Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2005-11-15


POZYCJA 60296


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bolesławiec: dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, do kontaktów: Żaneta Stefańska - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie, tel. 075 7323258, 7351841, fax 075 7323250, e-mail: starbol@mail.ceti.com.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, Żaneta Stefańska - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu, pl.Marszałka Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie, tel. 075 735 18 58, fax 075 732 32 50, e-mail: starbol@mail.ceti.com.pl.
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy tablic rejestracyjnych :
-samochodowych -jednorzędowych i dwurzędowych -14.000 kompletów,
-do przyczep - jednorzędowych i dwurzędowych - 1.000 szt.,
-motocyklowych - dwurzędowych -1.000 szt.,
-motorowerowych - dwurzędowych - 500 szt.
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Starostwo Powiatowe w Bolesławcu.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):

Oryginalny kod CPV: 28.52.74.10 - Znaki metalowe

Kod CPV wg słownika 2008: 44.42.34.00 - Znaki i podobne elementy

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Przewidywana wartość oszacowana na podstawie danych z lat ubiegłych oraz najlepszej wiedzy Zamawiającego co do potrzeb w okresie realizacj zamówienia wynosi 683.200,00 PLN.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01.01.2006; data zakończenia: 31.12.2007;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) Wymagane wadium: 3.500,00.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
-Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; tj. posiadają zezwolenie wojewody, o którym mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym na produkcję tablic rejestracyjnych,
-Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
-Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
-Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

SEKCJA IV: TRYBY


IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:
1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 29.12.2005.
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29.12.2005 godzina 13:00.
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostat. term. skład. ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 29.12.2005, godzina 13:15, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, pl.Marsz.J.Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec, pokój Nr 16 - Sala Posiedzeń.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE


VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.
2) Data wysłania ogłoszenia: 07.11.2005.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z BOLESŁAWCA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Bolesławcu » więcej : Znaki i podobne elementy »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU