eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do szpitala, jadalni oraz apteki szpitalnej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o." dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoOgłoszenie z dnia 2019-09-10Ogłoszenie nr 595802-N-2019 z dnia 2019-09-10 r.

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością: Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do szpitala, jadalni oraz apteki szpitalnej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o." dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014÷2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, Poddziałania 7.1.1 Zasoby ochrony zdrowia - mechanizm ZIT współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, celem wykonania umowy UDA-RPPM.07.01.01-22-0001/17-00 zawartej w dniu 13 kwietnia 2017 roku pomiędzy Zamawiającym, a Województwem Pomorskim.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, krajowy numer identyfikacyjny 19258779500000, ul. ul. Grunwaldzka  1-3 , 81-759  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 557 528, e-mail zamowienia@pcrsopot.pl, faks 58 5557528, 58 5511426.
Adres strony internetowej (URL): https://wzr.bip.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka prawa handlowego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
https://wzr.bip.gov.pl/, e-mail: zamowienia@pcrsopot.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
https://wzr.bip.gov.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do szpitala, jadalni oraz apteki szpitalnej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o." dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Numer referencyjny: N/10/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do szpitala, jadalni oraz apteki szpitalnej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o." dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : Zamówienie podzielone jest na 3 pakiety o nazwach: PAKIET NR 1 - Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia oddziałów szpitalnych - wg załącznika nr 3 do SIWZ zawiera 464 pozycje PAKIET NR 2 - Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia jadalni i pomieszczenia socjalnego kuchni - wg załącznika nr 3 do SIWZ zawiera 6 pozycji PAKIET NR 3 - Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia apteki szpitalnej - wg załącznika nr 3 do SIWZ zawiera 57 pozycji Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy w ramach kompleksowej dostawy i montażu, w szczególności należeć będzie: - Dostawa mebli i sprzętu dla szpitala, jadalni oraz apteki szpitalnej wraz z montażem, uruchomieniem oraz podłączeniem do mediów, - przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokonanie pomiaru pomieszczeń Zamawiającego w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów mebli i urządzeń. - uzgodnienie kolorystyki elementów mebli oraz dostarczenie próbek materiałów w terminie 7 dni od podpisania umowy. - przedstawienie wizualizacji lady recepcyjnej (lada w rejestracji głównej poziom"0" pom. nr B0.16, lada w holu głównym poziom "+1" przy pomieszczeniu A1.25, lada w holu głównym poziom "+2" przy pomieszczeniu A2.35 ) w terminie 14 dni od podpisania umowy. Szczegółowy opis głównych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 3 do SIWZ. Podane w opisie przedmiotu zamówienia wymiary są orientacyjne i w trakcie realizacji mogą ulec zmianie bezpośrednio po dokonaniu przez Wykonawcę pomiarów pomieszczeń. Miejsce dostawy: nowo budowane Centrum Opieki Geriatrycznej położone przy ul. 23 Marca 93 w Sopocie. Zamawiajacy zaleca odbycie wizji lokalnej na miejscu budowy Centrum Opieki Geriatrycznej, która może być pomocna do opracowania oferty w szczególności w ustaleniu rzeczywistych wymiarów mebli i urządzeń. Wyznacza się termin wizji lokalnej na dzień 13.09.2019r. godz. 9:00 - 13:30

II.5) Główny kod CPV: 39100000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
51000000-9
39711110-3
44411000-4
39141100-3
44411300-7
39141000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe: Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje, że: a. Administratorem danych osobowych Wykonawcy, a w wypadku Wykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi - w stosunku do danych osobowych zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych ujawnionych przez Wykonawcę jest Zamawiający - Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000684944, nr NIP 585-14-79-028, REGON: 192587795, Tel. (58) 555-75-20, tel./fax. (58) 551-14-26. b. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pcrsopot.pl lub na wskazany powyżej adres Administratora Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych należy kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z korzystaniem przez Wykonawcę lub osoby, których dane osobowe zostały ujawnione przez Wykonawcę z praw związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych. c.Dane osobowe Wykonawcy lub dane osobowe osób ujawnione przez Wykonawcę będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz po udzieleniu zamówienia w celu zawarcia i realizacji umowy. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt b), c) i f) RODO. d.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz realizacji umowy w przypadku jej zawarcia. Konsekwencją niepodania tych danych będzie niemożliwość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie podpisania oraz realizacji zawartej z Wykonawcą umowy i wynikających z niej obowiązków. e. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy lub danych osobowych osób ujawnionych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, podmioty uprawione do sprawdzania lub kontroli działalności Zamawiającego, w tym uczestniczące w postępowaniach przewidzianych w ramach środków ochrony prawnej opisanych w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, a w przypadku zawarcia z Wykonawcą umowy odbiorcami danych będą także podmioty świadczące obsługę prawną Zamawiającego, podmioty świadczące na jego rzecz usługi finansowo-księgowe oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, zwłaszcza uprawione do kontroli działalności Zamawiającego. f. Zamawiający nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Wykonawcy lub danych osobowych osób ujawnionych przez Wykonawcę do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej, chyba że takie zobowiązanie będzie wynikać z przepisów prawa. g. Dane osobowe Wykonawcy lub dane osobowe osób ujawnione przez Wykonawcę będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadku zawarcia umowy przez okres realizacji umowy do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnym i podatkowym. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przechowywane przez okres wymagany na podstawie przepisów określających postępowanie z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe Wykonawcy lub dane osobowe osób ujawnione przez Wykonawcę będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących określających postępowanie z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją. h .Dane osobowe Wykonawcy lub dane osobowe osób ujawnione przez Wykonawcę nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu art. 22 RODO. i. Wykonawca lub osoby, których dane osobowe zostały ujawnione przez Wykonawcę mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem przepisów RODO, w tym art. 18 RODO, przenoszenia danych w przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO oraz prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 RODO. j. Wykonawca lub osoby, których dane osobowe zostały ujawnione przez Wykonawcę mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: realizacja przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, wynikających z odrębnych przepisów
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 350.000,00 zł sumy gwarancyjnej ubezpieczenia dla Pakietu nr 1 i o minimalnej wartości minimum 100 000,00 zł sumy gwarancyjnej ubezpieczenia dla Pakietu nr 2 i 3,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: w zakresie doświadczenia w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania, co najmniej dwóch dostaw mebli wraz z montażem, każda o minimalnej wartości: - 150.000,00 zł brutto dla Pakietu nr 1, - 10 000 zł brutto dla Pakietu nr 2, - 35 000 zł brutto dla Pakietu nr 3, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Dotyczy Wykonawców mających siedzibę na terytorium RP: 1) Odpis lub wydruk z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 2) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 3) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U.2018.1445 ze zm.). 4) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 5) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 6) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1), 1.5), 1.6) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 2.a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie żądał od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punktach 1.1).1.6) i odpowiednio 2.-4. SIWZ. 6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w punktach 1.1) -1.6) i odpowiednio 2.-4. , dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 7.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126 ze zm.), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126 ze zm.), które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości minimum 350.000,00 zł sumy gwarancyjnej ubezpieczenia dla Pakietu nr 1 i o minimalnej wartości minimum 100 000,00 zł sumy gwarancyjnej ubezpieczenia dla Pakietu nr 2 i 3, 2) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony FORMULARZ OFERTY - stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wypełniony FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWO-CENOWY (wielkość czcionki minimum 10) - stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. W pakietach nr 1 i 3 wypełnione ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU (wielkość czcionki minimum 10) - stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ (UWAGA: Zamawiający wymaga podania nazwy producenta/typu/modelu oferowanego wyposażenia) pod rygorem odrzucenia oferty. 4. Oświadczenie że Wykonawca spełnia warunki udziału - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Oświadczenie że Wykonawca nie podlega wykluczeniu - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w wysokości, terminie i formie wskazanej w SIWZ (tylko pakiet nr 1). 7. Pełnomocnictwo (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie) do reprezentowania Wykonawcy w tym do podpisania oferty, dla osoby, która nie składa osobiście oferty w swoim imieniu lub której prawo do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (określonych w Rozdziale VI.1.7) SIWZ). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do wykonania, których pełnomocnik jest upoważniony. 7. Dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego w imieniu podmiotów ubiegających się o wspólne wykonanie zamówienia w przypadku składania oferty wspólnej; pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu. Z treści pełnomocnictwa muszą jednoznacznie wynikać czynności do wykonania, których pełnomocnik jest upoważniony oraz umocowanie do reprezentacji wszystkich Wykonawców wspłólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8. Oświadczenie że Wykonawca spelnia warunki udziału w postępowaniu - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 9. Oświadczenie że Wykonawca nie podlega wykluczeniu - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 10. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Przykładowy wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 11. Dokumenty udowadniające Zamawiającemu, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,wraz z dokumentem wykazującym umocowanie przedstawiciela podmiotu udostępniającego zasoby do działania w imieniu tego podmiotu. Do wykorzystania wzór - Załącznik nr 9 do SIWZ. 12. Oświadczenie, że podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w postępowaniu nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamowienia - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 13. Oświadczenie, że podwykonawca niebędący podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w postępowaniu nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamowienia - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 1.7. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia (meble oraz wyposażenie do szpitala, jadalni oraz apteki) odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 SIWZ, wraz z dostawą mebli i sprzętu należy złożyć następujące dokumenty: a) Atesty wytrzymałości do krzeseł tam gdzie jest to wskazane w załączniku nr 3 oraz atesty do wyrobów co najmniej trudno zapalnych dotyczy pozycji poziom pomieszczeniach ( poziom"0" pom. nr B0.16, poziom +1" pom. A1.25, poziom +2" przy pom. A2.35). b) instrukcje obsługi oferowanego sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) - pakiet nr 1. Pakiety nr 2 i 3: wadium nie jest wymagane. 3.2 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3.3. W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a/ pieniądzu - na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 55 1020 1853 0000 9702 0094 4959 z dopiskiem: "Przetarg nieograniczony N/10/19 - wadium" b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), c/ gwarancjach bankowych, d/ gwarancjach ubezpieczeniowych, e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U.2019.310 ze zm.). 3.4. Wadium wnoszone w pieniądzu będzie skuteczne z chwilą uznania środkow pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego wskazanym powyżej, przed upływem terminu składania ofert. 3.5. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji powinno być ważne przez okres związania ofertą. Z treści takiego dokumentu wadialnego winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 3.6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia skanu przedmiotowych dokumentów. 3.7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 3.8.Wadium dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być wniesione przez jednego z tych Wykonawców, kilku z nich lub wszystkich łącznie. 3.9 Zwrot wadium. 3.9.1 Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium; 3.9.2 Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3.9.3 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 3.9.4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę; 3.9.5. Warunki zatrzymania wadium określa ustawa Prawo zamówień publicznych. 3.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena80,00
okres gwarancji20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, o których mowa powyżej w następujących przypadkach: a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, b) zmiana dotycząca terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, c) zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w przypadku konieczności prowadzenia działań przez osoby trzecie uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy, d) zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa, e) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy, f) zmiany dotyczące udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie przewidział jego udziału w treści oferty lub zmiany podwykonawcy na innego - w przypadku, kiedy Wykonawca wskazał go w ofercie, a nowy podwykonawca spełnia wymagania dla fachowego wykonania powierzanych mu czynności lub części zamówienia zgodnie z umową i pozostałymi warunkami SIWZ, g) zmiany podwykonawcy na innego lub rezygnacji z podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy w sytuacji gdy wykonawca na etapie składania ofert wykazał podwykonawcę jako podmiot, na którego zasoby wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. Wykonawca w tej sytuacji będzie zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, h) terminu realizacji umowy w tym dostawy, montażu, uruchomienia, szkolenia lub odbioru przedmiotu dostawy - z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego, w tym w sytuacji przedłużenia się terminów wykonania robót budowalnch obiektów i pomieszczeń, do których planowane jest zainstalowanie wyposażenia, oraz w pozostałych wypadkach wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przy czym wszystkie zmiany w umowie zostają potwierdzone aneksem w formie pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-18, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia oddziałów szpitalnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wg załącznika nr 3 do SIWZ zawiera 464 pozycje
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 44411000-4, 51000000-9, 39141100-3, 39711110-3, 42900000-5, 44411300-7, 39141000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena80,00
okres gwarancji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 1Nazwa: Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia oddziałów szpitalnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wg załącznika nr 3 do SIWZ zawiera 464 pozycje
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 44411000-4, 51000000-9, 39141100-3, 39711110-3, 42900000-5, 44411300-7, 39141000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena80,00
okres gwarancji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: - Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia jadalni i pomieszczenia socjalnego kuchni
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wg załącznika nr 3 do SIWZ zawiera 6 pozycji
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena80,00
okres gwarancji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia apteki szpitalnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wg załącznika nr 3 do SIWZ zawiera 57 pozycji
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 51000000-9, 39711110-3, 44411000-4, 39141100-3, 42900000-5, 44411300-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena80,00
okres gwarancji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.