eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubochnia › Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2019-10-18Ogłoszenie nr 612115-N-2019 z dnia 2019-10-18 r.

Gmina Lubochnia: Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubochnia, krajowy numer identyfikacyjny 59064814900000, ul. ul. Tomaszowska  9 , 97-217  Lubochnia, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 103 510, e-mail inwest@lubochnia.pl, faks 447 103 022.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.lubochnia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.lubochnia.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.lubochnia.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Urząd Gminy Lubochnia, ul. Tomaszowska 9, Lubochnia Dworska, 97-217 Lubochnia


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą
Numer referencyjny: RI.27.271.Pzp.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą 2. Zakres robot budowlanych: a) wykonanie robót rozbiórkowych - rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni wraz z podbudową, przepustu drogowego fi 100 L=6,0 m, ogrodzenia działek o łącznej długości około 100 m. b) wykonanie drogi o łącznej długości około 0,901 km o nawierzchni bitumicznej i szerokości jezdni 5,50 m w krawężnikach 15 x 30 cm wraz z przyległymi do niej: chodnikiem szer. 2,0 m po jednej stronie i ścieżką rowerową szer. 2,0 m po drugiej stronie. Jezdnia na całej długości ma przekrój uliczny i jest ograniczona z obu stron krawężnikiem. Zakres robót związanych z nawierzchnią jezdni obejmuje m.in. rozbiórkę istniejących nawierzchni bitumicznych, wykonanie robót ziemnych, wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11S o grub. 4 cm, warstwy wiążącej z AC16W o grubości 8 cm, podbudowy niezwiązanej mieszanki kruszywa 0/31,5 o grub. warstwy 20cm, warstwy stabilizacji cementem o grub. warstwy 15 cm ( z betoniarni). c) wykonanie ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej o grub.5 cm w obramowaniu z krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem i obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej grub. 5 cm oraz na 10 cm stabilizacji 2,5 MPa (z betoniarni) i na 10 cm warstwie podsypkowej z pospółki. d) wykonanie chodników o szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej o grub.5 cm w obramowaniu z krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem i obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej grub. 5 cm oraz na 10 cm stabilizacji 2,5 MPa (z betoniarni) i na 10 cm warstwie podsypkowej z pospółki. e) wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej oraz na 12 cm podbudowie z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 na 10 cm stabilizacji 2,5 MPa i na 10 cm warstwie podsypkowej z pospółki, zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej ograniczyć poza chodnikami i ścieżką rowerową krawężnikiem betonowym 12x25 cm wtopionym. f) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego g) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej : Dz500/14,6 PVC-U kl.S L=140,64m, Dz400/11,7 PVC-U kl.S L=241,71 m, Dz315/9,2, PVC-U kl.S L=685,87m, łączna długość sieci KD=1067,92m w całości zlokalizowana w pasie drogowym h) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią: PE-PN10 Dz 110/6,6 L=143,54m-rurociąg tłoczny, Dz200/5,9, PVC-U kl.S L=853,33 m- kanał grawitacyjny, łączna długość sieci KS = 996,87m, przepompownia ścieków najazdowa - szt.1 i) wykonanie sieci wodociągowej: PE 100SDR11, PN16 o średnicy 110x10,0 o łącznej długości 422,02 m. j) wykonanie 30 wpustów drogowych z przykanalikami k) przebudowę ist. Przepustu l) wykonanie 34 przyłączy kanalizacji sanitarnej zaślepionych na granicy linii rozgraniczającej m) wykonanie 21 przyłączy wodociągowych zaślepionych na granicy linii rozgraniczającej n) wykonanie 7 hydrantów nadziemnych o) budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz ustawienie słupów oświetleniowych aluminiowych o wysokości 8,0 m nad ziemią oraz montaż opraw oświetleniowych LED 70W na wysięgnikach 1/1,0 o wysięgu 1,0m. p) usunięcie kolizji elektroenergetycznych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - przedmiar robót, - projekt budowlany (część tekstowa i graficzna) - specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45233222-1
45231400-9
45231300-8
45232400-6
45314310-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-27

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3.1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi lub ulicy o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto każda - poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Uwaga: a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a ustawy Pzp minimum jeden Wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w ww. warunku udziału w postępowaniu b) W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca w/w warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia (ogłoszenia) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 3.2) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) kierownik budowy (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót drogowych dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu budową dróg; b) kierownik robót sanitarnych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót sanitarnych; c) kierownikiem robót elektrycznych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót elektrycznych; Uprawnienia wydane pod rządami aktualnie obowiązujących przepisów winny być "bez ograniczeń" w zakresie przez te przepisy określonym, natomiast uprawnienia wydane uprzednio mogą zawierać jakiekolwiek ograniczenia występujące ówcześnie w porządku prawno-administracyjnym pod warunkiem, że nie są to ograniczenia odpowiadające dokładnie ograniczeniom obecnym, lub ograniczenia te nie są ograniczeniami uniemożliwiającymi posiadającej je osobie sprawowanie funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wymaganym w przedmiocie zamówienia. Zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach, Zamawiający dopuszcza także pełnienie ww. funkcji przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający nie żąda dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca (którego oferta zostanie najwyżej oceniona), na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedłożyć w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.: a) wykazu robót budowlanych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - w zakresie niezbędnym do wykazania warunku udziału w postępowaniu wskazanego w pkt. V.1.2/3.1) SIWZ - wg. załącznika nr 6 do SIWZ; b) dowodów określających czy te roboty budowlane (wskazane w wykazie robót budowlanych) zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w zakresie niezbędnym do wykazania warunku udziału w postępowaniu wskazanego w pkt. V.1.2/3.2) SIWZ - wg - załącznika nr 7 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1)Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ 2)Wypełniony i podpisany Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi na podstawie przedmiarów robót przekazanych przez Zamawiającego. Kosztorys winien być wykonany w opcji "kalkulacja uproszczona 3)Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy (jeżeli występują). 4)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1) Zmian terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu, temperatury +300C, temperatury -50C) powodujących wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, b) Wystąpienia okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron, c) Konieczność uwzględnienia dodatkowych zaleceń właściwych służb i inspekcji, jeżeli spowodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) Odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub terenowych e) Konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, f) Wystąpienie koniczności wykonania zamówienia dodatkowego, g) Podjecie przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, 2) Zmian sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a) Niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) Konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji, c) Możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym standardzie niż przyjęte w projekcie, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 3) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, 4) Odstąpienie przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną a wykonaniem w zamian robót niezbędnych dla właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia - przy proporcjonalnym obniżeniu wynagrodzenia wykonawcy. 5) Zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy: a) w związku ze zmianą wysokości stawki podatku VAT, b) w toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które ilościowo będą wykraczać poza ilość opisaną w przedmiarze robót sporządzonym przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać podwyższonego wynagrodzenia w oparciu o art. 630 k.c. Rozliczenie i wypłata podwyższonego wynagrodzenia nastąpi przy końcowym rozliczeniu umowy, po wprowadzeniu stosownych zmian aneksem do umowy, c) w przypadku zmian (zmniejszenia) w ilości jednostek przedmiarowych, objętych przedmiotem zamówienia podstawowego, stwierdzonych na podstawie obmiaru i kosztorysu powykonawczego sporządzonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego - obniżenie wynagrodzenia nastąpi po wprowadzeniu stosownych zmian aneksem do umowy, d) wystąpi koniczność wykonania robót wynikających z dokumentacji projektowej, a nie ujętych w pozycjach przedmiarów robot dostarczonych przez Zamawiającego. Wyliczenie kosztu robót nastąpi w oparciu o kosztorys szczegółowy z uwzględnieniem stawki roboczogodziny (r-g), kosztów pośrednich (Kp), kosztów zakupu (Kz), zysku (Z), nie wyższych niż średnie regionalne czynniki cenotwórcze dla robót inżynieryjnych dla województwa łódzkiego i w oparciu o ceny rynkowe materiałów oraz sprzętu, obowiązujące w województwie łódzkim, aktualne na dzień sporządzenia wyceny. W przypadku robót, dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. Nowe pozycje wraz z ceną jednostkową i kosztem robót zostaną wprowadzone do umowy na podstawie pisemnego aneksu. e) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, bądź obarczone błędem. Wyliczenie kosztu robót nastąpi w oparciu o kosztorys szczegółowy z uwzględnieniem stawki roboczogodziny (r-g), kosztów pośrednich (Kp), kosztów zakupu (Kz), zysku (Z), nie wyższych niż średnie regionalne czynniki cenotwórcze dla robót inżynieryjnych dla województwa łódzkiego i w oparciu o ceny rynkowe materiałów oraz sprzętu, obowiązujące w województwie łódzkim, aktualne na dzień sporządzenia wyceny. W przypadku robót, dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. Nowe pozycje wraz z ceną jednostkową i kosztem robót zostaną wprowadzone do umowy na podstawie pisemnego aneksu. f) w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, g) w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. h) w związku ze zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. 2. W przedstawionych w ust 1 pkt 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony mogą ustalić nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a) będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 5 a), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 5. Jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest także zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wydała zgody na takie przedłużenie, Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia, usunięcia lub zmiany Podwykonawców. 7. Jeżeli w ramach wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego, który bierze udział w realizacji części zamówienia jako podwykonawca - Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 8. Strona występująca o zmianę umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia którejkolwiek z przesłanek ww. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 9. Strona wnioskująca o zmiany o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit f), g) i h) musi wykazać środkami dowodowymi że zmiany mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 1 pkt 5 lit f), g) i h) wymuszają podwyższenie kosztów wykonania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.