eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 安iebodzin › Rozbudowa - budowa kameralnej sali koncertowej w dobudowie do istniej帷ego budynku Pa雟twowej Szko造 Muzycznej w 安iebodzinieOg這szenie z dnia 2018-08-09Og這szenie nr 602869-N-2018 z dnia 2018-08-09 r.

Pa雟twowa Szko豉 Muzyczna I Stopnia: Rozbudowa - budowa kameralnej sali koncertowej w dobudowie do istniej帷ego budynku Pa雟twowej Szko造 Muzycznej w 安iebodzinie
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

Nie


Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

Nie


Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Pa雟twowa Szko豉 Muzyczna I Stopnia, krajowy numer identyfikacyjny 28264200000, ul. ul. Sulechowska  15 , 66200   安iebodzin, woj. lubuskie, pa雟two Polska, tel. 68 475 34 44, e-mail psmswiebodzin@interia.pl, faks 68 475 34 44.
Adres strony internetowej (URL): http://www.psm.swiebodzin.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny (prosz okre郵i):
szko豉 publiczna

I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

Tak


Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

Tak


Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Nie
Inny spos鏏:

Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Tak
Inny spos鏏:
osobi軼ie lub listownie lub kurierem
Adres:
安iebodzin, os ㄆ篡ckie 28, sala nr 33


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Rozbudowa - budowa kameralnej sali koncertowej w dobudowie do istniej帷ego budynku Pa雟twowej Szko造 Muzycznej w 安iebodzinie
Numer referencyjny: 1/2018
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zam闚ienia jest realizacja rob鏒 budowlano - instalacyjnych zwi您anych z rozbudow istniej帷ego budynku Pa雟twowej Szko造 Muzycznej I stopnia w 安iebodzinie o wielofunkcyjn kameraln sal koncertow z zapleczem socjalno-sanitarnym, z cz窷ci administracyjno-biurow. Celem jest uzyskanie niezale積ie funkcjonuj帷ej sali koncertowej z zapleczem, projektowanej jako rozbudowa budynku istniej帷ego, po陰czonej przestrzennie i funkcjonalnie z istniej帷ym budynkiem szko造. 2. Przedmiot zam闚ienia obejmuje: a) Wykonanie rob鏒 budowlanych konstrukcyjnych i architektonicznych, b) Wykonanie rob鏒 instalacyjnych sanitarnych, c) Wykonanie rob鏒 instalacyjnych elektrycznych, d) Wykonanie rob鏒 instalacyjnych zwi您anych z elektroakustyk, o鈍ietleniem estrady oraz mechanik estradow. Miejsce realizacji przedmiotu zam闚ienia: 66-200 安iebodzin, ul. Sulechowska 15. 3. Szczeg馧owe wymogi zosta造 opisane w: a) projekcie budowlanym, b) projekcie wykonawczym, c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych, d) przedmiarze rob鏒. Przy czym nale篡 zaznaczy, i za陰czone przedmiary stanowi jedynie element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Zawarte w nich ilo軼i nie maj charakteru wi捫帷ego, wymagany zakres rob鏒 zosta zdefiniowany w projektach. Zgodnie z warunkami wzoru umowy, Wykonawca jest zobowi您any do wykonania przedmiotu zam闚ienia zgodnie z dokumentacj projektow, zasadami wiedzy technicznej, obowi您uj帷ymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiaj帷ego za realizacj przedmiotu zam闚ienia to rycza速. 4. Zamawiaj帷y rekomenduje dokonanie przez Wykonawc闚 (na sw鎩 koszt, w terminach ustalonych z dyrektorem plac闚ki) wizji lokalnej. 5. Kody CPV: a) G堯wny - 45.00.00.00-0 - roboty budowlane, b) Dodatkowe: 45.21.42.00-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiekt闚 budowlanych zwi您anych ze szkolnictwem, 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45.33.10.00-6 Instalowanie urz康ze grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. 6. Warunki finansowe rozlicze: a) Zamawiaj帷y informuje, 瞠 rozliczenie nast徙i na podstawie faktur. Wynagrodzenie nale積e Wykonawcy b璠zie wyp豉cane. w ratach na podstawie wykazu stanu zaawansowania rob鏒 nie cz窷ciej ni raz w miesi帷u, lub za zgod Zamawiaj帷ego cz窷ciej, do wysoko軼i 鈔odk闚 jakimi dysponuje Zamawiaj帷y. b) Ka盥orazowo termin p豉tno軼i b璠zie wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury. c) Ka盥orazowo podstaw wystawienia faktury b璠zie obustronnie podpisany protok馧 odbioru rob鏒, d) Zamawiaj帷y, i w zatwierdzonym planie finansowym na 2018 rok dysponuje kwot w wysoko軼i brutto 800.000,00 z. Zakres rob鏒 odpowiadaj帷y wymienionej kwocie musi zosta wykonany w terminie do dnia 31.12.2018 roku. Ponadto Zamawiaj帷y w planie finansowym: - na 2019 rok b璠zie dysponowa kwot w wysoko軼i brutto 3.000.000,00 z, zakres rob鏒 odpowiadaj帷y wymienionej kwocie musi zosta wykonany w terminie do dnia 31.12.2019 roku. - na 2020 rok b璠zie dysponowa pozosta陰 kwot jaka b璠zie wynika z warto軼i najkorzystniejszej oferty pomniejszonej o kwot wynikaj帷 z planu finansowego Zamawiaj帷ego na 2018 i 2019 rok. W przypadku przyznania dodatkowych 鈔odk闚 finansowych w 2018 roku i/lub 2019 roku, Wykonawca b璠zie zobowi您any do wykonania prac pozwalaj帷ych na zap豉t przyznanych dodatkowo 鈔odk闚 finansowych. Szczeg馧owe ustalenia w tym zakresie b璠 dokonywane pomi璠zy stronami na bie膨co. Wykonawca nie mo瞠 odm闚i kontynuacji prac poza w/w wyznaczonymi okresami. 7. Wykonawca udzieli Zamawiaj帷emu minimum 36 - miesi璚znej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zam闚ienia, dat rozpocz璚ia okresu gwarancji b璠zie data podpisania ko鎍owego bezusterkowego protoko逝 odbioru ko鎍owego, udzielona gwarancja nie wy陰cza odpowiedzialno軼i Wykonawcy z tytu逝 r瘯ojmi za wady przedmiotu umowy wynikaj帷ej z przepis闚 Kodeksu Cywilnego. Ostateczny termin gwarancji zale瞠 b璠zie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 terminu gwarancji na zrealizowany przedmiot zam闚ienia zgodnie z tre軼i wybranej oferty, co b璠zie stanowi這 element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty - vide kryterium oceny ofert. 8. Uwagi realizacyjne: a) Wszystkie prace winny by zrealizowane zgodnie z przepisami, obowi您uj帷ymi normami, warunkami technicznymi i sztuk budowlan, przepisami bhp, ppo. zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. b) Roboty nale篡 prowadzi zgodnie z wymogami dokumentacji okre郵aj帷ej przedmiot zam闚ienia, specyfikacj techniczn wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych oraz wymogami niniejszej siwz. c) U篡te materia造 i urz康zenia powinny by w I gatunku jako軼iowym i wymiarowym, powinny posiada odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewni sprawno嗆 eksploatacyjn. d) Wsz璠zie tam, gdzie w przedmiarze rob鏒 wyst瘼uj nazwy materia堯w, wyrob闚 lub nazwy ich producent闚 Zamawiaj帷y dopuszcza zastosowanie technologii, materia堯w i wyrob闚 r闚nowa積ych do opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w dokumentacji projektowej lub przedmiarze rob鏒. e) Odpady powstaj帷e w trakcie rob鏒 jak gruz, 鄉ieci itp. wykonawca b璠zie usuwa na bie膨co a nast瘼nie wywozi/utylizowa we w豉snym zakresie. Inwestor udost瘼ni wykonawcy miejsce do ustawienia kontenera na 鄉ieci na terenie szkolnym. 9. Zamawiaj帷y, maj帷 na uwadze wymogi zapisane w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga w odniesieniu do stanowisk opisanych w za陰czniku nr 8 - z這瞠nia o鈍iadczenia (wg. wzoru zawartego w za陰czniku nr 8) o zatrudnianiu przez Wykonawc i ew. podwykonawc闚 os鏏 na tych stanowiskach na podstawie umowy o prac. 10. Zamawiaj帷y mo瞠, w zakresie dopuszczalnym przez obowi您uj帷e przepisy, w szczeg鏊no軼i ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. jednolity Dz.U. 2016 poz. 922), dokona kontroli rzetelno軼i z這穎nego o鈍iadczenia. W tym celu mo瞠 膨da od Wykonawcy i podwykonawc闚 informacji i dokument闚 po鈍iadczaj帷ych fakt zatrudnienia wskazanych os鏏 na umow o prac.

II.5) G堯wny kod CPV: 45000000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45214200-2
45310000-3
45331000-6
45332000-3


II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:


(w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 udzielenia zam闚ie podobnych, o kt鏎ych jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do wysoko軼i 30% warto軼i zam闚ienia podstawowego i polegaj帷ych na powt鏎zeniu rob鏒 budowlanych o podobnym charakterze
II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
miesi帷ach:    lub dniach:
lub
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2020-08-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Przedmiot zam闚ienia b璠zie realizowany w terminie: od dnia rozpocz璚ia rob鏒 do 31.08.2020 roku. Rozpocz璚ie rob鏒 nast徙i w ci庵u 7 dni od podpisania umowy. Planowana data rozpocz璚ia rob鏒 to 01.10.2018 roku. 2. Zamawiaj帷y zobowi您uje si przekaza Wykonawcy Plac budowy najp騧niej na 7 dni przed dniem rozpocz璚ia rob鏒, wskazanym w pkt. 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie formu逝je specjalnych wymaga w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunk闚: Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠: 1. Posiada 鈔odki finansowe lub zdolno嗆 kredytow na kwot nie mniejsz ni 800.000,00 z (a w przypadku, je瞠li warto嗆 zosta豉 wyra穎na w walucie obcej - r闚nowarto嗆 800.000,00 z wg 鈔edniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji). 2. Dsponuje aktualnym i op豉conym ubezpieczeniem od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia w wysoko軼i nie mniejszej ni 3.000.000,00 z
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunk闚: Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠: 1. Posiada do鈍iadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, minimum 2 podobne zam闚ienia, tj. wykona roboty remontowe (modernizacyjne) i/lub inwestycyjne budowlane w obiektach kubaturowych (tj. remont i/lub przebudowa i/lub budowa obiekt闚 kubaturowych) o warto軼i brutto ka盥ej z nich r闚nej minimum 3.000.000,00 z, z zastrze瞠niem i co najmniej 1 podobne zam闚ienie dotyczy這 rob鏒 budowlanych dla pomieszcze o akustyce kwalifikowanej (sale koncertowe, wyk豉dowe, audytoria, studia nagraniowe, produkcyjne i emisyjne, amfiteatry). W przypadku, gdy rozliczenie pomi璠zy Wykonawc/Podmiotem a Zamawiaj帷ym/Odbiorc za wykonane zam闚ienie zosta這 dokonane w innej walucie ni w z這tych polskich, Zamawiaj帷y dokona przeliczenia warto軼i wykonanych zam闚ie w innej walucie na z這te polskie - na podstawie 鈔edniego kursu z這tego w stosunku do walut obcych okre郵onego w Tabeli Kurs闚 Narodowego Banku Polskiego na dzie podpisania umowy wskazanej w wykazie. 2. Dysponuje osobami posiadaj帷ymi kwalifikacje zawodowe lub do鈍iadczenie: - do pe軟ienia funkcji kierownika budowy posiadaj帷 uprawnienia do pe軟ienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi -- w specjalno軼i konstrukcyjno - budowlanej, - do pe軟ienia funkcji kierownika rob鏒 elektrycznych, posiadaj帷 uprawnienia do pe軟ienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych, - do pe軟ienia funkcji kierownika rob鏒 sanitarnych, posiadaj帷 uprawnienia do pe軟ienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych, - do pe軟ienia funkcji kierownika rob鏒 teletechnicznych, posiadaj帷 uprawnienia do pe軟ienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej telekomunikacyjnej przewodowej i bezprzewodowej. Zamawiaj帷y dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadaj帷e wymaganym, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 oraz odpowiadaj帷e im uprawnienia wydane obywatelom pa雟tw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze瞠niem art. 12a oraz innych przepis闚 ustawy Prawo budowlane, a tak瞠 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65)
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23, i ust. 5 pkt. 1), 4), 5), 6), 7) i 8) Zamawiaj帷y 膨da: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre郵onym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert (w odniesieniu do firmy (podmiotu zbiorowego) oraz cz這nka jej organu zarz康zaj帷ego lub nadzorczego, wsp鏊nika sp馧ki w sp馧ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp馧ce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta); 2) za鈍iadczenia w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem podatkowym w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu; 3) za鈍iadczenia w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego albo innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu; 4) odpisu z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument闚, o kt鏎ych mowa powy瞠j: 1) pkt 1) - sk豉da informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r闚nowa積y dokument wydany przez w豉軼iwy organ s康owy lub administracyjny kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre郵onym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; 2) pkt 2) - 3) - sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠: a) nie zalega z op豉caniem podatk闚, op豉t, sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne albo 瞠 zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu. 3) pkt 4) - sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠 nie otwarto jego likwidacji, ani nie og這szono upad這軼i 4) Dokumenty, o kt鏎ych mowa w pkt. 1) i 3), powinny by wystawione nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a dokument, o kt鏎ym mowa w pkt. 2), powinien by wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem tego terminu; 5) Je瞠li w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt. 1)-3), zast瘼uje si je dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy, z這穎ne przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym zgodnie z zasadami okre郵onymi w ppkt 4). 6) W przypadku w徠pliwo軼i co do tre軼i dokumentu z這穎nego przez Wykonawc, Zamawiaj帷y mo瞠 zwr鏂i si do w豉軼iwych organ闚 odpowiednio kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, o udzielenie niezb璠nych informacji dotycz帷ych tego dokumentu. Wykonawca maj帷y siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj帷ej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt鏎ej dotyczy dokument wskazany w Rozdziale VI ust. 6.4.2. ppkt. 1) SIWZ (informacja z Krajowego Rejestru Karnego), sk豉da dokument, o kt鏎ym mowa w ust. 6.5. pkt. 1) SIWZ (r闚noznaczny dokument wydany przez w豉軼iwy organ s康owy albo administracyjny kraju miejsca zamieszkania), w zakresie okre郵onym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Je瞠li w kraju, w kt鏎ym miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument mia dotyczy, nie wydaje si takich dokument闚, zast瘼uje si go dokumentem zawieraj帷ym o鈍iadczenie tej osoby z這穎nym przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert. W przypadku w徠pliwo軼i co do tre軼i dokumentu z這穎nego przez wykonawc, zamawiaj帷y mo瞠 zwr鏂i si do w豉軼iwych organ闚 kraju, w kt鏎ym miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, o udzielenie niezb璠nych informacji dotycz帷ych tego dokumentu.

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
W celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych w SIWZ w: 1) Rozdziale VI 6.1. pkt. 2) ppkt. b) pkt. 1 - 鈔odki finansowe - informacji banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej potwierdzaj帷ej wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze郾iejszym ni 1 miesi帷 przed up造wem terminu sk豉dania ofert, Je瞠li Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj si o udzielenie zam闚ienia dokument ten sk豉da przynajmniej jeden z nich. 2) Rozdziale VI 6.1. pkt. 2) ppkt. b) pkt. 2 - ubezpieczenie - aktualnej i op豉conej polisie, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie powadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia 3) Rozdziale VI 6.1. pkt. 2) ppkt. c) pkt. 1 - do鈍iadczenie wykonawcy - wykazu rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, wed逝g wzoru okre郵onego w za陰czniku nr 3 do SIWZ wraz z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty. Je瞠li Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj si o udzielenie zam闚ienia dokument ten sk豉da przynajmniej jeden z nich. 4) Rozdziale VI 6.1. pkt. 2) ppkt. c) pkt. 2 - personel - wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami; kt鏎ego wz鏎 stanowi Za陰cznik nr 4 do SIWZ. Je瞠li Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj si o udzielenie zam闚ienia dokument ten sk豉da przynajmniej jeden z nich
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:
Nie dotyczy

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) wype軟iony formularz ofertowy sporz康zony z wykorzystaniem wzoru stanowi帷ego Za陰cznik nr 9 do SIWZ, 2) o鈍iadczenia wymienione w rozdziale VII 7.1. - 7.4. niniejszej SIWZ z wykorzystaniem wzoru stanowi帷ego Za陰cznik nr 1 do SIWZ, 3) wykaz okre郵aj帷y zakres podwykonawstwa z wykorzystaniem wzoru stanowi帷ego Za陰cznik nr 5 do SIWZ - je瞠li ma zastosowanie, 4) zobowi您anie podmiotu trzeciego, na kt鏎ego zdolno軼iach lub sytuacji Wykonawca polega, o kt鏎ym mowa w Rozdziale VI ust. 6.5.1) niniejszej SIWZ z wykorzystaniem wzoru stanowi帷ego Za陰cznik nr 7 do SIWZ - je瞠li ma zastosowanie, 5) o鈍iadczenie w sprawie zatrudnienia z wykorzystaniem wzoru stanowi帷ego Za陰cznik nr 8 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowi您any jest wnie嗆 wadium w wysoko軼i 100.000,00 PLN (s這wnie: sto tysi璚y z這tych) przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 2. Wadium jest wnoszone na zasadach okre郵onych w art. 45 i art. 46 ustawy Pzp


IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
Nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc闚  
Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
Maksymalna liczba wykonawc闚  
Kryteria selekcji wykonawc闚:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
najni窺za cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowi帷ym Za陰cznik nr 10 do SIWZ. 2. W umowie zawarto przes豉nki oraz warunki dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty. 3. Za陰cznikiem do umowy b璠zie umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych wg wzoru za陰czonego do SIWZ - Za陰cznik nr 11
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2018-08-27, godzina: 11:00,
Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
Nie
Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
> Polski
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuj, 瞠: a) Administratorem danych osobowych (dalej: "Administrator") jest Pa雟twowa Szko豉 Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w 安iebodzinie. b) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest mo磧iwy za po鈔ednictwem: poczty elektronicznej: psmswiebodzin@interia.pl telefon: (68) 475 34 44, adres pocztowy: 66-200 安iebodzin, ul. Sulechowska 15. a) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego pn. "Rozbudowa - budowa kameralnej sali koncertowej w dobudowie do istniej帷ego budynku Pa雟twowej Szko造 Muzycznej w 安iebodzinie" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. b) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p騧niejszymi zmianami), dalej "ustawa Pzp". c) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy, wliczaj帷 okres r瘯ojmi i gwarancji plus okres przedawnienia roszcze. d) Obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego - konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp. e) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. f) Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku Post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚. na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO tj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO. g) nie przys逝guje Pani/Panu: w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCHPodziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.