eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piaseczno › Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, mechanicznie odwodnionych z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i Wólce KozodawskiejOgłoszenie z dnia 2019-10-25Ogłoszenie nr 614567-N-2019 z dnia 2019-10-25 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.: Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, mechanicznie odwodnionych z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i Wólce Kozodawskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 14161860100000, ul. Ul. Żeromskiego  39 , 05-500  Piaseczno, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 750 23 20; 701 54 00, e-mail ahercun@pwikpiaseczno.pl, faks 22 701 54 04.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.pwikpiaseczno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.pwikpiaseczno.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, mechanicznie odwodnionych z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i Wólce Kozodawskiej
Numer referencyjny: 09/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego, mechanicznie odwodnionego (kod: 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i Wólce Kozodawskiej w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Zamawiający w okresie od 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. szacuje ilość osadu do odbioru ok. 200 ton tygodniowo. Ilość osadu jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie. W przypadku odbioru osadu w ilości mniejszej niż podana wyżej, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Ustalenie ilości odbieranego osadu ściekowego odbędzie się poprzez jednorazowe zważenie na wadze samochodowej, przeprowadzone w atestowanym punkcie kontroli obustronnie uzgodnionym, poszczególnych naczep i kontenerów celem ustalenia wagi. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do zapewnienia naczep lub szczelnych kontenerów do bezpośredniego odbioru osadu spod podajnika ślimakowego i bezpośredniego transportu z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie do miejsca gospodarczego wykorzystania oraz zapewnienia kontenerów Kp7 do bezpośredniego odbioru osadu spod podajnika ślimakowego i bezpośredniego transportu z Oczyszczalni w Wólce Kozodawskiej do miejsca gospodarczego wykorzystania; wykonywania obowiązku w zakresie ewidencjonowania odpadów, sporządzania karty przekazania odpadów. Wykonawca powinien zapewnić systematyczny odbiór osadu w ciągu całego okresu trwania umowy, w tym również w sytuacjach, gdy temperatura powietrza jest poniżej 0o C. Zamawiający dopuszcza odzysk osadów ściekowych polegający na ich stosowaniu w zakresie wymienionym w art. 96 ust. 1 pkt. 1 - 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1162, t. j.) pod warunkiem, że osady spełniać będą wymagania dla takiego sposobu zagospodarowania. W przypadku odzysku osadów, zgodnie z art. 96 ustawy o odpadach, Wykonawca weźmie na siebie wszelkie obowiązki wynikające z wymagań dla stosowania odpadów ściekowych, określonych w przepisach ustawy o odpadach i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania, w imieniu Zamawiającego, badań gleby, na której będą zastosowane osady ściekowe i przekaże oryginały wyników badań Zamawiającemu. Pobór i badania gleby muszą być wykonane przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 t. j.). Wykonawca, na podstawie badań gleby i badań osadów, przygotuje opracowanie agrotechniczne dotyczące możliwości zastosowania osadów pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i Wólce Kozodawskiej na danych działkach, z uwzględnieniem dopuszczalnej dawki stosowanego komunalnego osadu ściekowego.

II.5) Główny kod CPV: 90513800-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90513600-2
90513700-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca powinien posiadać wpis do rejestru BDO w zakresie działalności objętej przedmiotem zamówienia i zezwolenie na transport, unieszkodliwianie lub odzysk komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05), co najmniej w ilości objętej zamówieniem. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował wdrożoną, sprawdzoną i kompletną technologią przetwarzania osadów ściekowych, która pozwoli na docelowe i ostateczne zagospodarowanie wszystkich produktów i odpadów powstałych w trakcie przetwarzania osadów ściekowych. Wykonawca musi przedstawić decyzje właściwych organów na ostateczne zagospodarowanie wszystkich produktów i odpadów powstałych w wyniku przetwarzania. Wykonawca do oferty załączy wszystkie dokumenty potrzebne w celu udokumentowania tego stanu rzeczy. Jeśli w wyniku procesu przetwarzania komunalnych osadów ściekowych powstają produkty np. nawóz, środek wspomagający uprawę roślin w myśl ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2017 r. poz. 668 t. j.), należy dołączyć decyzję Ministra Rolnictwa zezwalającą na wprowadzenie produktu do obrotu. W przypadku odzysku komunalnych osadów ściekowych, zgodnie z przepisami art. 96 ust. 1 ustawy o odpadach, Wykonawca jest zobowiązany posiadać tytuł prawny do dysponowania gruntami przeznaczonymi pod odzysk komunalnych osadów ściekowych, nie podlegających zakazom wyszczególnionym w art. 96 ust. 12 ustawy o odpadach. Wykonawca oświadczy, że przed upływem okresu, w którym wyłączone jest ponowne zastosowanie osadów na grunt, nie udostępni przedmiotowych gruntów do uprawy roślin, których przeznaczenie będzie inne niż wykazane w Formularzu Ofertowym. Wykonawca wskazując grunt, na którym będą stosowane komunalne osady ściekowe, będzie się kierował zasadami bliskości, o których mowa w art. 20 ustawy o odpadach. Wykonawca jest zobowiązany do podania w Formularzu Oferty procesów oraz metod zagospodarowania osadu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy osady nie będą spełniać warunków do ich zastosowania zgodnie z art. 96 ust.1, pkt 1 - 5 ustawy o odpadach, a także w okresie zimowym, gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 0oC, teren na których miałyby być stosowane będą zamarznięte lub pokryte śniegiem, Zamawiający wymaga przetwarzania ich przez kompostowanie. W związku z tym Wykonawca musi posiadać i dołączyć do oferty decyzję na przetwarzanie odpadów w procesie R3 (kompostowanie) oraz decyzję Ministra Rolnictwa zezwalającą na wprowadzenie przetworzonego odpadu jako produkt.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej mają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie wiedzy i doświadczenia przedstawią wykaz minimum 2 usług o podobnym charakterze rzeczowym do przedmiotu zamówienia, to jest dotyczącym załadunku, wywozu i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, mechanicznie odwodnionych, o kodzie 19 08 05 w ilości co najmniej 10 000 ton rocznie, wykonanych w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzone referencjami lub protokołami odbiorów poprzednio zamawiających. Powyższe winno być udokumentowane zgodnie z pkt. 8.2.3.IDW. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował środkami transportu umożliwiającymi odbiór 200 t w ciągu 7 dni w tygodniu, w tym, aby dysponował co najmniej 3 naczepami wraz ze szczelnym pokryciem plandeką lub 3 szczelnymi kontenerami (dla OŚ Piaseczno) oraz co najmniej 2 kontenerami Kp7 (dla OŚ w Wólce Kozodawskiej).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Formularz 3.1.1.). Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Formularz 3.1.2). Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w zakresie wskazanym w paragrafie 9 pkt 4-8 Regulaminu. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w zakresie wskazanym w paragrafie 9 pkt 9 Regulaminu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Formularz 3.2.). Ważne zezwolenie od organu właściwego w zakresie transportu oraz w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wraz ze wskazaniem miejsca utylizacji danego typu odpadu, wpis do BDO, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 7.2.1. IDW. Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i ilości odebranego osadu ściekowego, daty i miejsca wykonania, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.3. ("Wiedza i doświadczenie"). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 7.2.2. IDW. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały należycie wykonane. Wykaz środków transportu i sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia (Wykonawca powinien dysponować środkiem transportu umożliwiającym odbiór 200 w ciągu 7 dni w tygodniu), potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 7.2.3.1) IDW. Wykaz ten sporządza Wykonawca i dołącza do oferty. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 7.2.4. IDW. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Oświadczenie, w przypadku odzysku komunalnych osadów ściekowych, zgodnie z przepisami art. 96 ust. 1 ustawy o odpadach, o posiadaniu tytułu prawnego do dysponowania gruntami przeznaczonymi pod odzysk komunalnych osadów ściekowych, nie podlegających zakazom wyszczególnionym w art. 96 ust. 12 ustawy o odpadach oraz oświadczenie, że przed upływem okresu, w którym wyłączone jest ponowne zastosowanie osadów na grunt, nie udostępni przedmiotowych gruntów do uprawy roślin, których przeznaczenie będzie inne niż wykazane w Formularzu Ofertowym
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Nr konta 62 1160 2202 0000 0003 3321 0887; 2. poręczeniach bankowych; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium. Wymagane jest, aby znalazły się następujące zapisy dla uznania ważności wadium: "Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca nie złożył w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w § 45 Regulaminu, dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w SIWZ lub pełnomocnictw, chyba, że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie." Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 11.2.1 rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z Regulaminem i SIWZ Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: -odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w § 45 Regulaminu, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w SIWZ lub pełnomocnictw, chyba że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-15, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.