eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › prace remontowe w obiektach IHiT w Warszawie, ul. Chocimska 5

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2006-11-24

POZYCJA 59795

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Warszawa: prace remontowe w obiektach IHiT w Warszawie, ul. Chocimska 5 Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, do kontaktów: Krystyna Sobczak, ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8497331, fax 022 8497331, e-mail: zaopat@ihit.waw.pl. Adresy internetowe Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.ihit.waw.pl Adres profilu nabywcy (URL): Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, mgr Taida Jastrzębska, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 349-62-02, fax 022 349-62-10, e-mail: zaopat@ihit.waw.pl, www.ihit.waw.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Agnieszka Mikołajczyk, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 349-62-24, fax 022 349-62-23, e-mail: zaopat@ihit.waw.pl, www.ihit.waw.pl. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Kancelaria pok. 144 A, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 349-62-14, fax 022 349-62-13, www.ihit.waw.pl. 2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Podmiot prawa publicznego; Zdrowie. Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: prace remontowe w obiektach IHiT w Warszawie, ul. Chocimska 5. 1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie. Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa. 1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego. 1.4) Informacje na temat umowy ramowej: Czas trwania umowy ramowej: Wartość umowy ramowej: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone: 1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Prace remontowe w obiektach IHiT w Warszawie, ul. Chocimska 5 1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. § 1 ust. 1, 2, 3 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający wymagane od wykonawców ubiegających się o dopuszczenie do udziału w postępowania. 1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 1.2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 1.3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. 1.4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. 1.5. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia w zakresie robót budowlanych. 1.6. Wykaz wykonanych lub wykonywanych robót budowlanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały (są) wykonane (wykonywane) należycie. Wymagane: wykazanie co najmniej 1 realizacji robót budowlanych w jednostkach publicznej służby zdrowia, obejmujących wykonywanie robót wielobranżowych o wartości netto minimum 250 tys. zł. (Uwaga okres ostatnich 3 lat należy rozumieć jako okres liczony od daty wyznaczonej jako termin składania ofert) 1.7. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł. 2. OŚWIADCZENIA, o których mowa w art.22 i art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP: 3.1. Odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) wobec wykonawcy nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 3.2. W zakresie dokumentu(ów) o którym mowa w punkcie 2.2. - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy. 3.3. Dokumenty o których mowa w pkcie 3.1 litera a i c oraz pkcie 3.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Dokument o którym mowa w punkcie 3.1 litera b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkcie 3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis z pktu 3.3. stosuje się odpowiednio. 1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.45.31.00 - Roboty renowacyjne Kod CPV wg słownika 2008: 45.45.31.00 - Roboty renowacyjne 1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: powyżej 60.000 euro 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w miesiącach: 2

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia Informacja na temat wadium: 2) Warunki udziału Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne Opis warunków udziału w postępowaniu: 1. Udokumentowana realizacja w ostatnich 3 latach robót budowlanych o charakterze wielobranżowym w publicznych jednostkach ochrony zdrowia o wartości netto nie mniejszej niż 250.000 zł każda (Uwaga okres ostatnich 3 lat należy rozumieć jako okres liczony od daty wyznaczonej jako termin składania ofert)- ranga 90% 2. Udokumentowana długość prowadzenia działalności liczona w latach /pełnych zamkniętych okresach 12 miesięcznych/ w zakresie realizacji robót budowlanych i instalacyjnych - ranga 10% Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: . Kryterium 1,2 podlega indywidualnej ocenie na podstawie załączonych do wniosku dokumentów określających liczbę lub wskaźnik W przypadku oferty wspólnej kryterium nr 2 będzie liczone jako średnia arytmetyczna okresów prowadzonej działalności liczonej w pełnych latach wykazywanych przez podmioty tworzące konsorcjum Ocena ostateczna obliczana jest w oparciu o proporcję matematyczną wg wzoru: Wartość punktowa = R x 100 R - ranga ocenianego kryterium Tmax - max liczba przyznanych punktów Tn - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz zrealizowanych lub znajdujących się w trakcie realizacji zamówień z podaniem ich wartości , dat rozpoczęcia i/lub zakończenia i miejsca wykonania wraz referencjami 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony. 1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 20 2) Kryteria oceny ofert 2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 3) Informacje administracyjne 3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ihit.waw.pl. Opłata: Warunki i sposób płatności: 3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu: 3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2006 godzina 10:00. 3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski. 3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert). 3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie. 2) Informacje dodatkowe: Procedura znak: IHiT/P/146/2006 3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 20.11.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.