eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żagań › Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC 3,5 t.

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2019-10-08Ogłoszenie nr 607509-N-2019 z dnia 2019-10-08 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o.: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC 3,5 t.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 97042722700000, ul. ul. Nowogródzka  2 , 68-100  Żagań, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 773 729, e-mail firma@mpoird.zagan.pl, faks 684 774 858.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.mpoird.zagan.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 t.j. ze zm), osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Nowogródzka 2, 68-100 Żagań


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC 3,5 t.
Numer referencyjny: 3/ZP/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego ODMC 3,5 t. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące minimalne warunki: 1)Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2019, bez wad ukrytych2)Maksymalna dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony.3)Dopuszczalna masa osi przedniej 1800 kg.4)Dopuszczalna masa osi tylnej 2100 kg.5)Norma emisji spalin Euro 6.6)Nadwozie typu skrzynia, z wywrotem. 7)Nadwozie w odcieniu: biały lub pomarańczowy.8)Burty dzielone (lewa i prawa). 9)Fabryczne światła do jazdy dziennej.10)Światło błyskowe ostrzegawcze na dachu kabiny. 11)Światło błyskowe ostrzegawcze na tyle ramy (płaskie, przylegające do ramy).12)Zbiornika paliwa o pojemności minimum 75 l.13)Możliwość odczytu dziennego zużycia paliwa z komputera pokładowego pojazdu.14)Osłony nadkoli przód i tył.15)Szerokość pojazdu od 1900 mm do 2500 mm - z rozłożonymi lusterkami bocznymi.16)Wysokość maksymalna pojazdu od 2550 mm do 2750 mm.17)Długość przestrzeni ładunkowej od 4200 mm do 4500 mm.18)Przestrzeń ładunkowa typu skrzynia, z trójstronnym wywrotem i roletą z plandeką do zabezpieczania ładunku od góry (40 cm wysokość burt standardowych i 70 cm zabudowane ażurowo, kratka z otworami nie większymi niż 50 mm na 50 mm), z otwieranymi burtami z lewej i prawej strony oraz z tyłu. Uwaga: Zamawiający zamieścił rys. 1. - Rys poglądowy burty bocznej oraz rys. 2. - Rys poglądowy burty tylnej. Rysunki załączone do SIWZ nie stanowią projektu, jedynie ogólny pogląd. 19)Pod skrzynią ładunkową, na boku (bokach) ramy dwie skrzynki na narzędzia w wymiarach co najmniej szerokość 500 mm, głębokość 500 mm i wysokość 450 mm.20)Ładowność minimum 800 kg.21)Próg załadunku maksymalnie na wysokości 1000 mm.22)Napęd na przednie koła.23)Opony 205/75 R16 C całoroczne24)Pełnowymiarowe koło zapasowe. 25)Silnik o zapłonie samoczynnym, silnik wysokoprężny o pojemności od 2000 cm3 do 2500 cm3 o mocy od 110kW do 140kW.26)Skrzynia biegów manualna, minimum 6 przełożeń do przodu i 1 przełożenie do tyłu.27)Narzędzia niezbędne do samodzielnej wymiany koła.28)Trójkąt ostrzegawczy.29) Apteczka samochodowa.30)Gaśnica w przedziale osobowym. 31)Komplet fabrycznych dywaników gumowych.32) Układ wspomagania hamulców ABS/ASR.33)Układ kontroli trakcji/stabilizacji toru jazdy ESP.34)Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera. 35)Hamulce tarczowe przód i tył.36)Wspomaganie układu kierowniczego.37)Centralny zamek sterowany automatycznie z kluczyka - kluczyki min. 2 sztuki.38)Układ klimatyzacji wewnątrz pojazdu.39)Elektryczne sterowanie szyb bocznych.40)Fabryczny radioodtwarzacz samochodowy połączony z bluetooth. 41)Wielofunkcyjna kierownica z możliwością sterowania radiem i telefonem.42)Fotel kierowcy z regulacją wysokości, oparcia, podparcia lędźwiowego. 43)Fotel obok kierowcy - dwuosobowy ze schowkiem pod siedziskiem.44)Siedzenie wyłożone tapicerką z tkaniny o ciemnym odcieniu i dodatkowo pokrowce zabezpieczające fotele przed przecieraniem.45)Min. dwa gniazdka 12V w przedziale osobowym 3.Pozostałe warunki:1)Dopuszczalne jest nie wymienione w pkt. 3.2. wyposażenie fabryczne znajdujące się w pojeździe, które wpływa na komfort użytkowania.2)Przedmiot zamówienia musi być sprawny technicznie, gotowy do jazdy, dopuszczony do ruchu drogowego i zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polski.3)Wykonawca udzieli minimum 24-miesięcznej gwarancji fabrycznej na pojazd, z zastrzeżeniem, że termin gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert opisany w Rozdziale I pkt. 7. Termin gwarancji liczony będzie od daty przekazania pojazdu potwierdzonego protokołem odbioru.4)Gwarancja na perforacje nadwozia min. 144 miesiące.5)Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt i na własne ryzyko na adres zamawiającego (ul. Nowogródzka 2, 68-100 Żagań), gdzie dokona rozruchu oraz przeszkoli pracowników z obsługi urządzenia.6)Wraz z dostawą samochodu, stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia Wykonawca dostarczy: a)Deklaracja zgodności CE b)Homologacja c)DTR - instrukcja obsługi w języku polskim d)Katalog części e)Karta gwarancyjna określająca: warunki serwisowania oferowanego pojazdu, okresy gwarancji, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a także wskazująca całość świadczeń gwaranta na rzecz Zamawiającego oraz warunki odpowiedzialności gwaranta, w tym zobowiązanie do rozpoczęcia naprawy w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia.7)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.8)Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Nowogródzka 2, 68-100 Żagań.9)W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym wykonawcy, wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i naprawy w trakcie trwania gwarancji. Serwis pogwarancyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 10)Reakcja serwisowa 24 godziny od telefonicznego bądź pisemnego zgłoszenia, naprawa pojazdu nie dłuższa niż 7 dni kalendarzowych. W przypadku niezachowania wyżej wymienionego terminu dostawca zobowiąże się do udostępnienia pojazdu zastępczego na okres naprawy. 11)Pojazd nie może posiadać napisów reklamowych, czy też oznaczenia innej firmy, z wyłączeniem oznaczeń producenta. 4.Podstawowe warunki leasingu operacyjnego:1)Leasing operacyjny w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.2)Czas trwania umowy - okres leasingu - 36 miesięcy. 3)Opłata wstępna 30% wartości netto pojazdu + VAT.4)Opłata wstępna ma charakter opłaty samoistnej bezzwrotnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych, płatna w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy leasingu, przed wydaniem przedmiotu leasingu.5)35 równych rat leasingowych płatnych na podstawie faktur VAT na ustalony przez Finansującego rachunek bankowy.6) Stałe oprocentowanie (raty niezmienne w całym okresie trwania umowy).7)Wartość wykupu - 1% wartości netto pojazdu + vat.8)Leasing operacyjny w walucie: PLN.9)Po wykupie nastąpi przeniesienie własności rzeczy z leasingodawcy na leasingobiorcę.10)Ubezpieczenie przedmiotu leasingu ponosi zamawiający, płatne raz w roku. Leasingobiorca zawrze umowę ubezpieczeniową (OC, AC, NWW) z wybranym przez siebie zakładem ubezpieczeń.11)Opłata wstępna i inne wydatki związane z używaniem przedmiotu umowy są kosztem uzyskania korzystającego.12)Podatek vat naliczany jest od każdej raty leasingowej i podlega odliczaniu przez korzystającego.13)Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów.14)Termin płatności Fv - 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 34144510-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66114000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 45
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
45

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ. Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1)Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 2)Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3)Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z postępowania składa dokumenty określone w pkt 6.3 ppkt 1 SIWZ dotyczące tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum spółka cywilna), każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty, o których mowa w pkt 6.3 ppkt 1 SIWZ.Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność następuje w formie pisemnej.Ilekroć występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego wykonawca polega zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 oraz 6.3 SIWZ, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm). W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do wskazania zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 oraz 6.3 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, a w przypadku wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej, do wskazania zamawiającemu adresów internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których zamawiający może samodzielnie pobrać wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów w sposób, o którym mowa w pkt 6.9 SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych t.j. określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, powyższe oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 2Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 3Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 4Wadium w formie pieniężnej należy przelać na konto zamawiającego: Nr konta: 22 1090 2558 0000 0006 4001 3405 z dopiskiem na przelewie "Wadium w postępowaniu nr 3/ZP/2019 dot. dostawy samochodu". 5Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin wpływu pieniędzy na konto zamawiającego, z uwzględnieniem terminu składania ofert. 6Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: opieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu został dołączony do oferty, oinnej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a koperta w ofercie. 7Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach w art. 46b ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8Niezabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium spowoduje odrzucenie oferty.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji20,00
Termin dostawy20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Umowa (umowa leasingu) w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie: 1) Podstawowe warunki leasingu określono w Rozdziale I pkt 3.4. niniejszej SIWZ. 2) Umowa leasingu zostaje zawarta do dnia, w którym kończy się okres leasingu pojazdu stanowiącego przedmiot umowy leasingu, o ile nie zostanie rozwiązana lub nie wygaśnie z innych przyczyn. 3) Oddanie Zamawiającemu przedmiotu leasingu w użytkowanie odbywać się będzie na warunkach określonych w niniejszej SIWZ oraz w umowie leasingu. 4) Zamawiający nie będzie ponosił innych opłat leasingowych niż przedstawione w umowie leasingu, w tym: opłat dodatkowych za czynności wykonane przez Wykonawcę w związku z obsługą umowy leasingu. 5) Od opłat leasingowych nie będą pobierane opłaty manipulacyjne. 6) Po zakończeniu okresu leasingu Zamawiający wykupi przedmiot leasingu (1% wartości netto pojazdu) za cenę równą wartości wykupu przedstawioną przez Wykonawcę w ofercie przetargowej i wymienioną w umowie leasingu, pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu. 7) Wszystkie opłaty leasingowe przedstawione przez Wykonawcę w ofercie, płatne będą przez Zamawiającego w wysokościach i terminach określonych w harmonogramie opłat stanowiącym integralną część umowy leasingu. 8) Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy leasingu, sporządzi i przekaże Zamawiającemu do akceptacji harmonogram opłat leasingowych, w których każda opłata leasingowa przedstawiona będzie w postaci sumy części kapitałowej i części odsetkowej. 9) Opłata wstępna ma charakter opłaty samoistnej bezzwrotnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych, płatna w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy leasingu, przed wydaniem przedmiotu leasingu. 10) Termin ostatniej opłaty leasingowej (wykupu) przypadać będzie razem z płatnością ostatniej (35) raty leasingowej. 11) Właścicielem przedmiotu leasingu przez okres trwania umowy jest finansujący. Po wykupie (1% wartości netto pojazdu+ Vat), nastąpi przeniesienie własności rzeczy z leasingodawcy na leasingobiorcę". 12) Odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych dokonywać będzie Wykonawca. 13) Na Zamawiającym przez cały okres leasingu ciążyć będzie obowiązek i koszt ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdu samochodowego stanowiącego przedmiot leasingu, do pełnej wartości rynkowej na rzecz Wykonawcy. Ubezpieczenie obejmować będzie: OC, NW i AC w pełnym zakresie (w ruchu i postoju). Zamawiający ubezpieczać będzie corocznie pojazd samochodowy stanowiący przedmiot leasingu. W polisie ubezpieczeniowej, jako właściciel i ubezpieczony wskazany będzie Wykonawca, zaś Zamawiający wskazany będzie jako użytkownik i ubezpieczający. 14) W przypadku wypłaty przez ubezpieczyciela na rzecz Wykonawcy odszkodowania z tytułu likwidacji szkody całkowitej lub kradzieży przedmiotu leasingu, Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo do poinformowania Zamawiającego w sposób udokumentowany o wysokości wypłaconego odszkodowania. 15) W przypadku, gdy kwota odszkodowania wypłacona Wykonawcy przez ubezpieczyciela za utratę przedmiotu leasingu w wyniku kradzieży będzie przewyższać zdyskontowaną na dzień wygaśnięcia umowy leasingu sumę przewidzianych w umowie leasingu a niezapłaconych rat leasingowych oraz wartości wykupu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kwotę równą tej nadwyżce 16) Jeżeli, mimo stwierdzenia szkody całkowitej wrak przedmiotu leasingu nie zostanie przejęty przez ubezpieczyciela, a kwota odszkodowania wypłacona Wykonawcy przez ubezpieczyciela będzie przewyższać zdyskontowaną na dzień wygaśnięcia umowy leasingu sumę przewidzianych w umowie leasingu a niezapłaconych rat leasingowych oraz wartości wykupu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kwotę równą tej nadwyżce oraz sprzeda Zamawiającemu wrak przedmiotu leasingu po wartości rynkowej. 17) Koszty opłat rejestracyjnych oraz koszty podatku od środków transportu, zgodnie z obowiązującymi stawkami, pokryje Zamawiający. 18) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwą realizację dostawy pojazdu stanowiącego przedmiot umowy leasingu. Zamawiający nie ma obowiązku badania przedmiotu leasingu na zgodność jego parametrów z umową, przed oddaniem Zamawiającemu przez Wykonawcę przedmiotu leasingu do używania.


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian niniejszej umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć w szczególności zmianę danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmianę osób wskazanych do kontaktów między Stronami, zmianę osób pełniących funkcje kierownicze w ramach realizacji zamówienia. 2) Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności, o której mowa art. 144 Ustawy Pzp. 3) Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku Zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących w szczególności: a) Zmiana urzędowej stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. b) Wprowadzenie w życie po dniu podpisania umowy regulacji prawnych wywołujących potrzebę zmiany umowy. 4) Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony umowy; wprowadzenie zmian wymaga zgody obu stron umowy". 5) Potrzeba zmian umowy powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej w ciągu 7 dni roboczych od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzania zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.