eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu pn."Budowa Kanalizacjiw Gminie Wieliczka - etap IV Zad. nr 7.4

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2018-08-14Ogłoszenie nr 604366-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu pn."Budowa Kanalizacjiw Gminie Wieliczka - etap IV Zad. nr 7.4
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV w ramach Programu OperacyjnegoInfrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka Wodno - Ściekowa w Aglomeracjach, Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0003/17

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 12061801700000, ul. ul. Jedynaka  30 , 32020   Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 291 48 06, e-mail zgk@wieliczka.eu, faks 12 291 48 05.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zgk.wieliczka.eu/pl
Adres profilu nabywcy: http://www.zgk.wieliczka.eu/pl/21208/0/Przetargi.html
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.zgk.wieliczka.eu/pl/21208/0/Przetargi.html


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.zgk.wieliczka.eu/pl/21208/0/Przetargi.html


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o., ul. Słowackiego 10, 32-020 Wieliczka


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu pn."Budowa Kanalizacjiw Gminie Wieliczka - etap IV Zad. nr 7.4
Numer referencyjny: PZ/3282/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach projektu pn. Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka Wodno - Ściekowa w Aglomeracjach,Przedsięwzięcie inwestycyjne nr 7: Budowa Zakładu Uzdatniania Wody Podziemnej w Wieliczce - Bogucicach wraz z rurociągami wody surowej i studniami głębinowymi: Zadanie nr 7.4 - Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka - Bogucice o wydajności do 360m3/h w branżach konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i drogowej. Zakres zamówienia nie obejmuje usługi nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej. W branży sanitarnej nadzór inwestorski prowadzony będzie w zakresie własnym Zamawiającego. Szczegółowy zakres r. bud. objętych nadzorem inw. stanowiącym przedmiot niniejszego postępowania,ujęty został w dokumentacji technicznej będącej załącznikiem do post. o udzielenie zam. publ. pn.: "Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV Zad. nr 7.4 - Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka - Bogucice o wydajności do 360 m3/h w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka Wodno - Ściekowa w Aglomeracjach, które opublikowane jest na stronie internetowej zamawiającego: www.zgk.wieliczka.eu. W w/w postępowaniu o roboty budowlane Zam. zawarł wszystkie obowiązki wykonawcy robót budowlanych, które zostaną ujęte w umowie na roboty budowlane. Nadzorem inwestorskim objęte są niżej opisane roboty budowlane: Zadanie nr 7.4 - Budowa Zakładu Uzdatniania Wody Podziemnej w Wieliczce - Bogucicach o wydajności do360 m3/h, korzystającego z ujęć wód podziemnych w Bieżanowie i w Wieliczce, w skład którego wchodzą:budynek technologiczny wraz z urządzeniami do napowietrzania, usuwania Fe i Mn, obniżenia twardości,dezynfekcji, zbiornik wody czystej z komorami mieszania i komorą zasuw, pompownia II st., odmulniki ze zbiornikiem wód popłucznych i zrzutem do kanalizacji sanitarnej, poletka osadowe, budynek socjalno - biurowy stan surowy zamknięty, zasilanie energetyczne, stacja trafo, NN, zasilanie awaryjne, zagospodarowanie terenu (drogi, ogrodzenie, oświetlenie, uzbrojenie terenu). W zakres zamówienia wchodzą roboty budowlane polegające na budowie następujących obiektów: 1) Budynek biurowy o wym 11,5mx36,5m - o kubaturze 10318 m3 w technologii tradycyjnej, ze stropami żelbetowymi monolitycznymi, wspartymi na ścianach murowanych i żelbetowych, bez instalacji wewnętrznych -stan surowy zamknięty bez instalacji opisanych w p. 23 SIWZ . 2) Budynek technologiczny częściowo podpiwniczony o kubaturze 3266,5 m3 i wymiarach w rzucie 11,5 x36,5m. W części podpiwniczonej ma 4 kondygnacje: 1 podziemną i 3 naziemne. Część niepodpiwniczoną stanowi hala z urządzeniami i pomieszczeniami przeznaczonymi do uzdatniania wody podziemnej i magazynowania soli wraz z technologią uzdatniania wody (aeracja ciśnieniowa, usuwanie Fe i Mn, obniżenie twardości /140 do 240 mg/l CaCO3/, retencja w zbiorniku, pompownia II st., dezynfekcja podchlorynem sodu+ lampa UV). Zrealizowana inwestycja ma na celu osiągnięcie parametrów wody uzdatnionej zgodnych z wymogami Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). 3) Zbiornik wody pitnej Vu=2000m3. o konstrukcji żelbetowej szczelnej. 4) Odmulnik ze zbiornikiem wód popłucznych Vu-84 m3. 5) Poletka osadowe 20 m2. 6) Pompownia wody czystej - zlokalizowana w budynku technologicznym. Zestaw pompowy o wydajności Q = 360 m3/h oraz wysokości podnoszenia H = 85 m wraz z rurociągami i armaturą. UWAGA: Sterowanie układu pompowego następuje od poziomu napełnienia zbiorników końcowych przy ul. Pułaskiego w Wieliczce o pojemności V=4000 m3 i poziomie zwierciadła 289.00 m n.p.m. 7) Rurociągi wodociągowe - zewnętrzne - o średnicy 355/315/250/160/50 PE100, SDR11 i średnicy 400/280,SDR17 o łącznej długości 361,0 m, dwa hydranty nadziemne o wydatku q = 10 dm3/s. 8) Rurociągi kanalizacji sanitarnej - zewnętrzne z rur PE100, SDR17 oraz PVC - U, klasy S (SN8), o średnicach od 100 mm do 300 mm o łącznej długości 298,1 m. 9) Rurociągi kanalizacji deszczowej - zewnętrzne o łącznej długości 236,4 m, w tym DN250 mm - 25,5 m,DN200 mm - 210,9 m. 10) Linie kablowe i oświetlenie ZUW. 11) Zasilanie kablowe 15 kV i stacja trafo. Stacja trafo mieści się w budynku technologicznym. Zasilana jest ze skrzynki przyłączeniowej, zlokalizowanej na kablu średniego napięcia poza ogrodzeniem Zakładu Uzdatniania Wody. 12) Droga i zjazd publiczny. 13) Budowa sieci wodociągowej DN250 na odc. doprowadzającym wodę do ZUW Wieliczka W1-W2, l=57,8moraz na odcinku tłoczącym wodę uzdatnioną do sieci W3-W4 l=57,1m.

II.5) Główny kod CPV: 71.52.00.00 - Usługi nadzoru budowlanego
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 uPzp polegających na wykonaniu usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branżach konstrukcyjno-budowlanej,elektrycznej i drogowej. Zakres zamówienia nie obejmuje usługi nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej. W branży sanitarnej nadzór inwestorski prowadzony będzie w zakresie Zamawiającego. W przypadku udzielenia zamówień, Wykonawcy robót budowlanych, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 uPzp których przedmiotem(przedmiotem R.B.) jest: Zadanie nr 7.4. - ZUW budynek biurowy Roboty stanu wykończeniowego w budynku biurowym - przedmiar nr 1: - roboty tynkarskie: 3243,89 m2 (pozycja przedmiarowa 1.1); - gładzie gipsowe: 2623,13 m2 (pozycja przedmiarowa 1.1.3); - układanie glazury: 269,39 m2 (pozycja przedmiarowa 1.2); - okładziny wewnętrzne ścian: 194,16 m2 (pozycja przedmiarowa 1.3); - podłogi i posadzki z izolacjami i warstwami podłoży: 964,93 m2 (pozycja przedmiarowa 1.4); - sufity podwieszane: 854,21 m2 (pozycja przedmiarowa 1.5); - roboty malarskie: 2854,41 m2 (pozycja przedmiarowa 1.6); - elementy stalowe i balustrady: 28,32 m (pozycja przedmiarowa 1.7); - drzwi drewniane wewnętrzne i zewnętrzne: 65 szt. (pozycja przedmiarowa 1.8 i 1.9) - montaż klapy oddymiającej: 1 kpl. (pozycja przedmiarowa 1.10.1); - montaż cięgien stalowych na elewacji: 349,53 m2 (pozycja przedmiarowa 1.10.2); - montaż rolet okiennych tekstylnych: 44 szt. (pozycja przedmiarowa 1.10.3 i 1.10.4); - montaż elementów wyposażenia sanitariatów (pozycja przedmiarowa 1.11). Wentylacja mechaniczna - budynek biurowy - przedmiar nr 4; Wewnętrzna instalacja c.o. oraz ciepła technologicznego w budynku biurowym - przedmiar nr 6; Wewnętrzna instalacja: klimatyzacja oraz doprowadzenia chłodu do chłodnic w centralach wentylacyjnych w budynku biurowym - przedmiar nr 8; Instalacje elektryczne wewnętrzne - budynek biurowy - przedmiar nr 11; Instalacje teletechniczne - budynek biurowy - przedmiar nr 12.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2023-08-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia 1. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: niezwłocznie po podpisaniu umowy 2. Planowany termin wykonania zamówienia: 31.08.2023 r. 3. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 30.06.2023 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na postawie art.24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp oraz ust. 5 pkt 3 uPzp przy czym wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d uPzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust.1pkt 14 uPzp,jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione wart.24 ust. 1 pkt 13lit. d uPzp (art. 133 ust. 4 uPzp). 2. Do upływu terminu składania ofert każdy wykonawca musi złożyć aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) (Punkt III.3. nin. ogłoszenia). 2.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2.3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom nie będącym podmiotami o których mowa w art. 22a uPzp, zobowiązany jest do zawarcia w składanym przez siebie JEDZ stosownej informacji. 2.4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.
Informacje dodatkowe Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) Wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, - w tym okresie, jedną usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji budynku o wartości robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru minimum 3 000 000,00 zł brutto. b) Skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające następujące kwalifikacje: ? co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót konstrukcyjno - budowlanych, posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych), jako kierownik robót/budowy konstrukcyjno - budowlanych i/lub inspektor nadzoru robót konstrukcyjno - budowlanych dotyczących budowy lub przebudowy, lub modernizacji obiektów lub budynków kubaturowych, ? co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót elektrycznych, posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych), jako kierownik robót/budowy i/lub inspektor nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, ? co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót drogowych, posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, do kierowania robotami w specjalności drogowej określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych), jako kierownik robót/budowy i/lub inspektor nadzoru robót w specjalności drogowej. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia równoważne wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. Poz. 65 z późn.zm.), Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób wskazanych w pkt III.1.3.lit.b) pod warunkiem posiadania odpowiednio przez te osoby wykształcenia, doświadczenia, kwalifikacji, uprawnień wymaganych w w/w punkcie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 1 uPzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 1.1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.2) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (sporządzone według formularza stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ); 1.3) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (sporządzone według formularza stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ); 1.4) Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp zobowiązany jest do złożenia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1.1)- 1.3) 1.5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z tych Wykonawców zobowiązany jest do złożenia dokumentów wymienionych w pkt 1.1) - 1.3). 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w: 2.1) pkt 1.1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp; 2.2) Dokumenty, o których mowa w pkt 2.1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2.2) stosuje się 2.4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykon., zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 2.5) Wykon. mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1.1) składa dokument, o którym mowa w pkt 2.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2.2) stosuje się.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi, były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz należy sporządzić według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono w nin. ogłoszenia Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, a jeżeli w dniu przekazania ogłoszenia nie został opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przez dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htmZamawiający będzie korzystał z "Archiwum kursów średnich - tabela A" http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx 2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według formularza stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy. Zmawiający nie żąda dokumentów na potwierdzenie w/w wymagań.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, oprócz w/w dokumentów składa: 1. Formularz oferty - wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku formularza oferty wielostronicowego Wykonawca zobowiązany jest podpisać każą stronę dokumentu. 2. Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny dokument - jeżeli dotyczy. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp , będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia dokumentów wraz z ofertą (w szczególności pisemnego zobowiązania) które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi,których wskazane zdolności dotyczą. 3. Stosownego pełnomocnictwa-w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z oferty. 4. Oświadczenia o grupie kapitałowej - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium w wysokości: 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych00/100) najpóźniej do dnia 20.09.2018 r. do godz. 09:50.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena90,00
Liczba pobytów na placu budowy10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-20, godzina: 09:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2018-11-18 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 2 Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: 2.1. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w PLN. 2.2. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 2.2. Wynagrodzenie ryczałtowe, podlega rozliczeniu i w wysokości adekwatnej do faktycznego zaawansowania robót budowlanych fakturami przejściowymi, aż łączna kwota wypłacona Wykonawcy osiągnie kwotę stanowiącą 90 % całkowitej wartości wynagrodzenia. Saldo końcowe wynagrodzenia na kwotę obejmującą pozostałą do wypłaty część wynagrodzenia całkowitego będzie płatne po zakończeniu ostatniego okresu rozliczeniowego zadania na roboty, potwierdzonego protokołem odbioru ostatecznego z uwzględnieniem pkt 4. 2.3. Podstawą do wystawienia faktury lub rachunku za bieżące pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego będą zatwierdzone przez Zamawiającego Raporty z nadzoru inwestorskiego. 2.4. Ostatnia płatność wynagrodzenia będzie wypłacona Wykonawcy po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu końcowego z wykonania i rozliczenia całego zakresu umowy Wykonawcy robót budowlanych. 3. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowy o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału, lub też kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W/w dotyczy również odpowiednio wspólników spółki cywilnej którzy traktowani będą jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Warunki otwarcia ofert Data: 20/09/2018 Czas lokalny: 09:50 Miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Słowackiego 10, I piętro, pokój numer 5. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy, (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, liczby pobytów na placu budowy, terminu wykonania zamówienia, terminu płatności faktur. 5. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.08.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.08.2018 r. pod nr 2018/S 155-357100.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi nadzoru budowlanego »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.