eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Racib鏎z › Termomodernizacja budynku Szko造 Podstawowej nr. 15 w Raciborzy przy ul. S這wackiego 48

Ten przetarg zosta ju zako鎍zony. Zobacz wynik tego przetarguOg這szenie z dnia 2013-02-13

Racib鏎z: Termomodernizacja budynku Szko造 Podstawowej nr. 15 w Raciborzy przy ul. S這wackiego 48
Numer og這szenia: 60320 - 2013; data zamieszczenia: 13.02.2013
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Racib鏎z , ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racib鏎z, woj. 郵御kie, tel. 032 7550710, faks 032 7550725.

 • Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: raciborz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAM紟IENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Termomodernizacja budynku Szko造 Podstawowej nr. 15 w Raciborzy przy ul. S這wackiego 48.

II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zam闚ienia: Przedmiotem zam闚ienia jest termomodernizacja budynku Szko造 Podstawowej nr. 15 w Raciborzy przy ul. S這wackiego 48. Zam闚ienie dotyczy wykonania rob鏒 budowlanych w bran篡 og鏊nobudowlanej, instalacyjnej i elektrycznej zwi您anych z wykonaniem termomodernizacji Szko造 Podstawowej nr 15 w Raciborzu wraz z wykonaniem rob鏒 towarzysz帷ych. Roboty budowlane obejmuj swoim zakresem: 1). Docieplenie 軼ian zewn皻rznych metod lekk-mokr. 2). Docieplenie dach闚 i stropodach闚. 3). Wymian obr鏏ek blacharskich ogniomur闚, dachu i elewacji. 4). Wymian parapet闚. 5). Izolacj przeciwwilgociow pionow 軼ian piwnic wraz z wymian na鈍ietli piwnicznych. 6). Docieplenie 軼ian piwnic. 7). Wymian cz窷ci drzwi oraz 軼ian z pustak闚 szklanych. 8). Remont urz康ze i instalacji znajduj帷ych si na elewacji budynku. 9). Wymian istniej帷ych wpust闚 dachowych na podgrzewane oraz wymian rynien i rur spustowych. 10). Przebudow istniej帷ego w瞛豉 wymiennikowego c.o. i c.w.u. na w瞛e wymiennikowy z przeznaczeniem do cel闚 centralnego ogrzewania, wentylacji i ciep貫j wody u篡tkowej wraz z przebudow pomieszcze w瞛豉. 11). Remont instalacji centralnego ogrzewania polegaj帷y na ca趾owitym demonta簑 istniej帷ej instalacji w poziomach i pionach 陰cznie z grzejnikami i wymianie na nowe rury i grzejniki z zastosowaniem termostatycznych zawor闚 grzejnikowych i zawor闚 regulacyjnych. 12). Remont instalacji ciep貫j i zimnej wody u篡tkowej polegaj帷y na ca趾owitym demonta簑 istniej帷ych rur w poziomach oraz cz窷ciowej wymianie pion闚 i przybor闚 sanitarnych wraz z zastosowaniem zawor闚 regulacyjnych i odcinaj帷ych. 13). Wentylacj mechaniczn nawiewno-wywiewn sali gimnastycznej (du瞠j i ma貫j) oraz kuchni i sto堯wki. 14). Wymian istniej帷ej pompowni 軼iek闚. 15). Wymian wszystkich punkt闚 鈍ietlnych w obiekcie wraz cz窷ciow wymian przewod闚. 16). Wykonanie towarzysz帷ych rob鏒 budowlanych i wyko鎍zeniowych w tym rob鏒 malarskich ca貫go obiektu. Dodatkowe informacje techniczne o obiekcie: -lokalizacja: w obr瑿ie ulic S這wackiego, Matejki i 疾romskiego w Raciborzu, 1). wykonanie: w systemie projektowania segmentowego, technologia wielkoblokowa, 2). u篡tkowanie: od 1991 r., 3). liczba segment闚 5 (A,B,C,D,E) + 陰cznik, 4). cz窷ciowe podpiwniczenie, 5). ilo嗆 kondygnacji od 1do 3, 6). powierzchnia piwnic 1 797,55 m2, 7). powierzchnia u篡tkowa kondygnacji nadziemnych 6 178,8 m2, 8). 陰czna powierzchnia u篡tkowa 7 976,35 m2, 9). kubatura 33 164 m3.

II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie uzupe軟iaj帷ych: nie.

II.1.5) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 45.32.00.00 - Roboty izolacyjne 45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne 45.40.00.00 - Roboty wyko鎍zeniowe w zakresie obiekt闚 budowlanych 45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci庵闚 i ruroci庵闚 do odprowadzania 軼iek闚 45.11.00.00 - Roboty w zakresie burzenia i rozbi鏎ki obiekt闚 budowlanych; roboty ziemne .

II.1.6) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM紟IENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 15.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 60 000 PLN

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNK紟

 • III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Warunek zostanie spe軟iony, je瞠li wykonawca wyka瞠 wykonanie w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, co najmniej 2 (dw鏂h) zada tj. budowy lub przebudowy lub remont闚 budynk闚 w zakresie docieplenia 軼ian o warto軼i co najmniej 1 500 000 PLN, brutto, ka盥e, oraz co najmniej 2 zada z zakresu system闚 grzewczych o warto軼i co najmniej 500 000 PLN, brutto, ka盥e.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Warunek zostanie spe軟iony, je瞠li wykonawca wyka瞠 posiadanie: 1). Op豉conego ubezpieczenia od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia o warto軼i co najmniej 1 000 000 PLN. 2). Posiadanie 鈔odk闚 finansowych lub posiadanie zdolno軼i kredytowej w wysoko軼i co najmniej 1 000 000 PLN.

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr鏂z o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, nale篡 przed這篡:

  • wykaz rob鏒 budowlanych w zakresie niezb璠nym do wykazania spe軟iania warunku wiedzy i do鈍iadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz za陰czeniem dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 roboty zosta造 wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone
  • informacj banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej, w kt鏎ych wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj帷 wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow wykonawcy, wystawion nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert
  • op豉con polis, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia
 • Wykonawca powo逝j帷y si przy wykazywaniu spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu na zdolno嗆 finansow innych podmiot闚, przedk豉da informacj banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej, dotycz帷 podmiotu, z kt鏎ego zdolno軼i finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzaj帷 wysoko嗆 posiadanych przez ten podmiot 鈔odk闚 finansowych lub jego zdolno嗆 kredytow, wystawion nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

  • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert, a w stosunku do os鏏 fizycznych o鈍iadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚 lub za鈍iadczenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert
  • aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego oddzia逝 Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne i spo貫czne, lub potwierdzenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert
  • wykonawca powo逝j帷y si przy wykazywaniu spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu na potencja innych podmiot闚, kt鏎e b璠 bra造 udzia w realizacji cz窷ci zam闚ienia, przedk豉da tak瞠 dokumenty dotycz帷e tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre郵onym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiot闚 zagranicznych

  Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt鏎ym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y, 瞠:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatk闚, op豉t, sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne i zdrowotne albo 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert

III.7) Czy ogranicza si mo磧iwo嗆 ubiegania si o zam闚ienie publiczne tylko dla wykonawc闚, u kt鏎ych ponad 50 % pracownik闚 stanowi osoby niepe軟osprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b璠zie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunk闚 zmian

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmian postanowie umowy w ni瞠j wymienionych przypadkach: 1).Zmiany maj帷e wp造w na termin wykonania umowy: a). mo磧iwe jest przed逝瞠nie terminu zako鎍zenia umowy o czas op騧nienia, je瞠li op騧nienie to wynika z przyczyn le膨cych po stronie Zamawiaj帷ego i je瞠li takie op騧nienie jest lub b璠zie mia這 wp造w na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie nast瘼uj帷ych obowi您k闚 Zamawiaj帷ego: - przekazanie terenu budowy - przekazanie dokument闚 budowy b). mo磧iwa jest zmiana terminu wykonania umowy, wstrzymania i wznowienia rob鏒, ze wzgl璠u na: - oczekiwanie Wykonawcy na niezb璠ne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. wymagane obowi您uj帷ymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z braku podj璚ia niezw這cznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawc czynno軼i niezb璠nych do zainicjowania oraz prawid這wego przeprowadzenia w豉軼iwego post瘼owania celem uzyskania wskazanych powy瞠j niezb璠nych opinii, decyzji, zezwole, uzgodnie, itp. przy czym wy陰cznie o okres wyczekiwania wykraczaj帷y poza terminy ustawowe, wynikaj帷e z odr瑿nych przepis闚 do wydania opinii, decyzji, zezwole, uzgodnie itp. - przed逝瞠nie procedury przetargowej polegaj帷e na niepodpisaniu niniejszej umowy w terminie 75 dni od daty wszcz璚ia post瘼owania, - roboty dodatkowe wstrzymuj帷e wykonanie rob鏒 podstawowych o czas ich wykonania, - zmian technologii wykonywania prac, - zmiany stanu prawnego maj帷e wp造w na realizacj zadania, - dzia豉nia si natury, uznane za stan kl瘰ki 篡wio這wej. c). Wykonawca nie b璠zie mia prawa do 膨dania przed逝瞠nia terminu wykonania przedmiotu umowy je瞠li przed逝瞠nie terminu wynika z przyczyn le膨cych po stronie Wykonawcy. 2). Zmiany maj帷e wp造w na wysoko嗆 wynagrodzenia: a). rezygnacja z wykonania cz窷ci rob鏒, b). zmiana stawki podatku od towar闚 i us逝g (VAT), c). zmiany wynikaj帷e z wynagrodzenia kosztorysowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia: www.bipraciborz.pl
Specyfikacj istotnych warunk闚 zam闚ienia mo積a uzyska pod adresem: Urz康 Miasta Racib鏎z, Referat Zam闚ie Publicznych, ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racib鏎z, pok. 310.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 04.03.2013 godzina 11:30, miejsce: Urz康 Miasta Racib鏎z, Referat Zam闚ie Publicznych, ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racib鏎z, pok. 310.

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: nie

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawid這wego jej dzia豉nia oraz korzystania z narz璠zi analitycznych, reklamowych, marketingowych i spo貫czno軼iowych. Szczeg馧y znajduj si w Polityce Prywatno軼i. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, 瞠 zgadzasz si na ich u篡cie. Je郵i nie chcesz, aby pliki cookies by造 zapisywane w pami璚i Twojego urz康zenia, mo瞠sz to zmieni za pomoc ustawie przegl康arki.