eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi CHODZIEŻ › Ochrona gatunków rzadkich i ginących roślin naszej strefy klimatycznej, poprzez założenie kolekcji gatunków w Nadleśnictwie Podanin - ETAP I (drugie postępowanie)

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.



Ogłoszenie z dnia 2017-09-12



Ogłoszenie nr 587256-N-2017 z dnia 2017-09-12 r.

Nadleśnictwo Podanin: Ochrona gatunków rzadkich i ginących roślin naszej strefy klimatycznej, poprzez założenie kolekcji gatunków w Nadleśnictwie Podanin - ETAP I (drugie postępowanie)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Podanin, krajowy numer identyfikacyjny 570064464, ul. Podanin  65 , 64-800  CHODZIEŻ, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0672829897, e-mail bartosz.rot@pila.lasy.gov.pl, faks 0672810785.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_podanin
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leńne Lasy Państwowe

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_podanin/zamowienia_publiczne


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_podanin/zamowienia_publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Nadleśnictwo Podanin, Podanin 65, 64-800 Chodzież


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona gatunków rzadkich i ginących roślin naszej strefy klimatycznej, poprzez założenie kolekcji gatunków w Nadleśnictwie Podanin - ETAP I (drugie postępowanie)
Numer referencyjny: SA.270.2.14.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest niwelacja i rekultywacja terenu, budowa zbiornika wodnego, korytowanie ścieżek oraz budowa instalacji wodnej w ramach przedsięwzięcia "Arboretum w Nadleśnictwie Podanin". 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Budowę zbiornika wodnego, tj budowę zbiornika wodnego o powierzchni 0,10 ha, głębokości maksymalnej 1,0 m i pojemności całkowitej 834,50 m3 przy rzędnej zwierciadła wody 96,0 m n.p.m. Projektowana rzędna dna zbiornika wynosi 95,5 m n.p.m. Przewidziano mechaniczny wykop czaszy zbiornika oraz wyprofilowanie i wyplantowanie dna z odpowiednimi spadkami. Ze względu na wielkość zbiornika roboty ziemne należy wykonać częściowo koparką na odkład, a częściowo spycharką z przemieszczeniem urobku na odległość do 60 m. Pozyskany urobek należy wbudować w projektowane nasypy zlokalizowane wzdłuż zachodniej granicy ogrodzenia, od strony zabudowań Nadleśnictwa. Ziemia i humus z wykopów zagospodarowane zostaną w granicach własnych działki nr ew. 8195/15, projektowanego arboretum na usypanie dwóch nasypów, które stanowić będą naturalny ekran dźwiękowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia budowy zbiornika wodnego zawierają: * Projekt wykonawczy "Budowy ziemnego zbiornika wodnego arboretum w Podaninie" (zawarty w dokumentacji projektowej - załączniku nr 9 do SIWZ) * Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych "Budowy ziemnego zbiornika wodnego arboretum w Podaninie" (zawarta w dokumentacji projektowej - załączniku nr 9 do SIWZ) * Przedmiar robót "Budowy ziemnego zbiornika wodnego arboretum w Podaninie" (załącznik nr 11 do SIWZ) b) Przygotowanie podłoża pod budowę ścieżek (korytowanie ścieżek), tj należy wykonać koryto o głębokości 20 cm, wraz z profilowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia korytowania ścieżek zawierają: * Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych "Wykonania arboretum w Podaninie - chodniki ogrodzenie, elementy małej architektury, nawadnianie" (zawarta w dokumentacji projektowej - załączniku nr 9 do SIWZ) * Pozycja nr 8 przedmiaru robót "Budowy infrastruktury technicznej arboretum" (załącznik nr 10 do SIWZ) c) Wykonanie podstawowej sieci nawodnieniowej - z punktami do podłączania węża 3/4", tj wykopy oraz przekopy w gruncie, montaż rurociągów z rur polietylenowych, połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, odpowietrzenie rurociągów sieci wodociągowych w studzienkach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podstawowej sieci nawodnieniowej zawierają: * Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych "Wykonania arboretum w Podaninie - chodniki ogrodzenie, elementy małej architektury, nawadnianie" (zawarta w dokumentacji projektowej - załączniku nr 9 do SIWZ) * Pozycje nr 20 - 27 przedmiaru robót "Budowy infrastruktury technicznej arboretum" (załącznik nr 10 do SIWZ) d) Wykonanie wywyższeń ekspozycyjnych terenu pomiędzy ścieżkami - nieregularne, 3 szt., Szczegółowy opis zawierają: * Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych "Wykonania arboretum w Podaninie - chodniki ogrodzenie, elementy małej architektury, nawadnianie" (zawarta w dokumentacji projektowej - załączniku nr 9 do SIWZ) * Pozycja nr 3 przedmiaru robót "Budowy infrastruktury technicznej arboretum" (załącznik nr 10 do SIWZ) e) Wykonanie ekspozycyjne terenu pomiędzy ścieżkami - półkoliste, 6 szt.., Szczegółowy opis zawierają: * Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych "Wykonania arboretum w Podaninie - chodniki ogrodzenie, elementy małej architektury, nawadnianie" (zawarta w dokumentacji projektowej - załączniku nr 9 do SIWZ) * Pozycja nr 4 przedmiaru robót "Budowy infrastruktury technicznej arboretum" (załącznik nr 10 do SIWZ) f) Rekultywacja i niwelacja terenu poprzez plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów Szczegółowy opis zawierają: * Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych "Wykonania arboretum w Podaninie - chodniki ogrodzenie, elementy małej architektury, nawadnianie" (zawarta w dokumentacji projektowej - załączniku nr 9 do SIWZ) * Pozycja nr 7 przedmiaru robót "Budowy infrastruktury technicznej arboretum" (załącznik nr 10 do SIWZ) g) Rekultywacja i niwelacja terenu poprzez plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego Szczegółowy opis zawierają: * Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych "Wykonania arboretum w Podaninie - chodniki ogrodzenie, elementy małej architektury, nawadnianie" (zawarta w dokumentacji projektowej - załączniku nr 9 do SIWZ) * Pozycja nr 31 przedmiaru robót "Budowy infrastruktury technicznej arboretum" (załącznik nr 10 do SIWZ) 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej tj. załączniku nr 9 do SIWZ, oraz przedmiarach robót stanowiących załączniki nr 10 i 11 do niniejszej SIWZ. 4. Miejscem wykonania przedmiotu zamówienia jest Działka nr ew. 8195/15 - obręb ewidencyjny 0007 Podanin jednostka ewidencyjna 300103_2 Chodzież, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie. 5. Właścicielem nieruchomości, na której zostanie wykonany przedmiot zamówienia jest Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 6. Informacje na temat rozwiązań równoważnych a. W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych. b. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. c. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych równoważnych z opisem wskazanym przez Zamawiającego. Pod pojęciem "parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w dokumentacji technicznej. d. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego. e. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych dokumenty dołączone do oferty na potwierdzenie równoważności będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu "nierównoważności" zaproponowanych rozwiązań równoważnych. 7. W przypadku gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 8. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, oraz dodatkowo: a. dostarczenie, montaż, demontaż i wykorzystanie wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy; b. sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej tj.: "operatu kolaudacyjnego" stanowiącego podstawę odbioru i ocenę zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną, zawierający wszelkie dokumenty dotyczące wykonanych robót budowlanych, a zwłaszcza: w zakresie dokumentacji wykonawczej: * Protokół przekazania Wykonawcy placu budowy. * Oświadczenie o przyjęciu przez Wykonawcę dokumentacji projektowo - technicznej. * Protokoły odbioru robót zanikowych - jeżeli wystąpiły. * Protokoły odbioru robót ulegających zakryciu - jeżeli wystąpiły. * Protokoły konieczności (np: protokoły robót dodatkowych, zamiennych), zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru Budowlanego - jeżeli wystąpiły. * Protokoły odbioru robót częściowych - jeśli przewidziane zostały w umowie. * Protokoły z demontażu - jeżeli wystąpiły. * Protokoły z montażu (np. maszty stalowe) - dziennik montażu - jeżeli wystąpiły. * Wnioski Wykonawcy o wykonanie robót dodatkowych, zamiennych - jeżeli wystąpiły. * Wnioski o zmiany do projektu, zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru - jeżeli wystąpiły. * Opinie projektanta w sprawie zmian do projektu (istotne lub nieistotne) - jeżeli wystąpiły. * Inna korespondencja wynikająca z procesu budowlanego - jeżeli wystąpiła. * Pisemne zgłoszenie zakończenia robót przez Wykonawcę. * Zarządzenie nadleśniczego/dyrektora o powołaniu Komisji do odbioru robót budowlanych. * Protokoły odbioru robót branżowych - jeżeli takie odbiory się odbyły. * Protokół z przeprowadzonego odbioru technicznego z wykazem ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem terminu ich usunięcia/protokół odbioru końcowego robót. * Oświadczenia i zaświadczenia wymagane Prawem Budowlanym - jeżeli wystąpiły. * Dziennik budowy - jeżeli był wymagany. * Protokół przekazania placu budowy Inwestorowi. * Inwentaryzacja powykonawcza sporządzona przez geodetę - jeżeli wystąpiła. * Oświadczenie projektanta o wykonaniu robót zgodnie z projektem. * Zawiadomienie Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy - jeśli jest wymagane. * Wniosek o pozwolenie na użytkowanie - jeśli jest wymagane. * Decyzja o dopuszczeniu do użytkowaniu - jeśli jest wymagana. * Inne dokumenty wynikające z procesu budowlanego. * Wyniki badań, sprawdzeń i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z zapisami STWiOR. * Receptury robocze i ustalenia technologiczne. * Dokumenty gwarancyjne. * Dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów (np.: atesty, aprobaty, deklaracje itp.) c. wszelkie inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszące, konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. 9. Organizacja budowy i warunki wykonawstwa: a. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia terenu budowy (teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy) od Zamawiającego, zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania terenów budowy oraz ewentualnego zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt. b. Wykonawca zobowiązany jest do: * zabezpieczenia instalacji urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; * dbania o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; * uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych nawierzchni lub instalacji; * kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; * przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż. na terenie budowy. c. Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego. d. Wykonawca zapewni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. e. Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: * ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami); * ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami). Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązany jest stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. f. Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290). Na żądanie Zamawiającego Wykonawca okaże certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności itd., każdego używanego na budowie wyrobu budowlanego. g. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe, zgodnie z zapisami wzoru umowy. 10. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.). 11. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób na umowę o pracę: a) Zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w ust. 11 litera c) na podstawie umowy o pracę; b) Okres wymaganego zatrudnienia: czas realizacji przedmiotu zamówienia, c) Rodzaj czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na umowę o prace: ? prace fizyczne wykonywane podczas robót ogólnobudowlanych. 12. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 11. litera "c" czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwedo zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 13. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 11 litera "c" czynności. 14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 15. Gdy Wykonawca nie przedłoży oświadczeń lub dowodów, o których mowa w ust. 12, zobowiązany będzie, każdorazowo za każdy stwierdzony przypadek, do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu w okresie realizacji umowy w wysokości brutto 2.000 zł. 16. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby. W przypadku, gdy z różnych przyczyn stosunek pracy zostanie rozwiązany a Wykonawca nie zatrudni w miejsce brakującej osoby innej na podstawie umowy o pracę, zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu w wysokości brutto 100 zł - za każdego niezatrudnionego, za każdy dzień w okresie realizacji umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45111220-6
45212120-3
45112711-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-20

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia i termin gwarancji stanowią kryteria oceny ofert.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: * dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na stanowisku kierownika budowy - wymagane kwalifikacje: specjalność drogowa lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Wymagane doświadczenie: co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podania daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia. Doświadczenie zawodowe będzie liczone od daty otrzymania uprawnień. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 2. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w danym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:







III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

8. Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia ofert oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, wymienione w niżej wymienionych ust. 9 i 10. 9. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, e. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, f. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
10. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składający ofertę na zobowiązany złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ). W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć jeden wspólny ww. wykaz. Wykaz należy złożyć w oryginale. b. oświadczenie o posiadaniu odpowiednich uprawnień przez osoby wskazane w wykazie osób (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ). W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

11. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: a. formularz oferty W przypadku składania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. b. kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną lub szczegółową c. oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 niniejszej SIWZ (oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu); W przypadku składania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. d. zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem VII ust. 6 pkt b. SIWZ; jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. e. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikało przedmiotowe pełnomocnictwo. Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. f. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. g. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 12. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: a. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; b. ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. c. w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną, d. ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych i 00/100 PLN). * Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. w pieniądzu; b. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c. w gwarancjach bankowych; d. w gwarancjach ubezpieczeniowych; e. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. * Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. * Termin i miejsce wniesienia wadium. a. w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK S.A. I O./Chodzież nr 14 1090 1317 0000 0000 3100 3726 z dopiskiem - "Założenie kolekcji gatunków - ETAP I (drugie postępowanie)". b. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. c. Wadium w pieniądzu musi zostać wniesione i być widoczne na koncie Zamawiającego przed otwarciem ofert. d. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. e. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. f. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. g. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. h. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46, ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. i. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. j. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. k. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. l. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. m. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. n. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt i., jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. o. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. p. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto za wykonanie zamówienia60,00
Okres gwarancji30,00
Termin realizacji przedmiotu zamówienia 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

1. Wzór umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Wzór umowy jest wiążący i nie podlega żadnym negocjacjom. 3. Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków umowy. 4. Zamawiający działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie na wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia. Warunki i zakres zmian umowy zostały opisane we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 6. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach. 7. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, b. termin obowiązywania gwarancji/poręczenia. c. miejsce i termin zwrotu gwarancji 8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 9. Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.


Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający podzielił przedmiotu zamówienia na części, z których każda stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania. 2. Postępowanie dotyczy I etapu (części) zamówienia.

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 2. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: a) Terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy tj. np. 1) nieterminowe przekazanie terenu budowy, 2) konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej, o ile będą one miały wpływ na dotrzymanie terminu wykonania robót, 3) udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 4) brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 5) wystąpienie siły wyższej, której wystąpienie ma wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy. Termin "siła wyższa" oznacza akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzi, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec, 6) opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 7) opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. b) zmiana wysokości wynagrodzenia jeżeli zmianie ulegnie stawka VAT. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) ceny netto określone w ofercie i umowie pozostaną niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. c) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; d) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; e) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; f) konieczność zmiany osób odpowiedzialnych za realizacje zamówienia; g) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę; h) wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można było usunąć w inny sposób, a zmiana taka będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji. 3. Zmiana umowy w przypadkach określonych w ust. 2 może nastąpić w drodze aneksu do umowy na umotywowany wniosek Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-27, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej. 2. Środki ochrony prawnej, o których mowa w ust. 1 określone są w dziale VI ustawy (art. 179 -198g). 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a. określenia warunków udziału w postępowaniu; b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c. odrzucenia oferty odwołującego; d. opisu przedmiotu zamówienia; e. wyboru najkorzystniejszej oferty. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektroniczne, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 8. Odwołanie wnosi się: a. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. b. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej; c. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w literze a. i b. wnosi się: w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a. 15 dni od dnia zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 12. Wykonawca na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH



Część nr: 1Nazwa: Ochrona gatunków rzadkich i ginących roślin naszej strefy klimatycznej, poprzez założenie kolekcji gatunków w Nadleśnictwie Podanin - ETAP I (drugie postępowanie)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest niwelacja i rekultywacja terenu, budowa zbiornika wodnego, korytowanie ścieżek oraz budowa instalacji wodnej w ramach przedsięwzięcia "Arboretum w Nadleśnictwie Podanin". 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Budowę zbiornika wodnego, tj budowę zbiornika wodnego o powierzchni 0,10 ha, głębokości maksymalnej 1,0 m i pojemności całkowitej 834,50 m3 przy rzędnej zwierciadła wody 96,0 m n.p.m. Projektowana rzędna dna zbiornika wynosi 95,5 m n.p.m. Przewidziano mechaniczny wykop czaszy zbiornika oraz wyprofilowanie i wyplantowanie dna z odpowiednimi spadkami. Ze względu na wielkość zbiornika roboty ziemne należy wykonać częściowo koparką na odkład, a częściowo spycharką z przemieszczeniem urobku na odległość do 60 m. Pozyskany urobek należy wbudować w projektowane nasypy zlokalizowane wzdłuż zachodniej granicy ogrodzenia, od strony zabudowań Nadleśnictwa. Ziemia i humus z wykopów zagospodarowane zostaną w granicach własnych działki nr ew. 8195/15, projektowanego arboretum na usypanie dwóch nasypów, które stanowić będą naturalny ekran dźwiękowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia budowy zbiornika wodnego zawierają: * Projekt wykonawczy "Budowy ziemnego zbiornika wodnego arboretum w Podaninie" (zawarty w dokumentacji projektowej - załączniku nr 9 do SIWZ) * Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych "Budowy ziemnego zbiornika wodnego arboretum w Podaninie" (zawarta w dokumentacji projektowej - załączniku nr 9 do SIWZ) * Przedmiar robót "Budowy ziemnego zbiornika wodnego arboretum w Podaninie" (załącznik nr 11 do SIWZ) b) Przygotowanie podłoża pod budowę ścieżek (korytowanie ścieżek), tj należy wykonać koryto o głębokości 20 cm, wraz z profilowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia korytowania ścieżek zawierają: * Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych "Wykonania arboretum w Podaninie - chodniki ogrodzenie, elementy małej architektury, nawadnianie" (zawarta w dokumentacji projektowej - załączniku nr 9 do SIWZ) * Pozycja nr 8 przedmiaru robót "Budowy infrastruktury technicznej arboretum" (załącznik nr 10 do SIWZ) c) Wykonanie podstawowej sieci nawodnieniowej - z punktami do podłączania węża 3/4", tj wykopy oraz przekopy w gruncie, montaż rurociągów z rur polietylenowych, połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, odpowietrzenie rurociągów sieci wodociągowych w studzienkach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podstawowej sieci nawodnieniowej zawierają: * Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych "Wykonania arboretum w Podaninie - chodniki ogrodzenie, elementy małej architektury, nawadnianie" (zawarta w dokumentacji projektowej - załączniku nr 9 do SIWZ) * Pozycje nr 20 - 27 przedmiaru robót "Budowy infrastruktury technicznej arboretum" (załącznik nr 10 do SIWZ) d) Wykonanie wywyższeń ekspozycyjnych terenu pomiędzy ścieżkami - nieregularne, 3 szt., Szczegółowy opis zawierają: * Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych "Wykonania arboretum w Podaninie - chodniki ogrodzenie, elementy małej architektury, nawadnianie" (zawarta w dokumentacji projektowej - załączniku nr 9 do SIWZ) * Pozycja nr 3 przedmiaru robót "Budowy infrastruktury technicznej arboretum" (załącznik nr 10 do SIWZ) e) Wykonanie ekspozycyjne terenu pomiędzy ścieżkami - półkoliste, 6 szt.., Szczegółowy opis zawierają: * Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych "Wykonania arboretum w Podaninie - chodniki ogrodzenie, elementy małej architektury, nawadnianie" (zawarta w dokumentacji projektowej - załączniku nr 9 do SIWZ) * Pozycja nr 4 przedmiaru robót "Budowy infrastruktury technicznej arboretum" (załącznik nr 10 do SIWZ) f) Rekultywacja i niwelacja terenu poprzez plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów Szczegółowy opis zawierają: * Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych "Wykonania arboretum w Podaninie - chodniki ogrodzenie, elementy małej architektury, nawadnianie" (zawarta w dokumentacji projektowej - załączniku nr 9 do SIWZ) * Pozycja nr 7 przedmiaru robót "Budowy infrastruktury technicznej arboretum" (załącznik nr 10 do SIWZ) g) Rekultywacja i niwelacja terenu poprzez plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego Szczegółowy opis zawierają: * Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych "Wykonania arboretum w Podaninie - chodniki ogrodzenie, elementy małej architektury, nawadnianie" (zawarta w dokumentacji projektowej - załączniku nr 9 do SIWZ) * Pozycja nr 31 przedmiaru robót "Budowy infrastruktury technicznej arboretum" (załącznik nr 10 do SIWZ) 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej tj. załączniku nr 9 do SIWZ, oraz przedmiarach robót stanowiących załączniki nr 10 i 11 do niniejszej SIWZ. 4. Miejscem wykonania przedmiotu zamówienia jest Działka nr ew. 8195/15 - obręb ewidencyjny 0007 Podanin jednostka ewidencyjna 300103_2 Chodzież, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie. 5. Właścicielem nieruchomości, na której zostanie wykonany przedmiot zamówienia jest Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45111220-6, 45212120-3, 45112711-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto za wykonanie zamówienia (C)60,00
Okres gwarancji (G)30,00
Termin realizacji przedmiotu zamówienia (T)10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:






Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.