eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Sukcesywna dostawa piasku białego 0-2 mm dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie w 2019 r.Ogłoszenie z dnia 2019-09-03Ogłoszenie nr 592340-N-2019 z dnia 2019-09-03 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Sukcesywna dostawa piasku białego 0-2 mm dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie w 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 12283026000000, ul. Ul. Komunalna  31 , 33-100  Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 625 82 09, e-mail p.sumara@puk.tarnow.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.puk.tarnow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
komunalna sp. z o.o.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://bip.malopolska.pl/puktarnow,m,272144,zamowienia-publiczne.html


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tarnowie ul. Komunalna 31 33-100 Tarnów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa piasku białego 0-2 mm dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie w 2019 r.
Numer referencyjny: PUK.PR/ZP/2019/09/01
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa piasku białego 0-2 mm dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie w 2019 roku, służącego do przebudowy, remontu i naprawy dróg gminnych. 3. Zamówienie obejmuje następujący asortyment: Dostawa piasku białego- frakcja 0-2 mmm -Podstawowy zakres zamówienia - 250 t, Maksymalny zakres zamówienia z wykorzystaniem prawa opcji - 1000 t. 4. W przypadku, gdy rzeczywiste zapotrzebowanie Zamawiającego na piasek zwany dalej "kruszywem", okaże się większe od Podstawowego zakresu zamówienia z kol. 2 tabeli powyżej, Zamawiający, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy PZP, przewiduje możliwość skorzystania w przedmiotowym postępowaniu z prawa opcji polegającego na zwiększeniu ilości zamawianych kruszyw maksymalnie do ilości wskazanej w kol. 3 tabeli (Maksymalny zakres zamówienia z wykorzystaniem prawa opcji). Realizacja zakresu objętego prawem opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać, i nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń wobec Zamawiającego. 5. Określone w kol. 2 tabeli powyżej ilości kruszywa (Podstawowy zakres zamówienia) stanowią zapotrzebowanie orientacyjne (szacunkowe). Zamawiający stosownie do swoich potrzeb zastrzega sobie prawo do zmniejszenia maksymalnie o 20 % ilości zamawianego w ramach przedmiotu zamówienia kruszywa w stosunku do Podstawowego zakresu zamówienia wynikającego z kol. 2 tabeli powyżej. 6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA: 6.1. Wymagania dotyczące dostarczanych materiałów (kruszyw): 1) Kruszywa muszą być wolne od wad, spełniać parametry i wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w SIWZ oraz posiadać wystawioną przez producenta Deklarację Właściwości Użytkowych potwierdzającą zgodność kruszywa z obowiązującymi normami i właściwościami fizyko-chemicznymi. 2) Kruszywa muszą być wprowadzone do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót drogowych w zakresie odpowiadającym właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz.1202), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1570 z późn. zm.) oraz przepisami odrębnymi, w tym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych, ulicach oraz placach (Dz. U z 2005 r. nr 230 poz.1960) oraz muszą odpowiadać wymaganiom określonym normą - PN-EN 13242+A1:2010, PN-EN 12620+A1:2010, PN-EN 13043:2004 lub równoważnym, 3) Pod pojęciem równoważności Zamawiający rozumie, że kruszywa odpowiadają wymaganiom wymienionym w ww. normie w zakresie: Wymiaru ziarna, Uziarnienia, Zawartość pyłów, Jakość pyłów, Wskaźnik piaskowy, Gęstość ziaren frakcji, Nasiąkliwość, Mrozoodporność, Wskaźnika kształtu, Wskaźnika płaskości, Zgorzel słoneczna, Odporności na rozdrabnianie, Odporności na ścieranie kruszywa, Zawartości siarki, Siarczanów, Zanieczyszczenia organiczne. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego kruszywa spełniają wymagania normy ww. zakresie. 4) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do przedłożenia Zamawiającemu na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, oświadczenie o zgodności oferowanych kruszyw z ww. normą lub w zakresie wymaganej równoważności. 5) Za ewentualne szkody (majątkowe i osobowe) powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na terenie objętym dostawą w okresie od rozpoczęcia dostawy do odbioru przedmiotu dostawy odpowiedzialny jest Wykonawca. 6.2. Wymagania dotyczące sposobu dostaw kruszyw: 1) Wykonywanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego na zasadzie sukcesywnych, doraźnych i bezgotówkowych dostaw. 2) Wykonawca dostarczał będzie kruszywa własnym transportem sukcesywnie partiami do bazy magazynowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie przy ul. Kąpielowej 4b, w godzinach 7:00 do 17:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku), po uprzednim złożeniu zamówienie przez Zamawiającego (pisemnie, e-mailem, faksem lub telefonicznie z następczym potwierdzeniem e-mailem). W zamówieniu Zamawiający określi ilość zamawianego w ramach partii kruszywa. 3) Dostawy kruszywa będą realizowane przez Wykonawcę do maksymalnie 5 transportów (partii) w tygodniu w ilości podanej w złożonym zamówieniu. Jednorazowe zamówienie na dostawę kruszywa będą realizowane w zależności od potrzeb Zamawiającego w ilości podanej w złożonym zamówieniu nie mniejszej niż 16 ton i nie większe niż 27 ton. 4) Zamówione partie kruszywa będą dostarczane na miejsce dostawy do 24 godzin licząc od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego z uwzględnieniem zapisów pkt 2. 5) W ramach dostawy partii zamówionego kruszywa Wykonawca jest zobowiązany dokonać jego załadunku, transportu oraz rozładunku na miejscu dostawy. 6) Podstawą odbioru każdej dostarczonej partii kruszywa będzie dostarczony przez Wykonawcę dokument WZ wraz z wydrukiem wagowym (oryginał lub kopia z podpisem "za zgodność z oryginałem") wystawione przez producenta (kopalnię) kruszywa zawierające co najmniej wskazanie ilości, ciężaru i rodzaju dostarczonego kruszywa. Wraz z dostawa zamówionej partii kruszywa Wykonawca dostarczy wystawioną przez producenta kruszywa Deklarację Właściwości Użytkowych oraz dokument o dopuszczeniu kruszywa do stosowania w budownictwie, a także wymagane atesty i certyfikaty. 7) Wraz z dostawa zamówionej partii kruszywa Wykonawca dostarczy wystawioną przez producenta kruszywa Deklarację Właściwości Użytkowych oraz dokument o dopuszczeniu kruszywa do stosowania w budownictwie, a także wymagane atesty i certyfikaty. 8) Zamawiający jest uprawiony do kontroli każdej z dostarczonych partii kruszywa przed jej odbiorem pod kątem zgodności faktycznej wagi dostarczonego kruszywa z wagą wskazaną w dostarczonym dokumencie WZ i wydruku wagowy z kopalni. W tym celu Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych ważeń pojazdów na wadze atestowanej, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 9) Zatwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego dokument WZ wraz z wydrukiem wagowym będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury obejmującej należność za dostarczoną partię kruszywa. Zamawiający nie dokona odbioru i zapłaty za dostawy kruszywa pod względem jakościowym niezgodnego z obowiązującymi przepisami i normami określonymi w SIWZ. 10) W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonej partii kruszywa (zgodności z wymaganiami SIWZ i umowy), Zamawiający ma prawo w każdym czasie zlecić przeprowadzenie badan jakości kruszywa w wybranym przez siebie niezależnym ośrodku badawczym dowolnie wybranych próbek dostarczonego kruszywa celem weryfikacji ich zgodności z parametrami określonymi w SIWZ i w umowie. 11) W razie, gdy wyniki badań jakości dostarczonego kruszywa potwierdzą jego niezgodność z warunkami określonymi w SIWZ i w umowie, Zamawiający może odmówić przyjęcia całej tej partii kruszywa, z której badania próbka pochodziła, a Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt i własnym staraniem do wymiany tej wadliwej partii kruszywa na wolne od wad w terminie do 24 godzin licząc od momentu przekazania przez Zamawiającego pisemnego wezwania w tym zakresie oraz będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za zawłokę (zgodnie ze wzorem umowy), a także do zwrotu Zamawiającemu poniesionych kosztów wykonania badan jakości kruszywa (tj. kosztów dostarczenia próby, transportu, przeprowadzenia badania i dostarczenia wyników do Zamawiającego). Koszty te Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy. 6.3. Sposób rozliczenia dostaw: 1) Rozliczenia dostaw kruszywa odbywać się będą w formie bezgotówkowej, każdorazowo na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę oddzielnie za każdą odebraną przez Zamawiającego partię kruszywa. Wykonawca do każdej faktury dołączy kopię dokumentu WZ (kopia z podpisem "za zgodność z oryginałem") wraz z wydrukiem wagowym potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku przedłożenia faktury bez wymaganych dokumentów lub bez potwierdzenia przedstawiciela Zamawiającego, Zamawiający zwróci fakturę Wykonawcy bez zapłaty nie pozostając w zwłoce do czasu przedłożenia wymaganych dokumentów. 2) Wynagrodzenie należne Wykonawcy ustalane będzie jako suma ilości rzeczywiście odebranego przez Zamawiającego kruszywa wg dokumentu WZ wraz z wydrukiem wagowym oraz jego ceny jednostkowej określonej w formularzu cenowym. 3) Płatność wynagrodzenia nastąpi każdorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze obejmującej wynagrodzenia należne za dostarczenie odpowiedniej ilości kruszywa wraz z potwierdzeniem prawidłowego wykonania i odebrania fakturowanych dostaw przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w terminie do 28 dni od daty dostarczenia tej faktury Zamawiającemu. 7. Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców. 8. Wykonawca, wykonujący przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawcy/ów, ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje własne działania.

II.5) Główny kod CPV: 14212200-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
14212300-3
14210000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 1 sukcesywną dostawę kruszyw o wartości dostaw min. 1 500 zł netto każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (według załącznika nr 4 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający wymaga, aby oferowane dostawy spełniały wymagania określone przez Zamawiającego, tj.: Wykonawca na potwierdzenie zgodności oferowanego kruszywa z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia na wezwanie Zamawiającego przedstawi Certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Przez jednostkę oceniającą zgodność należy rozumieć ,,INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO.". Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje odpowiednie środki dowodowe, inne niż te, o których mowa powyżej w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa powyżej, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, zobowiązani są złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, dotyczącej kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Oświadczenie Wykonawcy przekazują Zamawiającemu (w oryginale). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów: 2.1. musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w oryginale zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 3). Dokument należy dołączyć do oferty w formie oryginału; 3. Do oferty należy dołączyć: a) Oświadczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ warunków zamówienia - (stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu - zob. pkt 1 załącznika nr 2 do SIWZ. Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu - zob. pkt. 2 załącznika nr 2 do SIWZ. 4. Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona, w szczególności na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub odpowiednio innego dokumentu, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo ma być podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności upoważniona jest osoba (zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.01.2007r., sygn. Akt V Ca 85/07).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Poza przypadkami wynikającymi z art. 144 ustawy PZP, dopuszcza się zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 1) w razie zmian bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na postanowienia umowy - poprzez dostosowanie treści umowy do tych zmian, 2) w razie urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiana ta powodować będzie zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia należnego wykonawcy - poprzez odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 3) w razie zmiany terminu wykonania umowy z powodu: a) wystąpienia uzasadnionych dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy, w tym siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniu szkody w znacznych rozmiarach, b) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 2. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 3. Wniosek Wykonawcy o zmianę umowy wymaga wykazania i uzasadnienia okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-11, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.