eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bratoszewice › Przebudowa pomieszczeń w budynku Dyrekcji Łódzkiego ODR zs. w BratoszewicachOgłoszenie z dnia 2019-08-23Ogłoszenie nr 589432-N-2019 z dnia 2019-08-23 r.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach: Przebudowa pomieszczeń w budynku Dyrekcji Łódzkiego ODR zs. w Bratoszewicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, krajowy numer identyfikacyjny 43493500000000, ul. Nowości  32 , 95-011  Bratoszewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 719 89 28, e-mail centrala@lodr-bratoszewice.pl, faks 42 719 89 13.
Adres strony internetowej (URL): www.lodr-bratoszewice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa osoba prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń w budynku Dyrekcji Łódzkiego ODR zs. w Bratoszewicach
Numer referencyjny: 633/DAG/PN/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w budynku, tj.: Sala konferencyjna (parter) - remont: 1. Demontaż boazerii na ścianach i osłon grzejnikowych ok. 75 m2 2. Demontaż wykładziny dywanowej 54,72 m2 3. Demontaż starych lamp oświetleniowych 18 szt. 4. Demontaż kasetonów blaszanych sufitu podwieszanego ok. 54,72 m2 5. Rozbiórka parkietu drewnianego ok. 54,72 m2 6. Skucie starej wylewki ok. 54,72 m2 7. Demontaż starych grzejników 5 szt. 8. Demontaż drzwi wejściowych 1 szt. 9. Wykonanie nadproża dla drzwi o świetle przejścia 120cm, skrzydła pierwszej kolejności otwierania o świetle przejścia 90 cm 1 szt. 10. Wylanie wylewki samopoziomującej ok.54,72 m2 11. Montaż płyt karton-gips na ścianach i wykonanie gładzi ok.85 m2 12. Montaż na posadzce gresu szkliwionego wielkogabarytowego (min. 60*60) o IV klasie ścieralności ok. 54,72 m2 13. Montaż nowych nakładek PCV na parapety wewnętrzne 5 szt. 14. Pomalowanie ścian farbą w jasnych kolorach ok. 85 m2 15. Montaż nowego sufitu podwieszanego ok. 54,72 m2 16. Montaż nowych opraw oświetleniowych ze źródeł LED w ilości odpowiedniej do rozkładu natężenia światła na wysokości blatów roboczych 17. Wymiana instalacji elektrycznej na nową 18. Wymiana gniazdek i przełączników na nowe w kolorze srebrnym. 18. Wymiana grzejników na nowe stalowe płytowe, wyposażone w zawory termostatyczne 5 szt. Korytarz (parter) - remont: 1. Demontaż wykładziny dywanowej ok. 53,56 m2 2. Rozebranie płytek pcw ok. 53,56 m2 3. Rozebranie parkietu drewnianego ok. 7,44 m2 4. Demontaż starych drzwi "80" z ościeżnicami z pokoju nr 203 i pokoju spalań 2szt. 5. Demontaż starych instalacji elektrycznych nad rozdzielnią i drzwiami wejściowymi do pokoju gospodarczego 6. Montaż nowych instalacji elektrycznych podtynkowych w bruzdach ściennych 7. Poszerzenie otworu do pokoju 203 i po drzwiach "80" do pokoju spalań do światła przejścia 90cm z wywołaniem nadproży (jeśli okaże się to konieczne) 2szt. 8. Montaż nowych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych z otworami nawiewnymi dla drzwi "90" do pokoju spalań i bez nawiewów do pokoju 203 w kolorystyce jak pozostałe drzwi na korytarzu 2 szt. 9. Skucie starej wylewki ok. 61,00 m2 10. Wylanie wylewki samopoziomującej ok. 61,00 m2 11. Ułożenie gresu szkliwionego lub terakoty na posadzce IV klasie ścieralności, wielkogabarytowego (min. 60*60) ok. 61,00 m2 12. Wyrównanie sufitu gładzią gipsową ok. 61,00 m2 13. Pomalowanie sufitu w jasnym kolorze ok. 61,00 m2 14. Demontaż starych lamp oświetleniowych ok. 6szt. 15. Montaż nowych opraw oświetleniowych ze źródełem LED ok. 6szt. 16. Wymiana gniazdek i przełączników na nowe w kolorze srebrnym ok. 12 szt. 17. Wyrównanie ścian gładzią i pomalowanie w jasnych kolorach ok.120,00 m2 18. Położenie tynku mozaikowego na ścianach do h=150 cm od podłogi w kolorystyce identycznej jak obecny tynk ok. 45,00 m2 19. Wymiana starej tablicy rozdzielczej wraz z bezpiecznikami na nową 1 szt. 20. Zamaskowanie przewodów elektrycznych przy hydrancie ok. 6,00 mb 21. Przemalowanie ścian nad pasem tynku mozaikowego ok. 64,00 m2 22. Montaż oznakowania ewakuacyjnego podświetlanego. zgodnie z projektem Toaleta męska (parter) - przebudowa na toaletę damska 1 i męską 2: 1. Demontaż starych drzwi "80" wraz z ościeżnicami i pozostawienie otworu o świetle przejścia min.90cm 1 szt. 2. Montaż drzwi do toalety męskiej 90 i przedsionka 90 z nawiewami 2 szt. 3. Demontaż 2 szt. starych umywalek, 2 szt. pisuarów i 2 szt. muszli klozetowych 4. Demontaż starych płytek ściennych ok. 46 m2 5. Skucie starej wylewki ok. 16 m2 6. Wyburzenie ścianek toalet ok. 20 m2 7. Demontaż starych płytek podłogowych ok. 16 m2 8. Wykucie otworu drzwiowego do przyszłej toalety damskiej z wywołaniem nadproża 120cm x 230cm 9. Wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej oraz instalacji kanalizacyjnej 10. Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w nowopowstałych pomieszczeniach oraz montaż nowych opraw oświetleniowych ze źródłem LED, zapalanych czujnikiem ruchu i czasowo wyłączane (czujniki w przedsionku i toaletach) 11. Montaż nowego sufitu podwieszanego ok. 16 m2 12. Wylanie wylewki samopoziomującej ok. 16 m2 13. Wykonanie ścianek działowych pomiędzy toaletą damską i męską ok. 5,5 m2 14. Osadzenie ościeżnic i drzwi z nawiewami do toalety damskiej i przedsionka - nawiewy 220mm2 2 szt. 15. Położenie na posadzkach gresu szkliwionego wielkogabarytowego (min. 60*60) o IV klasie ścieralności, R10 ok. 16 m2 16. Ułożenie nowych płytek ściennych na pełną wysokość pomieszczeń ok. 80 m2 17. Montaż nowej nakładki PCV na parapet wewnętrzny 1 szt. 18. Montaż lustra 180cm x 60cm wraz obramieniem z listew kamiennych tożsamych z blatem w miejsce glazury nad umywalkami 1 szt. 19. Montaż nowych ścianek systemowych z drzwiami do kabiny 80 1 szt. 20. Montaż nowych suszarek do rąk ze stali nierdzewnej 2 szt. 21. Montaż nowych wiszących dozowników do mydła ze stali nierdzewnej 4 szt 22. Montaż w kabinach uchwytów na papier toaletowy ze stali nierdzewnej i małych koszy na śmieci ze stali nierdzewnej 30 l, 2 szt. 23. Montaż szczotek do czyszczenia muszli klozetowych ze stali nierdzewnej 24. Wymiana grzejnika na nowy, dekoracyjny, chromowany z zaworem termostatycznym 1 szt. 25. Montaż nowych kratek wentylacyjnych z wentylacją mechaniczną 2 szt. 26. Montaż nowych umywalek wpuszczonych w blat kamienny wraz z armaturą wpuszczaną w zlew 4 szt. 27. Montaż muszli klozetowych 2 szt. 28. Montaż zestawu: pisuaru, kratki ściekowej i kranu ze złączką 1 komplet 29. Montaż oznaczeń toalet na drzwiach wejściowych (damska, męska). 2 szt. 30. Montaż dużych koszy na śmieci przy umywalkach 2 szt. 31. Położenie paska z dekoracyjnej listwy ceramicznej oddzielającego sufit od ściany Szafa porządkowa dla sanitariatów na parterze będzie docelowo zlokalizowana w toalecie dla niepełnosprawnych, która obecnie nie jest realizowana poza jej drzwiami wejściowymi, które stanowią część remontowanego korytarza 09. Toaleta damska (I piętro) ) - przebudowa na toaletę damską 3 i męską 4: 1. Wykucie starych drzwi "80" wraz z ościeżnicami 1 szt. 2. Wykucie otworu drzwiowego do przyszłej toalety damskiej z wywołaniem nadproża 120cm x 230cm 3. Osadzenie ościeżnic i drzwi wejściowych 90 z nawiewami do toalet 2 szt. 4. Osadzenie ościeżnic i drzwi z nawiewem 90 do przedsionków toalet 2 szt 5. Demontaż 3 szt. starych umywalek i 3 szt. muszli klozetowych 6. Demontaż starych płytek ściennych ok. 50 m2 7. Skucie starej wylewki ok. 16 m2 8. Wyburzenie ścianek toalet ok. 30 m2 9. Rozebranie starych płytek podłogowych ok. 16 m2 10. Wykonanie ścianek działowych pomiędzy toaletą damską i męską ok. 5,5 m2 11. Wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej oraz instalacji kanalizacyjnej 12. Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w nowopowstałych pomieszczeniach i montaż nowych opraw oświetleniowych ze źródłem LED zapalanych czujnikiem ruchu i czasowo wyłączane (czujniki w przedsionku i toaletach) 13. Ułożenie nowych płytek ściennych na pełną wysokość pomieszczeń ok. 80 m2 14. Montaż nowych kratek wentylacyjnych z wentylacją mechaniczną 2 szt. 15. Montaż nowego sufitu podwieszanego ok. 16 m2 16. Wylanie wylewki samopoziomującej ok. 16 m2 17. Położenie na posadzkach wielkogabarytowego gresu szkliwionego (min. 60*60) o IV klasie ścieralności, R10 ok. 16 m2 18. Montaż nowych ścianek systemowych do kabin (z drzwiami do kabin) 2 szt. 19. Montaż szafy porządkowej z wyposażeniem 1 szt. 20. Montaż nowych umywalek wpuszczonych w blat kamienny wraz z armaturą stojącą na blacie lub umywalce 3 szt. 21. Montaż nowej nakładki PCV na parapet wewnętrzny 1 szt. 22. Montaż luster 60cm x 60cm w obramieniu z listwew kamiennych tożsamych z blatem w miejsce glazury nad umywalkami 3 szt. 23. Wymiana grzejnika na nowy, dekoracyjny, chromowany z zaworem termostatycznym 1 szt. 24. Montaż muszli klozetowych 3 szt. 25. Montaż zestawu: pisuaru, kratki ściekowej i kranu ze złączką 1 komplet 26. Montaż w kabinach uchwytów na papier toaletowy ze stali nierdzewnej i małych koszy na śmieci ze stali nierdzewnej 3 szt. 27. Montaż nowych wiszących dozowników do mydła ze stali nierdzewnej 3 szt 28. Montaż nowych suszarek do rąk ze stali nierdzewnej 2 szt. 29. Montaż dużych koszy na śmieci przy umywalkach ze stali nierdzewnej 30 l, 2 szt. 30. Montaż szczotek do czyszczenia muszli klozetowych ze stali nierdzewnej 31. Montaż oznaczeń toalet na drzwiach wejściowych (damska, męska). 2 szt. 32. Położenie paska z listwy ceramicznej oddzielającego sufit od ściany Szafa porządkowa dla sanitariatów na piętrze do realizacji w toalecie damskiej. Roboty budowlane polegające na przebudowie sanitariatów parteru i pierwszego piętra oraz remoncie i modernizacji sali konferencyjnej i korytarza na parterze mają być prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją Pozwolenia na budowę nr 1138/2015 i wymagają dokonywania wpisów w Dziennik Budowy nr 1141/2015 3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona wszelkie roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające - niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy na swój koszt (ujmie to w kosztach pośrednich), oraz wykona próby, pomiary, rozruch i regulację instalacji. 4. Wszelkie uzgodnienia mające wpływ na rozwiązania techniczne, estetyczne oraz kolorystyka, przed przystąpieniem do realizacji oraz w trakcie jej trwania wymagają pisemnego uzgodnienia w formie notatki z inwestorem zastępczym i Kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego. 5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględni w cenie oferty wywożenie na bieżąco materiałów uzyskanych z demontaży i rozbiórek, natomiast wszystkie zdemontowane elementy stalowe i z metali kolorowych będzie składować na terenie w miejscu wyznaczonym przez Kierownika Działu Administracyjno - Gospodarczego. 6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujących przedmiot zamówienia, w zakresie robót ogólnobudowlanych zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Szczegółowe wymagania w tym zakresie opisane zostały we istotnych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 7. Zamawiający w trakcie realizacji umowy, w przypadku powzięcia wątpliwości lub wiedzy o niewykonywaniu przez Wykonawcę obowiązku o którym mowa w pkt 8, ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę powyższego wymagania, w szczególności poprzez poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy. 8. W przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaże nieprawidłowości dotyczące nie dopełnienia w/w obowiązku Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość została określona we Wzorze Umowy. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zobowiązał podwykonawców (np. poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów w umowach) do zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę do dokumentowania i przedkładania dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli podwykonawcy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie tego obowiązku również w stosunku do podwykonawców.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71000000-8
71320000-7
45200000-9
45300000-0
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-23

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego wymagania w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: o Wykonawca złoży zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w opłacaniu składek.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie roboty budowlane na zasadzie zaprojektuj - wybuduj polegające na wykonaniu remontu budynku użyteczności publicznej o wartości minimum 200 000,00 zł brutto każda;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
I. WYSOKOŚĆ WADIUM Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł, (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). II. FORMA WADIUM Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale VI, podrozdział I pkt 1.; 2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego o nr konta 67 1130 1163 0014 7156 2820 0004 w tytule przelewu należy podać nr niniejszego postępowania tj. WADIUM postępowanie nr 633/DAG/PN/2019; 3. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w podrozdziale II, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą. 5. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIUM postępowanie nr 633/DAG/PN/2019; 6. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia, w który upłynął termin składania ofert; 7. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości lub dopuszczonej formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. III. UTRATA WADIUM Zamawiający zatrzyma wniesione wadium (w przypadku wadium wniesionego w formie pieniężnej - wraz z odsetkami), jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane przepisem art.46 ust.5 oraz art.46 ust.4a ustawy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-04, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.