eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolesławiec › dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w BolesławcuOgłoszenie z dnia 2005-11-15

POZYCJA 60296

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Bolesławiec: dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, do kontaktów: Żaneta Stefańska - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie, tel. 075 7323258, 7351841, fax 075 7323250, e-mail: starbol@mail.ceti.com.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, Żaneta Stefańska - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu, pl.Marszałka Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie, tel. 075 735 18 58, fax 075 732 32 50, e-mail: starbol@mail.ceti.com.pl. 3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1). 4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu. 1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy tablic rejestracyjnych : -samochodowych -jednorzędowych i dwurzędowych -14.000 kompletów, -do przyczep - jednorzędowych i dwurzędowych - 1.000 szt., -motocyklowych - dwurzędowych -1.000 szt., -motorowerowych - dwurzędowych - 500 szt. 1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Starostwo Powiatowe w Bolesławcu. 1.5) Nomenklatura 1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 28.52.74.10 - Znaki metalowe Kod CPV wg słownika 2008: 44.42.34.00 - Znaki i podobne elementy 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia 2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Przewidywana wartość oszacowana na podstawie danych z lat ubiegłych oraz najlepszej wiedzy Zamawiającego co do potrzeb w okresie realizacj zamówienia wynosi 683.200,00 PLN. 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01.01.2006; data zakończenia: 31.12.2007;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 3.500,00. 2) Warunki uczestnictwa 2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: -Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; tj. posiadają zezwolenie wojewody, o którym mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym na produkcję tablic rejestracyjnych, -Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; -Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; -Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia: 1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert: 2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3) Informacje administracyjne 3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 29.12.2005. 3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29.12.2005 godzina 13:00. 3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostat. term. skład. ofert. 3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 29.12.2005, godzina 13:15, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, pl.Marsz.J.Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec, pokój Nr 16 - Sala Posiedzeń.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 2) Data wysłania ogłoszenia: 07.11.2005.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.