eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodzisk Mazowiecki › 1.BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU ULICY WIDOKOWEJ NA ODCINKU OD ULICY GOŚCINNEJ DO ULICY MOTYLKOWEJ. 2.BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ NA ULICY OSOWIECKIEJ W REJONIE ULICY BŁĘKITNEJ

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetargu



Ogłoszenie z dnia 2017-09-12



Ogłoszenie nr 587231-N-2017 z dnia 2017-09-12 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim: 1.BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU ULICY WIDOKOWEJ NA ODCINKU OD ULICY GOŚCINNEJ DO ULICY MOTYLKOWEJ. 2.BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ NA ULICY OSOWIECKIEJ W REJONIE ULICY BŁĘKITNEJ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, krajowy numer identyfikacyjny 1497631600000, ul. ul. Traugutta  41 , 05825   Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 240 570, e-mail sekretariat@pzdgm.pl, faks 227 240 570.
Adres strony internetowej (URL): www.pzdgm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.pzdgm.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.pzdgm.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
piemnie
Adres:
Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim. 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 41


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1.BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU ULICY WIDOKOWEJ NA ODCINKU OD ULICY GOŚCINNEJ DO ULICY MOTYLKOWEJ. 2.BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ NA ULICY OSOWIECKIEJ W REJONIE ULICY BŁĘKITNEJ
Numer referencyjny: DT.43.11.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I. Zadanie I: BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU ULICY WIDOKOWEJ NA ODCINKU OD ULICY GOŚCINNEJ DO ULICY MOTYLKOWEJ 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót drogowych, polegających na wykonaniu chodnika szer. 2,0 m w ciągu drogi powiatowej - ulica Widokowa, 2 włączeń w drogi boczne ul. Gościnna i Motylkowa, zjazdu indywidualnego do posesji, przepustów pod zjazdem, włączeniem w ul. Motylkową, pod chodnikiem, przedłużenie przepustu pod koroną drogi ul. Widokowa z wykonaniem studni rewizyjnej na połączeniu przepustów w rejonie ul. Gościnnej. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie chodnika o szer. 2,0 m, 2 włączeń w drogi boczne, zjazdu indywidualnego, przepustów z ryr PEHD o śr. 40 cm ze ściankami czołowymi betonowymi po zjazdem indywidualny pod włączeniem w ul. Motylkową, pod chodnikiem w rejonie ul. Gościnnej, przedłużenia przepustu o średnicy 80 cm w rowie melioracyjnym. Gościnnej wraz ze studnią rewizyjną z kręgów betonowych o średnicy 1600 mm, pokrywą betonową włazem żeliwnym posadowionej na betonowej płycie fundamentowej gr. 15 cm i podsypce z mieszanki niezwiązanej gr. 10 cm, wycinka z karczowaniem drzew umocnienia płytami betonowymi ażurowymi rowu, oznakowanie wraz z robotami ziemnymi, rozbiórki istniejących elementów (konstrukcja nawierzchni jezdni, przepusty ze ściankami czołowymi), wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe. a) Konstrukcja chodnika: kostka brukowa betonowa czerwona gr. 6cm na podsypce z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 2,5 MPa gr. 5cm, podbudowa z mieszanki związanej spoiwem cementem 2,5 MPa gr. 10 cm, obramowanie chodnika obrzeżem betonowym 30x8 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o przekroju 0,041m^2 od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie betonowej z oporem C12/15 o przekroju 0,065 m^2. b) Konstrukcja zjazdów bramowych i w drogę boczną ul. Motylkowa: kostka brukowa betonowa szara gr. 8cm na podsypce z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 2,5 MPa gr. 5cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego kamiennego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm, podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem 2,5 MPa gr. 10 cm obramowanie zjazdów krawężnikiem (opornik) betonowym 12x25 na ławie betonowej z oporem o przekroju 0,0545 m^2 od strony chodnika krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie betonowej z oporem C12/15 o przekroju 0,065 m^2. c) Konstrukcja włączenia w drogę boczną ul. Gościnna: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm, warstwa wiążąca z z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 6 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 C90/3 gr. 15 cm, podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem 2,5 MPa gr. 10 cm obramowanie krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie betonowej z oporem C12/15 o przekroju 0,065 m^2. d) Wycinka z karczowanie drzew zakres robót obejmuje wycinkę drzew 30 szt. z karczowanie pni (zmiana w stosunku do projektu brak zgody na wycięcie 6 szt. drzew). e) Rowy: umocnienie płytami betonowymi ażurowymi 60x40 gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm. f) Odwodnienie: z ryr PEHD o śr. 40 cm ze ściankami czołowymi betonowymi po zjazdem indywidualny, pod włączeniem w ul. Motylkową, pod chodnikiem w rejonie ul. Gościnnej, przedłużenie przepustu z rur betonowych typu VIPRO o średnicy 80 cm pod koroną ul. Gościnnej wraz ze kompletną studnią rewizyjną z kręgów betonowych o średnicy 1600 mm z betonu klasy C35/45 z osadnikiem bez syfonu, pokrywą betonową z betonu C35/45 włazem żeliwnym klasy A15 na podsypce z mieszanki niezwiązanej gr. 5 cm i ławie fundamentowej z betonu C12/15 gr. 15 cm, g) Roboty remontowe obejmują wykonanie regulacji wysokościowej skrzynek żeliwnych zaworów wodociągowych 3 szt, h) Roboty wykończeniowe: plantowanie skarp, dna rowu z humusowaniem gr. 10 cm i obsianiem trawą. i) Projekt organizacji ruchu. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót. 3. Warunki realizacji zamówienia: Roboty należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 8A do SIWZ zawierającym: o dokumentacja projektową o obowiązującymi normami i przepisami, ST, o zaleceniami inwestora o STWiOR, Część II. Zadanie II: BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ NA ULICY OSOWIECKIEJ W REJONIE ULICY BŁĘKITNEJ 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót drogowych, polegających na wykonaniu zatoki autobusowej wraz z peronem i chodnikiem łączącym zatokę z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej, ulica Osowiecka, we wsi Odrano Wola Gmina Grodzisk Mazowiecki, Powiat Grodziski na odc. od km 2+249,40 do km 2+341,36 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie zatoki autobusowej, peronu o szer. 2,0 m, chodnika o szerokości 1,5 m, na ulicy Osowieckiej w rejonie ul. Błękitnej i Akwarelowej, przepustu o śr. 40 cm wraz ze studnią rewizyjną o średnicy 1000 mm pod zatoka, zjazdu bramowego w km 2+204,95 z przepustem, utwardzonych poboczy z kruszywa kamiennego łamanego gr. 20 cm wraz z robotami ziemnymi, rozbiórki istniejących elementów (konstrukcja chodnika, przepust ze ścianką czołową). a) Konstrukcja zatoki autobusowej: nawierzchnia z kostki betonowej behaton kolor szary gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 ( B-20) gr. 20 cm, podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6<=10 MPa gr. 20 cm, obramowanie zatoki krawężnikiem betonowym 20x30 na ławie z oporem z betonu C12/15 o przekroju 0,09 m^2(krawężnik ze światłe), b) Konstrukcja chodnika i peronu: kostka brukowa betonowa czerwona gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4<=6 MPa gr. 15cm, obramowanie chodnika obrzeżem betonowym 30x8 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o przekroju 0,041 m^2 c) Konstrukcja zjazdu bramowego: kostka brukowa betonowa behaton szara gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej 2,5 MPa gr. 5cm, podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm, obramowanie zjazdów obrzeżem betonowym 8x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o przekroju 0,041 m^2. d) Odwodnienie: przepusty pod zatoką i zjazdem bramowym z rur PEHD o średnicy 400mm na ławie żwirowej gr. 20cm, ścianki czołowe z betonu C16/20 ( B-20), pod zatoką studnia rewizyjna na przepuście z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm z betonu C35/45 cm na ławie fundamentowej z betonu C12/15 gr. 15 na podsypce z mieszanki niezwiązanej gr. 10 cm z pokrywą żelbetonową o średnicy 1200 mm z betonu C35/45 zbrojonego stalą StOS i włazem żeliwnym typ ciężki D- 400, e) Pobocza obejmują wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego gr. 20 cm. f) Roboty remontowe obejmują wykonanie regulacji wysokościowej skrzynki żeliwnej zaworu wodociągowego, g) Roboty wykończeniowe obejmują plantowanie skarp, poboczy, dna rowu z humusowaniem i obsianiem trawą. h) Oznakowanie obejmuje wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych 31,57 m^2 i pionowego z foli odblaskowej typ 2 - 3 szt. 3. Warunki realizacji zamówienia: Roboty należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 8B do SIWZ zawierającym: o dokumentacja projektową zatoki autobusowej i zjazdu do działki nr 82/2 o obowiązującymi normami i przepisami, ST, o zaleceniami inwestora o STWiOR,

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233253-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-10

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień wynikających z przepisów prawa.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, lub remoncie dróg o nawierzchni brukowej, o wartości wykonanych robót minimum 100 000,00 zł brutto każda, b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: Kierownik Budowy - min. 1 osoba, posiadająca, co najmniej 2 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót drogowych (po uzyskaniu uprawnień); posiadająca, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami. W przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia równoważne do kierowania robotami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)






Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 4 lit. a-c.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a). Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - wg. wzoru załącznik nr 4 wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. b). Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru załącznik nr 5.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII ust. 4 lit. a-c niniejszej specyfikacji składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: a) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo , że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczące, wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych, w art. 22a ustawy oraz dotyczących podwykonawców, składane są w oryginale. 6. Pozostałe dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, inne niż oświadczenia, o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje. 9. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium dla każdej z części zamówienia. Dla części 1 "BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU ULICY WIDOKOWEJ NA ODCINKU OD ULICY GOŚCINNEJ DO ULICY MOTYLKOWEJ" - w wysokości 5 000 PLN Słownie: pięć tysięcy PLN. Dla części 2 "BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ NA ULICY OSOWIECKIEJ W REJONIE ULICY BŁĘKITNEJ" - w wysokości 2 000 PLN Słownie: dwa tysiące PLN


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena ofertowa brutto60,00
Dodatkowy okres gwarancji (ponad 36 miesięcy)40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 1) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych, 2) zmiany podwykonawców lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawców według postanowień § 14 umowy, 3) wystąpienie siły wyższej - określonej w § 20 umowy 4) przyspieszenie ukończenia robót lub usprawnienie procesu budowlanego, 5) zmianę terminu realizacji umowy z powodu wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych w szczególności klęsk żywiołowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 6) jeżeli konieczność zmiany terminu realizacji umowy wynikła z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, a w szczególności została wymuszona oczekiwaniem na uzgodnienia lub wydanie decyzji przez jakikolwiek właściwy organ (działanie lub bezczynność organów), 7) zmiana parametrów technicznych przedmiotu umowy, które nie wymagają zmiany udzielonego pozwolenia na budowę i nie wykraczają poza przedmiot określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 8) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych (zimowych) uniemożliwiających prowadzenie robót, potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie przedłużony o okres występowania warunków atmosferycznych (zimowych) uniemożliwiających prowadzenie robót. 9) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 10) wykonania robót zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i nie spowoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z treści oferty, 11) nadzwyczajnych warunków nieprzewidzianych w SIWZ jak: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne; inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, 12) zaistnienia po stronie Zamawiającego konieczności usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - nieujawnionych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 13) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana osób podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla dokonania zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę, 14) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357 (1)Kodeksu Cywilnego, 15) w przypadku wystąpienia okoliczności wstrzymania prowadzonej inwestycji przez czynniki zewnętrzne (np. inne niezależne budowy), 16) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, mimo zachowania należytej staranności przez Zamawiający.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-27, godzina: 08:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH



Część nr: 1Nazwa: BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU ULICY WIDOKOWEJ NA ODCINKU OD ULICY GOŚCINNEJ DO ULICY MOTYLKOWEJ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót drogowych, polegających na wykonaniu chodnika szer. 2,0 m w ciągu drogi powiatowej - ulica Widokowa, 2 włączeń w drogi boczne ul. Gościnna i Motylkowa, zjazdu indywidualnego do posesji, przepustów pod zjazdem, włączeniem w ul. Motylkową, pod chodnikiem, przedłużenie przepustu pod koroną drogi ul. Widokowa z wykonaniem studni rewizyjnej na połączeniu przepustów w rejonie ul. Gościnnej. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie chodnika o szer. 2,0 m, 2 włączeń w drogi boczne, zjazdu indywidualnego, przepustów z ryr PEHD o śr. 40 cm ze ściankami czołowymi betonowymi po zjazdem indywidualny pod włączeniem w ul. Motylkową, pod chodnikiem w rejonie ul. Gościnnej, przedłużenia przepustu o średnicy 80 cm w rowie melioracyjnym. Gościnnej wraz ze studnią rewizyjną z kręgów betonowych o średnicy 1600 mm, pokrywą betonową włazem żeliwnym posadowionej na betonowej płycie fundamentowej gr. 15 cm i podsypce z mieszanki niezwiązanej gr. 10 cm, wycinka z karczowaniem drzew umocnienia płytami betonowymi ażurowymi rowu, oznakowanie wraz z robotami ziemnymi, rozbiórki istniejących elementów (konstrukcja nawierzchni jezdni, przepusty ze ściankami czołowymi), wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe. a) Konstrukcja chodnika: kostka brukowa betonowa czerwona gr. 6cm na podsypce z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 2,5 MPa gr. 5cm, podbudowa z mieszanki związanej spoiwem cementem 2,5 MPa gr. 10 cm, obramowanie chodnika obrzeżem betonowym 30x8 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o przekroju 0,041m^2 od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie betonowej z oporem C12/15 o przekroju 0,065 m^2. b) Konstrukcja zjazdów bramowych i w drogę boczną ul. Motylkowa: kostka brukowa betonowa szara gr. 8cm na podsypce z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 2,5 MPa gr. 5cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego kamiennego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm, podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem 2,5 MPa gr. 10 cm obramowanie zjazdów krawężnikiem (opornik) betonowym 12x25 na ławie betonowej z oporem o przekroju 0,0545 m^2 od strony chodnika krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie betonowej z oporem C12/15 o przekroju 0,065 m^2. c) Konstrukcja włączenia w drogę boczną ul. Gościnna: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm, warstwa wiążąca z z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 6 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 C90/3 gr. 15 cm, podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem 2,5 MPa gr. 10 cm obramowanie krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie betonowej z oporem C12/15 o przekroju 0,065 m^2. d) Wycinka z karczowanie drzew zakres robót obejmuje wycinkę drzew 30 szt. z karczowanie pni (zmiana w stosunku do projektu brak zgody na wycięcie 6 szt. drzew). e) Rowy: umocnienie płytami betonowymi ażurowymi 60x40 gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm. f) Odwodnienie: z ryr PEHD o śr. 40 cm ze ściankami czołowymi betonowymi po zjazdem indywidualny, pod włączeniem w ul. Motylkową, pod chodnikiem w rejonie ul. Gościnnej, przedłużenie przepustu z rur betonowych typu VIPRO o średnicy 80 cm pod koroną ul. Gościnnej wraz ze kompletną studnią rewizyjną z kręgów betonowych o średnicy 1600 mm z betonu klasy C35/45 z osadnikiem bez syfonu, pokrywą betonową z betonu C35/45 włazem żeliwnym klasy A15 na podsypce z mieszanki niezwiązanej gr. 5 cm i ławie fundamentowej z betonu C12/15 gr. 15 cm, g) Roboty remontowe obejmują wykonanie regulacji wysokościowej skrzynek żeliwnych zaworów wodociągowych 3 szt, h) Roboty wykończeniowe: plantowanie skarp, dna rowu z humusowaniem gr. 10 cm i obsianiem trawą. i) Projekt organizacji ruchu. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót. 3. Warunki realizacji zamówienia: Roboty należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 8A do SIWZ zawierającym: o dokumentacja projektową o obowiązującymi normami i przepisami, ST, o zaleceniami inwestora o STWiOR,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233253-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa brutto60,00
Dodatkowy okres gwarancji (ponad 36 miesięcy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ NA ULICY OSOWIECKIEJ W REJONIE ULICY BŁĘKITNEJ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót drogowych, polegających na wykonaniu zatoki autobusowej wraz z peronem i chodnikiem łączącym zatokę z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej, ulica Osowiecka, we wsi Odrano Wola Gmina Grodzisk Mazowiecki, Powiat Grodziski na odc. od km 2+249,40 do km 2+341,36 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie zatoki autobusowej, peronu o szer. 2,0 m, chodnika o szerokości 1,5 m, na ulicy Osowieckiej w rejonie ul. Błękitnej i Akwarelowej, przepustu o śr. 40 cm wraz ze studnią rewizyjną o średnicy 1000 mm pod zatoka, zjazdu bramowego w km 2+204,95 z przepustem, utwardzonych poboczy z kruszywa kamiennego łamanego gr. 20 cm wraz z robotami ziemnymi, rozbiórki istniejących elementów (konstrukcja chodnika, przepust ze ścianką czołową). a) Konstrukcja zatoki autobusowej: nawierzchnia z kostki betonowej behaton kolor szary gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 ( B-20) gr. 20 cm, podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6<=10 MPa gr. 20 cm, obramowanie zatoki krawężnikiem betonowym 20x30 na ławie z oporem z betonu C12/15 o przekroju 0,09 m^2(krawężnik ze światłe), b) Konstrukcja chodnika i peronu: kostka brukowa betonowa czerwona gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4<=6 MPa gr. 15cm, obramowanie chodnika obrzeżem betonowym 30x8 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o przekroju 0,041 m^2 c) Konstrukcja zjazdu bramowego: kostka brukowa betonowa behaton szara gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej 2,5 MPa gr. 5cm, podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm, obramowanie zjazdów obrzeżem betonowym 8x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o przekroju 0,041 m^2. d) Odwodnienie: przepusty pod zatoką i zjazdem bramowym z rur PEHD o średnicy 400mm na ławie żwirowej gr. 20cm, ścianki czołowe z betonu C16/20 ( B-20), pod zatoką studnia rewizyjna na przepuście z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm z betonu C35/45 cm na ławie fundamentowej z betonu C12/15 gr. 15 na podsypce z mieszanki niezwiązanej gr. 10 cm z pokrywą żelbetonową o średnicy 1200 mm z betonu C35/45 zbrojonego stalą StOS i włazem żeliwnym typ ciężki D- 400, e) Pobocza obejmują wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego gr. 20 cm. f) Roboty remontowe obejmują wykonanie regulacji wysokościowej skrzynki żeliwnej zaworu wodociągowego, g) Roboty wykończeniowe obejmują plantowanie skarp, poboczy, dna rowu z humusowaniem i obsianiem trawą. h) Oznakowanie obejmuje wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych 31,57 m^2 i pionowego z foli odblaskowej typ 2 - 3 szt. 3. Warunki realizacji zamówienia: Roboty należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 8B do SIWZ zawierającym: o dokumentacja projektową zatoki autobusowej i zjazdu do działki nr 82/2 o obowiązującymi normami i przepisami, ST, o zaleceniami inwestora o STWiOR,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233253-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa brutto60,00
Dodatkowy okres gwarancji (ponad 36 miesięcy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:






Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.