eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wleń › "Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu" - przebudowa trzech budynków

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2018-08-09Ogłoszenie nr 602874-N-2018 z dnia 2018-08-09 r.

Urząd Miasta i Gminy Wleń: "Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu" - przebudowa trzech budynków
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. "Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu" współfinansowany jest przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WD na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Wleń, krajowy numer identyfikacyjny 53124600000, ul. pl. Bohaterów Nysy  7 , 59610   Wleń, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 136 438, e-mail sekretariat@wlen.pl, faks 757 137 050.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://bip.wlen.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
PISEMNA
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Wleń, Pl Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu" - przebudowa trzech budynków
Numer referencyjny: ZP.271.14.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu" - przebudowa rynku z podziałem na części: ? Część I "Rewitalizacja Budynku przy ulicy Kościuszki 1a" ? Część II "Rewitalizacja budynku przy ulicy św. Jadwigi 1" ? Część III "Rewitalizacja budynku byłego kościoła ewangelickiego przy ul. Kościelna 15" Opis zadań realizowanych w ramach zamówienia dla części I - "Rewitalizacja Budynku przy ulicy Kościuszki 1a" 1. PRACE OGÓLNOBUDOWLANE ? wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (okna drewniane zespolone wykonane w kolorze ciemno brązowym szklone szybą zespoloną- ok. 10 m2; drzwi drewniane pełne bądź z przeszkleniem, oszklone szybą zespoloną- ok. 3,5 m2; wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych -ok. 7 m); ? modernizacja dachu (pow. ok. 320 m2) i ocieplenie stropu- (Dach: usunięcie poszycia dachu z dachówki karpiówki i łat drewnianych - ok. 320 m2, wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu - krokwi, ułożenie warstwy paro przepuszczalnej, nowych łat drewniane i poszycie z dachówki ceramicznej - karpiówki, wymiana włazów dachowych - 2 szt., obróbki blacharskie z blachy tytan cynk, nowe orynnowanie i rury spustowe z blachy tytan cynk. Strop: wykonanie warstwy izolacji termicznej gr. 20 cm ze styropianu XPS, ułożenie warstwy folii budowlanej, wykonanie wylewki gr. 6 cm zbrojonej) ? ocieplenie ścian - skucie tynku w miejscach odparzeń i odspojeń - ok. 64 m2; wykonanie naprawy spękań i zarysowań; osadzenie płaskownik z blachy stalowej zakotwionego kotwami chemicznymi; wykonanie tynku zewnętrznego cementowo - wapiennego o drobnym uziarnieniu metodą natryskową- ok. 215 m2; wykonanie powłok malarskich- ok. 215 m2; ? wykonanie nadproży; ? prace dot. ścian i sufitów wewnętrznych (skucie istniejących tynków, wykończenie wyprawą tynkarską cementowo - wapienną, gruntowanie, wykonanie gładzi gipsowych - ok. 419 m2, malowanie farbami akrylowymi); ? wykonanie ścian wewnętrznych z płyt GKB- montaż płyt ok. 107 m2, wyrównanie ścian, wykonanie gładzi gipsowej, gruntowanie, malowanie - ok. 450 m2); ? wykonanie okładzin z płytek ceramicznych ściennych (łazienka, pomieszczenie socjalne) - ok. 50 m2; ? wymiana posadzki na gruncie (skucie do głębokości 17cm- ok. 6 m3, wykonanie nowej posadzki na gruncie z ociepleniem styropianem XPS gr. 10 cm i izolacją z folii budowlanej- ok. 130 m2, położenie płytek ceramicznych- ok. 130 m2); 2. PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Całkowita wymianę instalacji obejmującą: wymianę rozdzielnic; wymianę kabli i przewodów (kabel YDYp 3 x 2,5 mm2 i EDYp 3 x 1,5 mm2 - ok. 1100 m); montaż osprzętu (łączniki pojedyncze, świecznikowe, schodowe-ok. 14 szt.; gniazda instalacyjne pojedyncze i podwójne - ok. 23 szt.); roboty pomiarowe. 3. PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Zakres prac będzie obejmował wymianę kotła węglowego na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dodatkowo planuje się montaż: orurowania (rury wielowarstwowe w systemie złączek zaciskowych wraz ze złączkami PVDF o 15, 20, 25 -ok. 250 m); grzejników (grzejniki stalowe płytowe- 11 KV, 21 KV, 22 KV o wym. 600-600 mm, 600-920 mm; 600-800 mm; 600-1000 mm; 600-1200 mm-13 szt); armatury (zawory odcinający, równoważący, zwrotny); armatury grzejnikowej (głowice termostatyczne typ RA - 13 szt.; zawory termostatyczne z nastawą wstępną 13 szt., rozdzielacze 4-obiegowy i 9-obiegowy z szafką podtynkową do ogrzewania grzejnikowego); 4. PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ Z uwagi na niekompletność instalacji wod.-kan. w budynku i jej stopień zużycia określony na poz. 100% planuje się całkowitą wymianę ww. instalacji obejmującą montaż: orurowania (rury wielowarstwowe 016 i 020 z kształtkami-ok. 30 m); armatury (licznik wody zimnej JS 1,5 o przepływie nominalnym 1,5 m3/h; zawory: odcinający, antyskażeniowy, do WC; podgrzewacz elektryczny przepływowy V = 50 l, P = 1,5 kW); rur kanalizacyjnych (PVC o: 40, 50, 110, 160); wywiewki, zawór napowietrzający. Opis zadań realizowanych w ramach zamówienia dla części II - "Rewitalizacja budynku przy ulicy św. Jadwigi 1 1. PRACE OGÓLNOBUDOWLANE ? wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (okna PCV- ok. 12 m2, drzwi drewniane pełne- ok. 6 m2; wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych); ? modernizacja dachu - (Dach: usunięcie poszycia z dachówki karpiówki i łat drewnianych, wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu - krokwi - ok. 15 m, ułożenie warstwy paro przepuszczalnej, nowych łat drewniane i poszycie z dachówki ceramicznej - karpiówki - ok. 50 m2, wymiana włazów dachowych, obróbki blacharskie z blachy tytan cynk - ok. 6 m2, nowe orynnowanie -ok. 43 m i rury spustowe z blachy tytan cynk. Dach płaski (ok. 25 m2): usunięcie istniejącej warstwy poszycia z papy - ok. 25 m2, wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji i deskowania, wykonie poszycia z zastosowaniem styropapy gr. 10 cm - ok. 25 m2); ? ocieplenie ścian - skucie tynku z wszystkich ścian, naprawa spękań i zarysowań, wykonanie warstwy ocieplenia ze styropianu gr. 15 cm - ok. 104 m2, położenie tynku cienkowarstwowego mineralnego o uziarnieniu "baranek" i grubości ziarna 1,5 mm- ok. 104 m2); ? wykonanie nadproży; ? prace dot. ścian i sufitów wewnętrznych (skucie istniejących tynków, wykończenie wyprawą tynkarską cementowo - wapienną, gruntowanie, wykonanie gładzi gipsowych - ok. 125 m2, malowanie farbami akrylowymi - ok. 254 m2); ? wykonanie ścian wewnętrznych z płyt GKB- montaż płyt, wyrównanie ścian, wykonanie gładzi gipsowej, gruntowanie, malowanie, ułożenie nowych płytek ceramicznych - ok. 324 m2); ? wykonanie ścian działowych murowanych pomiędzy pomieszczeniami - z cegły pełnej na grubość 12 cm; ? wymiana posadzki (praca rozbiórkowe, wykonanie wylewki betonowej - ok. 51 m2, położenie płytek gresowych antypoślizgowych- ok. 51 m2); 2. PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z uwagi na niekompletność instalacji elektrycznej w budynku i jej stopień zużycia określony na poz. 100% planuje się całkowitą wymianę instalacji obejmującą: wymianę rozdzielnic; wymianę kabli i przewodów (kabel YDYp 3 x 2,5 mm2 i EDYp 3 x 1,5 mm2 - ok. 1100 m); montaż osprzętu (łączniki pojedyncze, świecznikowe, schodowe-ok. 17 szt.; gniazda instalacyjne pojedyncze i podwójne - ok. 19 szt., opraw oświetleniowych - ok. 27 kpl.), roboty pomiarowe. 3. PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Zakres prac będzie obejmował wymianę kotła węglowego na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dodatkowo planuje się montaż: orurowania (rury wielowarstwowe w systemie złączek zaciskowych wraz ze złączkami PVDF o 15, 20, 25 -ok. 170 m); grzejników (grzejniki stalowe płytowe - 11 KV, 21 KV, 22 KV o wym. 600-600 mm, 600-800 mm - 13 szt.; grzejniki kanałowe turbowentylatorowe); armatury (zawór odcinając); armatury przyłączeniowej (głowice termostatyczne typ RA - 10 szt.; zawory termostatyczne z nastawą wstępną - 10 szt., zawory powrotne proste, siłowniki termiczne, puszki sterujące, regulatory pomieszczeniowe, rozdzielacze 2-obiegowy i 5-obiegowy z szafką podtynkową do ogrzewania grzejnikowego). 4. PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ Z uwagi na niekompletność instalacji wod.-kan w budynku i jej stopień zużycia określony na poz. 100% planuje się całkowitą wymianę ww. instalacji obejmującą montaż: orurowania (rury wielowarstwowe o 16, 20 z kształtkami-ok. 50 m); armatury (licznik wody zimnej o przepływie nominalnym 2,5 m3/h z możliwością zdalnego odczytu; zawory: odcinający, antyskażeniowy, do WC, obrotowy do umywalek; podgrzewacz elektryczny pojemnościowy V = 50 l); rur kanalizacyjnych (PVC o: 40, 110, 160); wywiewki, zawór napowietrzający. Opis zadań realizowanych w ramach zamówienia dla części III - "Rewitalizacja budynku byłego kościoła ewangelickiego przy ul. Kościelna 15" 1. OGÓLNE ZAŁOŻENIA Ze względu na obecny stan i wygląd bryły dawnego kościoła oraz chęć przywrócenia dawnej świetności budynku, wykonana zostanie nadbudowa zewnętrznych ścian z boków do wysokości około 6,0 m - o dwie kondygnacje, w części frontowej podniesienie środka i zwieńczenie go tympanonem odtworzonym na wzór pierwotnego. W istniejących oknach będących pozostałością po oknach kościelnych, po wyburzeniu zamurowań, odtworzone zostaną okna i opaski okienne, zarówno na elewacjach bocznych jak i elewacji frontowej. Na elewacji tylnej powstaną blendy pozostawiając okna w formie zamurowanej. Wnętrze nawiązywać będzie do wnętrza pierwotnego z tą różnicą, że na ścianach bocznych powstanie jedna kondygnacja galerii. Wnętrze budynku będzie miało jak do tej pory formę jednoprzestrzenną (wydzielona przestrzeń hali) oraz wyodrębnione pomieszczenia: sanitarne i magazyn. Istniejące wejście główne stanowić będzie wejście do całego obiektu. Odtworzone zostaną również wejścia boczne. Po obu stronach wejścia głównego znajdować się będą toalety, w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na prawo od wejścia głównego znajdować się będzie wydzielone pod stropem galerii miejsce, które może być przeznaczone na szatnię. Po obu stronach wnętrza wzdłuż dłuższych ścian budynku powstaną galerie, na które wejście prowadzić będzie schodami po przeciwległej stronie wejścia niż wejście główne. Od strony hali galerię oddzielać bezpieczna balustrada o wysokości 1,1 m. 2. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC: PRACE OGÓLNOBUDOWLANE ? modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej; Okna w elewacji frontowej jako przeszklenia stałe w stolarce aluminiowej ciepłej, szklone szybą podwójną zespoloną - ok. 68 m2. Okna w ścianach bocznych - dzielone w części górnej uchylne ze sterowaniem ręcznym bądź elektrycznym - ok. 8 m2. Parapety zewn. i wewnętrzne. Drzwi -drewniane pełne płycinowe, repliki drzwi pierwotnych - ok. 10 m2. ? wymiana dachu - konstrukcja drewniana dachu: pow. ok. 500 m2; konstrukcja dachu pod dachówkę - ok. 246 m2; ? Usunięcie resztek istniejącego poszycia dachu i elementów żelbetowej istniejącej konstrukcji podtrzymującej zadaszenie. Konstrukcję nośną dachu dwuspadowego nad całością budynku stanowić będą kratownice drewniane. Zabezpieczenie drewna ogniochronnie i wykończenie powłoką lakierniczą matową. Ułożenie na kratownicach płyty OSB gr. 18 cm, które stanowić będą wraz z folią paroizolacyjną podłoże dla wełny mineralnej gr. 18 cm układanej pomiędzy płatwiami ułożonymi prostopadle do powierzchni kratownic i do montowanych na nich krokwi z warstwą folii paro przepuszczalnej. Dachówka płaska w kolorze grafitowym ułożona będzie na deskowaniu wykonanym na krokwiach. Obróbki blacharskie z blachy tytan cynk, nowe orynnowanie i rury spustowe z blachy tytan cynk. ? ocieplenie ścian - skucie tynku zewnętrznego z wszystkich elewacji w 100%; wykonanie naprawy spękań i zarysowań; osadzenie płaskownik z blachy stalowej zakotwionego kotwami chemicznymi; wykonanie tynku zewnętrznego cementowo - wapiennego o drobnym uziarnieniu metodą natryskową; wykonanie powłok malarskich. Na elewacjach wykonanie opasek okiennych z tynku zatartego na gładko, w górnej części sklepień nadproży okiennych wykonanie zworników. ? wykonanie nadproży; ? prace dot. ścian wewnętrznych (ściany istniejące: skucie istniejących tynków, wykończenie wyprawą tynkarską cementowo - wapienną, gruntowanie, wykonanie gładzi gipsowych, malowanie farbami lateksowymi - ok. 400 m2); ? wykonanie ścian wewnętrznych z płyt GKB - montaż płyt, wyrównanie ścian, wykonanie gładzi gipsowej, gruntowanie, malowanie). Montaż płytek ceramicznych w toaletach. ? wymiana posadzki ok. 284 m2 (praca rozbiórkowe - głębokości ok. 37 cm, wykonanie nowej posadzki na gruncie z ociepleniem styropianem XPS grubości 10 cm i izolacją z folii budowlanej -dwie warstwy z wywinięciem na ścianę do 10 cm); ? stropy: w toaletach: wykonanie na sufitach podwieszanych warstwy izolacji termicznej gr. 15 cm z wełny mineralnej wraz z warstwami izolacji paro przepuszczalnej i paroizolacji - ok. 21 m2. W hali głównej: z płyt OSB w stanie surowym. Nad galeriami - wykończony płytami GKB mocowanymi do płyt OSB, położenie gładzi gipsowej i powłoki malarskiej z farb lateksowych. ? wykonanie schodów i posadzki galerii - wyłożenie powierzchni stopni schodów, spocznika i żelbetowej płyty galerii płytkami gresowymi, z wykończeniem antypoślizgowym. 3. PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ramach wykonania ww. instalacji planuje się m.in.: montaż rozdzielnic, położenie kabli i przewodów, montaż osprzętu (np. wypusty oświetleniowe - ok. 89 szt, wypusty na gniazdo wtykowe - ok. 50 szt.); roboty pomiarowe. 4. PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ W ramach wykonania ww. instalacji planuje się montaż: orurowania (rury wielowarstwowe o 16, 20 z kształtkami-ok. 20 m); armatury (licznik wody zimnej o przepływie nominalnym 1,5 m3/h; zawory: odcinający, antyskażeniowy, do WC, obrotowy do umywalek; podgrzewacz elektryczny podumywalkowy P = 1,5 kW); rur kanalizacyjnych (PVC o: 40, 110, 160 - ok. 41m); wywiewki. 5. PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ramach projektu planuje się wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej energią elektryczną. Zakres prac będzie obejmował: montaż grzejników elektrycznych wraz z przewodami elektrycznymi, automatyki pogodowej i zabezpieczeń.

II.5) Główny kod CPV: 45262500-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45261220-2
45443000-4
45421100-5
45450000-6
45321000-3
45111300-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż: 1.1. Część I "Rewitalizacja Budynku przy ulicy Kościuszki 1a" - 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł) 1.2. Część II "Rewitalizacja budynku przy ulicy św. Jadwigi 1" - 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł) 1.3. Część III "Rewitalizacja budynku byłego kościoła ewangelickiego przy ul. Kościelna 15" - 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł) 2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 2.1. Część I "Rewitalizacja Budynku przy ulicy Kościuszki 1a" - 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł) 2.2. Część II "Rewitalizacja budynku przy ulicy św. Jadwigi 1" - 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł) 2.3. Część III "Rewitalizacja budynku byłego kościoła ewangelickiego przy ul. Kościelna 15" - 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zdolności technicznej lub zawodowej: 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobą, zdolną do wykonania zamówienia, w szczególności (dotyczy wszystkich części) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub równoważnych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów) posiadający doświadczenie przy kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych o podobnej złożoności jak przedmiot zamówienia tj. remont lub modernizacja lub przebudowa budynku wpisanego do rejestru zabytków lub w obszarze wpisanym do rejestru zabytków o wartości zadania nie mniejszej niż: 200 000 złotych dla części I i II, 500 000 złotych dla części III. 2. dysponuje co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, kwalifikacje zawodowe o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (lub równoważnych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów) oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa (dotyczy wszystkich części); 3. co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót instalacji sanitarnej stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz kwalifikacje zawodowe o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (lub równoważnych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, (dotyczy wszystkich części); 4. co najmniej jedną osobą do kierowania pracami konserwatorskim posiadającą kwalifikacje zawodowe o których mowa w art. 37 a lub w art. 37 h ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (lub równoważnych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów), posiadającą doświadczenie przy wykonywaniu prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach wykonanych z kamienia naturalnego. (dotyczy części III) 5. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie (dotyczy wszystkich części) polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z remontem lub modernizacja lub termomodernizacja budynku wpisanego do rejestru zabytków lub w obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 3. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 4. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). 2. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 3. Oświadczenie o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców. 4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Wykonawca w terminie trzech (3) dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art.86ust.5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu pisemne oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24. ust. 1 23 ustawy Pzp. 6. Oświadczenie dot. RODO

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 1. Część I "Rewitalizacja Budynku przy ulicy Kościuszki 1a" - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) 2. Część II "Rewitalizacja budynku przy ulicy św. Jadwigi 1" - 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł) 3. Część III "Rewitalizacja budynku byłego kościoła ewangelickiego przy ul. Kościelna 15" - 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy 1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (śmierć osoby lub długotrwała udokumentowana choroba), Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom i doświadczeniu wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o których mowa w ust. 1 nie później niż w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe - w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia Terminu zakończenia robót. 3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i wymaga zmiany Umowy w przypadku zmiany Kierownika Budowy. 4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały (W trakcie narady koordynacyjnej zostanie ustalone jakie kolory kamizelek będą nosić Wykonawcy poszczególnych części). Wykonawca każdego dnia zobowiązany jest składać Inspektorowi nadzoru pisemne informacje o ilości osób zatrudnionych na budowie, z wyszczególnieniem, czy są to pracownicy Wykonawcy, czy też Podwykonawców. 6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności i/lub wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały i/lub nie stosuje się do postanowień Umowy; b) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w ust. 1 i 2. Zmiana Umowy 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że: 1.1. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) Pzp zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych poniżej.: 1) zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia: ? wystąpienie udokumentowanych warunków pogodowych, klęsk żywiołowych powodujących zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; ? konieczność usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej nie zinwentaryzowanej geodezyjnie; ? w przypadku istotnego wpływu przedsięwzięć realizowanych przez gestorów mediów dotyczących terenu objętego przedmiotowym zamówieniem; ? konieczność przeprowadzenia wykopalisk, badań geotechnicznych lub archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych; ? konieczność uwzględnienia zaleceń osób pełniących stały nadzór przyrodniczy w celu spełnienia wszystkich wymagań środowiskowych związanych z realizacją przedmiotu Umowy; ? wystąpienie Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami; ? w przypadku konieczności zmian dokumentacji projektowej; ? zmian terminu umowy o dofinansowanie prze Instytucję dotującą; 2) W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) termin wykonania umowy, może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny na usuniecie skutków oddziaływania tych okoliczności w zakresie umożliwiającym kontynuowanie czynności mających na celu wykonanie przedmiotu umowy. 3) Jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) konieczna będzie zmiana istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną stosownie zmodyfikowane, w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 1.2. zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) Pzp. 2. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego. 3. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. 4. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 3 Strony ustalają, że zmiana wynagrodzenia brutto obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów w tym zakresie i wymagać będzie wprowadzenia aneksu do umowy. 5. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie lub zdrowotne - jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie netto i brutto może ulec zmianie. 6. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemny, umotywowany wniosek, w którym szczegółowo przedstawi wpływ zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek powinien zawierać ponadto propozycję zmiany wynagrodzenia (jego wysokość) i przywołanie właściwych przepisów, powodujących zmianę wynagrodzenia. 7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego, a zmiana wynagrodzenia wymaga wprowadzenia aneksu do Umowy. 8. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 9. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 8 podlega unieważnieniu. 10. Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, wykonawca może: a) dokonać zmiany podwykonawcy b) wskazać innych zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie c) zrezygnować z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia d) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa 11. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych, d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-27, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: "Rewitalizacja Budynku przy ulicy Kościuszki 1a"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis zadań realizowanych w ramach zamówienia dla części I - "Rewitalizacja Budynku przy ulicy Kościuszki 1a" 1. PRACE OGÓLNOBUDOWLANE ? wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (okna drewniane zespolone wykonane w kolorze ciemno brązowym szklone szybą zespoloną- ok. 10 m2; drzwi drewniane pełne bądź z przeszkleniem, oszklone szybą zespoloną- ok. 3,5 m2; wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych -ok. 7 m); ? modernizacja dachu (pow. ok. 320 m2) i ocieplenie stropu- (Dach: usunięcie poszycia dachu z dachówki karpiówki i łat drewnianych - ok. 320 m2, wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu - krokwi, ułożenie warstwy paro przepuszczalnej, nowych łat drewniane i poszycie z dachówki ceramicznej - karpiówki, wymiana włazów dachowych - 2 szt., obróbki blacharskie z blachy tytan cynk, nowe orynnowanie i rury spustowe z blachy tytan cynk. Strop: wykonanie warstwy izolacji termicznej gr. 20 cm ze styropianu XPS, ułożenie warstwy folii budowlanej, wykonanie wylewki gr. 6 cm zbrojonej) ? ocieplenie ścian - skucie tynku w miejscach odparzeń i odspojeń - ok. 64 m2; wykonanie naprawy spękań i zarysowań; osadzenie płaskownik z blachy stalowej zakotwionego kotwami chemicznymi; wykonanie tynku zewnętrznego cementowo - wapiennego o drobnym uziarnieniu metodą natryskową- ok. 215 m2; wykonanie powłok malarskich- ok. 215 m2; ? wykonanie nadproży; ? prace dot. ścian i sufitów wewnętrznych (skucie istniejących tynków, wykończenie wyprawą tynkarską cementowo - wapienną, gruntowanie, wykonanie gładzi gipsowych - ok. 419 m2, malowanie farbami akrylowymi); ? wykonanie ścian wewnętrznych z płyt GKB- montaż płyt ok. 107 m2, wyrównanie ścian, wykonanie gładzi gipsowej, gruntowanie, malowanie - ok. 450 m2); ? wykonanie okładzin z płytek ceramicznych ściennych (łazienka, pomieszczenie socjalne) - ok. 50 m2; ? wymiana posadzki na gruncie (skucie do głębokości 17cm- ok. 6 m3, wykonanie nowej posadzki na gruncie z ociepleniem styropianem XPS gr. 10 cm i izolacją z folii budowlanej- ok. 130 m2, położenie płytek ceramicznych- ok. 130 m2); 2. PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Całkowita wymianę instalacji obejmującą: wymianę rozdzielnic; wymianę kabli i przewodów (kabel YDYp 3 x 2,5 mm2 i EDYp 3 x 1,5 mm2 - ok. 1100 m); montaż osprzętu (łączniki pojedyncze, świecznikowe, schodowe-ok. 14 szt.; gniazda instalacyjne pojedyncze i podwójne - ok. 23 szt.); roboty pomiarowe. 3. PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Zakres prac będzie obejmował wymianę kotła węglowego na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dodatkowo planuje się montaż: orurowania (rury wielowarstwowe w systemie złączek zaciskowych wraz ze złączkami PVDF o 15, 20, 25 -ok. 250 m); grzejników (grzejniki stalowe płytowe- 11 KV, 21 KV, 22 KV o wym. 600-600 mm, 600-920 mm; 600-800 mm; 600-1000 mm; 600-1200 mm-13 szt); armatury (zawory odcinający, równoważący, zwrotny); armatury grzejnikowej (głowice termostatyczne typ RA - 13 szt.; zawory termostatyczne z nastawą wstępną 13 szt., rozdzielacze 4-obiegowy i 9-obiegowy z szafką podtynkową do ogrzewania grzejnikowego); 4. PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ Z uwagi na niekompletność instalacji wod.-kan. w budynku i jej stopień zużycia określony na poz. 100% planuje się całkowitą wymianę ww. instalacji obejmującą montaż: orurowania (rury wielowarstwowe 016 i 020 z kształtkami-ok. 30 m); armatury (licznik wody zimnej JS 1,5 o przepływie nominalnym 1,5 m3/h; zawory: odcinający, antyskażeniowy, do WC; podgrzewacz elektryczny przepływowy V = 50 l, P = 1,5 kW); rur kanalizacyjnych (PVC o: 40, 50, 110, 160); wywiewki, zawór napowietrzający.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45262500-6, 45261220-2, 45443000-4, 45421100-5, 45450000-6, 45321000-3, 45111300-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: "Rewitalizacja budynku przy ulicy św. Jadwigi 1"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis zadań realizowanych w ramach zamówienia dla części II - "Rewitalizacja budynku przy ulicy św. Jadwigi 1 1. PRACE OGÓLNOBUDOWLANE ? wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (okna PCV- ok. 12 m2, drzwi drewniane pełne- ok. 6 m2; wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych); ? modernizacja dachu - (Dach: usunięcie poszycia z dachówki karpiówki i łat drewnianych, wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu - krokwi - ok. 15 m, ułożenie warstwy paro przepuszczalnej, nowych łat drewniane i poszycie z dachówki ceramicznej - karpiówki - ok. 50 m2, wymiana włazów dachowych, obróbki blacharskie z blachy tytan cynk - ok. 6 m2, nowe orynnowanie -ok. 43 m i rury spustowe z blachy tytan cynk. Dach płaski (ok. 25 m2): usunięcie istniejącej warstwy poszycia z papy - ok. 25 m2, wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji i deskowania, wykonie poszycia z zastosowaniem styropapy gr. 10 cm - ok. 25 m2); ? ocieplenie ścian - skucie tynku z wszystkich ścian, naprawa spękań i zarysowań, wykonanie warstwy ocieplenia ze styropianu gr. 15 cm - ok. 104 m2, położenie tynku cienkowarstwowego mineralnego o uziarnieniu "baranek" i grubości ziarna 1,5 mm- ok. 104 m2); ? wykonanie nadproży; ? prace dot. ścian i sufitów wewnętrznych (skucie istniejących tynków, wykończenie wyprawą tynkarską cementowo - wapienną, gruntowanie, wykonanie gładzi gipsowych - ok. 125 m2, malowanie farbami akrylowymi - ok. 254 m2); ? wykonanie ścian wewnętrznych z płyt GKB- montaż płyt, wyrównanie ścian, wykonanie gładzi gipsowej, gruntowanie, malowanie, ułożenie nowych płytek ceramicznych - ok. 324 m2); ? wykonanie ścian działowych murowanych pomiędzy pomieszczeniami - z cegły pełnej na grubość 12 cm; ? wymiana posadzki (praca rozbiórkowe, wykonanie wylewki betonowej - ok. 51 m2, położenie płytek gresowych antypoślizgowych- ok. 51 m2); 2. PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z uwagi na niekompletność instalacji elektrycznej w budynku i jej stopień zużycia określony na poz. 100% planuje się całkowitą wymianę instalacji obejmującą: wymianę rozdzielnic; wymianę kabli i przewodów (kabel YDYp 3 x 2,5 mm2 i EDYp 3 x 1,5 mm2 - ok. 1100 m); montaż osprzętu (łączniki pojedyncze, świecznikowe, schodowe-ok. 17 szt.; gniazda instalacyjne pojedyncze i podwójne - ok. 19 szt., opraw oświetleniowych - ok. 27 kpl.), roboty pomiarowe. 3. PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Zakres prac będzie obejmował wymianę kotła węglowego na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dodatkowo planuje się montaż: orurowania (rury wielowarstwowe w systemie złączek zaciskowych wraz ze złączkami PVDF o 15, 20, 25 -ok. 170 m); grzejników (grzejniki stalowe płytowe - 11 KV, 21 KV, 22 KV o wym. 600-600 mm, 600-800 mm - 13 szt.; grzejniki kanałowe turbowentylatorowe); armatury (zawór odcinając); armatury przyłączeniowej (głowice termostatyczne typ RA - 10 szt.; zawory termostatyczne z nastawą wstępną - 10 szt., zawory powrotne proste, siłowniki termiczne, puszki sterujące, regulatory pomieszczeniowe, rozdzielacze 2-obiegowy i 5-obiegowy z szafką podtynkową do ogrzewania grzejnikowego). 4. PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ Z uwagi na niekompletność instalacji wod.-kan w budynku i jej stopień zużycia określony na poz. 100% planuje się całkowitą wymianę ww. instalacji obejmującą montaż: orurowania (rury wielowarstwowe o 16, 20 z kształtkami-ok. 50 m); armatury (licznik wody zimnej o przepływie nominalnym 2,5 m3/h z możliwością zdalnego odczytu; zawory: odcinający, antyskażeniowy, do WC, obrotowy do umywalek; podgrzewacz elektryczny pojemnościowy V = 50 l); rur kanalizacyjnych (PVC o: 40, 110, 160); wywiewki, zawór napowietrzający.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45262500-6, 45261220-2, 45443000-4, 45421100-5, 45450000-6, 45321000-3, 45111300-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: "Rewitalizacja budynku byłego kościoła ewangelickiego przy ul. Kościelna 15"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis zadań realizowanych w ramach zamówienia dla części III - "Rewitalizacja budynku byłego kościoła ewangelickiego przy ul. Kościelna 15" 1. OGÓLNE ZAŁOŻENIA Ze względu na obecny stan i wygląd bryły dawnego kościoła oraz chęć przywrócenia dawnej świetności budynku, wykonana zostanie nadbudowa zewnętrznych ścian z boków do wysokości około 6,0 m - o dwie kondygnacje, w części frontowej podniesienie środka i zwieńczenie go tympanonem odtworzonym na wzór pierwotnego. W istniejących oknach będących pozostałością po oknach kościelnych, po wyburzeniu zamurowań, odtworzone zostaną okna i opaski okienne, zarówno na elewacjach bocznych jak i elewacji frontowej. Na elewacji tylnej powstaną blendy pozostawiając okna w formie zamurowanej. Wnętrze nawiązywać będzie do wnętrza pierwotnego z tą różnicą, że na ścianach bocznych powstanie jedna kondygnacja galerii. Wnętrze budynku będzie miało jak do tej pory formę jednoprzestrzenną (wydzielona przestrzeń hali) oraz wyodrębnione pomieszczenia: sanitarne i magazyn. Istniejące wejście główne stanowić będzie wejście do całego obiektu. Odtworzone zostaną również wejścia boczne. Po obu stronach wejścia głównego znajdować się będą toalety, w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na prawo od wejścia głównego znajdować się będzie wydzielone pod stropem galerii miejsce, które może być przeznaczone na szatnię. Po obu stronach wnętrza wzdłuż dłuższych ścian budynku powstaną galerie, na które wejście prowadzić będzie schodami po przeciwległej stronie wejścia niż wejście główne. Od strony hali galerię oddzielać bezpieczna balustrada o wysokości 1,1 m. 2. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC: PRACE OGÓLNOBUDOWLANE ? modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej; Okna w elewacji frontowej jako przeszklenia stałe w stolarce aluminiowej ciepłej, szklone szybą podwójną zespoloną - ok. 68 m2. Okna w ścianach bocznych - dzielone w części górnej uchylne ze sterowaniem ręcznym bądź elektrycznym - ok. 8 m2. Parapety zewn. i wewnętrzne. Drzwi -drewniane pełne płycinowe, repliki drzwi pierwotnych - ok. 10 m2. ? wymiana dachu - konstrukcja drewniana dachu: pow. ok. 500 m2; konstrukcja dachu pod dachówkę - ok. 246 m2; ? Usunięcie resztek istniejącego poszycia dachu i elementów żelbetowej istniejącej konstrukcji podtrzymującej zadaszenie. Konstrukcję nośną dachu dwuspadowego nad całością budynku stanowić będą kratownice drewniane. Zabezpieczenie drewna ogniochronnie i wykończenie powłoką lakierniczą matową. Ułożenie na kratownicach płyty OSB gr. 18 cm, które stanowić będą wraz z folią paroizolacyjną podłoże dla wełny mineralnej gr. 18 cm układanej pomiędzy płatwiami ułożonymi prostopadle do powierzchni kratownic i do montowanych na nich krokwi z warstwą folii paro przepuszczalnej. Dachówka płaska w kolorze grafitowym ułożona będzie na deskowaniu wykonanym na krokwiach. Obróbki blacharskie z blachy tytan cynk, nowe orynnowanie i rury spustowe z blachy tytan cynk. ? ocieplenie ścian - skucie tynku zewnętrznego z wszystkich elewacji w 100%; wykonanie naprawy spękań i zarysowań; osadzenie płaskownik z blachy stalowej zakotwionego kotwami chemicznymi; wykonanie tynku zewnętrznego cementowo - wapiennego o drobnym uziarnieniu metodą natryskową; wykonanie powłok malarskich. Na elewacjach wykonanie opasek okiennych z tynku zatartego na gładko, w górnej części sklepień nadproży okiennych wykonanie zworników. ? wykonanie nadproży; ? prace dot. ścian wewnętrznych (ściany istniejące: skucie istniejących tynków, wykończenie wyprawą tynkarską cementowo - wapienną, gruntowanie, wykonanie gładzi gipsowych, malowanie farbami lateksowymi - ok. 400 m2); ? wykonanie ścian wewnętrznych z płyt GKB - montaż płyt, wyrównanie ścian, wykonanie gładzi gipsowej, gruntowanie, malowanie). Montaż płytek ceramicznych w toaletach. ? wymiana posadzki ok. 284 m2 (praca rozbiórkowe - głębokości ok. 37 cm, wykonanie nowej posadzki na gruncie z ociepleniem styropianem XPS grubości 10 cm i izolacją z folii budowlanej -dwie warstwy z wywinięciem na ścianę do 10 cm); ? stropy: w toaletach: wykonanie na sufitach podwieszanych warstwy izolacji termicznej gr. 15 cm z wełny mineralnej wraz z warstwami izolacji paro przepuszczalnej i paroizolacji - ok. 21 m2. W hali głównej: z płyt OSB w stanie surowym. Nad galeriami - wykończony płytami GKB mocowanymi do płyt OSB, położenie gładzi gipsowej i powłoki malarskiej z farb lateksowych. ? wykonanie schodów i posadzki galerii - wyłożenie powierzchni stopni schodów, spocznika i żelbetowej płyty galerii płytkami gresowymi, z wykończeniem antypoślizgowym. 3. PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ramach wykonania ww. instalacji planuje się m.in.: montaż rozdzielnic, położenie kabli i przewodów, montaż osprzętu (np. wypusty oświetleniowe - ok. 89 szt, wypusty na gniazdo wtykowe - ok. 50 szt.); roboty pomiarowe. 4. PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ W ramach wykonania ww. instalacji planuje się montaż: orurowania (rury wielowarstwowe o 16, 20 z kształtkami-ok. 20 m); armatury (licznik wody zimnej o przepływie nominalnym 1,5 m3/h; zawory: odcinający, antyskażeniowy, do WC, obrotowy do umywalek; podgrzewacz elektryczny podumywalkowy P = 1,5 kW); rur kanalizacyjnych (PVC o: 40, 110, 160 - ok. 41m); wywiewki. 5. PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ramach projektu planuje się wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej energią elektryczną. Zakres prac będzie obejmował: montaż grzejników elektrycznych wraz z przewodami elektrycznymi, automatyki pogodowej i zabezpieczeń.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45262500-6, 45261220-2, 45443000-4, 45421100-5, 45450000-6, 45321000-3, 45111300-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.