ustalonym z Zamawiającym.

II.5) Główny kod CPV: 45312200-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45312100-8
45312200-7
45312200-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2018 r. z tym, że prace związane z prowadzeniem przewodów na Galerii Wystaw Czasowych należy wykonać do dnia 22.10.2018 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał się posiadaniem koncesji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym tj. usługi ochrony mienia realizowane w formie zabezpieczenia technicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221).
Informacje dodatkowe Zamawiający będzie oceniał warunek w formule spełnia - nie spełnia
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: 300.000,00 zł
Informacje dodatkowe Zamawiający będzie oceniał warunek w formule spełnia - nie spełnia
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową jeżeli wykaże, że: - wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 robotę o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto, odpowiadającą swoim rodzajem (elektroniczne zabezpieczenie obiektów muzealnych podlegających pod Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub innych obiektach posiadających zabezpieczenia dzieł sztuki podlegających pod Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. - dysponuje co najmniej 5 osobami, w tym: o jedną osobą mającą uprawnienia do projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4, o dwoma osobami które posiadają zaświadczenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów o ukończeniu kursu dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczających przed przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, muzealne, sakralne i inne gromadzące publiczne dobra kultury; o jedną osobą posiada zaświadczenie o odbyciu szkoleń w zakresie projektowania i instalacji systemów : Zettler Expert ZX, Galaxy, Profort, CCTV Bosch (wymagana znajomość krosownicy Allegiant, rejestratorów cyfrowych DVR, rejestratorów sieciowych DiVAR IP 6000 2U) o jedną osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1 kV. Ponadto: wszystkie osoby, które realizować będą roboty w imieniu wykonawcy muszą posiadać zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Osoba uruchamiająca system musi posiadać dopuszczenie do informacji niejawnych z klauzulą minimum "Poufne/Zastrzeżone".
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: 300.000,00 zł

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda, na wezwanie o którym mowa w pkt. 2 powyżej, następujących dokumentów: 1) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (zalecany wzór stanowi załącznik nr 4 do siwz); 2) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zalecany wzór stanowi załącznik nr 4 do siwz);

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda, na wezwanie , następujących dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zalecany wzór stanowi załącznik nr 5 do siwz);, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zalecany wzór stanowi załącznik nr 6 do siwz); 3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wypełniony i podpisany formularz " Formularz ofertowy" ( wzór załączony do niniejszej siwz - załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane. 3. Dowód wniesienia wadium - kserokopia. 4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekażą zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy zł). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym zastrzeżeniem, że poręczenie z kasy musi być poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: BGK 83 1130 1017 0020 1460 6320 0001 , z dopiskiem "wadium - przetarg nieograniczony - znak sprawy 16/2018". 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach w oryginale należy załączyć do oferty. 6. Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty lub złożyć w sekretariacie Zamawiającego. 7. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 8. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana umowy może nastąpić w zakresie zmiany terminu wykonania umowy w razie zaistnienia okoliczności: a) wydania decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony środowiska o wstrzymaniu robót w wyniku interwencji obywatela lub organizacji społecznej; b) wystąpienia nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, śnieżyce, gradobicie) mogących spowodować zniszczenie robót lub konieczność wstrzymania robót ze względu na zachowanie reżimów technologicznych (temperatura, wilgotność); c) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem; d) zaistnienia sytuacji pozwalającej na obniżenie kosztów realizacji zamówienia (np. zmniejszenie zakresu robót lub czynności, zastosowania alternatywnych rozwiązań technologicznych); e) zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych; f) wystąpienia okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub osoby trzecie oraz w wypadku; g) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT; h) w przypadkach wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP. 3. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony protokołu, określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co najmniej jednej z powyższych okoliczności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-02, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.