eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Przywracanie do stanu użytkowego statków Statek Inspekcyjny "Kościuszko"Ogłoszenie z dnia 2005-11-08

POZYCJA 59155

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wrocław: Przywracanie do stanu użytkowego statków Statek Inspekcyjny "Kościuszko"

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, do kontaktów: Agnieszka Mazur, ul. Norwida 34, pok. 26, 50-950 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3378881, fax 071 3285048, e-mail: zamowienia@rzgw.wroc.pl, www.rzgw.wroc.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu; Karolina Radwan SIWZ można odebrać po złożeniu pisemnego wniosku osobiście w siedzibie zamawiajacego (kasa czynna w godz.: 7.30 - 9.30 i 11.00 - 14.00) lub za zal. poczt. na wniosek przesłany faksem i niezwłocznie potwierdzony pisemnie; ul. Norwida 34, pok. 62, 50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3378983, fax 071 3285048, e-mail: zamowienia@rzgw.wroc.pl, www.rzgw.wroc.pl. 4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przywracanie do stanu użytkowego statków Statek Inspekcyjny "Kościuszko". 1.3) Opis przedmiotu zamówienia: 1. Wyciągnięcie jednostki na pochylnię oraz zwodowanie po remoncie 2. Prace kadłubowe 2.1. Czyszczenie strumieniowo-ścierne poszycia zewnętrznego kadłuba wraz z falochronem rufowym i dziobowym - 210 m kw. 2.2.Czyszczenie pokładu rufowego i dziobowego oraz pasów po lewej i prawej stronie - 40 m kw. 2.3. Pomiary grubości poszycia kadłuba - 350 pkt 2.4.Wymiana poszycia zewnętrznego kadłuba, blacha stalowa gatunku St3S okrętowa z atestem o grubości 5 - 7 mm - 40 m kw. 2.5. Wymiana poszycia pokładu oraz pasów po lewej i prawej stronie, blacha stalowa gatunku St3S okrętowa z atestem o grubości 5-7 mm - 5 m kw. 2.6. Remont włazów do skrajnika dziobowego i rufowego z podniesieniem ich do wysokości o 250 mm, wykonanie dodatkowego włazu bezzrębnicowego na dziobie - 2 szt. Przesunięcie włazu dziobowego zgodnie z załączonym projektem 2.7. Zabudowa w skrajniku dziobowym zbiornika fekalii, zgodnie z załączonym projektem wraz z pracami konserwacyjno-malarskimi 2.8. Wymiana odbojnic drewnianych na wykonane z dębiny lub gumy - 60 m.b. 3. Prace antykorozyjno-malarskie statku farby epoksydowe okrętowe 3.1. Dno, burty część podwodna do wodnicy pływania 2 warstwy farby do gruntowania 1 warstwa farby nawierzchniowej minimalna grubość powłoki malarskiej 250 mim warstwa nawierzchniowa czarna/czerwona, obmiar - 175 m kw. 3.2. Pas wodnicowy o szerokości 0,20 m 2 warstwy farby do gruntowania 1 warstwa farby nawierzchniowej minimalna grubość powłoki malarskiej 240 mi warstwa nawierzchniowa zielona, obmiar - 7 m kw. 3.3. Burty i lustra część nawodna 2 warstwy farby do gruntowania 2 warstwa farby nawierzchniowej minimalna grubość powłoki malarskiej 150-180 mim warstwa nawierzchniowa biała, obmiar - 28 m kw. 3.4.Pokład rufowy i dziobowy oraz pasy po lewej i prawej stronie 2 warstwy farby do gruntowania 2 warstwy farby nawierzchniowej minimalna grubość powłoki malarskiej 150-180 mim warstwa nawierzchniowa zielona, obmiar - 40 m kw. 4. Prace maszynowe. 4.1. Demontaż linii wałów, remont ze sprawdzeniem wału śrubowego i pośredniego z pomiarami czopów łożysk, ponowny montaż i ustawienie, remont uszczelnień 4.2. Przegląd przekładni nawrotnej z usunięciem usterek oraz wymianą oleju 4.3. Przegląd i diagnostyka silników SW 680, SW 400 i SW266 z pomiarami ciśnienia sprężania 4.4. Przegląd i pomiary pochwy wału śrubowego 4.5. Remont układu sterowania silnikiem głównym z wymianą linek sterujących oraz rolek prowadzących 4.6. Przegląd sprzęgła podatnego 4.7. Naprawa mocowania osprzętu silnika głównego 5. Prace na układzie sterowym 5.1. Demontaż płetw sterowych oraz remont, próby szczelności, konserwacja - 2 szt. 5.2. Demontaż oraz przegląd trzonów sterowych z pomiarami czopów, ponowny montaż - 2 szt. 5.3. Remont układu sterociągów z wymianą linek oraz rolek prowadzących 5.4. Przegląd koła sterowego wraz z kolumną 5.5. Regulacja układu 6. Prace na instalacjach i zbiornikach 6.1. Demontaż, remont oraz ponowny montaż instalacji chłodzenia silnika SW 680 6.2. Przegląd z usunięciem usterek instalacji chłodzenia silników SW 400 i SW 266 6.3. Wymiana instalacji wody pitnej, gospodarczej i ściekowej wraz z zaworami 6.4. Remont instalacji zęzowej i balastowej wraz z zaworami 6.5. Remont z wymianą uszkodzonych elementów instalacji podgrzewacza wody 6.6. Remont z wymianą uszkodzonych elementów instalacji hydroforowej z regeneracją pompy hydroforowej 6.7. Przegląd instalacji sprężonego powietrza z próbami ciśnienia butli gazowej i legalizacją 6.8. Remont odolejacza wody 6.9. Remont zaworów kingstonowych z próbami ciśnienia. 6.10. Przegląd instalacji paliwowej silników SW 680, SW 400, SW 266 6.11. Przegląd z oczyszczeniem zbiorników paliwowych 6.12. Remont zbiornika wody pitnej z oczyszczeniem oraz pracami konserwacyjno-malarskimi 7. Prace na instalacji elektrycznej 7.1. Remont szaf sterowniczych z wymianą wyeksploatowanych elementów 7.2. Wymiana grzejników elektrycznych w salonie rufowym i dziobowym oraz kabinach, nie spełniających przepisów PRS - 12 szt. 7.3. Wymiana z unifikacją gniazd wtykowych 24V i 220 V - 10 szt. 7.4. Wymiana lamp na punkty świetlne umożliwiające zabudowę w suficie na dolnym pokładzie, spełniające przepisy PRS - 14 szt. 7.5. Remont instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej z wymianą wyeksploatowanych elementów oraz demontażem transformatora separacyjnego ze skrajnika dziobowego 7.6. Uruchomienie akustycznej sygnalizacji niskiego poziomu oleju oraz wysokiej temperatury cieczy chłodzącej silnika głównego 7.7. Montaż skrzynki zasilania z lądu na dziobie 7.8. Przegląd odbiorników elektrycznych wraz z prądnicami agregatów prądotwórczych, usunięcie usterek 7.9. Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej, sterowniczej i sygnalizacyjnej obsługującej zbiorniki fekalii, zgodnie dostarczoną dokumentacją. Dostawa i montaż pomp ściekowych 7.10. Pomiary skuteczności zerowania 8. Prace na urządzeniach kotwicznych 8.1.Przegląd wind kotwicznych na rufie i dziobie 8.2. Przegląd łańcuchów i kotwic z pracami konserwacyjno-malarskimi 8.3. Remont skrzyń łańcuchowych z pracami konserwacyjno-malarskimi 9. Prace związane z wyposażeniem statku 9.1. Wymiana poszycia drewnianego rufowego i dziobowego pokładu słonecznego i pasów po lewej i prawej burcie wraz z uszczelnieniem pokładu, obmiar - 60 m kw. Materiał poszycia - drzewo tekowe, zabezpieczony w celu zwiększenia trwałości 9.2. Wymiana okien na dolnym pokładzie na okna otwierane z tworzywa sztucznego lub aluminium typu kolejowego, remont otworów okiennych i wymiana parapetów Okna są o wymiarach 1,1 m x 0,5 m - 8 szt. 9.3. Remont okien w salonie rufowym i dziobowym z usunięciem nieszczelności - 27 szt. 9.4. Wymiana kabiny natryskowej 9.5. Wymiana stopni wejściowych na dziobowy pokład słoneczny oraz do sterówki po prawej i lewej burcie na stopnie wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej - 3 m kw. 9.6. Dostawa trapu aluminiowego długości 4,10 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: "Kosztorys ofertowy" zał. nr 02 SIWZ. 1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: stocznia 1.5) Nomenklatura 1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 50.24.40.00 - Przywracanie do stanu użytkowego statków lub łodzi Kod CPV wg słownika 2008: 50.24.40.00 - Przywracanie do stanu użytkowego statków lub łodzi 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia 2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Powyżej 60 000 EUR. 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w dniach: 135.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 2000 zł. 2) Warunki uczestnictwa 2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19 poz. 177), którzy przedłożą dokumenty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 71 poz. 645). W tym: 1. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień PRS dla co najmniej 3 pracowników kadłubowych 2. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca z załączeniem dokumentu potwierdzającego jego posiadanie, np. umowa leasingu, dzierżawy, najmu, dowody rejestracyjne, protokoły odbioru, faktury zakupu; tj. min.: 1. Pochylnia o długości minimum 40 m 2. Urządzenie do czyszczenia strumieniowo-ściernego (piaskowania) konstrukcji kadłuba 3. Urządzenie do natryskowego malowania kadłuba 4. Zaplecze techniczne niezbędne do remontu, tj. przyrząd do obróbki blach, tokarka, frezarka 5. Urządzenie do kontroli zaworów 3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj. wykazanie przez wykonawcę, że wykonał prace na co najmniej 5 jednostkach pływających z napędem własnym. Każda praca o wartości co najmniej 50 tys. zł. Uznanie potwierdzające, iż wykonawca spełnia wymogi jakościowe w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia, wydane przez instytucję klasyfikacyjną Polski Rejestr Statków. Wartość, przedmiot, odbiorcy, należyte wykonanie usługi i terminy realizacji wymienionych usług winny być potwierdzone dokumentami (np.: referencje, protokoły odbioru itp.). 4. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją o okresie i zakresie wykonywanych czynności; tj. co najmniej 6 pracowników, w tym co najmniej 3 pracowników kadłubowych posiadających uprawnienia PRS, co najmniej 2 pracowników maszynowych oraz co najmniej 1 elektryka. 5. Informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, nie mniejszą niż 50 tys. zł. 6. Kopia aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż 50 tys. zł - w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz nie mniej niż 50 tys. zł - w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej kontraktowej.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia: 1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert: 2) Kryteria oceny ofert: Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem: cena - 90%, gwarancja - 10%. 3) Informacje administracyjne 3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 20.12.2005, cena - 17,95 zł. 3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 20.12.2005 godzina 09:30. 3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert. 3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 20.12.2005, godzina 10:00, siedziba zamawiającego (nr pokoju): 31.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 2) Data wysłania ogłoszenia: 28.10.2005.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.